ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Investiční pobídky

Investiční pobídku lze chápat jako měřitelné výhody poskytnuté vládou konkrétním firmám či skupinám firem s cílem přimět je chovat se určitým zpusobem. Stát se snaží použitím investičních pobídek podpořit zvýšení objemu investic na svém území. In ...

                                               

Rozvoj

Rozvoj je označení procesu, který má za cíl zlepšování puvodního stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby. Rozvoj je chápán jako proces zlepšování, vedoucí ke vzniku lepší verze než byla předchozí, ze které vycházela. Opakem rozvoje je stagnace, ...

                                               

Rozvojová politika

Rozvojová politika označuje komplex politických, sociálních a ekonomických strategií, které mají za cíl zlepšit situaci především v rozvojových zemích.

                                               

Sociální koheze

Sociální koheze nebo sociální soudržnost je sociologický pojem označující kapacitu společnosti k zajištění blahobytu všech jejich členu, bez opomíjení za současné minimalizace nerovnosti mezi jednotlivými členy společnosti.

                                               

Sociální služby

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

                                               

Soutěž o návrh

Soutěž o návrh je umělý, formalizovaný typ soutěže, provokující lidskou tvořivost a mobilizující rozvinuté i skryté schopnosti. Je cílem je nalézt návrh nebo řešení budoucí realizace. Je jedním z nejstarších typu řízené soutěže doprovázející civi ...

                                               

Trh (ekonomie)

Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statku a služeb. Puvodně byl trh vyhrazené místo, kde se v pravidelných intervalech scházeli lidé, aby navzájem směňovali. Protože barter je v rozvinuté ekonomice spíše vzácností, obvykle hovoří o ...

                                               

Veřejná konzultace

Veřejná konzultace je proces, při němž veřejnost muže projevit svuj názor na záležitosti, které se jí týkají. Jejím hlavním cílem je zlepšit účinnost, transparentnost a zapojení veřejnosti do rozsáhlých projektu nebo zákonu a rozhodnutí. Prvky ve ...

                                               

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem, kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statk ...

                                               

Veřejný zájem

Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomii, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité sku ...

                                               

Zahraniční politika

Zahraniční politika je souhrn akcí, záměru a prohlášení státu, jejichž účelem je ovlivňovat a regulovat vztahy státu s jinými státy, spolky státu a mezinárodními nebo nadnárodními organizacemi. Zahraniční politika má přesah k oblastem jako je bez ...

                                               

Reálpolitika

Reálpolitika je zahraniční politika založená na mocenském kalkulu a národních zájmech. Pojem zavedl německý politický myslitel Ludwig von Rochau v knize Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands z roku 1853. ...

                                               

101. kilometr

101. kilometr bylo neoficiální označení omezení pohybu skupin občanu v Sovětském svazu. Poprvé byl termín použit po olympiádě v Moskvě, kdy byly všechny pro režim "nežádoucí osoby" prostitutky, alkoholici apod násilně přemístěny za východní hrani ...

                                               

Absolutismus

Absolutismus je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, duležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve. Časově je p ...

                                               

Adjutum

Adjutum, pomocné, tj. přídavek výpomocný čili plat, který dostávali úředníci mimořádně buď ke služnému, nebo že řádného služného ještě neměli, např. praktikanti politických úřadu, soudní auskultanti a jiní.

                                               

Acht

Acht čili říšská klatba byla forma těžkého trestu ve Svaté říši římské, světská obdoba církevní klatby. Acht je vyloučení jedince z právní společnosti, jímž ztrácí právní ochranu a je považován za nepřítele státu. Osoba, na niž byl uvalen acht, m ...

                                               

Allelengyon

Allelengyon byl právní institut, který v raném byzantském období fungoval jako vzájemné ručení nebo společná zodpovědnost dvou a více osob za splacení dluhu či splnění jiné povinnosti. Během reforem rozdělil Justinián I. tyto povinnosti na dva dr ...

                                               

Allodium

Alodium, také alod nebo allod je staré označení pro úplné vlastnictví nemovitostí a statku, s nimiž mohl alodiální vlastník nakládat zcela volně, mohl je užívat i zcizovat, puvodně dokonce aniž by z nich platil daně. Alod je tedy protikladem drže ...

                                               

Aporos

Aporos byl právní termín označující lidi, kterým chyběly nezbytné prostředky k plnění ekonomických nebo sociálních povinností či závazku. Kromě toho sem spadali také rolníci bez pudy k obdělávání, vdovy, které po smrti manželu žily v bídě, zajatí ...

                                               

Ašókovy edikty

Jako Ašókovy edikty či Ašókovy skalní nápisy apod. se označuje sbírka 33 nápisu na sloupech, kamenech a skalních stěnách, které tam nechal vytesat maurjovský král Ašóka v době své vlády, tedy někdy mezi lety 272-231 př. n. l. Jednotlivé nápisy se ...

                                               

Auskultant

Auskultant byl právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí u soudu připravoval ke složení soudcovské zkoušky. Jeho pozdější obdobou je justiční čekatel. V jiném významu mohlo jít o čekatele učitelského místa, který navštěvoval přednášky ...

                                               

Bill of Rights (1689)

Bill of Rights 1689 je anglický právní dokument vydaný parlamentem, zabývá se ústavními záležitostmi a stanovuje některá základní občanská práva.

                                               

Cechovní přímus

Cechovní přímus bylo ve středověku jedno z nejvýznamnějších cechovních práv, které ukládalo řemeslníkum být povinně členy cechovního společenství. Bez členství v cechu nebylo možné až do roku 1754 živnost provozovat. Členství v cechovních organiz ...

                                               

Církevní zákony v Československu

Takzvané církevní zákony jsou dva zákony z 14. října 1949, kterými zavedl komunistický režim kontrolu nad životem církví a náboženských společností v Československu. První ze zákonu, zákon č. 217/49 Sb. se jmenoval Zákon, kterým se zřizuje Státní ...

                                               

Daliboruv nález

Daliboruv nález je označení pro nález zemského soudu přijatý nad Daliborem z Kozojed v roce 1497. Jedná se o počáteční právní úpravu postihu selských vzpour, respektive pomoci feudálu rebelum, která s určitými úpravami přebírána i do pozdějších k ...

                                               

Dědická smlouva

Dědická smlouva je jeden ze zpusobu pořízení pro případ smrti. Dědickou smlouvu povolává zustavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice své pozustalosti nebo její části a druhá strana své ustavení za dědice přijímá. Obě strany se moh ...

                                               

Dějiny práva

Podstatou právních dějin je sledování historických proměn právních institucí a právních institutu v závislosti na rozhodujících společenských změnách. Zajímavé z hlediska právní historie je rovněž postižení souvislostí mezi procesy, které probíha ...

                                               

Dějiny ruského práva

Z hlediska právního a státotvorného vývoje byla Kyjevská Rus v zásadě klasický feudální stát decentralizovaný lenním systémem, svou strukturou ne nepodobný jiným evropským státním útvarum té doby. Panovník velký kníže neměl stálé sídelní město. V ...

                                               

Dekret

Dekret je rozhodnutí nebo nařízení hlavy státu nebo nejvyššího úřadu, často s platností zákona. Písemnosti takovéhoto vymezení nazývané dekrety byly užívány v pruběhu času a řadě zemí, takže se od sebe mohou i značně lišit, jak po stránce formáln ...

                                               

Dominikál

Dominikál neboli panská puda byla spravována přímo v režii šlechticu a leníku. To zajišťovala robotní a námezdní pracovní síla. Tato puda až do novověku nepodléhala zdanění.

                                               

Domovské právo

Domovské právo či též domovská příslušnost byl právní institut "příslušnosti k obci". Představoval právo na nerušený pobyt v obci na chudinské zaopatření z její strany. Institut domovské obce vznikl v českých zemích v souvislosti se zavedením obe ...

                                               

Dvorská komora

Dvorská komora byl poradní orgán ve věcech finančních zřízený 1. ledna 1527 při dvoře Ferdinanda I. Jeden ze tří ústředních správních úřadu zřízený v předbělohorském období pro všechny země pod vládou Habsburku. Již za předchozí vlády Jagelloncu ...

                                               

Dvorská válečná rada

Dvorská válečná rada, také Dvorská rada vojenská byl jeden ze tří orgánu zřízený Ferdinandem I. Jednalo se o orgány společné všem zemím, které se od roku 1526 nacházely pod vládou Habsburku. Další dva byly tajná rada a dvorská komora. Rakouské ze ...

                                               

Dvorský úřad

Dvorské úřady byly orgány správy středověkého a raněnovověkého státu, později byly pouze čestnými úřady. Z některých se vydělily zemské úřady a mnohé byly dědičné.

                                               

Dynatoi

Dynatoi neboli mocní byl právní termín, jenž označoval nepřesně vymezenou skupinu držitelu vysokých státních, vojenských a církevních hodností. Tito hodnostáři často využívali svého postavení k rozšiřování svého majetku na úkor chudších, kteří ne ...

                                               

Encyklopedie českých právních dějin

Encyklopedie českých právních dějin je vědecký právněhistorický projekt zorganizovaný a vedený skupinou právních historiku – členu Evropské společnosti pro právní dějiny. Výsledkem mnohaletých prací započatých již v roce 2013 je mnohosvazková enc ...

                                               

Eparchova kniha

Eparchova kniha je sbírka nařízení, které regulovaly aktivity některých výrobních a obchodních cechu v Konstantinopoli. Tyto nařízení vyšly za vlády Leona VI. v roce 911 nebo 912, některé však zřejmě pocházely z pozdějších období. Nejstarší úplný ...

                                               

Epibole

Epibole byl právní termín označující nucený převod opuštěné či neobdělávané pudy na příbuzné předchozího majitele, případně na jeho sousedy ve vesnici či fiskální jednotce. Kromě pudy se spolu s ní převáděly také veškeré závazky vuči státu, tedy ...

                                               

The European Society for History of Law

The European Society for History of Law je celoevropské sdružení se sídlem v Brně založené v roce 2009. Společnost sdružuje nejen osoby z akademického prostředí, nýbrž spolupracuje i s významnými osobnostmi z justice, státního zastupitelství, adv ...

                                               

Franz Fischer (pedagog)

Prof. JUDr. Franz Fischer byl zakladatelem české komercionalistiky. Od roku 1820 byl řádným profesorem lenního, obchodního a směnečného práva na Právnické fakultě olomouckého akademického lycea. V roce 1828, už jako řádný profesor práva na Univer ...

                                               

Glejt

Glejt je historický výraz pro ochranný list, který vydal většinou panovník nebo vyšší šlechtická osoba, jenž potvrzoval ochranu dané osoby či skupiny na určitém území při jeho pruchodu nebo pobytu. Výraz salva quardia také znamená ozbrojený ochra ...

                                               

Hodnověrné místo

Hodnověrné místo byla ve středověkém Uhersku veřejná právnická instituce zřizovaná při kapitulách nebo klášterech. Hodnověrná místa disponovala vlastní pečetí a z povolení církevní nebo světské vrchnosti vykonávala na požádání zplnomocnění nebo j ...

                                               

Hofrychtéř

Hofrychtéř byl v českých zemích titul vysokého úředníka, soudce. Vyskytuje se od vrcholného středověku do novověku.

                                               

Honorace

Honorace je zejména v menších městech skupina občanu, kteří vytváří místní elitu. Ve společnosti a veřejném životě obecně jsou váženi a dostává se jim proto i určitých výhod. Název honorace pochází z období konce 19. století, kdy byli voliči v ob ...

                                               

Hospodářské právo

Hospodářské právo je ve státech s tržní ekonomikou označením pro soubor právních norem, které regulují hospodářské vztahy, ať již jsou povahy soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Některými právními teoretiky jsou za hospodářské právo pokládány jen ...

                                               

Hrdelní právo

Hrdelní právo označovalo v době feudální soudní pravomoc uložit trest smrti, stejně jako soudy, které mohly tento trest uložit. Do 18. století bylo navíc užíváno jako obecné označení trestního práva. Práva mohli udělovat vladaři a panovníci. Stej ...

                                               

Inkolát

Inkolát, někdy také indigenát, byl pojem středoevropského, českého a rakouského stavovského práva a označoval příslušnost mezi plnoprávné domácí šlechtické rody, jakousi středověkou obdobu šlechtického občanství. Inkolát zařazoval svého nositele ...

                                               

Inkvizice

Inkvizice byla právní instituce katolické církve či španělských a portugalských panovníku, která se měla vypořádávat s herezí. Termín inkvizice ale označuje také i samotné vyšetřování v otázkách víry a mravu, které vykonávala příslušná církevní a ...

                                               

Inkviziční řízení

Inkviziční řízení je právní systém, v němž je soud nebo jeho část aktivně zapojena do vyhledávání dukazu případu, opak tohoto řízení je obžalovací řízení, v němž má soud hrát výhradně roli nestranného rozhodčího mezi stranami. Inkviziční řízení s ...

                                               

Ius regale montanorum

Ius regale montanorum, známý také jako Constitutiones iuris metallici, byl horní zákoník a mincovní reforma vydaná v roce 1300 králem Václavem II. Zákoník je psán latinsky a skládá se ze čtyř knih. První pojednává o osobách v hornictví, druhá a t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →