Back

ⓘ Geografie                                               

Periferie

Periferie je okrajová část nějakého většího celku. Tento výraz se používá ve více oborech, například: tělní periferie – zejména končetiny periferie ekologie – regiony přeměněné vlivem lidské činnosti kulturní krajina periferie urbanismus – okraj města periferní nervová soustava – nervová soustava mimo centrální nervovou soustavu periferie geografie – oblasti nedosahující určité úrovně funkčně-prostorových a sociálně-prostorových vztahu periferie technika – určitý typ zařízení, zejména v počítačové technice divadlo Periferie divadelní hra – divadelní hra Františka Langera

Geografie
                                     

ⓘ Geografie

Geografie, česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevu na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se nachází na rozhraní přírodních, společenských a technických oboru, jde o vědu syntetickou a komplexní. Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii. Geografové jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit příčiny a prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony.

                                     

1. Geografické disciplíny

Soustava zeměpisných věd

Objektem geografie = zeměpisu je krajinná sféra, popisovaná na několika úrovních. Podle těchto úrovní se dělí geografie na čtyři základní části:

 • litosféře – geomorfologie, petrologie, vulkanologie, seismologie, stratifikace, orografie, karsologie, speleologie, krystalografie, mineralogie a další
 • pedosféře – pedologie, pedogeografie a další
 • biosféře – biogeografie a další
 • atmosféře – klimatologie, meteorologie a další
 • Fyzická geografie se věnuje fyzickogeografické sféře krajinné sféry, tj. litosféře, hydrosféře, atmosféře, pedosféře a biosféře. Někteří geografové vyčleňují samostatně i kryosféru, která jinak muže být považována i za součást hydrosféry. Každé součásti fyzickogeografické sféry se věnuje hned několik vědních disciplín
 • hydrosféře – hydrografie, hydrologie, oceánografie, limnologie a další
 • Kartografie a geoinformatika studuje a zobrazuje prostorové rozmístění jednotlivých jevu krajinné sféry, tj. výroba map. Věnuje se jí celá řada vědních disciplín, např. geodézie, topografická kartografie, tematická kartografie, matematická kartografie, kartometrie, GIS a dálkový pruzkum Země.
 • Regionální geografie = oblastní zeměpis se věnuje geografii regionu podle určitého kritéria, např. světadílu, jejich částí, státu a zemí, administrativních jednotek atd.
 • Socioekonomická geografie také sociální geografie = společenskohospodářský zeměpis nebo humánní geografie se věnuje člověku, jeho společnosti a jeho hospodářské činnosti, tj. socioekonomické sféře krajinné sféry. Hlavní vědní disciplíny: geografie cestovního ruchu, geografie dopravy, geografie kultury, geografie obyvatelstva, geografie sídel, geografie prumyslu, geografie služeb, geografie zemědělství, behaviorální geografie, ekonomická geografie, historická geografie, politická geografie, vojenská geografie, religiózní geografie, dějiny zeměpisu, rurální geografie.
 • Geografie především kartografie Měsíce se označuje také separátním pojmem selenografie, geografie Marsu pojmem areografie.
                                     

2. Subjekt a objekt studia

Subjektem studia geografie je krajinná sféra.

Objektem předmětem výzkumu geografie jsou například změny ve složení obyvatelstva, velikost, struktura a vývoj lidské populace, demografická reprodukce, zdraví populace, problémy regionálního rozvoje, územní administrativy, sociální ekologie, migrací, urbanizace, socio-patogenních jevu, rozvojové pomoci, zemědělství, prumyslu, dopravy, cestovního ruchu, ozbrojených konfliktu, jakož i přírodních zdroju, funkčního využívání krajiny, kvality životního prostředí, přírodních ohrožení a rizik, změn klimatu, kvality vod a další.

                                     

3. Historie geografie

Významní geografové středověku

 • Odorik z Pordenone
 • Marco Polo
 • Kosmas Indikopleustés

Chronologický přehled

 • 6. st. – Kosmas Indikopleustés – Christianike topografia
 • 13.–14. st. – Cestopisy Marka Pola a Odorika z Pordenone
                                     

3.1. Historie geografie Starověk

Starověké státy zahrnovaly na svou dobu obrovské masy lidí. Vytvářely velká sídla s vysokou kulturou stavebnictví, písemnictví, vědy i umění. Sdružovaly zástupce ruzných rasových typu i etnických skupin. Státníci se museli seznamovat s územími a národy, nejen se svými, ale i v jiných regionech. Realizovaly se dlouhé cesty i vojenská tažení, doprovázená vzájemným objevováním národu. Docházelo k plodnému sbližování kultur, k přebírání shromážděných poznatku i představ, návyku i vynálezu.

Víme o dalekých výpravách Egypťanu, Mínojcu obyvatelé Kréty, Foiničanu, Kartagincu, dávných indických mořeplavcu aj. Kladly si vesměs praktické cíle – rozšiřování poznatku i zdroju surovin a potravin obilí, datlí. Velký význam měly svazky se zeměmi, které oplývaly zlatem, stříbrem, drahokamy.

Už v antice – ve Starém Řecku a později v Římě – vznikaly významné geografické práce. Dlouhou dobu byly součástí filozofie, historie či medicíny.

Iónská škola je nejstarší známou řeckou filozofickou školou z 6. stol. př. n. l. Jejím představitelum – Tháletovi první filozof, matematik a astronom, Anaximandrovi, Anaximenovi aj. – patří množství objevu v matematice, astronomii či geografii. V rámci nerozčleněné iónské vědy se vytvářely mj. i prvky fyzickogeografických koncepcí, zárodky obecné zeměvědy.

Rozvoj mořeplavby a obchodu stimuloval vznik prvních geografických popisu. Říkalo se jim gés periodos objezdy země. Členily se na periply periplous jako obeplutí – popisy pobřeží, praktické návody k navigaci podél mořských břehu; a periegezy – popis pevniny.                                     

3.2. Historie geografie Chronologický přehled

 • 5. st. př. n. l. – Hérodotovo dílo Histories apodexis představuje svět rozdělený na zemědíly: Evropu, Asii a Libyi.
 • 5. st. př. n. l. – Hippokrates ve spisu Peri aeron, hydraton, topon poukazuje na souvislosti zpusobu života a zdravotního stavu obyvatelstva s přírodním prostředím
 • 2. st. př. n. l. – Kratés staví v pergamském Múseiu první glóbus
 • 20. st. př. n. l. – Babylónský mýtus o stvoření světa a potopě
 • 3. st. př. n. l. – Erastothenes buduje základy samostatné vědy; píše Geografika hypomnemata
 • 6. st. př. n. l. – Logograf Hekataios z Milétu sestavuje první popis celého Řekum známého světa
 • 25. st. př. n. l. – Vznik mapy údolí Eufratu na hliněné destičce
 • 6. st. př. n. l. – Filozofové iónské školy se začínají zabývat geografickými problémy
 • 1. st. př. n. l. – Strabónova sedmnáctisvazková Geografika je popisem soudobé ekumeny. Je jediným antickým geografickým dílem, jehož úplný text máme k dispozici.
 • 4. st. př. n. l. – Aristotelova Meteorologika je shrnutím soudobých poznatku obecné fyzické geografie
                                     

3.3. Historie geografie Významní geografové středověku

 • Odorik z Pordenone
 • Marco Polo
 • Kosmas Indikopleustés
                                     

3.4. Historie geografie Chronologický přehled

 • 6. st. – Kosmas Indikopleustés – Christianike topografia
 • 13.–14. st. – Cestopisy Marka Pola a Odorika z Pordenone
                                     

3.5. Historie geografie Moderní geografie

V období 19. a hlavně od poloviny 20. století dochází v geografii k velkému nárustu poznání i k rozvoji teoreticko-metodologického aparátu. Během tohoto období prošla geografie čtyřmi významnými obdobími: environmentální determinismus, regionální geografie, kvantitativní revoluce a kritická geografie.

Moderní geografie se zabývá rozložením jevu a procesu v prostoru a v čase, zajímá ji nejen současný stav, ale i jeho historické příčiny a budoucí dusledky. Pomocí sofistikovaných metod sleduje sociálně-geografické i fyzicko-geografické jevy v prostoru a ve vzájemných vazbách i hodnotí prostorové dopady ruzných jevu na společnost a přírodu.

Současná geografie si již nevystačí s pouhým popisem stavu věcí, ale usiluje o nalezení pravidelností, vývojových trendu, vysvětlování příčin a dusledku problému, formulování hypotéz a prognóz budoucího vývoje apod. Zabývá nejen základním, ale i v praxi využitelným výzkumem, který reaguje na aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti.                                     

4. Metody

Geografická data se získávají prostřednictvím globálních družicových polohových systémech, dálkového pruzkumu Země DPZ či měřením přímo v terénu pomocí speciálních přístroju. Rozsáhlé soubory dat se zpracovávají za pomoci moderních počítačových technik geografického informačního systému GIS umožňujícího pokročilou geostatistickou analýzu či 3D vizualizaci prostorových dat. Součástí geografického výzkumu jsou i další kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody používané při sběru a analýze dat.

                                     

5. Geografické pojmy

 • Vesnice osada
 • Kontinent tektonická deska
 • Vodní nádrž přehrada, rybník
 • Poloostrov mys
 • Záliv zátoka
 • Krajina
 • Podhuří vrchovina, pahorkatina
 • Řeka potok
 • Pruliv pruplav, prutok
 • Globalizace
 • Region
 • Sopky maar
 • Přírodní ohrožení a rizika povodeň, katastrofa
 • Jezera seznam jezer
 • Ostrov souostroví
 • Oceán moře
 • Stát seznam teritorií a samosprávných území suverénních státu
 • Údolí vádí
 • Eroze pudní horizonty
 • Město statutární město
 • Pohoří
                                     

6.1. Odkazy Literatura

 • slovensky Premenlivosť geografických javov v reálnych systémoch
 • GARDAVSKÝ Václav; HAMPL, Martin. Základy teoretické geografie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.
 • slovensky Dejiny geografie a jej vedecký status
 • O čem je vlastně zeměpis?
 • HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: DemoArt, 1998. ISBN 80-902154-7-5
 • slovensky MATLOVIČ, René; MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Geografické myslenie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. ISBN 978-80-555-1416-1
 • KÜHNLOVÁ, Hana a kol. Seminář ze zeměpisu: Učebnice pro 4. ročník gymnázia. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23084-9
 • BUCHANAN, Mark. Všeobecný princip: věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme. Praha: Baronet, 2004. ISBN 80-7214-644-0
                                     

6.2. Odkazy Související články

 • Seznam státu světa abecedně
 • Seznam měst podle zeměpisné šířky
 • Seznam státu světa podle kontinentu
 • Cestopis
 • Kontinenty na Zemi
                                     

6.3. Odkazy Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu geografie na Wikimedia Commons
 • Téma Geografie ve Wikicitátech
 • Slovníkové heslo geografie ve Wikislovníku
 • Geografie Vědecký časopis České geografické společnosti – tištěný i dostupný v pdf
 • Česká geografická společnost
 • Geografická bibliografie ČR online Informace o geografické produkci 20. a 21. století. Zpřístupňuje bibliografie, ale i vybrané plnotextové zdroje.
 • Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Druhé největší univerzitní geografické pracoviště v Česku.
 • Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Největší univerzitní geografické pracoviště v Česku.
 • Geoinformatika.sk Slovensko-český geoinformační zpravodajský portál
 • GeoBusiness Tištěný časopis a online zpravodajství o geoinformatice v praxi, zahrnující také články o geografii.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →