Back

ⓘ Mentální retardace                                               

Retardace

Retardace označuje zpomalení, zakrnění, zaostání nebo opoždění procesu. Dále muže v jednotlivých oborech znamenat: V lékařství, psychologii nebo biologii rustová retardace – zpomalení rustu, zakrnění např. rustová retardace plodu. psychomotorická retardace – opoždění vývoje motoriky jedince v souvislosti s vývojem po psychické stránce. mentální retardace – označuje poruchu vývoje opoždění osobnosti po psychické stránce. Ve elektrodynamice retardační potenciál Ve mechanice záporné zrychlení méně používané Ve fyzikální chemii retardační faktor – bezrozměrná chromatografická veličina jiné Ve ...

Mentální retardace
                                     

ⓘ Mentální retardace

Mentální retardace, neboli mentální postižení, je trvalé snížení inteligence v dusledku organického poškození mozku. Retardaci tedy nelze léčit, protože nejde o nemoc, ale trvalý fyziologický stav. Jedinci, u kterých k zaostávání rozumového vývoje došlo z jiných duvodu než kvuli organickému poškození mozku a vykazují IQ 70 a více, se sice považují za mírně mentálně retardované, ale nikoliv z klinických příčin.

Mentální retardaci klasifikujeme v šesti základních kategoriích. Některá tradiční označení těchto postižení, která byla běžná zhruba do 90. let 20. století, se již v psychiatrické terminologii nepoužívají zejména výrazy debilita, idiocie a imbecilita.

                                     

1. Příčiny vzniku mentální retardace

Mentální retardace muže vzniknout ve třech obdobích:

 • perinatálním během porodu nebo těsně po něm – porod muže být protrahovaný dlouhotrvající, muže dojít k hypoxii plodu, tedy k nedostatku kyslíku atd.
 • konsagvinita – blízké příbuzenství mezi rodiči
 • postnatálním po porodu do 2 let věku dítěte – infekce, úrazy, záněty mozku, těžká žloutenka, špatná výživa
 • prenatálním před narozením dítěte – kvuli infekci matky během těhotenství, jejímu špatnému životnímu stylu, úrazu

Svou roli zde hraje i dědičnost a specifické genetické příčiny jako například chromozomální aberace, která zpusobuje Downuv syndrom.

                                     

2.1. Kategorie mentální retardace Lehká mentální retardace

Synonyma: lehká slabomyslnost, lehká mentální subnormalita, oligofrenie, debilita.

 • výskyt v celkovém počtu jedincu s mentální retardací 80 %
 • zastoupení v populaci 2.6 %
 • IQ 50–69

Jedinci jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči a v praktickém životě. V emocionální oblasti se projevuje afektivní labilita. K lehké mentální retardaci se mohou individuálně přidružit vývojové poruchy, autismus, tělesné postižení, epilepsie, poruchy chování. Velký vliv má dědičnost i sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Vývoj: do 3 let je dítě jen lehce psychomotoricky opožděno, ale mezi 3. a 6. rokem se už objevuje opožděný vývoj řeči, malá slovní zásoba, nízká zvídavost a vynalézavost dítěte. Výrazně se pak tato retardace projevuje ve věku školní docházky, kdy se objevuje omezené logické, abstraktní a mechanické myšlení, lehce opožděná jemná i hrubá motorika, slabší paměť atd. Postižení jedinci se pak vzdělávají většinou ve školách praktických podle odpovídajícího vzdělávacího programu, při splnění stanovených podmínek je však možná i integrace do běžné základní školy. Při vzdělávání je vhodné rozvíjet jejich dovednosti a kompenzovat nedostatky, většinu jedincu z horní hranice LMR lze poté zaměstnat v praktických profesích.

                                     

2.2. Kategorie mentální retardace Středně těžká mentální retardace

Synonyma: střední slabomyslnost, středně těžká mentální subnormalita, těžká oligofrenie, imbecilita.

 • IQ 35–49
 • výskyt v celkovém počtu jedincu s mentální retardací 12 %
 • zastoupení v populaci 0.4 %

Jedinci mají omezenou zručnost a schopnost postarat se sám o sebe, ale bývají fyzicky aktivní a mobilní se schopností komunikovat a navazovat kontakty. Jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod odborným dohledem nebo v chráněném prostředí chráněné dílny. S touto retardaci muže být spjatý dětský autismus, mírná tělesná postižení, neurologická nemoc epilepsie, psychiatrická nemoc

Vývoj: výrazně opožděný rozvoj chápání a užívání řeči, který přetrvává do dospělosti. Jen někteří jedinci si osvojí triviální vzdělání čtení, psaní a počítání a vzdělávají se proto podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji v základních školách speciálních, další vzdělávání je možné ve škole praktické. Je nutný individuální rozvoj senzomotorických dovedností a verbálních schopností.                                     

2.3. Kategorie mentální retardace Těžká mentální retardace

Synonyma: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost, těžká oligofrenie, prostá idiocie, lehká idiocie, idioimbecilita.

 • zastoupení v populaci 0.2 %
 • IQ 21–34
 • výskyt v celkovém počtu jedincu s mentální retardací 7 %

Většina jedincu trpí značným stupněm poruchy motoriky a jinými přidruženými vadami špatný vývoj nervového systému. Řeč je jednoduchá, omezena na jednotlivá slova, nebo se nemusí vytvořit vubec – vzdělatelnost je velmi omezená, probíhá podle odpovídajícího vzdělávacího programu ve speciální základní škole, kde včasná systematická a kvalifikovaná rehabilitační a vzdělávací péče přispívá k rozvoji motoriky, komunikativnosti, rozumových schopností a soběstačnosti. S touto retardací už jsou často spojené tělesné vady.

                                     

2.4. Kategorie mentální retardace Hluboká mentální retardace

Synonyma: těžká mentální subnormalita, hluboká slabomyslnost, hluboká oligofrenie, těžká idiocie, idiocie.

 • výskyt v celkovém počtu jedincu s mentální retardací 1 %
 • zastoupení v populaci 0.03 %
 • IQ pod 20 obvykle nelze změřit, hodnota je jen odhadovaná

Většina osob vykazuje výrazné neurologické a jiné tělesné nedostatky postihující hybnost: bývají imobilní nebo velmi omezení v pohybu, kdy vykonávají obvykle automatické stereotypní pohyby kývání těla. Nemají schopnost se o sebe postarat, a proto potřebují stálou péči. Pro častá poškození zraku a sluchu jsou schopni jen nejjednodušších zrakově prostorových orientačních dovedností nepoznávají okolí a pouze primitivního neverbálního dorozumívání. Jedinci obvykle nedokáží udržet moč ani stolici, častá je i epilepsie a sklony k sebepoškozování mají snížený práh citlivosti.

                                     

2.5. Kategorie mentální retardace Nespecifikovaná mentální retardace

Synonyma: Mentální retardace NS, mentální subnormalita NS, oligofrenie NS.

Do této kategorie patří jedinci, u kterých je sice mentální retardace prokazatelná, ale pro nedostatek informací nelze jedince zařadit do některé u výše uvedených kategorií.

                                     

2.6. Kategorie mentální retardace Jiná mentální retardace

Do této kategorie patří jedinci, u nichž pro hodnocení intelektové retardace nelze nebo jen obtížně použít obvyklé metody. Jde například o jedince slepé, hluché, němé, hluchoněmé či hluchoslepé, jedince s těžkými poruchami chování, autisty atd.

                                     

3. Vzdělávání lidí s mentální retardací

Výchova a vzdělávání lidí s mentální retardací jsou celoživotním procesem, pro který je charakteristická nutnost stálého opakování, prohlubování znalostí a dovedností. Výsledky se ovšem dostavují velmi zvolna a pokrok je téměř nepozorovatelný, základ výchovy tedy spočívá v rodině. Vzdělávání mentálně retardovaných zajišťují speciální školy např. praktické školy, nebo speciální učiliště, které připravují mentálně postižené po stránce kvalifikace a přípravy k povolání. Odlišný zpusob vzdělávání a výchovy poskytují některé sociální instituce např. denní stacionáře či domovy pro osoby se zdravotním postižením, které se zaměřují na soběstačnost postižených.

                                     

3.1. Vzdělávání lidí s mentální retardací Netradiční formy vzdělávání

Slouží pro usnadnění orientace v sociálním prostředí a k dorozumívání, ale ve speciálních a praktických školách by měly být spíše podpurné, pomocné nebo motivační. Jsou dobře využitelné při individuálním vzdělávání.

 • Instrumentální obohacování – "učíme se učit" podle Reuvena Feuersteina
 • Sociální čtení: zaměřuje se na zraková znamení a symboly, které jsou nutné pro orientaci v okolním světě a lze je bezprostředně využít v praxi poznání, interpretace a reakce – tím je vyvoláván i motivační efekt. Výhodou je srozumitelnost pro ostatní veřejnost. Kategorie 1 se zaměřuje na soubory obrázku, kategorie 2 na značky a piktogramy včetně dopravních značek a kategorie 3 na slova a skupiny slov. Vhodné téma pro sociální čtení je "časová orientace"
                                     

3.2. Vzdělávání lidí s mentální retardací Neverbální komunikační metody

Dorozumívání beze slov slouží pro těžce postižené děti, které nejsou schopny verbálního vyjadřování. Kladem takové alternativní komunikace je zvýšení aktivity dětí resp. snížení tendence k pasivitě a rozšíření možností dorozumívání i pro jedince, kteří mají velké potíže při vyjadřování. Záporem je ovšem nízká společenská využitelnost, faktické oddělení těchto jedincu od většinové společnosti která tyto zpusoby neovládá a určitá pravděpodobnost, že dítě ztratí potřebu i jen pokusit se mluvit.

 • komunikační systém BLISS: statický systém, ve kterém jsou symboly překládány v určité dvojrozměrné nebo trojrozměrné formě, která se v pruběhu komunikace nemění. Symboly jsou tedy založeny na stálém zjevu a významu, nikoli na zvucích. Dokážou mu porozumět ti jedinci, kteří nedokáží číst.
 • snoezelen: multisenzoriální, pozitivně naladěné prostředí
 • znaková řeč Makaton: dynamický systém založený na mezinárodním znakovém jazyce neslyšících, kdy jednotlivá slova se vyjadřují pohybem ruky, hlavy apod. Znaky jsou vždy doprovázeny normální gramatickou řečí učitele, užívá se i mimický výraz obličeje.


                                     

4. Literatura

 • Středa, Leoš, Marádová, Eva, Zima, Tomáš: Vybrané kapitoly o zdraví. Pedagogická fakulta UK Praha, 2010.
 • Švarcová, Iva: Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha, Portál, 2000.
 • Tomická, Václava: Vybrané kapitoly k integraci ve školství. Liberec, TUL, 2002.
                                               

Mentální

Mentální znamená duševní či myšlenkový ve vztahu k činnosti, či zpusob myšlení a duševní činnosti. Muže jít o: Mentální sport též duševní sport Mentální rezervace Mentální retardace Mentální anorexie Mentální model Mentální mapa též myšlenková mapa Mentální věk

                                               

Retard

Retard je slovo s více významy: avance / retard – označení korekce rychlosti na starých mechanických hodinkách z franc. ve smyslu předbíhání, resp. zpoždování retard – hanlivé označení člověka s mentální retardací Retard – součást obchodního názvu některých léku se zpomaleným uvolňováním tj. prodlouženým účinkem

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →