ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Kniha smlouvy

Termínem Kniha smlouvy se v biblistice označuje zákoník v Exodu 20.22–23.33. Je součástí celku zákonu, které podle biblického vyprávění Izrael dostal při svém pobytu pod horou Sinaj. Na místě, kde se dnes nachází Kniha smlouvy, se dříve nacházelo ...

                                               

Knihy devatery

O právech, súdiech i o dskách země české knihy devatery je právní kniha, jejíž autorem je Viktorin Kornel ze Všehrd, t.č. místopísař zemských desk. První verze díla pochází z roku 1497, druhá z roku 1507, jde o poslední právní knihu zabývající se ...

                                               

Koakvizice

Koakvizice byl institut manželského majetkového obyčejového práva, který existoval v Uhrách a poté až do roku 1964 i na Slovensku. Do koakvizice, jako společného majetku obou manželu, patřil pouze majetek, který nabyli během manželství. S ním jak ...

                                               

Koblina

Koblina neboli rokovina byla feudální povinnost přifařených a přiškolených osadníku řeckokatolické církve v Podkarpatské Rusi na Slovensku odvádět farářum, kantorum a učitelum určitou dávku z vlastní roční sklizně. Koblina zpravidla spočívala v n ...

                                               

Kongrua

Kongrua je plat duchovního ve státech, v kterých není odluka církve a státu, tedy např. v Československu nebo i dnešním Česku. V Československu byl v roce 1926 přijat kongruový zákon a duchovním kongruovaných církví byl vyplácen plat od státu. Os ...

                                               

Kortenbergská charta

Kortenbergská charta je právní dokument, který 27. září 1312 podepsal brabantský vévoda Jan II. Brabantský, zvaný Mírumilovný. Tato listina se stala dokumentem závazným pro celé brabantské vévodství. V tomto smyslu je možno hovořit o chartě jako ...

                                               

Krevní msta

Krevní msta je právní institut ve všech rodových společnostech a jako přežitek i v některých státech spočívající v tom, že příbuzný zabitého má právo a zároveň i povinnost pomstít vraždu vlastní rukou. Krevní msta se objevuje již s příchodem země ...

                                               

Krevní peníze

Krevní peníze je výraz právní teorie označující pokutu za zabití. Starší právní zvyklosti znaly zásadu "krev za krev", tedy prolití krve mělo být trestáno opět jedině krví, přičemž krev se musela mstít soukromě svépomocí. Možnost vykoupit se ze z ...

                                               

Kux

Kux nebo také kuks bývalo dřívější označení podílu na jmění těžařské společnosti. Později jeho roli převzaly klasické akcie. Šlo o cenný papír, který zaručoval podíl na výnosu těžby a jehož majitel byl jako spolutěžař zapsán v těžařské knize u př ...

                                               

Landfrýd

Landfrýd či česky sněmík byl výraz označující dohodu správních celku v rámci země o míru. Poprvé se objevují v Německu od 12. století. Účelem těchto dohod bylo omezení svémoci, ochrana veřejného pořádku, byly namířeny proti násilí, loupení a souk ...

                                               

Landrecht

Landrecht, Das Allgemeine Landrecht, kodex pruského zemského práva, celým názvem Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten, byla kodifikace pruského práva, která byla vydána Fridrichem Vilémem II. roku 1794. Zahrnovala téměř celý tehde ...

                                               

Levoboček

Levoboček je označení pro nemanželského potomka. Nemanželští synové panovníku byli označováni jako nelegitimní, což v praxi znamenalo, že pokud nebyli přijati za vlastní, neměli dědičné právo na trun ani pozustalost. Jako nelegitimní bývají označ ...

                                               

Lex talionis

Lex talionis, jus talionis, talion je archaická právní zásada, podle které má být míra odplaty stejná jako škoda zpusobená poškozenému. Tato právní zásada konkretizující právo na odplatu se zřejmě vyvinula v prvopočátcích všech národních právních ...

                                               

Ležící pozustalost

Jako ležící pozustalost se označuje majetkový soubor zanechaný zustavitelem v období mezi jeho úmrtím a odevzdáním pozustalosti jeho dědicum v právních řádech, ve kterých se dědictví nenabývá smrtí zustavitele, nýbrž odevzdáním pozustalosti. Jedn ...

                                               

Listina (diplomatika)

Listina je obecně jakýkoliv písemný úřední dokument. Při konkrétnější definici je listina písemné svědectví o právním jednání s právní platností. Zakládá nové právo a zároveň je dokazuje. Takovou listinou se zabývá diplomatika. Pojem listina pros ...

                                               

Magna charta libertatum

Magna charta libertatum, také Magna Carta, nebo také Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument puvodně vydaný roku 1215. Omezoval některé panovníkovy pravomoci, vyžadoval, aby respektoval zákonné procedury a aby akceptoval, že jeho ...

                                               

Mandátní smlouva

Mandátní smlouva byla v českém právu smlouva mezi podnikatelskými subjekty, kterou mandant pověřil mandatáře zastoupením v nějaké záležitosti. Jednalo se o smlouvu poměrně jednoduchou, často se využívala například v mezinárodním obchodě. Upravova ...

                                               

Manželský patent

Manželský patent je kodifikací manželského práva, kterou vyhlásil dne 16. ledna 1783 císař Josef II. Publikován byl pod č. 117/1783 Sb. z. s. Tímto patentem byly manželskoprávní spory vyňaty z jurisdikce církevních soudu a byly přikázány soudum s ...

                                               

Město

Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaku, jenž jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikosti ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typ ...

                                               

Městské právo

Městské právo je pojem, který označuje soubor práv, která vymezují vztah středověkého města k panovníkovi, resp. vrchnosti a vzájemné vztahy členu této komunity. Konkrétně se tato práva nejčastěji týkala správního zřízení města, možností trestníc ...

                                               

Městys

Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádov ...

                                               

Mílové právo

Mílové právo bylo jedno ze středověkých městských privilegií, jehož cílem bylo chránit městské podnikání. Stejně jako ostatní městská práva je udílel panovník v případě královských měst, či majitel, pokud šlo o město poddanské.

                                               

Mučení

Mučení je mezinárodně protiprávní jednání, jímž je člověku úmyslně zpusobena silná bolest či tělesné nebo duševní utrpení. Pro živočichy se používá termín týrání zvířat. Muže jít o ruzné formy hrubého nebo ponižujícího zacházení, které přímo nesp ...

                                               

Nález pokladu

Nález pokladu je historický zpusob originárního nabytí vlastnictví věci, která je pokladem. Jakožto soukromoprávní institut byl postupně nahrazen především institutem archeologického nálezu, u kterého se už jednoznačně projevuje veřejnoprávní záj ...

                                               

Nansenuv pas

Nansenuv pas neboli Nansenuv prukaz či Nansenovský prukaz je doklad totožnosti používaný i jako cestovní dokument, vydávaný uprchlíkum na základě ustanovení meziválečných smluv, zejména ženevské Úmluvy o mezinárodním postavení uprchlíku ze dne 28 ...

                                               

Následnictví

Následnictví je pořadí nebo algoritmus pro určení osoby, jež zdědí úřad po smrti, rezignaci nebo odstranění současného vládce. Následnictví trunu ve světě:

                                               

Naučení

Naučení je pojem používaný ve středověkém a raně novověkém městském právu. Soudy méně významných měst si při řešení obtížných případu vyžadovaly od soudu měst významnějších naučení jako jakýsi rozbor či návod. Soudy měst, ke kterým se obracely pr ...

                                               

Nedíl

Nedíl byla ve středověku a raném novověku forma majetkového spoluvlastnictví, kterou se rodiny snažily zamezit uplatnění práva odúmrti ze strany panovníka. Svou podstatou také vycházel z předstátní rodové společnosti. Ve svých majetkových záležit ...

                                               

Nomokánon

Nomokánon je sbírka právních předpisu obsahující prvky z obojího práva – římského i kanonického práva.

                                               

Odaliska

Odaliska byla otrokyně v sultánově paláci v Osmanské říši, která sloužila sultánovým ženám. Později se mohla ve svém postavení stát jednou ze sultánových žen. Řada odalisek pracovala v harému.

                                               

Odevzdání pozustalosti

Jako odevzdání pozustalosti se v právních řádech, ve kterých se dědictví nenabývá smrtí zustavitele, označuje přechod dědictví na dědice. Odevzdáním pozustalosti dědic nabyl majetek náležející do dědictví nebo jeho část. Pozustalost odevzdal dědi ...

                                               

Odúmrť

Odúmrť je jmění zustavitele, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti. Pozustalost tedy přechází na stát mimo dědické řízení. Odúmrť v českém občanském právu byla s účinností nového občanského zákoníku od roku 2014 nahrazena právní fikcí, ...

                                               

Opověď

Opověď nebo opovědění bylo středověké právo, kdy kdokoli mohl vést válku proti komukoli, stačilo vyhlásit nepřátelství. Jednalo se o pozustatek raněstředověkého zvyku mimosoudního řešení sporu týkajících se cti a krevní msty. K opovědi přistupova ...

                                               

Organické články

Organické články je označení pro soubor 77 právních nařízeních Napoleona Bonaparta z roku 1802, které doplňovaly konkordát uzavřený předcházejícího roku. Zatímco konkordát byl mezinárodní smlouvou urovnávající vztahy mezi Francií a Svatým stolcem ...

                                               

Oslí pohřeb

Oslí pohřeb, též psí pohřeb, byla forma rituálního trestu, spočívající v bezobřadném uložení těla zesnulého mimo posvěcenou pudu hřbitova. Uplatňován byl vuči osobám zasluhujícím exkomunikaci, zejména sebevrahum a kacířum; případně obecněji proti ...

                                               

Osobní užívání

Osobní užívání byl právní institut podobný nájmu, který existoval v Československu mezi lety 1964–1991. Upravoval jej tehdy občanský zákoník ve svých § 152–221. Na základě zákona č. 509/1991 Sb., který občanský zákoník významně novelizoval, byla ...

                                               

Otroctví

Otroctví je označení pro stav nesvobody, při kterém jsou lidé po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody a je využíváno jejich práce; takový společenský řád se pak nazývá otrokářství. V širším slova smyslu se ho ...

                                               

Patrimonium

Patrimonium je latinský výraz, který puvodně v římském právu označoval majetek, jenž syn zdědil po otci a mohl s ním vzhledem k zániku otcovské moci libovolně nakládat. Šlo proto už o jeho neomezené soukromé vlastnictví. Díky recepci římského prá ...

                                               

Pečeť

Pečeť je grafické znamení vytištěné, vytlačené či připevněné na písemnosti. Slouží k ověření jeho pravosti. Pečeť na sobě obvykle nese grafický zpracovaný symbol totožnosti majitele. Razidlo, kterým se pečeti dodává její grafická podoba, se označ ...

                                               

Placetum regium

Placetum regium je nařízení, které zakazuje zveřejnit bulu bez souhlasu panovníka. Církev se proti takovýmto omezením bránila a prohlašovala je za neplatné. Tato nařízení vydalo potvrdilo několik panovníku: 1404 – Zikmund Lucemburský vydal zákaz ...

                                               

Poddanství

Poddanství byla povinnost poddaného vuči vrchnosti, státu a církvi. Nejstarší povinností byl peněžní ourok, který puvodně převládal. Další povinností byla robota, která zpočátku byla okrajová, a naturálie, většinou jisté množství obilí. Ourok byl ...

                                               

Pokoutnictví

Pokoutnictví je jednání, jímž někdo neoprávněně po výdělečném zpusobu obstarává právní záležitosti jiného. Omezováním nebo trestáním pokoutnictví je chráněn nerušený výkon advokacie. Od roku 1964 se již pojem "pokoutnictví" jako zákonný pojem neu ...

                                               

Postranní právo

Postranní právo se označoval jev, kdy rozšiřující se město začlenilo do již dříve osídlené území podle patrimoniálního práva, přičemž dříve usedlí lidé se nadále řídili právem puvodním. Místa s postranními právy začala vznikat ve 13. století. Mez ...

                                               

Postrk (policejní opatření)

Postrk býval policejním opatřením, spočíval v nuceném přemístění nějaké osoby z určitého místa do obce, ve které měl tzv. domovské právo, v případě cizincu šlo už o vyhoštění z území státu. Uplatňován byl především vuči těm, kteří byli v daném mí ...

                                               

Anton Praetorius

Anton Praetorius byl německý farář, reformovaný teolog, spisovatel a bojovník proti procesum na čarodějnice a mučení.

                                               

Pragmatická sankce

Pragmatická sankce byl dokument vydaný 19. dubna 1713 ve Vídni císařem Karlem VI., celým jménem Pragmatická sankce o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského v němž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské ...

                                               

Právní kniha

Právní kniha je označení pro soukromou sbírku práva, která oproti zákoníku není schválena oficiální autoritou a nemá tedy sama o sobě právní závaznost. Právní knihy vznikaly především ve středověku a raném novověku, v době kdy ke kodifikaci zvyko ...

                                               

Právní obyčej

Právní obyčej je nejstarší pramen práva, v současnosti však mají právní obyčeje jen malý význam, když hlavní roli hrají právní předpisy. Právní obyčeje vznikají spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejností i státem, netvo ...

                                               

Právní partikularismus

Právní partikularismus je označení pro stav neexistence jednotného právního řádu na určitém, zejména státním území, který se vyskytoval především v období středověku. Jako partikulární se nazývá zvláštní právo určitého okresu, které náleží větším ...

                                               

Právo samosprávy

Právo samosprávy bylo jedním ze středověkých městských privilegií. Stejně jako u ostatních městských práv je uděloval panovník, anebo jeho majitel. Spočívalo v právu města postavit si radnici a volit své zástupce.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →