ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Privilegium fori

Privilegium fori byla na personalitě práva založená výsada duchovních být pro trestněprávní delikty souzeni církevními soudy a nepodléhat žádné jiné jurisdikci. Poprvé bylo ustanoveno císařem Konstantinem, dle jeho konstituce z roku 355 se však t ...

                                               

Proces s Marií Antoinettou

Proces s Marií Antoinettou bylo soudní řízení revolučního tribunálu od 15. do 16. října 1793, při kterém byla francouzská královna shledána vinnou ze zločinu velezrady a spiknutí proti státu. Po dvoudenním procesu byl vynesen trest smrti, který b ...

                                               

Proces se skupinou Milady Horákové

Proces se skupinou Milady Horákové, zvaný též proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové či proces s Miladou Horákovou a spol., byl největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monstrproces v kom ...

                                               

Proces se Slánským

Proces se Slánským, znám pod delším úředním názvem Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, byl vykonstruovaný politický proces, konaný na nátlak Stalina roku 1952. Bylo vyneseno 11 rozsudku smrti a tři rozs ...

                                               

Proces se Zelenou internacionálou

Proces se Zelenou internacionálou byl jeden z vykonstruovaných monstrprocesu v komunistickém Československu proti katolické inteligenci, jež se odehrávaly v Československu v první polovině 50. let 20. století. Samotný soudní proces probíhal v Brn ...

                                               

Propinační právo

Propinační právo, neboli výčepní právo, bývalo výhradní právo "v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku páliti i oboje prodávati." Spojeno s ním bylo i oprávnění vybírat poplatky za dovoz cizího piva a jiných alkoholických nápoju. Šlo tedy ...

                                               

Pruba

Pruba je forma vývodu z předku zejména šlechtických osob, která se povinně vytvářela většinou pro účely přijetí do úřadu, církevního řádu, instituce vázané na šlechtický puvod uchazeče atd. Mohlo se jednat o klasický plný vývod do určité generace ...

                                               

Přísaha

V katolické církvi je přísaha pokládána za svátostinu. Její užití upravuje Kodex kanonického práva v kán. 1199–1204 a Kodex kánonu východních církví v kán. 895. V luterských církvích je státem předepsaná přísaha dovolena jako věc ryze světská čl. ...

                                               

Psanec

Psanec byl zločinec, který byl zapsán v registrech poprávcu a veřejně prohlášen psancem na všech veřejných trzích v zemi jako zemský škudce a rušitel veřejného pokoje. Tato opatření vyplývala z toho, že se skrýval před spravedlností a vyhýbal sou ...

                                               

Puhon

Puhon byla v českém zemském právu 11. až 17. století písemná formulace žalobního nároku, tedy vlastně petitu této žaloby, se kterou chtěl žalobce vystoupit proti žalovanému před soudem. Kromě toho puhon ještě obsahoval datum konání soudu a jména ...

                                               

Pych

Pych býval přestupkem spočívajícím v poškozování, vytěžování nebo jiném neoprávněném jednání proti cizímu zemědělskému či lesnímu majetku. Podle svého předmětu se proto také rozlišoval pych lesní a pych polní, příp. vodní. Kromě náhrady zpusobené ...

                                               

Rada nad apelacemi

Apelační soud, oficiálně zvaný rada nad apelacemi či apelační komora, byla soudní instituce, zřízená roku 1548 králem Ferdinandem I. Habsburským jako odvolací stolice od městských soudu ze všech zemí České koruny. Šlo o první profesionální, plně ...

                                               

Rakousko-uherské vyrovnání

Rakousko-uherské vyrovnání byl ústavněprávní akt, na základě něhož se v roce 1867 přeměnilo Rakouské císařství v Rakousko-Uhersko a současně se obnovila suverenita Uherského království. Dynastie Habsburku panovala od tohoto momentu říši tvořené d ...

                                               

Regál (právo)

Regály, či regálie z latinského iura regalia = královská práva, je souhrnné označení práv vyhrazených královskému majestátu či jinému suverénnímu správci území. Mezi regály patří například práva: pozemkový regál – práva z výlučného vlastnictví pu ...

                                               

Regest

Regest je krátké shrnutí listiny či jiné písemnosti a to jak za vědeckým nebo úředním účelem. Podle rozsahu se rozlišuje regest záhlavní a náhradní. Záhlavní je kratší, obsahuje jen krátkou zmínku o pořízení, při použití v edici pramenu často za ...

                                               

Resolutio Carolina

Resolutio Carolina bylo nařízení císaře a uherského krále Karla VI. z roku 1731, které upravovalo náboženské poměry v Uhrách. Podle tohoto nařízení bylo státem uznané náboženství římskokatolické vyznání. Protestanti mohli na základě nařízení svob ...

                                               

Robota

Robota je ve feudálním systému osobní služba sedláku a rolníku či chalupníku-bezzemku pro jejich pány. Robotník je pak výraz pro poddaného robotujícího pro svého pána, někdy též vyššího správního či soudního úředníka, drába apod. Robota byla služ ...

                                               

Rod (příbuzenství)

Rod je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho společného předka, a to současných i budoucích. V tomto smyslu mluvíme např. o rodu Přemyslovcu, Habsburku atd. Rodem se dále nazývá souhrn všech krevních příbuzných tvořících jis ...

                                               

Rouhání

Rouhání neboli blasfemie je hrubá urážka nebo jakékoliv znevážení Boha nebo jiné osoby požívající náboženské úcty, nehodné používání svatých jmen, špatné smýšlení, zlehčování; zpravidla je spácháno slovy, muže však být spácháno i jinak.

                                               

Rustikál

Rustikál je označení používané pro pudu, která nebyla spravována v přímé režii vrchnosti. Byla rozdělena na jednotlivé statky – grunty – a dědičně pronajímaná sedlákum – gruntovníkum. Vlastníkem dominikálu i rustikálu byla šlechta. Místy používan ...

                                               

Sedrie

Sedrie byl župní soud v Uhersku. Puvodně spolupusobil při soudu palatina, od roku byl 1486 župním soudem první instance v záležitostech civilních i trestních. V roce 1871 změněn na sborový soud první instance s celožupní pusobností. V roce 1928 v ...

                                               

Sekundogenitura

Sekundogenitura je takové uspořádání dědického řádu královských, knížecích nebo šlechtických rodu, podle něhož sice prvorozený syn a jeho potomstvo získává větší díl z rodinného majetku nebo nabývá vlády nad větším územím, ale zároveň získává výz ...

                                               

Seznam českých prvorepublikových krajských a okresních soudu

Toto je seznam českých prvorepublikových krajských a okresních soudu podle stavu k roku 1930. Rozdělen je na část vztahující se k zemi České, kde jim byl nadřízen Vrchní soud v Praze, na část vztahující se k zemi Moravskoslezské, kde byl nadřízen ...

                                               

Seznam ústav podle zemí

Toto je seznam ústav podle zemí Česko Ústava České republiky 1993 Československo Prozatímní ústava 1918 Ústavní listina Československé republiky 1920 Ústava Československé republiky – "Ústava 9. května" 1948 Ústavní zákon o československé federac ...

                                               

Slepý ortel

Slepý ortel je pojem používaný v městském právu předbělohorského období. Jestliže si městské soudy nevěděly s určitým těžkým právním případem rady, požádaly vyšší instanci o vyřešení. Soud nižší instance postoupil vyšší stolici veškerý procesní m ...

                                               

Smolná kniha

Smolná kniha, též černá kniha, popravčí kniha nebo krevní kniha je historický termín pro soudní knihu, která byla vedena u soudu vybaveného hrdelní pravomocí. Obsahuje záznamy výpovědí osob podezřelých z hrdelních zločinu učiněných dobrovolně neb ...

                                               

Soudní souboj

Soudní souboj je souboj připouštěný při soudním řízení jako dukazní prostředek. Jednalo se o iracionální dukaz, ordál, kde se předpokládalo, že Buh nenechá prohrát bojovníka, na jehož straně je pravda.

                                               

Stanné právo

Stanné právo je mimořádné opatření státní moci v oblasti trestního práva, kdy se ve výjimečných případech omezí některá občanská práva s cílem odstrašit od páchání některých zločinu, které jsou za dané situace vysoce společensky nebezpečné a kter ...

                                               

Právní stát

Koncept právního státu vznikl v Anglii 18. a 19. století. Ústavní teoretik Albert V. Dicey, formuloval tři principy: Nikdo nesmí být trestán ani omezován, pokud neporušil zákon. Duraz byl kladen i na poznatek, že ani majetková práva jednotlivce n ...

                                               

Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti

Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti bylo rozhodnutí, kterým v komunistickém Československu státní úřady povolovaly duchovním církví a náboženských společností výkon jejich činnosti v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústave ...

                                               

Středoamerický soudní dvur

Středoamerický soudní dvur je název pro dva mezinárodní soudní orgány, pusobící ve Střední Americe. První soud existoval v letech 1908-1918, druhý je činný od roku 1962.

                                               

Svěřenství

Svěřenství je nezcizitelný majetkový soubor, jehož vlastnictví náleží všem čekatelum svěřenství, avšak držitelem je v konkrétním okamžiku vždy osoba určená posloupností stanovenou zakladatelem svěřenství a uvedená ve zřizovací listině. Svěřenství ...

                                               

Svobodník (společenská vrstva)

Svobodník bylo označení příslušníka nepočetné, ze zvykového práva vycházející vrstvy selského lidu, která se vyznačovala majetkovou, a většinou i osobní svobodou, a s tím spojeným právem zápisu do zemských desk. Puvodní termín dědiník latinsky he ...

                                               

Systemální patent

Autorem textu listiny vydané císařem Františkem I. byl pražský židovský činitel Naftali Herz Homberg. Listina měla platnost pro Království české, která shrnula dosavadní toleranční opatření týkající se židu. Text se dělí do 7 kapitol: 1. Nábožens ...

                                               

Šoltys

Šoltys byla funkce doprovázející pověření lokátora, zakladatele nebo zprostředkovatele osídlení obce na základě německého a valašského práva. Při kolonizaci podle valašského práva se nazýval také kenéz. Na základě písemné smlouvy se zeměpánem zís ...

                                               

Šosovné

Šosovné nebo také šos bývala zvláštní daň, která byla placena ve prospěch určitého města. Odtud pak označení "šosovní" pro subjekty, které tomuto poplatku podléhaly – např. šosovní ves nebo šosovní dvur. Nešlo ale o vztah klasicky poddanský, pouz ...

                                               

Tajná konference

Tajná konference byla centrální poradní orgán císaře, fungovala s několikaletou přestávkou mezi lety 1669 a 1749 za vlády tří generací rakouských panovníku z habsburské dynastie, a sice Leopolda I., Josefa I., Karla VI. a jeho dcery Marie Terezie.

                                               

Tajná rada

Tajná rada byl jeden ze tří centrálních orgánu nově vznikajícího habsburského soustátí. Zřídil ji 1. ledna 1527 Ferdinand I. Habsburský společně s dvorskou komorou a dvorskou radou vojenskou. Když roku 1526 začali Habsburkové vládnout zároveň v č ...

                                               

Toleranční patent

Toleranční patent je zákonodárný dokument vydaný 13. října 1781 rakouským panovníkem a římskoněmeckým císařem Josefem II. Císař jím umožnil legální existenci dalších tří křesťanských vyznání. Ve skutečnosti však tato problematika byla upravena ce ...

                                               

Tordský edikt

Tordský edikt je právní předpis týkající se náboženské tolerance, jenž byl přijat sedmihradským sněmem z iniciativy knížete Jana Zikmunda Zápolského roku 1568 ve městě Torda. Edikt patří k prvním pokusum o právní zakotvení náboženské svobody v no ...

                                               

Trhové právo

Trhové právo bylo ve středověku právo, které povolovalo pořádat trhy. Bylo udělováno městum a městečkum. Uděloval jej stejně jako jiná městská práva panovník nebo u poddanských měst majitel.

                                               

Tripartitum

Tripartitum nebo též Opus tripartitum byla uherská právní kniha, kterou sepsal a vydal zemský sudí a uherský palatin Štefan Verbőci. Vzniklo v roce 1500–1514 z pověření krále Vladislava Jagelonského. Jeho cílem byla kodifikace feudálního právního ...

                                               

Urážka majestátu

Urážka majestátu je zločin urážky hlavy státu, jejího majestátu. V historii býval jedním z nejtěžších zločinu, za nějž obvykle následoval trest smrti, v mírnějších podobách přetrval až do moderní doby.

                                               

Urážka na cti

Urážka na cti spočívá v ublížení na cti druhé osoby urážkou, nadávkou, vydáním v posměch apod. V českém právu jde obecně pouze o přestupek, závažnější případy jsou hodnoceny jako trestný čin pomluvy, bránit se difamaci lze ale také soukromoprávní ...

                                               

Úřední list

Úřední list je promulgační list, v němž se vyhlašují nebo uveřejňují zpravidla podzákonné právní předpisy, úřední usnesení, rozhodnutí, opatření nebo oznámení, případně též úřední překlady právních předpisu vyhlášených jinak, například ve Sbírce ...

                                               

Utilitarismus

Utilitarismus je rozšířený a vlivný filosofický a etický směr, který chce lidské jednání poměřovat a hodnotit podle toho, kolik užitku zpusobí, případně kolik zla odstraní. V obou případech hodnotí jednání pouze podle jeho dusledku a patří tedy m ...

                                               

Utrhání na cti

Utrhání na cti, v obecném povědomí známé také jako nactiutrhání, bývalo nepravdivé obvinění jiného z trestné činnosti nebo jiná lživá pomluva, které bylo trestné a které bylo později nahrazeno právě trestným činem pomluvy. V katolické morální teo ...

                                               

Valašské právo

Valašské právo je souhrn právních norem a zvyklostí, kterými se puvodní – nejdříve od vrcholného středověku – řídilo rumunské obyvatelstvo, později – do 18./19. století – téměř všechno to obyvatelstvo Střední Evropy a Balkánu, u nichž byl zpusob ...

                                               

Västgötalagen

Västgötalagen je nejstarší švédský text psaný latinkou Jedná se o nejstarší švédský provinční zákoník. Byl vytvořen začátkem 13. století byl používán v oblasti Västergötlandu. Kompletní text je datován do roku 1281. Zachovaly se však i malé zlomk ...

                                               

Virginia Plan

Virginia Plan byl návrh delegátu státu Virginie předložený americkému ústavodárnému shromáždění, které zasedalo od 14. května do 17. září 1787 ve Filadelfii v Pensylvánii. Návrh předpokládal dvoukomorový systém řízení státu a byl vypracován James ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →