ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Portál: Geografie

                                               

Časová schránka

Časová schránka nebo též časová kapsle je úkryt historických předmětu nebo informací, sloužící většinou jako metoda komunikace s lidmi v budoucnosti. Má pomoci budoucím historikum, archeologum nebo antropologum. Časové schránky jsou někdy vytváře ...

                                               

Dějiny lidské sexuality

Dějiny lidské sexuality jsou oblastí kterou zkoumají především historici, filosofové, psychiatři i sexuologové. V historii se v oblasti sexuality ale kříží vlivy prakticky všech oboru od zdravovědy, statistiky a ekonomiky po politiku, okultismus ...

                                               

Dějiny lidstva

Dějiny představují "paměť lidstva". Lze je chápat jako souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu, a jako každý vývojový proces v přírodě a společnosti či přímo jako vývoj lidské společnosti. Vzletně a přitom výstižně popsal funkci d ...

                                               

Dějiny mentalit

Slovo mentalita pochází z latiny. Mentalita je chápána jako soubor psychických vlastností, charakteristických například pro určitý lidský věk, geografický rámec nebo sociální prostředí. Pojem "mentalita" se vždy užívá v souvislosti s určitou soci ...

                                               

Dřevěné uhlí

Dřevěné uhlí je dřevo karbonizované za vysokých teplot bez přístupu vzduchu. Toto pevné palivo vzniká, když je suché dřevo, obsahující 13 % až 18% vody, zahříváno bez přístupu vzduchu při teplotě 275 ° C. Dochází přitom k pyrolýze. Teplota se pot ...

                                               

Filosofie dějin

Filosofie dějin je oblast filosofického myšlení, která se snaží uspořádat dějinné procesy do jednoho celku a najít v nich celkový smysl, jímž chce kritizovat – anebo naopak legitimizovat – svoji současnost.

                                               

Historická geologie

Historická geologie je využití principu geologie rekonstruovat a pochopit historii Země. Zaměřuje se na geologické procesy, které mění zemský povrch a jeho podloží. Použitím stratigrafie, strukturní geologie a paleontologie lze určit v jakém pořa ...

                                               

Historický dokument

Historický dokument je dokument obsahující informace o historické události, o určitém dějinném období, o osobě vstupující do historických děju či o určitém místě v daném čase. Je jedním z nejduležitějších historických pramenu. Nejslavnějšími hist ...

                                               

Historický pramen

Historickým pramenem se nazývá primární zdroj informací v historickém bádání. Každý pozustatek lidské činnosti, který podává relevantní informaci o lidské minulosti, lze využít jako historický pramen. Zvláštní duležitost mají písemné historické d ...

                                               

Historiografie

Dějepis je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a jeho civilizace na základě studia ruzných pramenu a s použitím rozličných metod. Historiografie, též dějepisectví, je zaznamenávání událostí, děju a stavu v minulosti určitým sys ...

                                               

Kalendář

Kalendář je abstraktní systém pro členění času datováním a orientaci v čase v periodách dnu a delších v rámci roku. Jeho smysl a vznik je od nejstarších kalendářních systému stejný – slouží organizaci života a spolupráce lidí v časovém rozsahu me ...

                                               

Kolébka civilizace

Kolébka civilizace je pojem užívaný zejména ve starším dějepisectví a archeologii. Označuje území, kde vznikly nejstarší civilizace na Zemi. Pojem je protějškem pojmu kolébka lidstva a kolébka života. Za kolébku civilizace byl puvodně označován p ...

                                               

Městská památková rezervace

Městská památková rezervace je vybraná část historického jádra města s dochovanými budovami a městskou infrastrukturou bez výrazněji rušivých stavebních zásahu z nové doby, jež je proto na základě podrobného uměleckohistorického pruzkumu vhodné c ...

                                               

Objevitelství

Objevitelství je druhem cestovatelství, kdy cestovatel hledá novou cestu nebo objevuje zcela neznámý prostor - neznámý kulturnímu okruhu, z něhož pochází. V historii mělo významné dusledky především námořní objevitelství Evropanu v tzv. věku zámo ...

                                               

Pamětní strom

Pamětní neboli memoriální strom je termín, který se používá k označení stromu vysazeného při významné příležitosti nebo k výročí historické události. Na rozdíl od pojmu památný strom není ukotven v zákoně, ale muže se v některých situacích význam ...

                                               

Psychohistorie

Psychohistorie je věda, která se zabývá psychologickými motivacemi historických událostí. Využívá poznatku z psychoterapie a metodologii sociologie, aby pomohla porozumět duvodum sociálního a politického jednání skupin a národu v minulosti i souč ...

                                               

Runový kámen

Runový kámen je svisle postavený kámen s runovým nápisem. Někdy se muže jednat nápisy na bludných kamenech nebo skálách. Kameny lze datovat do čtvrtého do dvanáctého století, avšak mnoho kamenu pochází z Vikinské éry. Nejvíce runových kamenu se n ...

                                               

Říše

Říše je pojem používaný v historii a politice označující rozsáhlý stát, který se zpravidla skládá z vícero politických, územních nebo etnických jednotek, nacházejících se v ruzném stupni závislosti.

                                               

Seznam státu světa podle data vzniku

Toto je seznam státu světa podle vzniku, kterým je myšleno poslední nabytí nezávislosti, zformování státu nebo jejich uznání OSN či Společností národu. V seznamu nejsou zahrnuty státy zaniklé, země pod cizí okupací či mezinárodně neuznané státy.

                                               

SinglStory

SinglStory je český hudebně-historický pořad a podcast vysílaný pravidelně na Color Music Radiu. Premiéry nových dílu připadají na úterý ve 14:00 a reprízy na sobotu od 16:00, poté se přesouvají do archivu a zobrazují se v podcastových aplikacích.

                                               

Spiknutí

Spiknutí či konspirace je tajné spolčení, obvykle s politickým či ekonomickým cílem. Tento cíl zpravidla bývá nezákonný, nemusí však být v očích spiklencu neboli konspirátoru nutně nemorální, např. pokud je cílem spiknutí odstranit nelegitimní vl ...

                                               

Tribut

Tribut je platba placená vládcem jiným panovníkum. Nejčastěji tak každoročně platil závislý vládce svému lennímu pánovi. V minulosti také tribut platily například státy poražené ve válkách svému pokořiteli. Jako tribut je také nazývána přímá daň ...

                                               

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním. Termín se nejčastěji objevuje v historické literatuře, kde označuje uchvatitele trunu.

                                               

Portál: Historie

                                               

Dezinformace

Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání duvěryhodnosti a pravdivosti. Je v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě. A člověku, kt ...

                                               

Entropie

Entropie je jedním ze základních a nejduležitějších pojmu ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Vyskytuje se všude tam, kde se pracuje s pravděpodobností možných ...

                                               

Informační blokáda

Informační blokáda je označení pro činnosti, které mají za cíl zastavit nežádoucí informační toky. V případě vojenského vymezení jde o jeden z typu informační války.

                                               

Informační grafika

Informační grafika nebo infografika je vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí. Prezentuje obsažené informace rychle, a přehledně Využívá se často při zobrazování značek a map nebo pro informace v žurnalistice, výuce a technických oblaste ...

                                               

Informační gramotnost

Informační gramotností je znalost a uvědomění si, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je vyhodnotit, použít a jak je sdělovat etickým zpusobem. Informační gramotnost nesmíme v žádném případě zaměňovat s počítačovou gramotností, p ...

                                               

Informační kiosek

Informační kiosek je jednoúčelový informační panel, který umožňuje lidem si vyhledat určité informace pomocí dotykové obrazovky. Vyrábějí se ruzné typy informačních kiosku podle využití: vnitřní, venkovní, s tiskárnou, čtečkou čipových karet, rep ...

                                               

Informační válka

Informační válka je označení činnosti, jejímž cílem je získání výhody nebo převahy nad soupeřem v oblasti řízení a využívání komunikačních a informačních kanálu nebo technologií.

                                               

Informační výchova

Informační výchova je záměrný a cílevědomý proces záměrného formování osobnosti jedince tak, aby byl připravený na vytváření získávání, zpracovávání a využívání informací v osobním i pracovním životě. Jedná se o proces vytváření následujících kom ...

                                               

Kognitivní mapy

Kognitivní mapy je teorie z oblasti chování živých organismu, která popisuje jejich schopnost reagovat pomocí naučených znalostí. Autorem je americký psycholog E. C. Tolman, představitel neobehaviorismu, který vycházel z teorií gestaltismu. Teori ...

                                               

Mentální model

Mentální model v kognitivní psychologii, neurovědě a kognitivní vědě je hypotetický vnitřní kognitivní symbol, jako reprezentace vnější reality světa. Jedná se o veškeré naše představy, které se týkají konkrétního problému. Je to reprezentace oko ...

                                               

Nefinanční reporting

Nefinanční reporting je povinnost některých velkých firem uveřejňovat ve svých výročních zprávách informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Povinnos ...

                                               

Plný text

Plný text je podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy "plná verze textového sdělení zpřístupněná při jeho komunikování formou elektronického dokumentu. Obvykle se vymezuje negativně jako protiklad k redukovanému textu ne ...

                                               

Pruběžná integrace

Pruběžná integrace je souhrnem ruzných vývojářských nástroju a metod k urychlení vývoje softwaru a spolupráce týmu. Jedná se o součást metodik extrémního programování. Slouží mimo jiné k urychlení nalezení nedostatku a chyb u softwarových projekt ...

                                               

Štítek

Výrobní štítek je v technice duležitou popisnou součástí výrobku a stroju: Poskytuje technické informace a parametry o výrobku a jeho použití; o materiálovém složení výrobku a možnostech jeho následné likvidace a recyklaci; uvádí základní identif ...

                                               

Tabulka (informace)

Tabulka představuje jednoduchý zpusob uspořádání informací do sloupcu a řádku. Jedná se o široce používaný zpusob reprezentace dat ve výzkumu, informačních technologiích a analýze dat. Tabulky se objevují v ručně psaných dokumentech, tištěných kn ...

                                               

Zpravodajství (zpravodajské služby)

Zpravodajství je záměrná lidská činnost, která spočívá v utajovaném získávání a zpracovávání cizích utajených informací. Zpravodajstvím se tedy rozumí nejen jejich získávání, ale i analýza a vytvoření uceleného výstupu v podobě zpravodajského hlá ...

                                               

Portál: Informační věda a knihovnictví

Údržba, rozvoj, pomoc, nástroje … Portál Kurzy WikiProjekty Nejnovější články Informační věda je v nejširším pojetí chápána jako obecná věda o informaci, v užším významu pak jako věda interdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi pro ...

                                               

Integrální kultura

Integrální kultura, někdy označovaná jako kultura transmoderní, je pojmenování pro rostoucí subkulturu, jejíž členové svými hodnotami a stylem života přesahují dichotomii modernismu a tradicionalismu. Zahrnuje takové jedince, kteří jsou si vědomi ...

                                               

Portál: Kultura

                                               

Amerikanizace

Amerikanizace je termín popisující ovlivňování okolního světa určitými částmi kultury Spojených státu amerických a jím zapříčiněný posun tohoto světa směrem k jejich hodnotvým a kulturním hlediskum. Lze jí označit za součást globalizace. Jako cel ...

                                               

Centrum Bavaria Bohemia

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee je kulturním centrem v Horní Falci, které je činné zejména v regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko na bavorské straně a Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj na české straně. Kulturní centrum fung ...

                                               

Cyberformance

Cyberformance je živé divadelní představení, ve kterém účastníci spolupracují v reálném čase prostřednictvím internetu. Využívají technologií jako jsou například konverzační aplikace nebo účelové aplikace s více uživateli. Cyberformance je také z ...

                                               

Derniéra

Jako derniéra se označuje poslední představení daného divadelního či filmového díla. Jedná se tak o protiklad premiéry. Jakožto předpremiéra nebo premiéra je označováno vždy úplně první představení, jakožto derniéra představení vubec poslední. Vš ...

                                               

Esperantská kultura

Esperantská kultura je kultura okolo jazyka esperanto, pěstovaná komunitou uživatelu tohoto jazyka. Podobně jako kultura národního jazyka je národní, kultura okolo mezinárodního jazyka je mezinárodní. Mezi kulturní hodnoty celosvětově sdílené pří ...

                                               

Kočovnictví

Kočovníci nebo také nomádi jsou komunity lidí, jejichž zpusob života preferuje spíše neustálé kočování z jednoho místa někam jinam před usedlým životem na jednom místě. Odhaduje se, že na Zemi žije okolo 30–40 milionu nomádu. Mnoho lidských kultu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →