ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Koldínuv zákoník

Koldínuv zákoník, vydaný pod názvem Práva městská království českého, je kodifikací městského práva, jejímž autorem byl Pavel Kristián z Koldína, učitel-rektor na pražských školách. Roku 1565 se Koldín stal kancléřem Starého Města pražského a rok ...

                                               

Legální definice

Legální definice nebo také zákonná definice je obsažena v textu právního předpisu a závazně definuje určitý pojem, se kterým tento právní předpis pracuje. Jestliže není uvedeno, že jde o definici pouze pro účely tohoto předpisu a jestliže se defi ...

                                               

Legislativní technika

Legislativní technika je činnost, která směřuje k co nejefektivnější komunikaci právních norem jejich adresátum prostřednictvím právních předpisu. Jde o dovednost dát textu právních předpisu takovou formu, aby byly v tomto textu zachycené právní ...

                                               

Legislativní zkratka

Legislativní zkratka je stručné slovní označení, kterým je v textu právního předpisu nahrazováno obšírnější sousloví nebo výčet. Používá se tehdy, jestliže by se jinak nějaký delší pojem nebo vymezení musely v předpise několikrát opakovat. Zpravi ...

                                               

Marginální rubrika

Marginální rubrika je nadpis části právního předpisu. Přesnější název je ale jen rubrika, protože se puvodně psaly jako poznámky po straně zákonného textu a postupně se dostaly jako nadpisy nad určitou část textu. Tím získaly i význam při systema ...

                                               

Obsolence

Obsolence je pojem právní teorie, označující neúčinnost právní normy, která je ale stále formálně platná, protože nebyla předepsaným zpusobem zrušena. V tomto smyslu se obsolence týká jen právních předpisu, či jen jejich částí, případně normativn ...

                                               

Pandemický zákon

Vláda Sebastiana Kurze přijala v březnu 2020 pandemický zákon označený jako COVID-19 Gesetz, který nastavil pravidla pro boj proti šíření covidu-19 a poskytl právní rámec pro všechny klíčové oblasti fungování státu během pandemie.

                                               

Patent (diplomatika)

Patent je otevřený list s příkazem panovníka adresovaný osobě nebo instituci, případně i s obsahem týkající se širšího okruhu společnosti, v době absolutní monarchie s mocí zákona. Patenty byly opatřeny pečetí, zpravidla také obsahovaly úplnou pa ...

                                               

Platnost

Obecně závazné právní předpisy v České republice nabývají platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonu. Platnost v tomto případě znamená, že se právní předpis stal součástí českého právního řádu. Změna nebo zrušení právního předpisu je možné pouze j ...

                                               

Pravidla létání

týkají se také nepřímo i letadel státních, jednak také nad vzdušnými prostory jiných státu létají letadla obou kategorií a dispečeři jak civilní tak vojenští řídí a koordinují společný letecký provoz podle ustanovení Chicagské dohody: "Smluvní st ...

                                               

Preambule

Preambule je úvodní, zpravidla slavnostní, část textu nějakého písemného dokumentu, která stanovuje úmysl, záměr, význam či smysl textu následujícího za preambulí. Preambule obsahují obvykle ústavy státu. Obsahují jak část historickou, která odka ...

                                               

Prováděcí předpis

Prováděcí předpis je právní předpis vydaný na základě konkrétního zákonného zmocnění a určený k upřesnění obsahu právní normy obsažené v zákoně. Podle Viktora Knappa se sice muže stát, že ústava svěří provedení některého svého ustanovení "obyčejn ...

                                               

Punktace

Punktace bylo označení pro plán o 11 bodech z roku 1890 snažící se o česko-německé vyrovnání. Dohodla se na nich vídeňská vláda, konzervativní i "ústavověrná" šlechta, němečtí liberálové a staročeši. Čeští vyjednavači je označovali za rozumný kom ...

                                               

Statut města

Statut města představuje v České republice a Rakousku základní právní normu statutárního města, v České republice též hlavního města Prahy. V České republice má statut města povahu obecní vyhlášky. V Rakousku se jedná o zemský zákon schvalovaný z ...

                                               

Statuta Judaeorum

Statuta Judæorum je privilegium, které někdy mezi lety 1254–1262 vydal a poté ještě několikrát potvrdil Přemysl Otakar II. a jehož platnost stvrdili také někteří další panovníci, naposledy Václav IV. roku 1393. Jedná se o nejzásadnější právní pře ...

                                               

Taxativní výčet

Taxativní výčet jistých podmínek nebo jiných prvku v části určitého právního předpisu znamená, že jde o výčet úplný, přesný a konečný. Pouze za splnění některé z těchto podmínek, případně za splnění všech, daná právní norma pusobí; pokud by došlo ...

                                               

Účinnost (právo)

Účinnost je právní pojem označující právní závaznost právního předpisu, případně smlouvy, tedy povinnost se jimi řídit. Právní akt je účinný, jestliže jeho účinky dopadají na jeho adresáty, kterážto skutečnost nastává za podmínky, že je právní př ...

                                               

Výkonné nařízení

Výkonné nařízení je forma nařízení vydávaného prezidentem Spojených státu amerických s cílem upravit postup federálních agentur nebo federálních úředníku zejména v bezodkladných otázkách. Výkonné nařízení nabývá účinnosti okamžikem podpisu prezid ...

                                               

Základní zákon státu Vatikán

Základní zákon státu Vatikán je základní civilní právní normou státu Vatikán. Tato právní norma byla přijata v roce 1929 papežem Piem XI. a byla následně změněna dne 26. listopadu 2000 papežem Janem Pavlem II. Zveřejněna byla společně s motu prop ...

                                               

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem. Pokud jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisum, avšak podřízeny Ústavě a ústavním zákonum a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. S výjimkou ústavní ...

                                               

Zákoník

Zákoník neboli kodex je právní předpis zahrnující právní normy určitého právního odvětví. V moderním slova smyslu jde především o komplexní úpravu určité oblasti hmotného práva, protože v právu procesním je obdobou zákoníku řád. Proces vytvoření ...

                                               

Doktor kanonického práva

Doktor kanonického práva je akademický titul, udělovaný držitelum doktorátu z církevního práva. Papežská lateránská univerzita v Římě poskytuje možnost spojeného studia dvou fakult – fakulty práva kanonického a fakulty práva civilního, na které s ...

                                               

Doktor práv

Doktor práv je akademický titul udělovaný v oblasti práva. Udělován je těm právníkum, kteří už dosáhli titulu magistr a poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku ze zvoleného právního oboru, jejíž součástí je také obhajoba rigorózní práce. V sou ...

                                               

Licenciát kanonického práva

Licenciát kanonického práva je akademický titul, udělovaný na některých evropských a amerických vysokých školách. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr a složení příslušně rigorózní zkoušky, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní ...

                                               

Notářská zkouška

Notářská zkouška je odborná profesní zkouška zaměřená na posouzení předpokladu uchazeče k výkonu činnosti notáře. V České republice se konají dvakrát ročně a organizuje je Notářská komora České republiky.

                                               

Společnost pro církevní právo

Společnost pro církevní právo je český spolek, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících. Spolek byl zřízen roku 1994 při Právnické fakul ...

                                               

Dvanáct rozhněvaných mužu (film, 1957)

Dvanáct rozhněvaných mužu je americký dramatický film, natočený v roce 1957 podle stejnojmenné divadelní hry, jejímž autorem je Reginald Rose.

                                               

Právní systém

Právní systém většiny zemí světa je dnes založen na jednom ze tří hlavních typu právní kultury. Jsou to: angloamerické právo angl. common law islámské právo šaría kontinentální evropské právo angl. civil law Právní kultura tvoří součást obecné li ...

                                               

Angloamerické právo

Angloamerické právo nebo též anglosaské právo je právní systém založený na obecném právu. V angličtině se výraz common law používá jak pro celý právní systém, tak pro obecné právo, které je dnes jeho částí. Obecné právo, společné právo nebo někdy ...

                                               

Halacha

Halacha je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyku a tradic. Halacha řídí nejen čistě náboženské praktiky a věrouku, ale také četné aspekty každodenního živo ...

                                               

Kontinentální evropské právo

Evropské právo nebo také kontinentální typ právní kultury je nejrozšířenější typ práva na světě. Kromě zemí kontinentální západní Evropy, kde se vyvinul, tvoří základ práva řady státu na ostatních kontinentech, bývalých kolonií. Vyvinul se v Evro ...

                                               

Náboženské právo

Náboženské právo je právní systém založený výslovně na náboženských přikázáních. Mezi nejvýznamnější patří hinduistické právo, křesťanské kanonické právo, židovský systém práva halacha a především islámské právo šaría. Dva nejrozšířenější systémy ...

                                               

Šaría

Šaría je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a hadísu. Arabské slovo "šaría" doslovně znamená "cesta". Šaría není jako sekulární právní systém, protože zároveň dává věřícímu návod, jak žít v ...

                                               

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány. Zvykové právo muže být psané i nepsané. Zvykovým právem se řídily například barbarské k ...

                                               

Teorie práva

Teorie práva je právní věda systematicky se zabývající veškerými právně relevantními skutečnostmi. Zkoumá tedy právo jakožto normativní systém a množinu právních norem. Dále se zabývá právními vztahy, pozicí práva ve společnosti, společenským pus ...

                                               

Analogie (právo)

Analogie v právu znamená aplikaci právní normy, která upravuje určitou situaci na situaci skutkově podobnou, která však právem upravena není. V každém případě je však analogická aplikace práva přípustná jen tehdy, jestliže nelze obvyklým právním ...

                                               

Doktríny rozhodčího řízení

Doktrínu lze obecně charakterizovat jako určitou nauku, která je pevně daná. Opírá se o určitou autoritu, proto také bývá označována jako soustava dogmat, neboli nezměnitelných zásad. Z historicko-právního hlediska existují celkem čtyři doktríny ...

                                               

Dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání je medicínsko-právní a etický institut, který umožňuje člověku předem vyjádřit svou vuli pro případ, že by se v budoucnu dostal do zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyjádřit svuj souhlas nebo naopak nesouhlas s poskytnu ...

                                               

Kolizní pravidla

Kolizní pravidla, neboli hierarchická kritéria, jsou právní principy, která stanoví prioritu a hierarchii právních norem. Přestože je totiž žádoucí konstruovat právní řád jako vnitřně bezrozporný, v praxi se nelze vyhnout případum, kdy na tentýž ...

                                               

Nárok

Nárok je právní možnost uplatnit své subjektivní právo, tedy domáhat se jeho realizace u soudu nebo úřadu. Touto možností právní ochrany se od subjektivního práva, jako pouhého práva na něco, odlišuje. Např. ze smlouvy o zápujčce vzniká právo věř ...

                                               

Právní norma

Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná. Jedná se o označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu včetně nástroju a zmocnění k jeho dosažení nebo vymáhání. Právní ...

                                               

Obcházení zákona

Obcházení zákona je takové právní jednání, jež sice přímo neporušuje žádnou právní normu, avšak které ke zmaření jejího účelu a smyslu přesto směřuje. Obcházení zákona je jednání in fraudem legis, tedy ne v doslovném rozporu s právní normou contr ...

                                               

Obiter dictum

Obiter dictum je ta část rozhodnutí, která shrnuje další argumenty a která není autoritativní. Je uváděna pouze pro dokreslení a muže mít v případě, že je součástí zrušovacího rozhodnutí, význam jako vodítko pro další rozhodování soudu nižší inst ...

                                               

Paakt

Paakt je zdánlivý, nicotný právní akt, z něhož nevyplývají následky, které jsou s ním jinak spojované, protože vubec není rozhodnutím orgánu veřejné moci, nebo sice ano, ale mimo zákonem mu svěřenou pravomoc. Proto je neplatný od samého počátku, ...

                                               

Pramen práva

Prameny práva lze rozlišovat na psané a nepsané podle nichž lze rozlišovat země psaného práva, založeného na římském právu a země práva nepsaného. Vzhledem k tomu, že často existují paralelně oba typy právních pramenu, rozlišujeme dále na prvotní ...

                                               

Právní ochrana

Lidé, kteří porušují pravidla společenského soužití, nerespektují ustanovení právního řádu, nedodržují právní normy svým jednáním poškozují oprávněné zájmy druhých lidí, případně zájmy obce či státu. Společnost si za účelem obrany proti porušován ...

                                               

Právní princip

Pojem právní princip, někdy též označován jako právní zásada nebo maxima, označuje "pravidla, která tvoří základ určitého právního institutu, zákona, právního odvětví nebo právního řádu jako celku". Význam právního principu muže být jak velmi šir ...

                                               

Právní síla

Právní síla je vlastnost právní normy, spočívající v míře schopnosti právně zavazovat své adresáty. Závisí pak na tom, v jakém typu právního předpisu je obsažena, lze proto hovořit i o právní síle právních předpisu. Je možné ji chápat absolutně, ...

                                               

Právní vědomí

Právní vědomí označuje všeobecné znalosti o právu, představy o jeho platnosti a oprávněnosti. Jeho základem je idea práva, tedy představa o tom, co je "po právu", která však muže být od platného práva i značně odlišná. Blíží se proto více ideji s ...

                                               

Ratio decidendi

Ratio decidendi je ta část oduvodnění rozhodnutí, která vysvětluje, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto. Významná je především v precedenčních právních systémech, protože je normativní a je tedy závazná do budoucna. Ta část oduvodnění, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →