Back

ⓘ InformaceInformace
                                     

ⓘ Informace

Informace je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v ruzných významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému. Množství informace lze charakterizovat tím, jak se jejím přijetím změnila míra neurčitosti přijímajícího systému.

Užší významy informace lze zhruba roztřídit takto:

 • informace plurál – místo, kde se lze o něčem informovat.
 • V běžné řeči
 • informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či sdělení;
 • V informatice tvoří informaci kódovaná data protiklad šumu, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí entropií informace nebo stavu před a po zprávě. Občas je slovo informace chybně zaměňováno s pojmem data, který spíše představuje "to, z čeho informaci získáváme" například číslo na konkrétní osobu z telefonního seznamu. Nosičem informace je signál.
                                     

1. Informace ve vědě

Informace je abstraktní entita, pro její uchopení - pro archivaci pamatování, a tak i šíření sdělování, nebo pro její zpracování – je nutný nějaký "kontejner", říká se mu jazyk, do něj je vtisknuta. Jazyk je abstraktní struktura řád mezi vhodnými primitivy, která pro aplikaci musí být materializována vhodnou strukturou hmoty či energie. Informace je uchopovací nástroj člověka. Pojem informace má být odpovědí na otázku, co to jakou entitu získáváme poznáváním reálného světa, co ukládáme, když pamatujeme, co transportujeme, když sdělujeme. Říkáme, že informaci, ale ve skutečnosti jen ten přírodou zapečetěný kontejner - jazykové konstrukty.

                                     

2. Zdroj informace

Primárním zdrojem informace je poznání. Je to zrození informace, ta před tím neexistovala. Poznání je však možné jen se současným záznamem poznaného informace do jazyka, i v lidské psýše se předpokládají vnitropsychické jazyky. Poznání neposkytne samotnou informaci, ale její jazykové uchopení. Proto pro každé poznání musí být k dispozici adekvátní jazyk, buď se to postarala příroda, nebo ho vytvořil člověk. Pokud takový jazyk neexistuje, musí být předem vytvořen viz Exaktní věda, Věda, a musí být "na míru" poznání, říká se adekvátní. Budování nových matematických disciplin, které nabízejí nové jazyky, jsou často impulzem pro nové možnosti poznání, např. zejména ve fyzice částic.

Typy poznání:

◆ Přirozené – filtrem poznání je vágnost - získaná informace s inherentní vnitřní vágností. Jazyk je přirozený neformální, jen ten je schopen, díky své vágní, subjektivní a emocionální interpretaci říkáme jí konotace převzít informaci svázanou s inherentní vágností získanou přirozeným poznáním.

◆ Umělé, exaktní Newton – diskrétní filtr poznání – získaná informace s nulovou vnitřní vágností viz Exaktní věda, Věda. Jazyk musí být formální – matematika, formální logika, programovací jazyky. Jen takový jazyk je schopen reprezentovat informaci s nulovou vnitřní vágností interpretace, získanou exaktním poznáním. Výsledkem poznání je informace, jsou to rozpoznané přírodní zákony zapsané matematickým jazykem, jako vztahy mezi veličinami. Podle použitého jazyka se mu říká matematický model.

Poznamenejme, že se používá ještě poněkud jinak chápaný pojem zdroj informace ve schématu, kterému se říká Sdělovací kanál. Tam je zdroj informace jakékoli zvolené referenční místo, které pro daný úkol považujeme za to, ze kterého se informace šíří bez ohledu na zpusob jejího získání. Muže to být třeba místo na konstrukci letadla, ze kterého se radarový paprsek někam odráží, a pro danou úlohu řešenou z hlediska přenosu informace, je podstatné, co se děje od tohoto místa někam dále. Obvykle je to cesta odražené části paprsku do přijímací antény, přijímače a dále do řetězce zpracování této informace.

                                     

3. Podstata informace

Podstata informace je jedna, má však dvě výše uvedené nezaměnitelné modifikace typy dané vazbou s inherentní vnitřní vágností neurčitostí. Informace získaná poznáním obohatí kognitivní znalostní model člověka, zmenší jeho pochybnosti o dění v jisté části reálného světa, sníží tak jeho nejistotu, puvodně strach z neznáma, z hladové šelmy v buši, zvýší jeho šanci na přežití. Cesta od pocitu nejistoty a strachu vedla nakonec k tvurčí hypotéze, když ji uchopil talentovaný vědec, jakým byl Claude Shannon. Je to ale jiný druh nejistoty, než je vágnost - nástroj filtr přirozeného lidského poznání. Souvisí s mírou poodhalení té věčně zamlžené "pravdy" hledané člověkem. Exaktní svět je obvykle rozlišuje zpusobem reprezentace: vágnost fuzzy nástroji, nejistotu poznání stochastickými nástroji. Hypotéza charakterizující informaci jako entitu odstraňující nejistotu o dění v reálném světě, se stala dominantní, a je na ni postavena teorie informace.

Informace je abstraktní entita kdybychom ji byli schopni měřit, byla by veličinou světa kognitivních znalostních modelu reálného světa tvořených člověkem. Informace vznikne poznáním je to její zdroj, pokud by člověk neměl schopnost poznání, nebyla by informace. Lidské abstraktní konstrukce mimo lidský svět neexistují, některé z nich lze uchopit formulovat vnějším sdělovacím jazykem, příkladem je matematika, geometrie, architektonické náčrty, skulptury a jiné jazykové útvary.

Obvykle rozlišujeme elementární a komplexnější informaci. Elementárním říkáme data ze smyslových orgánu člověka, ze snímaču a čidel – těm říkáme veličiny, komplexnějším, vybudovaným na rozpoznaných souvislostech mezi daty, říkáme znalosti.                                     

4. Kvantifikace

Z oboru techniky sdělování přenosu informace vyšel první pokus Ralph V. L. Hartley, 1928 nalézt metodu měření množství přenesené informace, tak i rychlost, jako množství informace přenesené za jednotku času. Ve skutečnosti se ale jedná o měření onoho "kontejneru" – strukturálních vlastností jazyka materializovaného přenosovým zařízením, neboť informace jako abstraktní entita, žijící v lidské psýše, je pro nás neuchopitelná, víme jen, že se projevuje jako produkt poznání zabalený do kontejneru – jazyka, a že informace spočívá v odstranění již výše zmíněné neurčitosti Claude Shannon. Pokud tedy jisté pomyslné množství informace vtiskneme do dvou jazyku s ruznou strukturou symbolu, bude množství změřené informace obsažené v každém z jazyku jiné. Toto je duvod, který zpusobil hledání jazykových struktur, které jsou schopny přenést více té pomyslné informace. Je to soutěž mezi jazyky s ruznou strukturou z hlediska vtisknuté informace, ve fyzice, chemii.jsou hlediska jiná, tam je to hledání jazyka, který je schopen popsat zkoumaný jev. Jazyková struktura se dá uchopit zpusobem, kterému se říká kódování, a vyvinul se tak obor kódování, hledání kódu potřebných vlastností např. přenášejících maximální množství informace, odolných vuči chybě v přenosu symbolu na úkor množství užitečné informace a pod. Přesto že se tedy neměří informace, ale struktura jazyka vytyčená řádem jazykových symbolu primitiv, vyhovuje tento zpusob měření množství informace kvantifikaci informační kapacity přenosového zařízení, kvantifikaci kapacity paměti zařízení i kvantifikaci rychlosti zpracování informace ve skutečnosti jazykových konstruktu. Hartley vytyčil inspirující cestu, a nastalo myšlenkové pokračování. Na hypotéze, že informace pusobí snížení neurčitosti, dal Shannon základy teorii informace jako exaktní vědě v článku: Claude Elwood Shannon, Warren Weaver: "A mathematical theory of communication" v r. 1948 viz Entropie, Informační entropie. Mnoho dalších vědcu na ni navázalo.

                                     

5. Mezi reálným světem a informací

Při umělém exaktním poznání máme výhodu, že zřetelně vidíme hranici mezi skrytým materiálním světem interakcí, a jejich modelovým světem rozpletených a tak osamostatněných, jednostranně pusobících akcí a reakcí. Slouží k tomu vědou rozpoznaný, v ruzných oborech patřičně formulovaný zákon akce a reakce, někdy poněkud skrytý v použitém matematickém nástroji. V okamžiku osamostatnění je to přelom z reálného světa do znalostního modelu - získané informace se otevírá přístup k informaci. V popisu reálného světa exaktní vědou, je získaná informace v podobě veličin svázaných matematickými vztahy, popisujícími přírodní zákony. Názorně k tomu slouží často používané orientované grafy, nazývané bloková schémata, či grafy signálových toku. Rozpletené interakce se v grafové reprezentaci projevují jako jednosměrné akce a reakce tvořící zpětnovazební smyčky.

V přirozeném poznání neodstranitelné mlhy vágnosti, tento zvrat v poznání od reality k informaci již tak názorný není.

                                     

6. Informace a interpretace

Vidění reálného světa jako světa interakcí, je obecný model jeho vidění současnou vědou např. Vidění toku informace v něm, je speciální pohled, který je v některých případech vhodnější pro pochopení dění, vidění jiných souvislostí. Názorně k tomu slouží výše zmíněné orientované grafy: bloková schémata a grafy signálových toku. Tyto grafy vytvořené přepisem matematického modelu do grafického schématu, svojí názorností přímo nabízejí použít vhodnější z obou interpretací. Obou interpretací se již dlouhý čas vědomě používá v návrhu soustav sdělovacích a soustav automatického řízení, v teorii elektrických obvodu, ale někdy i v počítavé simulaci ruzných jevu materiálního světa. Informace je jen jiný pohled na materiální dění, jiná interpretace. Ustavila se na ní i kybernetika, těžící i z toho, že tato interpretace je použitelná napříč obory. Třeba interakci čichového orgánu brouka s molekulami feromonu, mužeme chápat jako informaci, je to ale interakce. Podobně mužeme říci, že genetický kód je informací pro vývoj buňky, přitom je jedním článkem z řetězce biochemických interakcí. Je možno ale uplatnit modelovou interpretaci, že je nositelem informace, pokud je to výhodnější pro pochopení jevu. Vhodně strukturované elektromagnetické pole, detekované a zpracované mobilním telefonem mužeme interpretovat jako SMS zprávu, nebo jako řetězec interakcí. Člověk má ve svém těle řadu receptoru, a tak jeho centrální nervová soustava muže zpracovávat i elektrochemické a biochemické veličiny vypovídající o jeho tělesných stavech – pocitech z nich, což muže chápat jako informaci.

Zde je třeba poznamenat, že i entropie, jako každý aplikovaný matematický vztah, muže mít řadu ruzných interpretací. Není proto vhodné apriori svazovat interpretaci entropie v informačním pojetí s fyzikální interpretací. To by mělo smysl, pokud by se hledala nějaké analogie mezi nimi, a plynuly z toho nové poznatky. Snaha o tuto vazbu vznikla spíš jako ozvěna historie Shannonovy práce, ústící ve vztah entropie, se stejnou matematickou formou, k níž došla termodynamika. Bez bližšího upozornění muže vznikat klamný dojem, že informace není pouze lidský uchopovací nástroj a náhled na model dění v reálném světě, ale aktér pusobící v něm místo interakce.

Je nutno pečlivě rozlišovat, kdy mluvíme o reálném světě interakcí, a kdy o jeho kognitivním modelu, a kdy máme na mysli jakou interpretaci. Jinak vznikají myšlenkové mišmaše vedoucí k nedorozuměním, občas doprovázené grafickými mišmaši.

Jednou z podivných myšlenek je Capurrovo trilema, kdy se autor pídí po podstatě informace, ale rozděluje informaci na tři typy podle materiální realizace jazyka. Pokud by si všiml možných interpretací, ve výše zmíněných oborech, snadno by se zorientoval.                                     

7. Zpracování informace

Z jistého množství poznáním získané informace, lze za jistých podmínek, získat další informaci, která je v té prvotně získané, člověku skryta. Postupu se říká usuzování, a má svoji přirozenou formu informace zpracovávaná lidskou psýchou je inherentně vágní, známou z usuzování pověstného Sherlocka Holmse, a svoji formu exaktní formální, možnou pouze pro informaci s nulovou vnitřní vágností používanou v matematice, a známou jako inference. Inference, znamená z výchozích jazykových konstruktu axiomu získání podle daných pravidel, např. dovolených úprav rovnic nových jazykových konstruktu, které v jisté interpretaci mohou přinášet novou informaci. Daná soustava informace muže poskytnout jen určité množství usuzováním získané informace, pro další informaci je nutno vrátit se k reálnému světu, uskutečnit další poznání, a soustavu znalostí tak rozšířit. Buď tak získáme hledanou informaci, či v rozšířené soustavě znalostí ji opět hledáme na základě inference.

Zpracováním informace lze získávat i informaci nad danou soustavou informace, třeba nelezení jistého řádu v soustavě. Takto získané informaci se říká metainformace. Zpracováním informace lze předpovídat zatím nepoznané jevy, předpovídat zatím nepoznaná data, a tak je nabízet k experimentálnímu ověření či zamítnutí. Modifikaci inferenci jazykových konstruktu viz Exaktní věda, tam příklad inference formálního jazyka muže podle daných pravidel provádět stroj s diskrétními stavy Turinguv stroj, počítač, V tom případě stavum stroje vhodně přiřadíme konstrukty onoho jazyka, a sled stavu stroje řídíme podle daných pravidel. Tak lze proces inference automatizovat, ovšem inference vyžaduje metainformaci, o tom, jak řadit inferenční kroky, což je lidská znalost, a tu je nutno stroji sdělit - naprogramovat. Formální inferenci lze provést pouze pro informaci s nulovou vnitřní vágností, neboť jen tu lze reprezentovat formálním jazykem a zpracovat formální inferencí, ať již strojem či tužkou na papíru. Interpretaci inferencí získaných jazykových konstruktu musí provést člověk.

                                     

8. Výklad pojmu informace

Ve starší odborné literatuře mužeme najít snahu o uchopení pojmu informace rozdělením vnitřního obsahu pojmu do několika kategorií. Niedhardt P.: Einführung in die Informationstheorie. Verlag Technik Berlin, Berliner Union Stuttgart 1957

 • Informace pragmatická zohledňuje pouze přírustek znalostí. Již známé není informací v tomto slova smyslu. Škola je zdrojem takovýchto informací.
 • Informace sémantická se zabývá pouze sémantickým významem slov.
 • Informace idealizovaná je dána individuálním hodnocením příjemce a je závislá na jeho předchozím vzdělání a zkušenostech, ale i na jeho okamžitém emocionálním stavu. Např. co se mi ráno líbilo, už nemusí platit odpoledne.
 • Informace inženýrská, definovaná C. E. Shannonem jako "snížení neurčitosti systému" a matematicky vyjádřená jako logaritmus pravděpodobnosti nějakého jevu přenosu zprávy při rovnoměrném rozložení hustoty pravděpodobnosti. Pro pravděpodobnost 1/2 při dvojkovém logaritmu dostaneme jednotku zvanou bit. Bit je pouze jednotka informace, jako je metr nebo coul jednotkou vzdálenosti.
                                     

9. Definice

Fyzikální definice: Informace je schopnost organizovat, nebo v organizovaném stavu udržovat. Informace obecně je proces vnímání a poznávání vlastností a uspořádání objektu kolem nás.

Pro živé bytosti lze definici informace doplnit také tím, že informace je odpovědí na otázku.

Definice z teorie informace: Informaci IX;Y ve zprávě Y o zprávě X zdroje X, Y ∼ X × Y, p x, y) {\displaystyle \scriptstyle X,Y\sim {\mathcal {X}}\times {\mathcal {Y}},px,y)} definujeme jako relativní entropii D p x, y ‖ p x p y) {\displaystyle \scriptstyle Dpx,y\|pxpy)} mezi skutečným rozdělením px,y dvojice zpráv X,Y a součinovým rozdělením qx,y = pxpy, kterým by se dvojice řídila, kdyby její komponenty X a Y byly vzájemně nezávislé, tj.

I X ; Y = ∑ x ∈ X ∑ y ∈ Y p x, y log ⁡ p x, y p x p y. {\displaystyle IX;Y=\sum _{x\in {\mathcal {X}}}\sum _{y\in {\mathcal {Y}}}px,y\log {\frac {px,y}{pxpy}}.}

Logaritmus se obyčejně uvažuje dvojkový. V tom případě je informace vyjádřena v bitech.

Obecně lze informaci chápat jako poznatek a) získaný zkušenost b) získatelný c) nezískatelný

                                     

10. Vlastnosti informace

Informace aby dostála fyzikální definici musí mít určité vlastnosti

Informace by měla být:

 • srozumitelná – ruzné jazyky, ruzné kódy, šifrování,
 • relevantní, česky souvztažná, významná v dané souvislosti – ne "já o koze, ty o voze",
 • včasná,
 • pravdivá
 • etická – platí jen pro mezilidské vztahy. Není to podmínka nutná, jako předchozí, ale žádoucí.

Informace je nezávislá na svém energetickém nosiči. Změna energetického nosiče má za následek pouze změnu vlastností přenosové trasy kanálu, ale smysl či obsah informace nemění. Je to jako s přepravou nákladu – náklad se nemění, ať použijeme k přepravě koně, auto, nebo letadlo.

Některé souvislosti

 • Kanál je informační cesta jakkoli realizovaná – např. i poštovní holub muže být součástí informačního kanálu.
 • Signál je vysílaný údaj o stavu a o uspořádání objektu. V případě příjmu a zpracování recipientem se muže stát informací.
 • Modulace je zpusob zobrazení signálu na jeho nosiči, zpusob materializace jazyka používaný zejména v případě, kdy je pro materializaci použito elektromagnetického pole.
 • Šum je rozdíl mezi tím, co bylo do informačního kanálu vloženo a tím, co bylo přijato.

Záměrně falešná "informace" se nazývá dezinformace nebo lež, pracuje s ní například propaganda. Rozdíl mezi dezinformací a lží spočívá v tom, že lež je používána pasivně jako obrana, zatímco dezinformace je aktivní. Nezáměrně špatná informace je chyba nebo omyl. Dezinformace, stejně jako chyba či omyl vede k nárustu entropie systému, zatím co informace vede k poklesu entropie. Živé organizmy mají zápornou entropii.

Informace souvisí s rozlišováním, s rozdílem a určeností například jako černé písmeno na bílém papíře. Informace má význam a je ji třeba odlišit od jejího hmotného nosiče – ať je to hlas, zvuk, obraz, písmo nebo disk. Povahu informace dobře vystihuje definice amerického antropologa Gregory Batesona: informace podle něho znamená "takový rozdíl, na němž záleží" the difference which makes difference.

Schopnost rozlišení informace srozumitelnosti pak souvisí s tzv. odstupem signálu od šumu, který se udává v decibelech jako 10 × logaritmus poměru energie šumu k energii signálu.                                     

11. Puvod pojmu

Latinské informatio znamená puvodně vtištění formy či tvaru, utváření. Slovo se však metaforicky používalo pro "utváření mysli" – učení a vzdělávání – a odtud dalším významovým posunem mohlo znamenat i sdělení, zprávu. Odtud pochází slovo informátor, doložené od 16. století. Zkrácený tvar info vznikl až ve 20. století v angličtině. Vědecký zájem o informaci začíná také až ve 20. století v souvislosti s elektronickou komunikací a počítači na druhé straně se studiem obecného uspořádání, struktur a kódu.

                                     

12. Šíření a uchovávání informace

Rostoucí význam informací ve smyslu vědomostí a zpráv obrátil od konce 19. století pozornost vědcu – zejména lingvistu – ke studiu znakových systému a kódu. Informace se šíří řečí a v historické době i písmem, které ji kódují pomocí slov, hlásek a písmen. Ty nesou informaci jen proto, že tvoří ucelené systémy: hlásky nesou význam jen potud, pokud se od sebe zřetelně liší Ferdinand de Saussure. S písmem vznikla první možnost trvalého uchovávání informace na hmotném nosiči, jež se dále rozvinula knihtiskem a konečně i elektronickými zpusoby uchovávání kódované informace. Odtud vznikl i pojem informační společnost – společnost, která se ve stále větší míře opírá o shromažďování, využívání a šíření informací.

                                     

13. Přenos informace

S rozvojem elektrických a elektronických komunikací se informace stává i technickým pojmem, i když v poněkud posunutém významu, který se soustřeďuje na kódování informace a nezabývá se jejím smyslem či obsahem. Základním modelem pro přenos informace je soustava vysílač kodér – kanál – přijímač dekodér. Roku 1948 publikoval Claude Shannon, který pracoval pro Bellovy laboratoře, prukopnickou publikaci A Mathematical Theory of Communication, v níž se soustřeďuje na přenos zpráv, kódovaných v nějaké abecedě o konečném nebo spočetném množství znaku. Tak se stal jedním ze zakladatelu teorie informace.

                                     

14. Zpracování informací

Zatímco účelem analogového přenosu informace je pouze přeměna hlasu nebo obrazu na elektrický signál, jeho věrný nezkreslený přenos a opačná změna na zvuk nebo obraz, už v telegrafii se objevila možnost úsporného kódování znaku. Morseova abeceda kóduje písmena a číslice do posloupností krátkých a dlouhých signálu tečka a čárka, které se snadno a spolehlivě přenášejí. Na podobném základě pracuje i dálnopis, kde se však převod znaku abecedy do binárního tvaru a nazpět děje automaticky.

Kódovaná informace a její nosiče otevřela i další možnosti strojového zpracování informace, z nichž se vyvinula současná počítačová technika a informatika. Slovo "informace" se zde však používá v několika rovinách: text, který právě píši, kóduji do písmen, ta se v počítači převádějí na binární kódy ASCII, UNICODE a přenášejí mezi počítači v určitých formátech, ale nakonec jako posloupnosti elektrických signálu, případně optických či elektromagnetických. Informace, které do systému vkládáme, dospějí ke svým adresátum jen tehdy, pokud všechny tyto transformace jejich kódování a zobrazení proběhnou podle přesně stejných pravidel v přijímači jako ve vysílači, jen v opačném směru. Přenosové sítě proto musejí pracovat s víceúrovňovými modely, kde si vysílače a přijímače na jednotlivých úrovních "rozumějí": pisatel se čtenářem, program s programem, počítač s počítačem, modem s modemem atd.

Zpracováním informací obecněji se rozumí nejen přenos, ale i transformace informací. V počítačích a spol. se informace reprezentují pomocí dat – na kteréžto jsem wikilink dosud neviděl a o kterých zde máme pěkný refaktorizovaný článek.

                                     

15. Měření informace

Množství informace na hmotném nosiči lze dokonce měřit. V knihovnictví se užívá měření na stránky, novináři počítají slova nebo znaky a v počítači se informace měří na bajty nebo bity. Jeden bit, odpovídá jednomu rozlišení typu "ano - ne", nese informaci, ze které se dozvíme, který stav nastal ze dvou stavu stejně pravděpodobných např. házení mincí. Je to základní jednotka informace. Bajt anglicky byte je skupina zpravidla osmi bitu, tím pádem muže nabývat 256 ruzných hodnot a zhruba tak odpovídá jednomu znaku abecedy evropského jazyka asijské symboly bývají obvykle kódovány užitím 2 až 4 bajty. Je to ovšem množství informace pouze v technickém smyslu slova: stránka textu muže mít 1800 bajtu, to ale neříká nic o tom, co je v nich zaznamenáno. Stejnou velikost mohou mít užitečné a smysluplné zprávy, prázdné řeči nebo konečně i samé mezery. Pro stanovení informační hodnoty souboru dat lze použít entropii.

                                     

16. Informace v dalších vědách

Vedle běžného významu informací jako zpráv a vědomostí se informace dnes stala odborným pojmem v biologii i ve společenských vědách, zejména pod vlivem objevu genomu a genetického kódu. Zde je často ztotožňována informace s jejím puvodem, spočívajícím ve vlastnostech a uspořádání pozorovaných objektu. Genetická informace je totiž kódována pomocí pouhých čtyř nukleotidu ACTG, jejichž trojice kodóny řídí syntézu proteinu; běžnými prostředky lze tedy měřit její informační obsah. Podobný informačně teoretický pohled se dnes rozvíjí také ve fyzice i ve společenských vědách.

                                     

17.1. Odkazy Literatura

 • Beneš P., Informace o informaci. BEN - technická literatura, Praha 2010, 123 s. ISBN 978-80-7300-263-3
 • J. Cejpek, Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 1998 – 179 s. ISBN 80-7184-767-4
 • Bawden, D., Robinson, L., Úvod do informační vědy. Přel. M. Lorenz, K. Mikulášek, D. Vévodová. Doubravník: Flow 2017. ISBN 978-80-88123-10-1
 • Niedhardt P., Einführung in die Informationstheorie. Verlag Technik Berlin, Berliner Union Stuttgart 1957
 • Stonier T., Informace a vnitřní struktura vesmíru. BEN - technická literatura, Praha 2002, 150 s., ISBN 80-7300-050-4
 • J. Sokol, Filosofická antropologie. Praha: Portál 2003
                                     

17.2. Odkazy Související články

 • Zpráva
 • Poznatek
 • Věda
 • Jazyk lingvistika
 • Informatika
 • Vágnost
 • Entropie
                                     

17.3. Odkazy Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu informace na Wikimedia Commons
 • anglicky Stanford encyclopedia of philosophy, heslo Semantic Conceptions of Information
 • Slovníkové heslo informace ve Wikislovníku
 • Téma Informace ve Wikicitátech
 • Prof. Milan Mareš: Zdroje informace a jejich měření
 • Informace v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy TDKIV
 • Kurz práce s informacemi. Masarykova univerzita, 2008-04-26. Dostupné online.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →