Back

ⓘ Právo na informace                                     

ⓘ Právo na informace

Právo na informace je právo občanu vuči státu, resp. vuči orgánum veřejné moci, které mají povinnost nejen odpovídat na jednotlivé žádosti o poskytnutí informací, ale i o své činnosti informovat samostatně. Je jedno z prvních politických práv obsažených v Listině základních práv a svobod. Jeho široká realizace přináší možnost a dostatek vstupních údaju k rozhodování, což umožňuje fyzické osobě se účinně orientovat v politickém životě a případně se i na něm podílet. Umožňuje svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na státní hranice. Cenzura je nepřípustná. Omezení svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace lze uskutečnit pouze zákonem a to pouze v míře nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. V Listině základních práv a svobod jsou vedle sebe zaručeny svoboda projevu a právo na informace, kdy svoboda projevu znamená, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem, nebo jiným zpusobem.

                                     

1. Právní definice informace

Definice informace v rovině práva na informace je definována zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím následovně: Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Definice informace nebyla v tomto zákoně ukotvena od jeho vzniku v roce 1999. Byla do něj vložena až novelou č. 61/2006 Sb. Do té doby tuto nejednoznačnost posuzovala judikatura v konkrétních případech. Například Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozhodnutí uvádí, že obsah pojmu informace je obecně chápán jako "zpráva, sdělení", jako určitý projev, ve kterém se konstatují fakta.

Právní řád České republiky dále definuje několik konkrétních druhu informace.

                                     

1.1. Právní definice informace Definice informace v zákonu o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí definuje informaci v následujících bodech:

1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a dusledcích tohoto stavu,

2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,

3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismu, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadu a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o dusledcích těchto emisí,

4. využívání přírodních zdroju a jeho dusledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a dusledku tohoto využívání a jeho vlivu na živé organismy a společnost,

5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobku na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivu na životní prostředí,

6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisu,

7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředku,

8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

10. zprávách o provádění a plnění právních předpisu v oblasti ochrany životního prostředí,

11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,

12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazku vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

13. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdroju

                                     

1.2. Právní definice informace Definice utajované informace

Definice utajované informace je obsažena v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní zpusobilosti, který v ustanovení § 2 pís. a) uvádí, že utajovanou informací je informace v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoli nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití muže zpusobit újmu zájmu České republiky nebo muže být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.

                                     

1.3. Právní definice informace Definice osobního údaje

Definici osobního údaje obsahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údaju neboli GDPR: "veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě dále jen "subjekt údaju"; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvku fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby."

Typickým osobním údajem tedy muže být např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam. Osobním údajem však muže být např. i zpusob vystupování advokáta v soudním řízení.

Za zvláštní kategorii osobních údaju pak toto nařízení považuje osobní údaje, které "vypovídají o rasovém či etnickém puvodu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údaju, biometrických údaju za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaju o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby."                                     

2. Vztah práva na informace a svobody projevu

Právo na informace je úzce spjato se svobodou projevu. Obě práva se formovala společně, respektive právo na informace zpočátku bylo pojímáno pouze jako určitá složka svobody projevu. Právo na informace ve smyslu zvláštního subjektivního práva jedince požadovat přístup k určitým druhum informací a jemu odpovídající povinnost tyto informace poskytovat se formulovalo až později než samotná svoboda projevu. M. Bartoň vztah těchto práv popisuje následovně: právo na informace v užším smyslu sice souvisí se svobodou projevu, jde ale o jiný typ subjektivního práva, které není vždy explicitně v lidskoprávních dokumentech uveden a zpravidla též vyžaduje zvláštní podrobnější zákonnou úpravu.

                                     

3.1. Právní zakotvení Listina základních práv a svobod

Právo na informace je v právním řádu České republiky společně se svobodou projevu primárně zaručeno v usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. Listina společně s dalšími právními předpisy tvoří na základě čl. 3 a čl. 112 Ústavy ústavní pořádek České republiky. Pod spojením "je zaručeno" se rozumí, že tato práva zaručuje stát.

 • Čl. 17 odst. 1 stanovuje

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

 • Čl. 17 odst. 2 stanovuje

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným zpusobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rošiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

 • Čl. 17 odst. 3 stanovuje

Cenzura je nepřípustná

 • Čl. 17 odst. 4 stanovuje

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

 • Čl. 17 odst. 5 stanovuje

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným zpusobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

 • Čl. 35 odst. 2 stanovuje

Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdroju.

Zákonná úprava je pak provedena zejména dvěma zvláštními zákony, jeden se týká pouze informací o stavu životního prostředí a souvisejících otázek č. 123/1998 Sb., druhý je zaměřen všeobecně č. 106/1999 Sb. Zde je vymezen okruh tzv. povinných subjektu, to jsou orgány, na které se tato povinnosti vztahuje.                                     

3.2. Právní zakotvení Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Stanovuje Ministerstvu vnitra povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho pusobnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnosti poskytovat informace se netýká dotazu na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

                                     

4. Poskytovatelé informací

 • Státní orgány
 • Veřejné instituce
 • Územní samosprávné celky a jejich orgány
 • Úřad - subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech, nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

Všechny tyto orgány veřejné moci jsou povinny sdělovat informace, pokud si to fyzická nebo právnická osoba zažádá a to buď ústní nebo písemnou formou. Povinnost poskytovat informace se výslovně netýká dotazu na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle § 13 informačního zákona se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i emailem. Pokud není na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo pokud ji nelze požadovat za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

V souladu s § 14 informačního zákona musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba musí v žádosti uvést:

 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
 • datum narození,
 • jméno a příjmení

Právnická osoba musí v žádosti uvést:

 • název
 • adresu sídla
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • identifikační číslo osoby
                                     

5. Úřad nesmí poskytnout

Informačním zákonem jsou z poskytování informací v §§ 7 – 11 vyloučeny

 • utajované informace
 • informace o přípravě, pruběhu a projednávání výsledku kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu
 • obchodní tajemství
 • informace týkající se osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje mohou být poskytnuty jen v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně osobních údaju. Údaje o třetích osobách většinou poskytnuty nebudou. Úřad však musí poskytnout základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. To neplatí v případě poskytování veřejných prostředku podle zákonu v oblasti sociální dávky, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
 • informace, které úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona např. zákon o státní statistické službě a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období
 • informace, jejichž poskytnutím by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva
 • informaci o činnosti orgánu činných v trestním řízení, včetně informací ze spisu, a to i spisu, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentu, materiálu a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánu při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolu podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánu činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky
 • informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského, pokud jsou v držení
 • informace o plnění úkolu zpravodajských služeb
 • údaje vedené v evidenci incidentu podle zákona o kybernetické bezpečnost i, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
 • informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonu o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
 • informace o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí
 • informace vzniklé bez použití veřejných prostředku, jestliže byly předány osobou, které takovouto povinnost zákon neukládá ledaže by tato osoba sdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • informace o rozhodovací činnosti soudu s výjimkou rozsudku
 • informace o probíhajícím trestním řízení
 • informace, které úřad získal od třetí osoby při plnění úkolu v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu např. zákon o České obchodní inspekci, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím; úřad poskytne jen ty informace, které při plnění těchto úkolu vznikly jeho činností
 • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředku podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
 • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, orchestry a další umělecké soubory s výjimkou knihoven poskytujících veřejné knihovnické služby a muzeí a galerií poskytující standardizované veřejné služby.
 • provozovatelu rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisu,
                                     

6. Zakotvení práva na informace ve vybraných státech EU

Velká Británie

Jako jediný stát Evropské unie nemá systematicky psanou ústavu. Jejich ústava se skládá z mnoha dokumentu, které jsou velmi obsáhlé. Vychází ze zásady "povolené je vše, co není zakázáno". U práva na informace je povoleno publikovat cokoli, po publikaci ovšem mohou vzniknout následky.

Francie

V deklaraci práv člověka a občana z roku 1789 se píše, že nikdo nesmí být pronásledován pro své názory, jestliže jejich projev neporušuje veřejný řád, založený zákonem. Zákon z roku 1978 přiznává právo na informace všem osobám a stanovuje přístup ke správním dokumentum.

Slovensko

Slovensko má právo na informace zakotveno ve slovenské Listině, stejně jako v ČR.

Švédsko

Údajně je Švédsko v tomto právu vzorovou zemí, protože mají otevřený přístup k informacím. Každý má mít volný přístup k úředním dokumentum a omezený je pouze v předepsaných situacích.

Maďarsko

Právo na informace je součástí svobody názoru, což znamená, že každý člověk má právo na přístup k informacím a právo šířit informace veřejného zájmu. V zákoně je jasně dané, že se jedná o informace veřejného zájmu.

Německo

Právo na informace je součástí práva svobodného projevu. To zahrnuje právo nerušeně se informovat z obecně přístupných pramenu. Od roku 2005 zákon přiznává každé osobě bezpodmínečné právo na přístup k federálním veřejno-správním informacím, do té doby bylo sdělování těchto informací společnosti v rukou novinářu.                                     

7. Historie práva na informace

Právo na informace bylo zakotveno v pramenech práva až v 2. polovině 20. století. Poprvé je zaznamenáno ve Švédsku, kde bylo schváleno právo na přístup k dokumentum vlády. Dlouho byl přístup k informacím omezován principem duvěrnosti, který nedovoloval nahlížení do soukromých spisu. V České republice bylo právo na informace zakotveno v pramenech práva až po pádu komunistického režimu a v roce 1999 byl schválen zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím a zák. č. 123/1998 Sb., O právu na informace o životním prostředí byl schválen o rok dříve.

                                     

8. Externí odkazy

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Poradna webu Otevřená společnost
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
                                               

Represe

Represe muže být: represálie – užité násilí pro potlačování – útlak, útisk, nátlak, organizované násilí represe právo – potrestání, společenský trest uložený právní cestou represe – potlačení traumatizujících zážitku, vědomé vytěsnění, potlačení frustrace represe genetika – odborný genetický pojem, potlačení tvorby genetické informace

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →