ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85                                               

Mitochondriální Eva

Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské linii společným předkem všech dnes žijících lidí. Její mitochondriální DNA se totiž postupným děděním z matky na další potomstvo v pruběhu stovek tisíc let rozšířila mezi veškerou souč ...

                                               

Pohlavní dimorfismus u lidí

Jsou dány genetickou výbavou jedince, na základě ruzných kombinací chromozómu X a Y v chromozomální sadě buněk. Samci mají mezi dolními končetinami na trup navazující viditelné pohlavní orgány, sestávající z varlat v šourku, ve kterých se vytváře ...

                                               

Pruměrný člověk

Pruměrný člověk, případně pruměrný muž či pruměrná žena, je člověk, jehož vlastnosti odpovídají statistickému pruměru. Nejčastěji se s pruměrným člověkem setkáme tam, kde se na člověka a společnost aplikují statistické metody.

                                               

Seznam buněčných typu v lidském těle

Seznam buněčných typu v lidském těle zahrnuje více než 200 typu buněk. Přesný počet není možné vyjádřit, neboť se většina buněčných typu rozpadá na další subtypy a buněčné populace s charakteristickými vlastnostmi. Tento seznam vychází především ...

                                               

Synantropie

Synantropie je odborný biologický pojem. Je jím vyjadřováno soužití ruzných druhu rostlin a živočichu v blízkosti člověka respektive v těsné blízkosti jeho obydlí. Synantropní živočichové tedy obvykle žijí například uprostřed měst, vesnic a další ...

                                               

Globalizace

Globalizace je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice státu a kontinentu. Představuje zvyšující se propojování na celosvětové úrovni. MMF uvádí jako čt ...

                                               

Akulturace

Akulturace je psychosociální proces, který probíhá v situacích, kdy se dostávají do dlouhodobého kontaktu příslušníci dvou nebo více kulturních společenství. Jde o případy soužití etnických menšin s majoritní populací v jedné zemi, adaptaci imigr ...

                                               

Angličtina jako lingua franca

Angličtina jako lingua franca je použití anglického jazyka jako globální prostředek komunikace mezi komunitami, například mezi dvěma osobami, u nichž angličtina není mateřským jazykem. Postavení anglického jazyka je takové, že byl přijat jako svě ...

                                               

Banlieue

Banlieue je francouzský termín znamenající předměstí nebo též okrajové sídliště velkého francouzského města. Puvodně se termín banlieu využíval k označování všech předměstí či čtvrtí, které tak mohly být bohaté i chudé. Od 80. let 20. století jso ...

                                               

Difuze (antropologie)

Difuze kultury je proces, při kterém kulturní elementy společnosti přecházejí do jiné společnosti difuzí, t.j. rozptylem z jednoho anebo vícerých center podobně jako se šíří ruzné látky ve fyzikálněchemickém prostředí. Kulturní difuze se vždy spo ...

                                               

Digitální revoluce

Digitální revoluce, někdy též označována jako třetí prumyslová revoluce, se datuje od přechodu z analogových a mechanických technologií na technologie digitální. Významným zlomem v její historii byl především objev tranzistoru roku 1947, který po ...

                                               

Druhá moderna

Druhá moderna je termín vytvořený německým sociologem Ulrichem Beckem, který tak nazývá současnost, tedy období po tzv. "první" moderně – industrializované společnosti.

                                               

Ekonomická migrace

Ekonomická migrace je lidská migrace z jednoho regionu do druhého, protože dle očekávání migranta nejsou v jeho vlastní zemi životní podmínky či pracovní příležitosti dost dobré, a hledá proto zlepšení svého životního standardu jinde. Ekonomičtí ...

                                               

Globální město

Globální město je město, které je obecně považováno za duležitou součást světového ekonomického systému. Ohledně přesné definice a nezbytných znaku globálního města nepanuje mezi autory shoda. Jako první termín zpopularizovala americká socioložka ...

                                               

Globální vesnice

Globální vesnice je pojem zavedený v 60. letech 20. století kanadským filozofem a teoretikem komunikace Marshallem McLuhanem. V globální vesnici promění svět, dle McLuhana, elektronická média. Pojem se stal hojně citovaným po nástupu internetu, b ...

                                               

Glokalizace

Glokalizace je pojem vycházející z kombinace slov globalizace a lokalizace. Popisuje produkty nebo služby, které jsou vyvíjeny a distribuovány globálně, a jsou navrhovány tak, aby se přizpusobily uživateli nebo spotřebiteli na místním trhu. To zn ...

                                               

Kulturní asimilátor

Kontakt mezi ruznými osobami patřícími do jiných kulturních skupin a jejich snahy o politickou a hospodářskou integraci, mezinárodní spolupráci a technickou pomoc jsou čím dál více častější. I přesto tato interakce zpusobuje bariéry a ty vytvářej ...

                                               

Měkká síla

Měkká síla, měkká moc nebo anglicky soft power je termín, který v politice označuje schopnost spíše být přitažlivý a kooptovat než donucovat. Měkká síla tedy znamená schopnost formovat preference ostatních prostřednictvím sympatie a přitažlivosti ...

                                               

Nová Hedvábná stezka

Nová Hedvábná stezka nebo Novodobá Hedvábná stezka, známá pod názvem Pás a stezka je hospodářská iniciativa, která byla představena prezidentem Čínské lidové republiky Si Ťin-pchingem v roce 2013. Jedná se o komplexní finanční a obchodní strategi ...

                                               

Planetární meze

Planetární meze je koncepce, kterou formuloval Johan Rockstrom se svými spolupracovníky ze Stockholmského ústavu pro výzkum odolnosti v r. 2009. Základní článek v časopise Nature má titul "Bezpečný prostor pro lidské aktivity". Tento "bezpečný pr ...

                                               

Špagetová mísa

Efekt misky špaget, které se do sebe beznadějně zamotají, charakterizuje překrývání participujících členu a dílčích aktivit několika integračních projektu. Pro situaci, v níž jednotlivá uskupení a aktéři sdílejí podobné cíle, ale nejsou schopni k ...

                                               

Transnacionalismus

Transnacionalismus je novodobý sociální fenomén označující proces migrace, kdy se přistěhovalci nevzdávají svých puvodních identit a zvyku. Transmigranti pusobí ve dvou i více sociálních světech zároveň. Předchozí teorie o migraci počítaly s tím, ...

                                               

Antropologie

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu. Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí ...

                                               

Demografie

Demografie je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva dusledkem rození a v ...

                                               

Diachronní a synchronní

Diachronní a synchronní metoda označuje dvojí možný rozměr zkoumání společenských jevu: Diachronní pohled sleduje proměny a vývojové tendence určitého tématu v dějinách, v čase. Synchronní pohled se zabývá zkoumáním současné, přítomné skutečnosti ...

                                               

Etnografie

Etnografie, česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. Termín etnologie se někdy chápe jako synonymum, jindy jako označ ...

                                               

Etnologie

Etnologie je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie, když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie ...

                                               

Evropská studia

Evropská studia jsou studijní obor, který je vyučován na některých univerzitách a jiných vysokých školách. Evropská studia jsou většinou zaměřeny na Evropskou unii z pohledu společenských věd nebo veřejné správy. Tento studijní program většinou o ...

                                               

Genderová studia

Genderová studia je mezioborová vědní a studijní disciplína zkoumající kulturně vzniklé rozdíly mezi muži a ženami, tzv. gender. Středem zájmu studia je genderová identita a genderově diferencovaná reprezentace. Disciplína se zabývá především ruz ...

                                               

Gregoriánská semiologie

Gregoriánská semiologie nebo jen semiologie je vědní obor zabývající se neumovými značkami, které se používaly k zaznamenání vývoje melodie gregoriánského chorálu užívaného v křesťanské liturgii. Založil jej francouzský benediktin Eugène Cardine ...

                                               

Humanitní environmentalistika

Humanitní environmentalistika je oborem environmentalistiky, vyučovaným na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jako studijní obor byla založena roku 1998 Prof. RNDr. Hanou Librovou, CSc. na Filozofick ...

                                               

Judaistika

Judaistika je odvětvím humanitních věd, které se zabývá tématy souvisejícími s judaismem: náboženstvím a historií židu, židovským uměním, židovskými zákony a židovskými texty – zejména Tanachem, Talmudem či kabalistickými spisy. Jakožto v odvětví ...

                                               

Literární věda

Literární věda patří k humanitním vědám. Předmětem jejího studia je umělecká literatura a její jazykové projevy. K významným českým literárním vědcum patřil například Jan Mukařovský, představitel strukturalismu v literární vědě.

                                               

Německá a rakouská studia

Německá a rakouská studia jsou oborem, který se zabývá studiem teritoria německy mluvících zemí, česko-německými a česko-rakouskými vztahy, dějinami Němcu v českých zemích a rolí Německa v Evropě. Výzkum i výuka jsou zaměřeny multidisciplinárně. ...

                                               

Porn studies

Porn studies je anglický termín popisující poměrně mladou mezioborovou vědní a studijní disciplínu, jejímž středem zájmu je pornografie. Zkoumá mimo jiné systémy pornografické produkce, textuální podobu porna, příčiny a možné zpusoby jeho recepce ...

                                               

Psychologie

Psychologie = duševno, duch, dech a -λογία = věda, výzkum, nauka o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahu a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psy ...

                                               

Queer studia

Queer studia představují interdisciplinární vědní a studijní disciplínu, jejímž středem zájmu je sexuální orientace a genderová identita. Obvykle se zaměřuje na lesby, gaye, bisexuální, transgender a intersexuální osoby a LGBT kulturu. Někdy jsou ...

                                               

Religionistika

Religionistika je věda, která se zabývá studiem náboženství. Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systému. Zkoumá však i sam ...

                                               

Sociologie

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivcu, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč ruznými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. ...

                                               

Teatrologie

Teatrologie nebo divadelní věda je odvětví humanitních věd, které se zabývá studiem divadelního umění. Základními obory teatrologie jsou divadelní teorie, divadelní historiografie a divadelní kritika.

                                               

Teritoriální studia

Teritoriální studia je vícedisciplinární obor, zabývající se určitými geografickými regiony převážně z pohledu sociálních věd. Typicky se teritoriální studia zabývají historií, politikou, demografií, kulturou, jazyky, geografií či ekonomií daného ...

                                               

Vizuální antropologie

Vizuální antropologie je součástí antropologie a vyvinula se ze studia etnografické fotografie a etnografického filmu. Od konce 90. let čerpá však vizuální antropologie čerpá i z oblastí studia vizuální kultury, do níž spadá široké spektrum kultu ...

                                               

Základy společenských věd

Pojmem Základy společenských věd se nejčastěji rozumí název předmětu vyučovaného na školách gymnaziálního typu, střední škola, vyšší odborná škola apod. Tento předmět nestojí sám o sobě, ale je shrnutím těchto vědních oboru: etiky ekologie právní ...

                                               

Ženská studia

Ženská studia jsou oborem, čerpajícím z feministické a interdisciplinární metodologie. Centrem zájmu ženských studií je život žen. Zkoumají sociální a kulturní konstrukt genderu, systémy privilegia a útlaku a vztah mezi mocí a genderem v jejich i ...

                                               

Informační společnost

Informační společnost je "Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárust informačních zdroju a komunikačních toku ...

                                               

Datafikace

Pojem datafikace značí moderní trend zakódovávání mnoha aspektu lidského života do digitálních dat. Velká data začínají hrát významnou úlohu v mnoha oborech lidské činnosti a umožňují kvalitativně zcela nové zpusoby zpracování informací." Jedná s ...

                                               

Digitální daň

Digitální daň nebo internetová daň je daň, která se vztahuje na služby poskytované na internetu. Digitální daň zavedlo několik zemí jako Itálie, Francie nebo Rakousko a další země ji buď chystají, nebo o ní diskutují v reakci na úspěšné obcházení ...

                                               

Digitální ekonomika

Digitální ekonomika je označení pro revoluční zpusob alokace zdroju, jenž hojně využívá informačních a komunikačních technologií. Díky nim se mění struktura řízení podniku a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou spole ...

                                               

Digitální propast

Digitální propast vyjadřuje propast mezi těmi, kteří disponují přístupem k technologiím, a těmi, kteří tento přístup nemají. Jedná se o ekonomickou a sociální nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci, která úzce souvisí s přístupem, užitím a ...

                                               

E-SENS

e-SENS Electronic Simple European Networked Services je rozsáhlý pilotní projekt LSP, který ztělesňuje představu o vývoji evropského digitálního trhu prostřednictvím inovativních ICT řešení. Projekt je spolufinancován z programu pro inovace CIP I ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →