ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81                                               

Smrtnost

Smrtnost neboli letalita je demografický ukazatel udávající podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem, například chorobou nebo dopravní nehodou. Smrtnost je vedle úmrtnosti mortalita druhým statistickým údajem popisujícím pravděpodobnost ...

                                               

Stárnutí

Stárnutí je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním ruzných defektu v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé bu ...

                                               

Syndrom náhlého úmrtí kojencu

Syndrom náhlého úmrtí kojencu je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt kojence, u které se nepodaří ani při pitvě nalézt příčinu smrti. Incidence SNÚK je 0.22 na 1000 živě narozených dětí, v České republice tedy pos ...

                                               

Tanatofobie

Tanatofobie je chorobný strach ze smrti. Toto označení pochází z řeckých slov Thanatos a phobos. Tanatofobie se nemusí omezovat pouze na strach z vlastní smrti nebo umírání. Často je zaměňována s nekrofobií, přestože mezi těmito nemocemi existují ...

                                               

Tanec smrti

Tanec smrti je výtvarné téma, rozšířené v Evropě zejména na přelomu středověku a novověku. Znázorňuje Smrt v podobě kostry nebo umrlce, jak tančí s živými osobami ruzných společenských stavu a sociálních vrstev. Tance smrti měly divákum připomeno ...

                                               

Temná turistika

Temná turistika je druh turistiky zaměřující se na místa spojená se smrtí a utrpením. Toto označení zavedli britští vědci John Lennon a Malcolm Foley v roce 1996. Mezi cíle temné turistiky patří jak hrady a bojiště, místa katastrof, zpřístupněná ...

                                               

Thanatologie

Thanatologie je věda o umírání a smrti. Název je odvozen od jména řeckého boha smrtelného spánku a smrti. Thanatos, bratr Hypnuv, je zpravidla zobrazován jako okřídlený spící jinoch s uhasínající pochodní. Thanatologie je věda interdisciplinární. ...

                                               

Tonelliho příznak

Tonelliho příznak je příznak vyskytující se u zemřelých. Tento příznak je pozitivní už do několika minut po smrti. Používá se při diagnóze smrti. Toneliiho příznak se vyskytuje pokud při stisku dvěma prsty je zornice oválná a při stisku třemi prs ...

                                               

Udušení

Udušení je nepřirozená smrt, jejíž příčinou je zabránění přístupu vzduchu resp. kyslíku do plic neboli dušení. To nastává zejména při utopení, uškrcení, vniknutí cizího tělesa do dýchacích cest či otravou. Samotný proces dušení spouští u normální ...

                                               

Umíráček

Umíráček se nazývá malý kostelní zvon, sloužící k vyzvánění při úmrtí. Rozlišujeme čtyři druhy úmrtního zvonění: hrana – vyzvání se v poledne po úmrtí. praepuls též puls – zvoní před pohřbem, svolává lid k pohřbu. umíráček neboli hodinka – zvoní ...

                                               

Umrlčí pas

Umrlčí pas je pruvodním listem k přepravě lidských pozustatku. Umrlčí pas je upraven Mezinárodním ujednáním o přepravě mrtvol, sjednaným v Berlíně dne 10. února 1937. Podle tohoto ujednání je umrlčí pas nutný pro přepravu mrtvol jakýmkoli dopravn ...

                                               

Úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad a veřejná listina, potvrzující úmrtí člověka a základní údaje o něm, kterou vydává na žádost příslušný matriční úřad podle podkladu z knihy úmrtí. Úmrtí se zapisuje do knihy úmrtí toho matričního úřadu, v jehož územ ...

                                               

Úmrtnost

Úmrtnost, též mortalita, je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období. Uvádí se v promilích, tedy v přepočtu na 1 000 jedincu. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje. Odlišným uka ...

                                               

Určení data smrti

Určení data smrti je jedním z českých soudních nesporných řízení. Upraveno je v § 59-64 zákona o zvláštních řízeních soudních. Je-li nalezeno mrtvé tělo a nelze-li na základě lékařské prohlídky ani po následném dalším šetření zjistit místo úmrtí, ...

                                               

Vanitas

Vanitas je klíčový pojem biblické knihy Kazatel, poukazující na pomíjivost a marnost života a lidského úsilí. Ve výtvarném umění se tak nazývají díla, často v podobě zátiší, která nicotnost a pomíjivost tematizují; do jisté míry se překrývají s t ...

                                               

Vražda

V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž zpusobí smrt bez právního ospravedlnění a je vykonán s úmyslem zabít. Ve většině zemí se jedná o nejzávažnější zločin a bývá trestán nejvyššími dostupnými tresty, v e ...

                                               

Vražda ze cti

Jako vražda ze cti se označuje záměrné usmrcení člena sociální skupiny, který svým jednáním poškodil podle názoru ostatních čest této skupiny. V dnešní době je vražda ze cti nejčastěji praktikována lidmi vyznávajícími hinduismus a islám. Na Západ ...

                                               

Vyhlazovací tábor

Vyhlazovací tábor je označení pro místo, kde dochází ke shromažďování lidí za účelem jejich fyzické likvidace. Jedná se především o nacistické vyhlazovací tábory, budované za druhé světové války nacistickým Německem na území okupovaného Polska. B ...

                                               

Zabití

Zabití se obecně používá jako synonymum pro usmrcení jiného člověka nebo obecně živočicha. V českém trestním zákoníku se tím rozumí trestný čin podle § 141 druhého dílu hlavy první, ve zvláštní části. Jde o úmyslné usmrcení člověka, ale na rozdíl ...

                                               

Závěť

Závěť je jednostranné právní jednání, ve kterém budoucí zustavitel ustanoví jednu nebo více osob za své dědice, tj. určí osobu nebo osoby, na které mají okamžikem jeho smrti přejít jeho práva a závazky. Zustavitel muže zustavit jedné či více osob ...

                                               

Zoogeografie

Povrch planety Země je rozdělen na několik oblastí. Každá oblast má specifické parametry, jimiž se liší od ostatních přestože na první pohled si jsou některé oblasti podobné. Zoogeorafické oblasti se řadí pod tři hlavní oblasti: Arktogea, Notogea ...

                                               

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie. Dusledným užíváním čistě vědeckých metod se odlišují od filosofie, teologie a společenských věd a jso ...

                                               

Astronomie

Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον hvězda a νόμος zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, ruzných děju ve vesmíru i vesmírem jako celkem.

                                               

Biologie

Biologie v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických děju v organismech probíhajících na úrovni atomu a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací ruzných organism ...

                                               

Fyzika

Fyzika: přírodní, ze základu φύσις: příroda, archaicky též silozpyt) je exaktní vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevu. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvu ...

                                               

Chemie

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomu a z nich složených molekul nebo z iontu. Chemie popisuje svým vlastním meto ...

                                               

Chiralita

Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu, která je duležitá v některých oblastech vědy. Jako chirální se označuje takový objekt, který není totožný se svým zrcadlovým obrazem, nemá střed ani rovinu symetrie, avšak muže mít rota ...

                                               

Planetologie

Planetologie – nebo také planetární vědy – byla dříve součástí astronomie, avšak se začátkem pruzkumu ostatních těles sluneční soustavy automatickými sondami v 60. letech, se přiblížila spíše geofyzice a geologii. Přestože v jejím názvu vystupují ...

                                               

Přírodní zákon

Přírodní zákon nebo také zákon přírody je tvrzení nebo předpis, který popisuje chování přírody za určitých podmínek. Běžně se tyto dva pojmy považují za totožné. Ve filozofii se někdy striktně rozlišuje mezi dvěma významy Vlastnost přírody, světa ...

                                               

Přírodopis

Přírodopis je souborné označení pro skupinu přírodních věd, které přímo zkoumají živou a neživou přírodu. V praxi je využití tohoto pojmu velmi široké a jeho významové chápání se v pruběhu času vyvíjí. Termín přírodopis je obvykle chápaný jako po ...

                                               

Teorie (přírodní věda)

Teorie v oblasti přírodní vědy je vysvětlení jistého aspektu fyzického světa a jeho fungování vycházející z vlastností fyzického světa samotného. Přírodovědná teorie tedy neodkazuje na zásahy mimosvětských činitelu a předpokládá jistou zákonitost ...

                                               

Vědy o Zemi

Vědy o Zemi je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země nebo její součásti. Výzkumem Země se zabývá mnoho vědních oboru. Jejich zkoumání se přitom liší nejen věcným předmětem tj. jakou "sféru" z ...

                                               

Zákon obecné přitažlivosti

Zákon obecné přitažlivosti či Zákony obecné přitažlivosti je pojem užívaný, když se bere do úvahy povaha těles, která se vzájemně přitahují a touto interakcí popírají sebe sama jako stabilní fyzikální zákon. Tento by měl sloužit k prokázání a def ...

                                               

Vesmír

Vesmír či kosmos je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor, temnou hmotu a další. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosm ...

                                               

Autonomní plovoucí přistávací plošina

Autonomní plovoucí přistávací plošina je upravený plovoucí ponton, který je vybavený motorovými pohony pro udržování polohy a velkou přistávací plošinou. Umožňují přistávání prvních stupňu raket, které nemají dostatek paliva k návratu na pevninu. ...

                                               

Bod Omega

Bod Omega je symbolické označení pro "druhý pól" evoluce Vesmíru. V biblické Apokalypse říká oslavený Kristus: "Já jsem alfa i omega, počátek i konec." Tento symbol použil Pierre Teilhard de Chardin k označení budoucího pólu vyvíjejícího se Vesmí ...

                                               

Budoucnost lidstva (kniha)

Budoucnost lidstva je kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua, ten v tomto díle popisuje směřování lidstva v oblasti kosmických letu, zlepšování člověka nebo osídlování vesmíru. V knize se také zabývá hledáním mimozemského ž ...

                                               

Digitální planetárium

Digitální planetárium je zařízením pro moderní formu popularizace astronomie a fyziky, nabízející virtuální pohled na vesmír, ale také na přírodu nebo historii. V České republice jsou tato planetária zatím pouze ve větších městech, například v Pr ...

                                               

Hajašiho stopa

Hajašiho stopa je fáze vzniku hvězdy. Je to fyzikálně definovaná mez, téměř svislá čára v Hertzsprungově-Russelově diagramu rozložení a vývoje hvězd, která představuje vývoj svítivosti a teploty prahvězdy při kontrakci směrem k hlavní posloupnost ...

                                               

Horizont událostí

V kosmologii je horizontem událostí hranice oblasti, ze které nyní vyzařované světlo muže někdy v budoucnu dosáhnout pozorovatele. Jde o rozdílný princip od horizontu částic, který představuje největší vzdálenost, ze které se světlo emitované v m ...

                                               

Hubbleovo extrémně hluboké pole

Hublleovo extrémně hluboké pole, anglicky Hubble Extreme Deep Field, zkráceně XDF, je umělý obraz malé části nejstaršího vesmíru v souhvězdí Pece, který byl sestaven z více jak 2000 snímku Hubbleova teleskopu pořízených ve dnech od 24. září 2003 ...

                                               

Kármánova hranice

Kármánova hranice je všeobecně přijímaná hranice mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem. Je určena výškou 100 km nad povrchem Země. Jejím autorem je Theodore von Kármán, inženýr a fyzik maďarsko-amerického puvodu, a v současné době je hodn ...

                                               

Kosmický prostor

Kosmický prostor je označení, které se používá pro oblast ve vesmíru, kde se nenachází žádná atmosféra.

                                               

Kosmologický princip

Kosmologický princip je předpoklad uvedený na základě pozorování velkých vesmírných struktur tvrdící, že: Ve velkých měřítkách je vesmír homogenní a izotropní. Velkými měřítky se přitom myslí vzdálenosti větší než 500 Mpc. Tento fakt významně ome ...

                                               

Kosmologie

Kosmologie je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatku několika fyzikálních ...

                                               

Mnohovesmír

Mnohovesmír je teorie o existenci mnoha vesmíru. Jde o pojem, který se používá: Ve vědě: Mnohovesmír se objevuje jako předpoklad některých kosmologických teorií nebo v jedné z interpretací kvantové teorie "mnohosvětová" interpretace. Paralelní ve ...

                                               

Overview effect

Overview effect, tedy Pocit přehledu, je hluboký prožitek, který byl zaznamenán u celé řady kosmonautu poté, kdy na vlastní oči z vesmíru pozorovali planetu Zemi.

                                               

Pozice Země ve vesmíru

Lidské znalosti pozice Země ve vesmíru se zlepšily díky 400 rokum pozorování pomocí teleskopu, a v posledním století se značně zvětšily. Zpočátku se věřilo, že je Země středem vesmíru, který se skládal pouze z planet viditelných pouhým okem Po př ...

                                               

Pozorovatelný vesmír

Pozorovatelný vesmír je kulová část vesmíru, ze které mohlo od vzniku vesmíru na planetu Zemi doputovat nějaké elektromagnetické záření. V současnosti je pruměr pozorovatelného vesmíru odhadován na 93 miliard světelných let. Velikost této oblasti ...

                                               

Reliktní záření

Reliktní záření je elektromagnetické záření, které přichází z vesmíru ze všech směru a mohlo by být pozustatkem z období nedlouho po velkém třesku. Dle tohoto kosmologického modelu byl v té době vesmír vyplněn hustým a horkým plazmatem, fotony se ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →