ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Cosmographia (Sebastian Münster)

Cosmographia, s německým podtitulem Cosmographia. Beschreibung aller Laender německého humanistického učence, teologa a kosmografa Sebastiana Münstera z roku 1544 je nejstarším německojazyčným encyklopedickým místopisem tehdejšího známého světa.

                                               

Časové pásmo

Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas. Puvodně používali lidé sluneční čas, který má ovšem tu nevýhodu, že se liší od místa k místu. S rozvojem dopravy a komunikace byla tato nevýhoda stále výraznější, takže se postupe ...

                                               

Česká geografická společnost

Česká geografická společnost je zapsaný spolek vědeckých, pedagogických a odborných pracovníku v geografii a příbuzných oborech. V čele České geografické společnosti stojí hlavní výbor a prezident, volený na čtyřleté období vždy na sjezdu České g ...

                                               

Dálkový pruzkum Země

Dálkový pruzkum Země je moderní metoda získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země bez nutnosti fyzického kontaktu. Základem metody dálkového pruzkumu je využití dvou následujících poznatku: každý tento jev nebo objekt nějaký ...

                                               

Datová hranice

Datová hranice je mezinárodní dohodou stanovená hranice, při jejímž překročení se mění datum. Prochází přibližně poledníkem 180 stup. zeměpisné délky. Je navržena tak, aby procházela co nejdále od lidské civilizace. Vyhýbá se kontinentum a ostrov ...

                                               

Dějiny geografie

Dějiny geografie jako jedné z nejstarších věd vubec sahají daleko do historie lidstva. Zatímco mapy byly vyráběny a používány několik tisíciletí dříve, první kulturou, která se zaměřila na systematické a vědecké zkoumání Země byly až starověcí Ře ...

                                               

Demonymum

Demonymum, z řeckého δῆμος a ὄνομα, česky obyvatelský název, obyvatelské jméno, je jméno motivované příslušností k místu. Obyvatelské názvy jsou názvy propriální proprium = vlastní jméno a názvy apelativní apelativum = obecné jméno: 1. obyvatelsk ...

                                               

Digitální model povrchu

Digitální model povrchu, také digital surface model, představuje digitální model terénu doplněný o veškeré umělé a přírodní objekty. Zpusoby vytvoření digitálního modelu povrchu: IfSAR Fotogrammetrie Lidar

                                               

Digitální model terénu

Digitální model terénu je digitální popis a prezentace reálného povrchu jako 2D nebo 3D model, který se skládá z reálných naměřených dat a interpolačních metod, které dopočítávají pravděpodobná data pro místa, kde data chybí. Uvnitř modelovaného ...

                                               

Edafotop

Edafotop či edatop jsou termíny označující soubor všech vlastností pudy na určité lokalitě. Společně s klimatopem tvoří ekotop, v kombinaci s životu přírodou pak specifické lokalitě říkáme biotop. Mezi hlavní faktory ovlivňující vlastnosti edafot ...

                                               

Evropská geografická asociace

Evropská geografická asociace je evropská síť studentu geografie a mladých geografu, přičemž základní myšlenkou jejího fungování je výměna geografických znalostí. K dosažení tohoto cíle jednotlivé entity EGEA organizují kongresy, krátkodobé výměn ...

                                               

Gazetteer

Gazetteer je seznam zeměpisných názvu. Obvykle má formu seznamu nebo databáze umožňující katalogizovat místní zeměpisná jména, která jsou klasifikována na základě pojmu z definovaného řízeného slovníku.

                                               

Geografický informační systém

Geografický informační systém je počítačový systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Většina objektu a jevu reálného světa se vyskytuje na některém místě zemského povrchu nebo má vztah k některému místu na zemském p ...

                                               

Geografický ústav ČSAV

Geografický ústav Československé akademie věd byl od roku 1962 až do 30. dubna 1993 jedním z ústavu Československé akademie věd s centrem výzkumu v oblasti geografie se sídlem v Brně a pobočkou v Praze.

                                               

Geomarketing

Geomarketing je možné chápat jako nový obor, který se vyvíjí v oblasti marketingu. Jedná se o nástroj, který při plánování a implementaci aktivit v oblasti marketingu či obchodu používá GIS. Geomarketing spojuje získané poznatky z oblasti geograf ...

                                               

Hypotéza expandující Země

Hypotéza expandující Země byla jednou z historických teorií snažící se vysvětlit pohyb a rozmístění kontinentu změnou objemu planety Země, respektive jejího postupného rozpínání od počátku vzniku. Byť je tato teorie již překonaná a odporuje souča ...

                                               

Index kvality života

Index kvality života je index, který srovnává několik faktoru v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahu mezi lidmi. Index kvality života v českých obcích zahrnuje celkem 29 ukazatelu, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti ...

                                               

Index listové plochy

Index listové plochy lze definovat jako listovou plochu vyskytující se nad určitou jednotkou povrchu pudy. tedy LAI = listová plocha / pudorysná plocha, m 2 /m 2 LAI je duležitým parametrem sloužícím k určování mnoha biologických a fyzikálních pr ...

                                               

Jižní polokoule

Jižní polokoule nebo jižní hemisféra je pojem označující část Země, která se rozkládá jižně od rovníku až k jižnímu pólu. Jižní polokoule zahrnuje pět kontinentu a čtyři oceány. Na jižní polokouli leží též několik asijských ostrovu. Díky sklonu z ...

                                               

Kartometrie

Obecné zásady pro měření vzdálenosti na mapách: při použití ručních měřidel měřit vždy několikrát, abychom zajistili přesnost měření. je třeba zjistit přesnost měřického nástroje a provést kalibraci délky by měly být měřeny na délkojevných mapách ...

                                               

Klasifikace podnebí

Klasifikace podnebí je roztřídění jednotlivých podnebí do podnebných typu a vymezení těchto typu do podnebných oblastí rozprostřených po Zemi. Třídění probíhá podle mnoha kvalitativních a kvantitativních hledisek. Klasifikace podnebí rozdělujeme ...

                                               

Krajina

Geografická krajina je dokonalým výřezem krajinné sféry. K základním složkám krajiny patří reliéf, puda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přiroze ...

                                               

Krajinná dominanta

Krajinná dominanta je prvek nebo složka krajiny, která určitou ze svých vlastností výrazně přesahuje ostatní prvky v krajině.

                                               

Krajinná sféra

Krajinná sféra představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické sféry. Jde o základní objekt zkoumání geografie. Fyzicko-geografickou sféru představuje příroda jako taková, všechny sféry - litosféra, atmosféra, biosféra, hydrosféra, k ...

                                               

Kulturní krajina

Kulturní krajina je typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Kulturní krajiny jsou dnes navzájem propojené a tvoří složitou síť. Soubor všech krajin na Zemi geografové nazývají krajinná sféra. Kulturní krajina je v současn ...

                                               

Lauréat Prix International de Géographie Vautrin Lud

Prix International de Géographie Vautrin Lud založená v roce 1991, je nejvyšším oceněním, které je možné získat na poli geografie. Předlohou pro její vytvoření byla Nobelova cena a cena samotná je někdy neformálně označovaná jako Nobelova cena za ...

                                               

Mezopotamská nížina

Mezopotamská nížina neboli Dolní Mezopotámie je aluviální nížina, která se rozkládá především na území Iráku, ale zasahuje i do Íránu a Kuvajtu. Byla vytvořena středním a dolním tokem řek Eufrat a Tigris a také jejich společným tokem Šatt al-Arab ...

                                               

Místopis

Místopis je pojem označující literaturu zabývající se určitým místem. Například knížka o určitém městě či vesnici je místopisem té oné určité vesnice či města. Místopis často obsahuje historii daného území a popis. Ostatní aspekty jako fauna, fló ...

                                               

Navigace

Navigace je postup a činnost, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli stanovit svou polohu a nalézt cestu ke stanovenému cíli, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější.

                                               

Obzor

Obzor je optická hraniční čára mezi viditelným povrchem planety Země a oblohou. Viditelnost obzoru je podmíněna optickými podmínkami, panujícími v daném okamžiku v místě pozorovatele. Mužeme rozlišovat trojí horizont: astronomický – vodorovná rov ...

                                               

Orientační bod

Orientační bod slouží k navigaci, je buď přírodní, a nebo uměle vytvořený člověkem. Je charakteristický tím, že vyčnívá ze svého okolí a často je vidět na velké vzdálenosti. V dnešní době se tento pojem muže také používat i na menší stavby a funk ...

                                               

Osobnosti politické geografie

Mezi nejznámější osobnosti politické geografie patří její zakladatel, za kterého se považuje Friedrich Ratzel. Ten v roce 1897 napsal svou Politische Geographie, základní dílo politické geografie. Dalším významným představitelem je Richard Hartsh ...

                                               

Pasportizace majetku

Pasportizace majetku je proces, ve kterém se sbírají informace a eviduje se hmotný a nehmotný majetek do databáze. V této databázi se nachází tzv. pasporty, které jsou nástrojem při správě majetku. Pasport v tomto případě slouží jako přehled o st ...

                                               

Periferie (geografie)

Periferie je v geografii pojem, který v rámci polarizace prostoru označuje území polohově nebo významově odlehlé, okrajové či nedostatečně integrované.

                                               

Podhuří

Podhuří, též významem shodné podhoří nebo také krajina pod horami, je geograficky krajinná oblast na širším úpatí pohoří, geomorfologicky vymezené území typu vrchoviny nebo i pahorkatiny ve tvaru zemského povrchu. Krajinná oblast horopisně a vývo ...

                                               

Pogost

Pogost je historický výraz, který má v ruštině několik rozličných významu. Výraz byl také přejat několika dalšími jazyky, se specifickým významem. Puvodní význam označuje zájezdní hostinec pro vrchnost a duchovní slovem příbuzným k modernímu rusk ...

                                               

Pohraničí

Pohraničí je území nacházející se podél nebo blíže státních hranic. Pohraničí nezahrnuje území sousedního státu. Příhraničí je oblast ležící při hranici se sousedním státem a zahrnuje i pohraniční území sousedního státu. Geograf Peter Haggett nep ...

                                               

Puvodní druh

Puvodní druh je biologický druh, který se vyskytuje na daném místě přirozeně, tzn. vznikl nebo doputoval na danou lokalitu bez přičinění člověka. V Evropě se mezi puvodní druhy obvykle počítají takové, které se zde vyskytují již od konce poslední ...

                                               

Reálie

Pod pojmem reálie rozumíme to, co vyznačuje určitý národ nebo stát jako něco jedinečného. Tyto vlastní a zvláštní rysy se mohou najít v kterékoliv oblasti života, jak v jazyce, tak v kultuře, v literatuře, ba i ve všedním životě. Mnohdy se jedná ...

                                               

Regionalistika

Regionalistika je multioborová sociálněvědní disciplína zabývající se studiem prostorových jevu, procesu a vztahu. Jde o zastřešující pojem pro regionální vědy. Ustavila se v 50. letech 20. století. V této době se rozlišovaly dva druhy regionu: p ...

                                               

Rekordy pozemské neživé přírody

nejkratší období slunečního svitu – Severní pól, počet slunečních dní – 197

                                               

Religiozita

Religiozita znamená česky "zbožnost", víru v pravost či pravdivost náboženství a sílu této víry. Muže být také charakterizovaná jako náboženské přesvědčení obecně, udané svou mírou či zaměřeností ke konkrétní církvi, odrážející se v každodenním c ...

                                               

Říční koryto

Říční koryto ohraničuje vodní tok. Proudí jím voda z vyšších poloh do nižších. Díky erozní síle vody dochází k postupnému zahlubování do podloží. Říční koryto vytváří říční údolí, které muže být poměrně mělké s nízkými okraji jako například Labe ...

                                               

Severní polokoule

Severní polokoule nebo severní hemisféra se nazývá část povrchu planety Země na sever od rovníku až po severní pól Středem povrchu severní polokoule je severní pól. Na severní polokouli leží celá Evropa, celá Severní Amerika, Asie, zhruba 2/3 Afr ...

                                               

Státní mapová díla České republiky

Státní mapové dílo České republiky je dílo, které je vytvořeno mapovými listy souvisle pokrývajícími území České republiky, je zpracováno dle jednotných zásad a vydáváno orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Rozlišujeme dva základní typy mapov ...

                                               

Střed Česka

Střed Česka muže být v ruzných místech: 49°50′13″ s. š.,  14°18′22″ v. d. Bojanovice – Senešnice – nejvzdálenější bod od hranic 50°00′00″ s. š.,  15°00′00″ v. d. Kouřim – "astronomický střed" Česka potažmo Evropy 49°48′14″ s. š.,  15°28′30″ v. d. ...

                                               

Subregion

Subregion je jednotka odvozená od regionu či kontinentu, kteréžto dělí na menší oblasti. K pojmenovávání subregionu se většinou používají názvy světových stran jako kupříkladu jižní nebo jihovýchodní. V roce 1999 OSN vyvinula makro-geografický sy ...

                                               

Údolní niva

Niva je část údolí, která je pravidelně zaplavována, ovlivňována a formována povodněmi. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy. V nivě řeka přirozeně meandruje, pokud není regulována.

                                               

Urbanizace

Urbanizace je proces, při kterém společnost mění svuj zpusob života z venkovského na městský. S tím je také spojen zvyšující se podíl lidí žijících ve městech. Města samotná se zvětšují i kvuli narustajícímu podílu pracujících dojíždějících za pr ...

                                               

Vliv člověka na životní prostředí

Vliv člověka na životní prostředí nebo antropogenní vliv na životní prostředí jsou změny v životním prostředí, ekosystémech, biodiverzitě a přírodních zdrojích zpusobené přímo nebo nepřímo člověkem, jako jsou globální oteplování, environmentální ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →