ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

Soud

Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc. Poskytuje ochranu porušeným nebo ohroženým právum či jiným zákonem chráněným zájmum a pouze on rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Někdy také posuzuje zákonnost aktu orgánu moci výkon ...

                                               

Soudce

Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních. Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Proto musí být nezávislý a nemuže rozhodovat o z ...

                                               

Soudcovská rada

Soudcovská rada je orgán složený ze soudcu, někdy i z dalších zástupcu právnických profesí, který má určité pravomoci ve vztahu ke státní správě soudu. Někdy jsou tyto pravomoci jen poradního charakteru, jindy muže správu justice reálně ovlivňova ...

                                               

Soudcovská unie České republiky

Soudcovská unie České republiky, z. s., je nepolitické profesní a stavovské sdružení soudcu v České republice. Právní formou jde o spolek, byla založena v roce 1990 a má sídlo v Praze na Ovocném trhu. Členství v Unii je dobrovolné, přesto sdružuj ...

                                               

Soudní komisař

Soudní komisař je osoba pověřená provedením některých úkonu v civilním soudním řízení jménem soudu. Typickým příkladem je notář, který jako soudní komisař provádí všechny nebo jen některé úkony v řízení o dědictví.

                                               

Soudní lékařství

Soudní lékařství je lékařský obor podílející se na preventivní péči, především zjišťováním příčin náhlých a neočekávaných úmrtí, vypracováváním zdravotních posudku a některými dalšími činnostmi. Jde o obor na pomezí mezi medicínou a právem.

                                               

Soudní moc

Soudní moc nebo též justice je vedle moci zákonodárné a moci výkonné jednou ze tří složek státní moci. Soudnictví vykonávají proto specifické státní orgány, kterými jsou nezávislé soudy. Ty zákonem stanoveným zpusobem zajišťují v občanskoprávním ...

                                               

Soudní poplatek

Soudní poplatek je peněžní částka vybíraná za řízení před soudy nebo za jednotlivé úkony, které soudy provádějí. V Česku je právní úprava soudních poplatku obsažena ve speciálním zákoně o soudních poplatcích a konkrétní sazby za řízení nebo za úk ...

                                               

Soudní porota

Soudní porota je charakteristickým prvkem angloamerického práva, kde je ztělesněním zásady, že každý má právo být souzen sobě rovnými a není vydán libovuli panovníka. Poroty jsou v Anglii doloženy od 13. století, kdy to byly přísežné sbory, které ...

                                               

Soudní prázdniny

Soudní prázdniny znamenají, že soudy až na stanovené výjimky nejednají a nerozhodují. U rakouských soudu začínaly každý rok 15. července a končily 25. srpna, v Československu byly prodlouženy na celé dva letní měsíce. Zcela zrušeny byly protektor ...

                                               

Soudní překlad

Soudní překlad je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentu jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestu atd. Překlad muže vyhotovit pouze překl ...

                                               

Soudní řízení

Soudní řízení probíhá u soudu a jeho účelem je především vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby, nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo ...

                                               

Soudní senát

Soudní senát je vícečlenné soudní těleso, které projednává a rozhoduje právní věci. Kromě soudního senátu muže věc rozhodovat plénum nebo samosoudce. Obsazení soudu stanovují zákony o řízení před soudy. Kromě těchto rozhodovacích senátu existují ...

                                               

Soudní úschova

Soudní úschova funguje u českých soudu jako určitý druh soudního nesporného řízení, který zajišťuje splnění závazku, pokud jej nelze splnit obvyklým zpusobem. Obdobně lze využít i úschovu u notáře. Mimo soluční úschovu existuje i tzv. povinná úsc ...

                                               

Soudní vykonavatel

Soudní vykonavatel je zaměstnanec soudu, který se stará především o realizaci některých exekucí, které soudy provádějí. Nejde v žádném případě o soudního exekutora, což je samostatné právnické povolání, naopak jeho obdobou je právě u soudního exe ...

                                               

Soudní znalec

Soudní znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánu, institucí a osob. Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalcu, kam jsou jednotliví znalci zap ...

                                               

Soudnictví

Soudnictví je činnost státu, kterou vykonávají jako státní orgán nezávislé soudy. Základem soudnictví je závazné řešení konkrétních případu aplikací existujících právních norem dle předem stanovených pravidel – soudního řádu. Soudnictví naplňuje ...

                                               

Spis

Spis je soubor dokumentu týkajících se jedné věci. Nově muže být spis veden také jen elektronicky. V případě analogových dokumentu je spis jejich fyzické spojení, u elektronického se spojení děje pomocí metadat. Existují dva základní zpusoby vzni ...

                                               

Spisová značka

Spisová značka je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc. Každé soudní řízení, které je zahájeno např. žalobou, ji na začátku řízení dostane přiřazenu a tato spisová značka se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud v ...

                                               

Správní soudnictví

Správní soudnictví je druh výkonu soudní moci, ve kterém soudy rozhodují zejména o žalobách fyzických nebo právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánu veřejné moci. Na rozdíl od řízení občanskopráv ...

                                               

Státní zástupce

Státní zástupce je právník, který je zařazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly. V České republice státní zástupci pusobí od roku 1994, před tím existovali prokurátoři. Někdy bývá považován za reprezentanta justice sou ...

                                               

Státní zastupitelství

Státní zastupitelství je soustava státních úřadu, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do pusobnosti státního zastupitelství. Státní zastupitelství koná prostřednictvím státních zástupcu. T ...

                                               

Talár

Talár je zvláštní splývavé roucho sahající až ke kotníkum. Používá se mj. jako liturgické roucho ve většině evangelických církví, jako obřadní roucho při akademických slavnostech nebo jako služební či stavovský oděv soudcu, státních zástupcu a ad ...

                                               

Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisu, rozhodnutí a jiných dokumentu správních orgánu a soudu. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické, ...

                                               

Usnesení (soud)

Usnesením rozhoduje soud tam, kde nerozhoduje rozsudkem. Tedy především v procesních záležitostech, jako je zahájení řízení, podmínky řízení, odmítnutí, změna nebo zpětvzetí návrhu účastníka řízení, přerušení i zastavení řízení nebo náhrada nákla ...

                                               

Verdikt

Verdikt je odpověď poroty v soudním řízení trestním. Jeho obsahem je zpravidla rozhodnutí o vině: zda je obžalovaný vinen nebo nevinen z jednotlivých bodu obžaloby. Tento procesní krok následuje poté, co profesionální soudce pro porotce právě pro ...

                                               

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník je administrativní pracovník soudu, který se podílí na jeho rozhodovací a jiné činnosti. Jeho obdobou u státního zastupitelství je vyšší úředník státního zastupitelství.

                                               

Vyšší úředník státního zastupitelství

Vyšší úředník státního zastupitelství je administrativní pracovník státního zastupitelství, který se podílí na jeho činnosti v trestním řízení i v dalších oborech jeho pusobnosti. Jeho obdobou u soudu je vyšší soudní úředník. Na rozdíl od vyšších ...

                                               

Závěrečná zkouška právního čekatele

Závěrečná zkouška právního čekatele je odborná profesní zkouška, kterou muže vykonat právní čekatel, pokud se chce stát státním zástupcem. Vykonat ji muže i asistent státního zástupce s tříletou právní praxí. Jejím účelem je ověřit, zda má uchaze ...

                                               

Zemský soudce

Dvorský soudce, později zemský soudce byl jeden z nejvyšších zemských hodnostářu v Uherském království.

                                               

Znalecký posudek

Znalecký posudek je jeden z možných dukazu zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné, a které závisí na odborných znalostech. Vypracovává jej soudní znalec, zhodnocení je ...

                                               

Právní odvětví

Právní odvětví je autonomní část právního řádu. Ten se sice především skládá ze všech platných právních norem, lze ho ale teoreticky rozdělit i na větší celky, přičemž základním dělením, pocházejícím již z dob římského práva, je dělení na právo v ...

                                               

Církevní právo

Pojem církevní právo muže znamenat: Konfesní právo – veškeré právo týkající se regulace náboženství bez ohledu na jeho tvurce Kanonické právo – předpisy křesťanských církví Náboženské právo obecně právní systém Podle jiného pojetí zahrnuje církev ...

                                               

Hmotné právo

Hmotné právo je souhrn právních norem, které stanoví svým adresátum subjektivní práva a povinnosti. Postup, jak se těchto práv domoci, nebo jak vymoci tyto povinnosti reguluje procesní právo. Hmotným právem se myslí soubor právních norem obsažený ...

                                               

Lesní právo

Lesní právo je soubor právních norem, které regulují ochranu a hospodářské využití lesu; pokládá se za součást práva životního prostředí, byť má i přesahy do jiných právních odvětví.

                                               

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je soubor právních norem a institutu zaměřených na ochranu životního prostředí. Jedná se o hraniční právní odvětví, které zasahuje jak především do práva veřejného, tak do práva soukromého a které je úzce svázáno se sprá ...

                                               

Procesní právo

Procesní právo je souhrn právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých subjektivních práv či jak realizovat své subjektivní povinnosti. Procesní práva jsou vždy odvozená, bez podkladového práva hmotného by sama o sobě neměla ...

                                               

Rodinné právo

Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Pojem rodiny je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českém právním řádu definován není. Pramenem českého rodinného práva b ...

                                               

Soukromé právo

Soukromé právo je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vuči právu veřejnému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit ...

                                               

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Dále upravu ...

                                               

Veřejné právo

Veřejné právo je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vuči právu soukromému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit ...

                                               

Hodnocení dopadu regulace

Hodnocení dopadu regulace je soustava metod směřujících k systematickému zhodnocení negativních nebo pozitivních dopadu variant navrhovaných či existujících regulací. Regulace představují soubor rozmanitých nástroju, pomocí kterých vláda a státní ...

                                               

Wolf PAC

Organizace: Mike Monetta Vznik: říjen 2011. Ústředí: Los Angeles Zakladatel: Çenk Uygur, americko-turecký politický komentátor programu The Young Turks. Výkonný ředitel: Ryan Clayton

                                               

Převodní ceny

Převodní ceny je termín, který se používá při obchodování mezi dvěma navzájem propojenými subjekty, spojenými osobami. Ve většině případu se jedná o kapitálovou propojenost, kdy mateřská společnost fakturuje zboží a služby své dceřiné společnosti ...

                                               

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá je jedním ze základních právních principu moderního práva vycházející už ze starého římského práva. Latinské sousloví Ignorantia juris non excusat se doslova překládá jako neznalost práva neomlouvá, avšak v odborné lite ...

                                               

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek. Prot ...

                                               

Alinea

Alinea označuje v paragrafu určitého právního předpisu nový odstavec, začínající odsazeně na novém řádku. Alinea ale není na rozdíl od ostatních částí daného paragrafu číslována. Jde o celkem vzácnou legislativní techniku.

                                               

České vyrovnání

Česko-rakouské a česko-německé vyrovnání jsou označení pro pokusy o politické a státoprávní řešení problematiky národnostních sporu na území dnešního Česka. Z příslušných jednání nakonec nevzešlo žádné komplexní řešení a od 90. let 19. století sp ...

                                               

Demonstrativní výčet

Demonstrativní výčet jistých podmínek nebo jiných prvku v části určitého právního předpisu znamená, že jde o výčet neúplný, jenž obsahuje několik typických prvku. Daná právní norma tedy pusobí i v případě splnění jiných podmínek či i vuči jiným p ...

                                               

Derogace

Derogace znamená zrušení právního předpisu nebo jeho části. Jsou-li zrušena jen některá ustanovení právního předpisu, zustává nadále platným, neboť jejich vypuštěním je pouze novelizován. Ustanovení, které ruší právní předpis, celý nebo častěji j ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →