ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Informační zahlcení

Informační zahlcení, někdy též informační přetížení je pojem popisující stav. kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, které jsou zejména nadbytečné či nerelevantní. Tento stav vede k neschopnosti učinit rychlé racionální rozhodnutí, nes ...

                                               

Já, tužka

Já, tužka je krátký, esejovitý článek amerického ekonoma Leonarda Reada, ve které autor ukazuje na ekonomický fenomén tzv. rozptýlených informací.

                                               

Life hacking

Life hacking je termín označující jakýkoliv trik, zjednodušení či novátorskou metodu, které v jakýchkoliv aspektech života zvýší produktivitu a efektivitu. Uznaným českým ekvivalentem je výraz "zlepšovák". Pojem vznikl ze slov life život a hacker.

                                               

Numerati

Numerati je kniha amerického spisovatele a novináře Stephena Bakera. Vyšla v roce 2008 v nakladatelství Houghton Mifflin. V České republice dílo vyšlo v roce 2009 v překladu Daniela Orgoníka ve vydavatelství Computer Press. Numerati je označení p ...

                                               

Otevřená data

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostu ...

                                               

Společnost sítí

Společnost sítí je termín, používaný k označení nového typu společenské organizace, spojeného s rozvojem telekomunikačních technologií, zejména internetu. Jeho autorem je sociolog Manuel Castells, který ji definoval jako: V takovéto společnosti j ...

                                               

Společnost vědění

Společnost vědění je teoretický koncept společnosti rozvinutý zejména v 90. letech 20. století, ve které je vědění klíčovou hodnotou a funkční oblasti této společnosti jsou na vědění závislé. Označení společnost vědění poprvé použil americký ekon ...

                                               

Jednání

Jednání je velmi obecný pojem pro jakoukoli motivovanou, více méně reflektovanou a cílevědomou činnost nějakého subjektu. Jako vědomá činnost je výrazem jejich svobody, za niž v dusledku toho nesou také odpovědnost. Tím se liší od vnějškově popis ...

                                               

Kontraproduktivní jednání

Kontraproduktivní jednání označuje jednání, které pusobí opačně než jeho puvodce zamýšlel. Muže se týkat zejména opatření a předpisu, veřejných vystoupení a výroku politiku, kampaní a podobně.

                                               

Organizovanost

Organizovanost je míra uspořádanosti systému. Slovo se v odlišném kontextu užívá v psychologii a termodynamice. Termín také nachází využití v evoluční biologii ve věci teorií vzniku komplexity v živých systémech - oproti komplexitě však nepopisuj ...

                                               

Skutek

Skutek je čin, tedy to, co bylo či bude učiněno nebo je činěno, tedy základní prvek jednání jako reflektované a cílevědomé činnosti určitého subjektu. Často je pojem používán v pozitivním významu, například dobré skutky, hrdinské skutky nebo činy ...

                                               

Brýle

Brýle jsou pomucka pro korekci vidění, případně pro ochranu zraku. Brýle obvykle sestávají z pevné obruby, do které jsou upevněny buď čočky umístěné před očima člověka pro vizuální korekci dioptrické brýle nebo pruhledné zornice pro oční ochranu. ...

                                               

Komfort

Komfort je subjektivně vnímaná pohoda, pohodlí spojené s určitým dostatkem. Komfort vyjadřuje velký dostatek až nadbytek při uspokojování nějaké lidské potřeby – kupříkladu potřeby bydlení, potřeby pohodlí při dopravě apod. Komfort souvisí s vním ...

                                               

Kosmetika

Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla. Tato činnost muže být prováděna ruznými prostředky – např. prostředky fyzikálními, chemickými či biologickými. Kosmetika také slouží k odstranění či zakrývání některých ...

                                               

Nužky

Nužky jsou nástroj nebo i stroj určený pro oddělování materiálu, jako je papír, látka, plastická hmota, vlasy, nehty, kuže ale i plechy či maso apod. Rozdělování materiálu se děje střihem, činnost se pak nazývá stříhání. Nužky byly pravděpodobně ...

                                               

Úspěch

Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné, nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. Opakem úspěchu je neúspěch. Úspěch ale muže být relativní v čase – tedy to, co se jevilo ...

                                               

Zápalka (dřívko)

Zápalka slouží k rozdělávání ohně. Je to podlouhlý kousek dřeva se zápalnou látkou na jednom z jeho koncu, který Dřívka jsou dále částečně nebo zcela nasycena látkou usnadňující hoření. Zápalná látka na konci dřívka, tzv. hlavička, vzplane třením.

                                               

Životní styl

Životní styl je systém významných činností a vztahu, životních projevu a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý živý subjekt nebo i objekt. Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, zpusobu realizace činností a zpus ...

                                               

Mládež

Mládež zahrnuje děti ve věku do patnácti let a mladistvé ve věku od patnácti do osmnácti let. Mladí zažívají v tomto období ruzné kritické situace a jsou citliví a náchylní k negativním vlivum okolí. V tomto kritickém období se formuje jejich oso ...

                                               

Adultismus

Adultismus "je uplatňování moci dospělých nad dětmi". Úžeji se adultismus definuje jako "předsudek doprovázející systematickou diskriminaci mladých lidí". Na filosofickém základě je termín také definován jako "předpojatost vuči mladým lidem a soc ...

                                               

Diecézní centrum života mládeže

Diecézní centrum života mládeže je místo pro setkávání mládeže nejen z řad věřících. Tato centra jsou postupně zřizována v jednotlivých českých diecézích a jedno vzniklo také na Slovensku. Jsou v provozu nepřetržitě a zpravidla v nich bývá přítom ...

                                               

Evropská karta mládeže

Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační prukaz pro mladé. Karty EYCA provozuje nezisková organizace European Youth Card Association prostřednictvím svých členských organizací. Držitelé tohoto prukazu mohou využívat slevy a výhody ...

                                               

Modrá velryba (hra)

Modrá velryba, Tichý dum, Moře velryb nebo Vzbuď mě ve 4:20 je pravděpodobně městská legenda vzniklá z internetové mystifikace. Údajně jde o fenomén nebezpečné online hry šířící se prý na sociálních sítích pravděpodobně z Ruska nebo jiné země býv ...

                                               

Soudnictví ve věcech mládeže

Soudnictví ve věcech mládeže představuje výkon spravedlnosti vuči neplnoleté mládeži. Nástrojem vykonávání jsou kromě samotné justice ruzné orgány sociálně-právní ochrany dětí, které se soudy při řešení kriminality mládeže spolupracují. Hlavní du ...

                                               

Veletrh YOU

První ročník veletrhu YOU se odehrál v roce 1996 v Dortmundu. Zakládající osobou je Volker Ebener. V prvních ročnících se místa konání veletrhu střídala, kromě Dortmundu se veletrh YOU konal i v Essenu a v Berlíně. V současné době se veletrh koná ...

                                               

Austrian Holocaust Memorial Award

Austrian Holocaust Memorial Award je cena, která byla založena v roce 2006 Rakouskou zahraniční službou. Je udělována každoročně osobě, která se mimořádně zasloužila o vzpomínání na holocaust. Od roku 1992 pracují ve službě této připomínky mladí ...

                                               

Cena Jiřího Popela z Lobkovic

Cena Jiřího Popela z Lobkovic, pojmenovaná po nejznámější chomutovské historické osobnosti Království českého, významném českém šlechtici, nejvyšším hofmistrovi a především majiteli města Chomutova a zakladateli tamější jezuitské koleje, je od ro ...

                                               

Česká a slovenská transatlantická cena

Česká a slovenská transatlantická cena je iniciativou, jejímž účelem je odměňování osobností, které výrazně přispěly ke svobodě a demokracii ve střední Evropě, k posílení transatlantických vztahu a začlenění středoevropských zemí do euroatlantick ...

                                               

Čestné občanství

Čestné občanství je institut správního práva. Je udělováno osobnostem, které se zasloužily o udělovatele nebo k němu mají zvláštní vztah. V ČR lze udělit pouze čestné občanství obce, města nebo městské části hlavního města Prahy, a to fyzickým os ...

                                               

Čestný doktorát

Čestný doktor je čestný akademický titul, který je udělován bez studia a skládání zkoušek. Často jej uděluje akademická instituce, kterou příslušná osobnost nestudovala ani na ní jinak nepusobila – nemá tedy spojitost s formálně dosaženým studiem ...

                                               

Evropské auto roku

Cena Car of the Year je udílena od roku 1964 několika evropskými automobilovými magazíny. V současné době jsou organizátory této soutěže následující magazíny: Auto, Autocar, Autopista, Autovisie, LAutomobile Magazine, Stern a Vi Bilägare. Porota ...

                                               

Evropské město stromu

Evropské město stromu je ocenění, které od roku 2007 každoročně uděluje European Arboricultural Council evropským městum jako uznání jejich péče o stromy.

                                               

Goldmanova cena

Goldmanova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti.

                                               

In memoriam

In memoriam je ustálené latinské sousloví, které doslova znamená "na paměť" nebo "na památku", a používá se ve smyslu "posmrtně", například při udělování vyznamenání a řádu již zemřelým osobám. Časté je v případě vojáku, policistu, hasiču, atp, k ...

                                               

Kistlerova cena

Kistlerová cena je první futurologické ocenění, které každoročně uděluje Nadace pro budoucnost. Kistlerova cena je pojmenována po americkém vizionáři a filantropovi Walteru P. Kistler. Cena se uděluje za originální a inovační příspěvky k porozumě ...

                                               

Viktor Kotrubenko

Viktor Kotrubenko je český jazzový hudebník a skladatel, puvodním povoláním programátor analytik a inženýr výpočetního střediska.

                                               

Medaile

Medaile je zvláštní druh plastiky. Tato plastika se užívá i jako vyznamenání nebo díky své trvanlivosti je vydávána jako připomínka významné události či výročí. Medaile jsou také druhem investice, kdy hodnotu drahého kovu zvyšuje i umělecká hodno ...

                                               

Nekatolické řády a vyznamenání

Toto je seznam řádu a vyznamenání udělovaných jinými křesťanskými církvemi než katolickou. Oproti ní nemají nekatolické, ortodoxní ani pravoslavné církve tak výjimečné právní postavení a vždy podléhaly světské moci. Z tohoto duvodu nikdy nedosáhl ...

                                               

Odznak

Odznak je drobný symbolický předmět, který se nejčastěji nosí na šatech, na čepici nebo na klobouku a kterým se nositel určuje nebo identifikuje. Muže vyjadřovat jeho odbornost, služební postavení, zásluhy, ale také příslušnost ke státu, k nábože ...

                                               

Olympijská ocenění

Jsou udělována jak kolektivně tak i jednotlivým osobám za rozvoj sportu a olympijských myšlenek a ideálu: olympijský řád založen roku 1974 – udělován je pouze žijícím jednotlivcum, kteří nejsou členy Mezinárodního olympijského výboru olympijský p ...

                                               

Pamětní medaile

Pamětní medaile se razí k příležitosti výročí, na památku významných událostí, osobností. Pamětní medaile jsou emitovány pravidelně. Mezi sběrateli medailí jsou pamětní medaile nejoblíbenější z duvodu širokého záběru témat, kterých se medaile týk ...

                                               

Stavitel mostu (ocenění)

Cena Brückenbauer | Stavitel mostu je udělována od roku 2007 spolkem Bavaria Bohemia e.V. za příkladnou práci při prohlubování "dobrého sousedství" mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Nositeli ocenění jsou osobnosti, které se – často v ...

                                               

Vexillon

Vexillon je nejvyšší vexilologické ocenění, udělované od roku 1989 Mezinárodní federací vexilologických společností na mezinárodních vexilologických kongresech za přínos pro tuto pomocnou vědu historickou během dvou uplynulých let. Ocenění je spo ...

                                               

Vyznamenání

Vyznamenání je zvláštní forma veřejného ocenění, obvykle spojena s právem nosit veřejně znak tohoto ocenění. Pokud vyznamenání uděluje stát, jedná se o státní vyznamenání. Vyznamenání jsou udělována vojákum za statečnost v boji i civilistum. Řády ...

                                               

Organizovaný zločin

Pod pojmem organizovaný zločin je chápána taková činnost, kterou páchají dlouhodobě fungující organizované a často hierarchicky uspořádané skupiny, a minimálně její část je pak nelegální a slouží ke zvýšení kapitálu, ať už finančního či mocenskéh ...

                                               

Abú Sajjáf

Abú Sajjáf, známá též jako al-Hakarat al-Islamíja, je jedna z řady islamistických teroristických skupin, pusobících v části jižních Filipín. Od svého založení v roce 1991 se Abú Sajjáf podílela na bombových útocích, únosech, vraždách a vydírání. ...

                                               

Cosa nostra

"Cosa nostra" je jméno používané pro sicilskou mafii pusobící na území Spojených státu. Zde se většinou používá označení "Cosa nostra", což bývá chápáno také jako synonymum mafie., Pojem "Cosa nostra" však muže znamenat také pouze mafii v Itálii, ...

                                               

Černá kniha globalizace

Černá kniha globalizace je knihou Moisese Naíma vydaná v roce 2005. Autor v ní popisuje negativní společenské jevy spojené s rozvojem globální ekonomiky, například organizovaný zločin, korupci nebo obchodování s lidmi. V roce 2008 byla kniha přel ...

                                               

Evropská migrační krize

Evropská migrační krize je mezinárodní politická krize v Evropské unii, která vyvrcholila v roce 2015. Krize byla zpusobena velkým počtem imigrantu – jak uprchlíku, tak ekonomických migrantu – směřujících do EU. Migranti se do centrálních částí E ...

                                               

Gioia Tauro

Gioia Tauro je italské přístavní město, které leží v Kalábrii na pobřeží Tyrhénského moře. S asi 18 500 obyvateli je město třetím největším městem v provincii Reggio Calabria. Přístav je největším kontejnerovým přístavem v Itálii, čtvrtým největš ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →