ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71                                               

Diktatura proletariátu

Diktatura proletariátu je termín, který v marxistické teorii označuje přechodovou fázi mezi kapitalismem a komunistickou společností, v níž na sebe po úspěšné revoluci všechnu moc ve státě strhne dělnická třída. - Komunistický manifest Jako příkl ...

                                               

Kokos (ČSSR)

KoKos bylo lidové pejorativní označení používané hlavně v 70. a 80. letech pro budovy stavěné tehdy jako okresní a krajské sekretariáty KSČ. Označení vzniklo snad na základě nízké oblíbenosti tehdejšího režimu a také proto, že tyto stavby, stavěn ...

                                               

Lidová demokracie

Lidová demokracie je označení reálně socialistických politických systému, v němž má vedoucí úlohu komunistická strana či skupina stran pod vedením komunistické strany. Tato forma státu vznikla po první světové válce v satelitech Sovětského svazu ...

                                               

Reálný socialismus

Reálný socialismus byl politický a ekonomický režim státu řízených leninistickými komunistickými stranami, tedy Sovětského svazu a jeho satelitu. Termín se používal pro odlišení fakticky existujících režimu od ideálního socialismu teoretiku či od ...

                                               

Třídní boj

Třídní boj je označení pro projev napětí mezi třídami používané socialisty. Karl Marx a Friedrich Engels o něm ve svém Komunistickém manifestu napsali: "Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních boju." Třídami Marx nemyslel soci ...

                                               

Debelace

Debelace je pojem označující konec války dusledkem úplného zničení nepřátelského státu. V některých případech debelace je zánikem a anexí území poraženého státu vítězem, například během třetí punské války zničením Kartága Římany ve druhém století ...

                                               

Devoluce

Devoluce z právního hlediska je přesun rozhodování z vyššího orgánu na nižší. Devolvované kompetence jsou často rozpočtové, ale někdy dokonce i legislativní. Z politologického hlediska muže být příkladem devoluce vznik skotského, severoirského a ...

                                               

Hlava vlády

Hlava vlády je termín užívaný pro nejvyššího nebo druhého nejvyššího představitele exekutivy suverénního státu nebo jednotky federativního státu, který řídí vládu. Užívá se kvuli odlišení od hlavy státu. Vztah mezi hlavou vlády a dalšími státními ...

                                               

Ius contrahendi

Ius contrahendi je latinský pojem, který v právu znamená plnou svrchovanost ke sjednávání mezinárodních smluv. Disponují jím suverénní národní státy, a také mezinárodní organizace. Státy nejsou právně omezovány, s kým a o čem smí uzavírat mezinár ...

                                               

Mapa majetku státu

Mapa majetku státu je projekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který roce 2015 zmapoval vlastními zaměstnanci veškeré státní nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty. V katastru nemovitostí bylo evidováno ...

                                               

Městský stát

V rámci Německé spolkové republiky se nachází dvě městské spolkové země: Berlín a Hamburk. Za třetí městskou spolkovou zemi by se dalo považovat Svobodné hanzovní město Brémy, skládající se z měst Brémy a Bremerhaven. V rámci Rakouska je spolkovo ...

                                               

Mezinárodněprávní uznání státu

Mezinárodněprávní uznání státu je pojem, který v rámci mezinárodního práva vyjadřuje formální stvrzení existence státu jako oddělené a nezávislé státní jednotky a vlády státem jiným. Jedná se tedy především o politický proces, kdy je status státu ...

                                               

Moc

Moc mužeme definovat jako "schopnost jedincu nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých". Moc se uplatňuje ve všech společenských vztazích. Je to také schopnost prosadit svou vuli. Moc muže náležet jednotlivci, skupin ...

                                               

Nabídka majetku státu

Nabídka majetku státu je elektronický systém provozovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových sloužící k nabízení státního majetku stáním institucím a k nabízení nepotřebného státního majetku veřejnosti. Obsahuje tři základní sekce ...

                                               

Národ

Národ je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhu objektivních vztahu a odrazem těchto vztahu ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození, tedy společnému místu či společným předkum. Tímto pojmem se v r ...

                                               

Národní jazyk

Národní jazyk je jazyk, který reprezentuje národní identitu určitého národa nebo země. Národní jazyk je typicky používán pro účely politických a právních rozprav. Některé země mají více než jeden národní jazyk, jako např. Kanada, kde se používají ...

                                               

Nedostatečně identifikovaný vlastník

Nedostatečně identifikovaný vlastník je vlastník nemovitosti, u kterého v katastru nemovitostí zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci, nebo nemovitost nemá zapsaného žádného vlastníka. Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK vypracovává ...

                                               

Policejní stát

Policejní stát je stát, ve kterém vláda užívá neomezeně represi, mimo jiné tajnou policii. Policejní stát je prvkem totalitních režimu. Obvyklá je existence cenzury a trestných pracovních táboru. V minulosti bylo za policejní stát označováno Rako ...

                                               

Přímořský stát

Přímořský stát je stát, jehož území zasahuje na pobřeží moře, tj. není vnitrozemský. Tím se obvykle rozumí moře jako součást světového oceánu, tedy nikoliv třeba Kaspické moře. Ze státu světa je velká většina přímořských, v současnosti přes 3/4. ...

                                               

Sekulární stát

Sekulární stát je stát, který je založen na sekularismu, tedy není vázán na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanum svobodu vyznání. V sekulárním státě je církev od státu odloučena. Prvními sekulárními zeměmi se staly státy ...

                                               

Seznam státu podle stability

Seznam státu podle stability každoročně publikuje časopis Foreign Policy. Ten vychází ze dvanácti základních indikátoru: Společenské faktory Demografický tlak DP Nenávist mezi skupinami obyvatel Častý výskyt skupiny rozhořčených lidí hledajících ...

                                               

Sociální stát

Jako sociální stát je označován stát, který usiluje o zajištění blahobytu, přesněji podmínek slušného žití pro své občany. Vymezení pojmu je však velmi obtížné a nepanuje o něm shoda, což je zpusobeno rozmanitostí podob sociálního státu. Originál ...

                                               

Staatsformmerkmal

Staatsformmerkmal je pojem německého státního práva - v českém kontextu ústavního práva - a státovědy. Jedná se o základní znak státní formy, německé státní právo používá častěji synonymní označení Staatsstrukturprinzip a verfassungsgestaltende G ...

                                               

Státní kapitalismus

Státní kapitalismus je pojem používaný zejména některými marxisty a heterodoxními ekonomy k popsání společnosti, kde produkční síly jsou vlastněny a řízeny státem kapitalistickým zpusobem, i když se takové státy samy nazývají socialistickými. V r ...

                                               

Státní moc

Státní moc je druhem veřejné moci, jde o schopnost státu vnutit svou vuli subjektum, které jsou v dosahu jeho právního řádu. Slouží jako prostředek organizace a řízení společenských vztahu uvnitř určité státní společnosti. Stát jako subjekt státn ...

                                               

Státní náboženství

Státní nebo také oficiální náboženství či státní církev je náboženská nauka, instituce nebo vyznání víry oficiálně podporované státem. Termín státní církev bývá spojován s křesťanstvím a občas se používá k označení určité křesťanské větve spojené ...

                                               

Státní smutek

Státní smutek je vyhlašován při příležitosti úmrtí nějaké pro stát významné osobnosti nebo k uctění obětí velké tragédie. O jeho vyhlášení rozhoduje obvykle hlava státu nebo vláda. Dříve se vyhlašoval tzv. zemský smutek nebo dvorní smutek, pokud ...

                                               

Státověda

Státověda je věda, která se zabývá vznikem, fungováním a znaky státu a vztahem mezi jeho institucemi. Obecná státověda se zabývá srovnáním ústav jednotlivých státu a od ústavního práva ji odlišuje její všeobecnost.

                                               

Svrchovanost

Svrchovanost je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu, a co zároveň nezakazuje mezinárodní právo a ostatní státy. V reprezentativních demokraciích propujčují občané toto své právo k vykonáváním svým ...

                                               

Vnitrozemský stát

Vnitrozemský stát je takový stát, jehož území se nedotýká moře, tj. není přímořský. Většinou se za přímořské považují jen ty státy, které mají přímý přístup ke světovému oceánu; za vnitrozemské se tedy pokládají např. i státy kolem Kaspického moř ...

                                               

Zhroucený stát

Zhroucený stát je taková země, která neplní své základní funkce. Jde tedy o případy, kdy vláda nemá kontrolu nad územím státu, nedokáže zajistit základní potřeby svých občanu nebo o případ, kdy v zemi vubec žádná centrální moc neexistuje. K takov ...

                                               

Politický systém

Pojem politický systém vychází z teorie politického systému systémového přístupu, který se v politologii etabluje v 50. a 60. letech 20. století. Svým principem vychází z pojmu systém a z jiných věd, které nějaký systém také popisují, např. kyber ...

                                               

Demokracie

Demokracie či lidovláda je forma vlády, v níž o výkonu státní moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanu, nejčastěji volbou. Zpusob jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují určuje ústava. Muže to být demokracie přímá, kde občan ...

                                               

Demokracie a transgrese

Demokracie je slovo řeckého puvodu. Transgrese angl.: transgression; 1. přejití, překročení, 2. přestupek, přečin, 3. provinění. Tento článek se termínem transgrese zabývá jako zpusobem přelévání ekonomické moci do politiky v demokratické společn ...

                                               

Femokracie

Femokracie je navrhovaná struktura státních institucí, ve které mají hlavní slovo femokratky či femokraté, tedy úředníci prosazující primárně "ženské" záležitosti. Mnohdy je také vnímána jako protiváha neoliberalismu, snažící se o zmírnění dopadu ...

                                               

Imperialismus

Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento s ...

                                               

Kandidátní listina

Kandidátní listina, krátce kandidátka, je uspořádaný seznam kandidátu pro volby v poměrném volebním systému. Volič si zde nevybírá mezi jednotlivými kandidáty, nýbrž mezi politickými stranami, které soutěží o mandáty v zastupitelském sboru.

                                               

Nomokracie

Nomokracie je vládou zákonu, pojem pochází z řeckých slov nomos a kratein. Nomokracie jako zákonná vláda je opakem autokracie. Ve starověkém Řecku nomokracie znamenala, že panovník který ani nebyl potřeba měl pouze minimální vliv – zákony mohl je ...

                                               

Ochlokracie

Ochlokracie je vláda luzy, také označovaná jako luzovláda. Ochlokracie je demokracie, kde převažuje demagogie, tyranie většiny a vláda vášně nad rozumem. Termínem ochlokracie Aristoteles popisoval Athény za Perikla, a podle něj šlo o zvrhlou form ...

                                               

Opričnina

Opričnina byl zvláštní správní systém v carském Rusku v letech 1565-1572. K vykonávání vule panovníka sloužil zvláštní carský vojenský oddíl "opričniki".

                                               

Stranický systém

Stranický systém je systém uspořádání a vzájemného vlivu politických stran ve státě, zemi, případně jiném subjektu. Pro určení stranického systému jsou nejduležitější tato kritéria: počet politicky relevantních stran, polarizace, tedy vzájemná id ...

                                               

Systém brzd a protivah

Systém brzd a protivah je mechanismus, který zajišťuje rovnováhu v dělbě moci. Tento systém zajišťuje, aby žádná ze složek státní moci nezískala výsadní postavení a neohrozila demokratickou povahu politického zřízení – jde o systém omezení moci, ...

                                               

Thalasokracie

Thalasokracie je politický systém opírající se o nadvládu nad mořem. Thalasokracií byly rovněž v době svého rozkvětu starověká Mínojská civilizace nebo foinická civilizace.

                                               

Volební systém

Volební systém je v užším smyslu konkrétní zpusob, jakým se ve volbách určuje obsazení jednotlivých funkcí, jež jsou voleny, na základě hlasu voliču. Zahrnuje jednak samotný zpusob, jakým volič volí, jednak zpusob přidělování volených funkcí kand ...

                                               

Westminsterský systém

Westminsterský systém je pojem označující buď obecně parlamentní systém vlády, nebo specifický parlamentní systém vlády, jak se vyvinul v moderní éře ve Spojeném království a odtud byl převzat v jiných zemích, většinou bývalých britských koloniíc ...

                                               

Agent chodec

Agent chodec je pojmenování pro agenty, kteří po komunistickém puči přecházeli ilegálně hranice do Československa. Agenty chodci se stávali českoslovenští emigranti, kteří byli náborováni v utečeneckých táborech. Tento zpusob zpravodajského boje ...

                                               

COINTELPRO

COINTELPRO byl ilegální program FBI v letech 1956–1971, zaměřený proti skupinám ruzného politického zaměření, jež vláda v té době považovala za radikální a nebezpečné. Metody sahaly od infiltrace, vytváření frakcí, psychologické války, obtěžování ...

                                               

Kód Navajo

Kód Navajo je šifrovací jazyk, který během 2. světové války používali příslušníci americké Námořní pěchoty označováni jako Wind talkers, většinou z řad amerických Indiánu ale například i z řad přistěhovalcu z Evropy, kteří sloužili jako radisté a ...

                                               

Projekt Mogul

Projekt Mogul byl přísně tajný projekt Letectva armády Spojených státu zahrnující využití výškových balonu, jehož hlavním cílem byla dálková detekce zvukových vln vznikajících při sovětských testech jaderných zbraní. Projekt probíhal od roku 1947 ...

                                               

Operace Northwoods

Operace Northwoods je název tajného dokumentu, který vytvořil americký sbor náčelníku štábu v roce 1962. Dokument obsahoval návrh vojenské operace, iniciované armádou Spojených státu. 13. března 1962 jej ministru obrany Robertu McNamarovi předlož ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →