ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88                                               

Stolní hokej

Stolní hokej je stolní hra, příbuzná stolnímu fotbalu, pro dva až čtyři hráče. Rozlišujeme stolní hokej táhlový a biliard hokej čili "šprtec". Stul na táhlový hokej i na šprtec má tvar klasického hřiště na lední hokej. U stolu na táhlový hokej hr ...

                                               

Šipky

Šipky jsou zároveň sport, sportovní náčiní, ale i zábavná hra, při které se házejí šipky na terč. Šipky patří do kategorie přesnostních sportu. V šipkách existuje více variant her, nejznámější a nejvíce hrané jsou 501 301, 701 a další odvozené va ...

                                               

Tichá pošta

Tichá pošta je společenská hra, při které si jednotliví hráči šepotem předávají zprávu, která je většinou kvuli přeslechnutím či nedorozuměním zkomolená. Označení tichá pošta se používá přeneseně pro situace, kdy se nepřesným či tajným několikaná ...

                                               

Vzdušný hokej

Vzdušný hokej nebo Air hockey je společenská hra, která se vyvinula ze stolního hokeje. Vynalezl ji roku 1972 Bob Lemieux, pracovník americké firmy na kulečníkové stoly Brunswick Bowling & Billiards. Je určena pro dva hráče, cílem je dostat kotou ...

                                               

Autorský plurál

Autorský plurál, s nímž je obvykle ztotožňován plurál skromnosti, je stylistický prostředek spočívající v tom, že se autor použitím první osoby množného čísla vyhýbá opakovanému používání slova já.

                                               

Byrokracie

Byrokracie znamená puvodně vládu úředníku, pokus o racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnancu. Muže znamenat každou systematickou administrativní činnost, pro niž je ch ...

                                               

Diaspora

Diaspora označuje lidi nebo etnickou populaci, kteří dobrovolně, nebo z donucení emigrují ze své domoviny, a přitom si zachovávají vazby na puvodní kulturu. Příčinou emigrace muže být vypuknutí války, přetrvávající ozbrojené konflikty, chudoba, h ...

                                               

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názoru, postoju, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmu určité skupiny. V politické a společenské praxi s ...

                                               

Instituce

Instituce znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný zpusob jednání a vztahu. Pusobí jednak jako mechanismus sociální kontroly a udržování sociálního řádu, jednak jako vzor jednání, který ulehčuje život a usnadňuje spoluprá ...

                                               

Institucionalizace

Termín institucionalizace se používá v sociálních vědách pro proces, kdy se například pojem sociální role, objekt vlastní hodnoty a představy nebo zpusob chování, stává pevně spojeným s organizací, sociálním systémem, nebo společností, v její spe ...

                                               

Majestátní plurál

Majestátní plurál, někdy též královský plurál nebo hoření plurál, je zpusob, kdy panovník nebo jiný vysoce postavený představitel státu nebo církve o sobě hovoří v množném čísle. Tímto zpusobem dává mluvčí najevo vážnost svého postavení. Užívat s ...

                                               

Manželství

Manželství je obecně právní a společenská instituce, přítomná skoro ve všech kulturách světa, která lidem uvnitř tohoto svazku ukládá práva a povinnosti, upravuje práva mezi nimi, stejně tak jako mezi jejich dětmi a příbuznými. Definice manželstv ...

                                               

Matriarchát

Matriarchát je forma společnosti, kde vládne žena. Je opakem patriarchátu. Podle kdysi vlivné hypotézy švýcarského antropologa J. Bachofena, kterou převzal i F. Engels a další, měl být matriarchát období v pravěku, které předcházelo patriarchátu. ...

                                               

Patriarchát

Patriarchát je forma společnosti, kde je moc nad všemi aspekty života společnosti převážně nebo výhradně v rukou mužu. Ti mají také primární zodpovědnost za její blaho a prosperitu. Patriarchát se v zásadě zakládá na androcentrismu, jehož jádrem ...

                                               

Politická korektnost

Politická korektnost označuje zpusob použití jazyka, jehož cílem je neutrální a nehanlivé vyjadřování ve veřejném prostoru, zejména vuči etnickým nebo sociálním skupinám. Politická korektnost tak usiluje o nahrazení předsudku, stereotypu a označe ...

                                               

Příbuzenské vztahy

Příbuzenské vztahy je souhrnný název pro obvykle trvalé vztahy blízkosti mezi lidmi. Rozšiřují puvodně pouze biologický vztah matky a dítěte, který se u člověka mění na vztahy mezi rodiči a dětmi v tak zvané jádrové rodině. Ve starších společnost ...

                                               

Příbuzenství

Příbuzenství je hlavním principem organizace jednotlivcu do sociálních skupin, rolí a kategorií. Jak z právního pohledu, tak např. z hlediska kulturní a sociální antropologie je příbuzenství vztahem založeným zejména na pokrevním poutu, přičemž z ...

                                               

Souboj

Souboj nebo duel je dobrovolné střetnutí dvou osob se zbraněmi, které se řídí pravidly a má poskytnout satisfakci uraženému, to jest odčinit předchozí urážku, resp. obnovit jeho čest. Výzvou k souboji uražený prokázal, že si své cti cení víc než ...

                                               

Stejnopohlavní manželství

Stejnopohlavní manželství, někdy označované též jako homosexuální manželství či manželství leseb a gayu, je manželství osob stejného pohlaví. Legislativa v některých zemích umožňuje jen registrované partnerství či jinou formu partnerského soužití ...

                                               

Zákon Jante

Zákon Jante sepsal norský spisovatel Aksel Sandemose. Prvně se objevil v roce 1933 v knize Uprchlík kříží svou stopu. Zákon má podobu deseti přikázání aluze na Desatero je zjevná a v myslích nejen Noru se usídlil jako výraz lidské zloby a tyraniz ...

                                               

Agresivní motivace a násilí

Agrese je jedno z klíčových témat, v němž se střetává psychologie se sociologií, kulturní antropologií, paleontologií, ale i ekonomií a politologií, a zdá se, že na počátku 21. století dochází k plodné interdisciplinární spolupráci.

                                               

Multikulturalismus

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr, který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s ruznou kulturou, a zdurazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a st ...

                                               

Organizace

Organizace muže být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost. Organizací existuje více typu podle účelu, ke kterému byly založeny.

                                               

Sociální rovnost

Sociální rovnost označuje stav a politický ideál, kdy mají všichni členové určité společnosti ve všech ohledech stejné sociální postavení a tím pádem i rovnocenné příležitosti a možnosti získat bohatství, moc, prestiž nebo uplatňovat svá práva. O ...

                                               

Audience u císaře Karla I.

Audience u císaře Karla I. je společenská akce navazující na historický a morální odkaz posledního českého krále a rakousko-uherského císaře Karla I. Tato akce se koná každoročně od roku 2002 vždy poslední víkend v dubnu či první víkend v květnu ...

                                               

Dotočná

Dotočná je společenské setkání, na němž herci a tvurci filmu zpětně hodnotí natočený film nebo seriál. Muže se konat ještě před finálním zpracováním díla a jeho premiérou. Historky ze setkání se mohou stát základem pro další film. Tak vznikl sním ...

                                               

Edit-a-thon

Edit-a-thon je událost, na které se sejdou příslušníci vybrané internetové tvurčí komunity, např. Wikipedie, OpenStreetMap nebo LocalWiki, a editují a vylepšují předem určený typ obsahu nebo předem vybranou tematickou oblast článku. Takovéto udál ...

                                               

Hodina Země

Hodina Země je každoroční mezinárodní klimatická akce založená Světovým fondem na ochranu přírody, která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. Domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky při ní po dobu jedné hod ...

                                               

Matějská pouť

Matějská pouť je jarní zábavní akce s pouťovými atrakcemi provozovaná v zábavním parku na Výstavišti v Praze-Bubenči u hranice Holešovic. Začíná v době puvodního svátku sv. Matěje a navazuje na tradici výročních poutních slavností u kostela svaté ...

                                               

Matiné

Matiné je kulturní a jiná společenská akce konaná dopoledne. Na rozdíl od francouzštiny, kde je toto slovo ženského rodu, se v češtině pro "matiné" vžil střední rod.

                                               

Maturitní ples

Maturitní ples je společenská tradice a událost, která je spojena se zakončením vzdělávání na střední škole zakončeného maturitní zkouškou. Tato událost je organizována studenty, kteří maturují, většinou v termínech prosinec až březen. V některýc ...

                                               

Moravský ples v Praze

Moravský ples v Praze se koná každoročně od roku 1956, předtím se konal poprvé v roce 1920. Pořádá jej Slovácký krúžek v Praze, Hanáci - spolek rodáku a přátel Hané v Praze a Valašský krúžek v Praze. Od roku 1996 se koná v Národním domě na Smíchově.

                                               

Mrkvancová pouť

Mrkvancová pouť v Polné patří mezi největší poutě na Vysočině. V roce 1652 dědic polenského panství Ferdinand z Ditrichštejna od papeže Inocence X. získal ostatky svatého Liguriáše, jež uložil do kostela Panny Marie v Polné. Tento světec se tak s ...

                                               

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní ...

                                               

Ples

Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je spojena se společenským tancem za zvuku taneční hudby. Tato událost mimo jiné umožňuje vzájemné setkávání lidí, kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v minulo ...

                                               

Slavnost Rudého práva

Slavnost Rudého práva byla série kulturních a sportovních pořadu, které se konaly vždy každým rokem třetí zářijovou neděli u příležitosti připomínky dne prvního vydání Rudého práva v roce 1920. Prvně se akce pořádala v roce 1937 v Krči. Od roku 1 ...

                                               

Suchej únor

Suchej únor je česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující abstinenci od alkoholu, pořádaná Ligou otevřených mužu. Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápoju v měsíci únoru. K plnění výzvy je možno se r ...

                                               

Svatojánské slavnosti Navalis

Svatojánské slavnosti Navalis jsou slavnosti sv. Jana Nepomuckého, které se konají každoročně 15. května v Praze, v předvečer svátku světce. Výraz navalis je přejatý z latinského označení lodní hudby – Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nep ...

                                               

Špalír

Špalír je uskupení lidí, kteří ze dvou stran lemují cestu pro slavnostní pruvod. Tvoří se například při svatbách, kdy mezi svatebními hosty procházejí ženich s nevěstou a případně také jejich rodiče a svědci.

                                               

Vítání občánku

Vítání občánku je profánní společenský obřad, při němž je novorozeně zpravidla na obecním úřadě slavnostně uvedeno do života obce. Tato událost bývá spojena se slibem, který rodiče novorozených občánku svými podpisy stvrzují do pamětní knihy, a s ...

                                               

Veřejnost

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp. občany. Jde o termín významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky nijak dále nevymezuje. Do tohoto pojmu v nejširším slova smyslu slova tedy spadají ...

                                               

Občina (sociologie)

Občina, obecně sdílené statky nebo společně sdílené statky jsou obecně sdílené zdroje přístupné všem členum společnosti, jako jsou kulturní a přírodní zdroje jako voda, vzduch a obyvatelná zem. Z historického hlediska občinu tvořily náves, cesty, ...

                                               

Veřejná zeleň

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o duležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná, respektive privátní ...

                                               

Agnosticismus

Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení. Agnosticismus ...

                                               

Ateismus

Ateismus, bezbožnost, život bez Boha či bohu, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty. Muže také znamenat výslovné popření Boha nebo odmítání náboženství, a to od n ...

                                               

Deismus

Deismus je souhrnné označení pro ruzné náboženské a světové názory, které vznikly racionalistickou kritikou křesťanství v 17. století v Anglii a v 18. století vyústily do francouzského a německého osvícenství. Angličtí deisté většinou uznávali hl ...

                                               

Ireligiozita

Ireligiozita je absence náboženského vyznání, nezájem, odmítnutí nebo nepřátelství vuči němu. Pokud se charakterizuje jako nezájem o náboženství, zahrnuje apateismus. Pokud se charakterizuje jako odmítnutí náboženského vyznání, zahrnuje otevřený ...

                                               

Naděje

Naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledku s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě. Podstatou naděje je vnímání možnosti pozitivního zakončení v neznámé či dokonce zdánlivě ne ...

                                               

Posibilianismus

Possibilianismus je filozofií, která odmítá ruzná tvrzení tradičního teismu i pozice jistoty v nekompromisním ateismu ve prospěch střední cesty zaměřené na prozkoumávání ruzných možností. Termín byl poprvé definován neurobiologem Davidem Eagleman ...

                                               

Postulát

Postulát je jedním ze základních pojmu logiky, přírodních věd i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý. Jeho pravdivost přitom není v rámci dané teorie logicky dokazována ani dokazatelná. Pojem post ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →