ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75                                               

Zádruha

Zádruha je právní institut vyskytující se u jihoslovanu v novověku, který spočívá v majetkovém společenství několika příbuzensky blízkých selských rodin. Jde tedy o širší rodinu, která vlastní a spravuje společný majetek pod vedením jednoho člena ...

                                               

Zákon o nástupnictví

Act of Settlement neboli zákon o nástupnictví byl přijat anglickým parlamentem roku 1701. Zákon nese oficiální název zákon o dalších omezeních Koruny a lepším zabezpečení práv a svobod poddaných ; doplňuje Bill of Rights z roku 1689 a náleží do ú ...

                                               

Zákon o naturalizaci kurfiřtky Žofie

Zákon o naturalizaci kurfiřtky Žofie byl přijat anglickým parlamentem roku 1705. Navazuje na tzv. Zákon o nástupnictví, který určil právo potomku Žofie Falcké na anglický trun. Zákonem bylo hannoverské kurfiřtce Žofii Falcké a jejím protestantský ...

                                               

Zákon o nezávislosti Indie

Zákon o nezávislosti Indie byl zákon přijatý Parlamentem Spojeného království, který oficiálně schválil nezávislost Indie a její rozdělení.

                                               

Zákon sudnyj ljudem

Zakon sudnyj ljudem je první staroslověnsky psaný právní spis. Text je určen zejména laikum, tedy civilnímu obyvatelstvu. Vznikl v 2. polovině 9. století, o místě sepsání ale nepanuje zcela jednotný názor. Velmi pravděpodobným místem vzniku je Ve ...

                                               

Zákoník Manuuv

Zákoník Manuuv je starý indický text, napsaný v sanskrtu a obsahující souhrn bráhmanské moudrosti, včetně právních předpisu a životních rad. Podle hinduistické tradice je to slovo samého Brahmy, které jeho syn Manu vykládá mudrci Bhriguovi a pak ...

                                               

Zákony o svrchovanosti

Zákony o svrchovanosti jsou zákony anglického parlamentu, které stanovují, že "jedinou nejvyšší hlavou anglické církve" je anglický panovník, jemuž přísluší všechna "čest, hodnost, vznešenost, privilegia, autorita, imunita, prospěch a majetek odp ...

                                               

Zemské právo

Zemské právo je právní pojem platný zejména pro země Svaté říše římské v období středověku a raného novověku, tento pojem označuje souhrn všech právních norem užívaných v jednotlivých zemích. Jednalo se vlastně pouze o šlechtické právo a vedle ně ...

                                               

Zemský úřad

Ve feudálních státech byly udělovány úřední hodnosti, jejichž nositelé spolu s panovníkem nebo vedle něho spravovali veřejné záležitosti. V jednotlivých zemích Evropy i českého státu se názvy a kompetence zemských úřadu lišily, ale jejich vývoj p ...

                                               

Zipser Wilkür

Zipser Wilkür kür ve střední horní němčině znamenalo "rozhodnutí vule" nebo "libovuli") neboli spišské právo byl souhrn právních norem a zvyklostí Spišských Sasu. Privilegium uherského krále Štěpána V. z roku 1271 dalo německým kolonistum na Spiš ...

                                               

Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení byla mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení. Zrušena byla s účinností nového správního řádu k 1. lednu 2006 a víceméně byla nahrazena řízením přezkumným. Pravomocné rozhodnutí mohl ...

                                               

Posek

Posek je židovský učenec, který muže přijímat závazná rozhodnutí při výkladu duchovních zákonu, které se týkají ortodoxně židovského zpusobu života. Decisor svuj výklad zákona podává buď písemně, jak je tomu např. u Maimonidesovy Mišne Tora, nebo ...

                                               

Adjudikace

Adjudikace znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Muže jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost, nebo konstitutivní, teprve kterým ...

                                               

Adjunkt

Adjunkt bylo obecné označení pomocného konceptního úředníka, asistenta přiděleného k jinému samostatnému úředníkovi, případně jeho zástupce. Uplatňovali se ve školství, justici, lesnictví, církevní správě apod. Soudní adjunkt byl převážně pomocný ...

                                               

Asistent soudce

Asistent soudce je právník, odborný pomocník soudce. Pro Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud platí, že každý soudce musí mít alespoň jednoho asistenta, u ostatních soudu jsou jejich pozice zřizovány podle potřeby. Obdobou této fun ...

                                               

Asistent státního zástupce

Asistent státního zástupce je právník, odborný pomocník státního zástupce. Obdobou této funkce je asistent soudce. Na rozdíl od asistentu soudce se ale nejedná o příliš využívanou profesi, k 1. lednu 2013 jich pusobilo jen 31.

                                               

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu je zpusob zahájení trestního řízení na základě dohadování mezi státním zástupcem a obviněným. Obviněný předem slíbí, že se přizná k trestnému činu, a státní zástupce ho na oplátku obviní z méně závažného činu, anebo bude po ...

                                               

Eurojust

Eurojust je agenturou Evropské unie zřízenou ve III. pilíři za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, zejména v oblasti vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční kriminali ...

                                               

Exekuční soud

Věcně příslušným exekučním soudem je vždy okresní soud. Místně příslušným je ten soud, v jehož obvodu má povinný místo trvalého pobytu či sídlo. Pokud místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky nemá, pak ten soud, v jehož obvodu má ...

                                               

Incidenty Lidové revoluční strany

Incidenty Lidové revoluční strany byly právní případy v Jižní Koreji, ve kterých jihokorejská vláda obvinila jedincu se socialistickými sklony v souladu s Antikomunistickým zákonem v roce 1965 a Národním bezpečnostním zákonem v roce 1975. 27. pro ...

                                               

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je výzkumnou organizační složkou státu se sídlem v Praze, řízenou Ministerstvem spravedlnosti, která je zaměřena na výzkumnou, studijní a analytickou činnost v oblasti práva, justice a bezpečnosti. Př ...

                                               

ISAS

ISAS je počítačový informační systém pro okresní soudy obsahující zejména údaje o jednotlivých spisech, účastnících řízení a jejich adresách, soudních jednáních a vydaných rozhodnutích, jakož i dokumenty vztahující se k jednotlivým řízením. Nahra ...

                                               

Judikát

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu nebo publikovaná rozhodnutí ...

                                               

Justiční areál Brno

Justiční areál Brno je seskupení dvou budov jižně od centra Brna u řeky Svratky, mezi ulicemi Heršpická a Renneská, v němž sídlí všechny základní brněnské justiční instituce. Větší prosklená slouží soudum, v menší se žulovým obložením se nachází ...

                                               

Justiční čekatel

Justiční čekatel je právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí u soudu připravuje na vykonání odborné justiční zkoušky, aby se mohl stát soudcem.

                                               

Justiční omyl

Justiční omyl není zvláštním právním institutem, ale obecným pojmem označujícím omyl, kterého se ve své rozhodovací činnosti dopustí soud. Takový omyl, dopustí-li se jej soud nižšího stupně, lze samozřejmě v právním státě řešit v rámci opravných ...

                                               

Justiční stráž

Justiční stráž je součást vězeňské služby, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudu, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Justiční stráž má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru a její příslušník je v době služb ...

                                               

Justiční vražda

Jako justiční vražda se označuje trest smrti udělený nevinnému člověku prostřednictvím zinscenovaného soudního procesu, tedy de facto vražda spáchaná prostřednictvím soudního systému. Na rozdíl od např. justičního omylu, při justiční vraždě zástu ...

                                               

Kolegium (soud)

Kolegia byla poprvé zavedena u Československého nejvyššího soudu v roce 1953, a to kolegium trestní, občanskoprávní a vojenské zabývalo se vojenskou trestní agendou, přičemž takovou strukturu převzal i federální Nejvyšší soud ČSSR, stejně jako re ...

                                               

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti je ministerstvo, ústřední orgán státní správy, který má na starosti oblast soudnictví, státního zastupitelství, vězeňství apod. Ministerstva státu: Ministerstvo spravedlnosti Ruska Ministerstvo spravedlnosti České repub ...

                                               

Moot court

Moot court je mimoškolní soutěží na mnoha právnických fakultách, jejíž účastníci se zapojují do simulovaných soudních řízení, která obvykle zahrnují sepsání zpráv či jiných podání k soudu a také účast na samotném ústním jednání. Termín "moot" poc ...

                                               

Obhájce

Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní řízení. Obhájcem muže být pouze advokát a jeho úkolem je poskytnout obviněnému kvalifikovanou právní pomoc a ve prospěch obviněného využít všechna práva a prostředky, ...

                                               

Obžalovací řízení

Obžalovací řízení je zpusob trestního řízení, v němž má soud hrát výhradně roli nestranného rozhodčího mezi stranami, aniž by se jakkoliv zapojoval do vyhledávání dukazu. Procesní strany jsou v takovémto řízení jsou státní zástupce a obviněný. Sa ...

                                               

Odborná justiční zkouška

Odborná justiční zkouška je odborná profesní zkouška, jejímž účelem je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce. Skládá se před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ministrem spravedln ...

                                               

Odročení

Odročení soudního jednání je možné tehdy, pokud je třeba provést nové dukazy nebo se objeví jiná překážka, pro kterou nelze v jednání pokračovat. Odročit lze jednání také jen za účelem vyhlášení rozsudku. Jednání se odročuje zásadně na určitý den ...

                                               

Platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.

                                               

Plénum (soud)

V České republice rozhoduje konkrétní případy v plénu pouze Ústavní soud, který je složen z 15 soudcu. Rozhoduje takto: o zrušení zákonu a jiných právních předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení, o stanovisku k právnímu názoru jeho senátu, k ...

                                               

Pohrdání soudem

Pohrdání soudem je trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo při soudním jednání závažně ruší, chová se k soudu urážlivě nebo jej znevažuje anebo jednání zmaří, případně i mimo jednání bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu. Ab ...

                                               

Pokyn obecné povahy

Pokyn obecné povahy je vnitřní předpis, který vydává nejvyšší státní zástupce. Jejich účelem je sjednocení a usměrnění postupu státních zástupcu při výkonu pusobnosti státního zastupitelství nebo k zajištění jednotné vnitřní organizace státního z ...

                                               

Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech je třetí pilíř Evropské unie, zaměřuje se na justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie. Do systému evropského práva byl zaveden Maastrichtskou smlouvou, do té doby měly podobné formy s ...

                                               

Poslední soud

Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane velký a slavný den Hospodinuv. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen podle svého jednání na světě a jedni obdrží věčný život a druzí smrt v ohni. Poslední soud je známý také v dalšíc ...

                                               

Právní čekatel

Právní čekatel je právník, který se podílí na provádění úkonu státního zastupitelství, u kterého vykonává svou praxi a tím se připravuje na vykonání závěrečné zkoušky, aby se mohl stát státním zástupcem. Puvodně byl ovšem právním čekatelem i ten, ...

                                               

Právní věta

Právní věta je vybraná část oduvodnění soudního rozhodnutí, která má obsahovat to podstatné, co v dané věci šlo, a jaký právní názor k tomu soud zaujal. Používají se proto především jako duležité vodítko při práci s judikaturou. Právní věty jsou ...

                                               

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba je organizační složkou České republiky, která provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Zřízení, organizaci a činnost PMS upravuje zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. D ...

                                               

Prokurátor

Prokurátor, neboli veřejný žalobce, je osoba, která je státem pověřena zastupováním jeho zájmu zejména v trestním řízení a která je zařazena k určité prokuratuře, státnímu orgánu, který zastupuje v trestním řízení veřejnou žalobu a plní další úko ...

                                               

Prokuratura v Československu

Za první republiky existovala krajská a vrchní státní zastupitelství, nejvyšším orgánem ale byla Generální prokuratura. Po druhé světové válce bylo pojmenování sjednoceno a byla vybudována soustava okresních a krajských prokuratur, v čele opět s ...

                                               

Protokol (zápis)

Protokol je zápis úředního jednání, zachycuje jednotlivé úkony nebo pruběh celého jednání, aby mohlo být s časovým odstupem věrně rekonstruováno v jaké úřední věci, co přesně a s jakými účastníky se odehrálo. Písemná protokolace se proto používá ...

                                               

Přípis

Přípis je neformální druh písemné komunikace mezi úřady nebo soudy navzájem, stejně jako vuči účastníkum řízení. Formou jde o písemnost, jehož obsahem je nějaké úřední sdělení. Přípis zásadně není úředním rozhodnutím, byť i jen procesní povahy, n ...

                                               

Přísedící

Přísedící jsou vedle jeho předsedy členy soudního senátu. Tím se odlišují od členu soudních porot. Muže jít o odborně vzdělané soudce, v České republice se ale jako přísedící označují laici, kteří se tak podílí na rozhodovací činnosti soudu.

                                               

Rozsudek

Rozsudek je druh soudního rozhodnutí, kterým se autoritativním zpusobem vyslovuje výsledek soudního řízení ve věci samé. Rozsudkem se také rozhoduje o dalších věcech, je-li o nich rozhodováno společně s rozhodnutím ve věci samé, nebo o dalších pr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →