ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Nonstop

Nonstop či non stop je zažité označení pro nepřetržitý provoz. V češtině se používá zejména pro označení provozní doby prodejen, provozoven služeb, restaurace či bary, bazary a herny, ale i například pro telefonické či internetové informační či p ...

                                               

Od nepaměti

Od nepaměti je fráze, která znamená prodloužení určité doby na dobu mimo dosah paměti, záznamu nebo tradice, dobu neurčitě starou, "prastarý čas mimo dochované paměti nebo záznamy". Tento termín je využíván za ruznými účely, jde např. také o nevy ...

                                               

Polos

Polos je část slunečních hodin. Jde o ukazatel rovnoběžný se zemskou osou, tedy svírající s horizontální rovinou úhel rovnající se hodnotě místní zeměpisné šířky a procházející rovinou místního poledníku. Tato poloha zajišťuje stejnost časových h ...

                                               

Pomíjivost

Pomíjivost je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne. Pomíjivost věcí a stavu je tak úzce vázána na čas, jehož plynutí ji vyjevuje. Pomíjiví jsou například lidé, živí tvorové a hmotné věci, ale možná i celý vesmír. To, co nikdy nezanikne, na ...

                                               

Pražský poledník

Pražský poledník prochází Staroměstským náměstím v Praze. Historicky byl definován stínem Mariánského sloupu v pravé poledne.

                                               

Přestupná sekunda

Přestupná sekunda je jednosekundová oprava nepravidelně aplikovaná v koordinovaném světovém času, který je základem běžně používaného občanského času. Jejím cílem je vyrovnat nepatrný rozdíl mezi délkou dne 86 400 sekund atomového času a pruměrno ...

                                               

Přesýpací hodiny

Přesýpací hodiny je typ hodin, které pro měření času využívají pohyb písku zpusobený zemskou přitažlivostí resp. gravitací. Skládají se ze dvou skleněných baněk umístěných nad sebou a spojených úzkým hrdlem. Písek z horní baňky se postupně přesýp ...

                                               

Přítomnost

Přítomnost, to "při čem" každý člověk právě je, je složitý fenomén, který zkoumá fenomenologie. Podle E. Husserla tvoří vědomí přítomnosti časový dvorec, totiž bezprostřední jednota a protence, čili předjímání bezprostředně očekávaného. prezentac ...

                                               

Pulnoc

Pulnoc neboli polovina noci je okamžik, ve kterém Slunce leží nejdále od zenitu. V pásu mezi polárními kruhy se Slunce v tento okamžik nachází pod horizontem, proto není vidět. Pulnoc nebo pulnoční strana je též starší označení severu. Protiklade ...

                                               

Reakční doba

Reakční doba je čas, který je třeba k odezvě organismu. Přestože si je člověk schopen uvědomit i signály netrvající déle než 0.02 s, jeho reakce je pomalejší. Dobu reakce měří reaktometrie.

                                               

Sol (Mars)

Sol je časová jednotka, odpovídající střednímu slunečnímu dni na povrchu planety Mars. Není součástí soustavy jednotek SI. Jednotka sol je přibližně o 3 % delší než střední sluneční den na Zemi a rovná se 24.6598 hodiny 24 h 39 min 35.244 s, tj. ...

                                               

Současnost

Jedná se vlastně o pohyblivé časové rozhraní hranici mezi oběma výše uvedenými pojmy. Během života každého živého organismu vlivem plynoucího času neustále dochází k tomu, že minulost každého jednotlivce se prakticky pořád zvětšuje a budoucnost s ...

                                               

Souřadnicový čas

Souřadnicový čas je podle teorie relativity čas vztažený k jisté souřadné soustavě. Tedy odlišný oproti vlastnímu času, který je lokálním časem vuči danému objektu v klidu. Souřadnicový čas se pro porovnatelnost používá v časových stupnicích jako ...

                                               

Šíp času

Šipka nebo šíp času je obrazné vyjádření pro "směr" plynutí času, pro jeho nesymetrickou povahu. Pojem vytvořil britský fyzik Arthur Eddington roku 1927.

                                               

Tropická noc

Tropická noc je noc, kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C. V České republice se takové noci vyskytují nepravidelně a téměř výhradně jen v červenci a srpnu, ojediněle v červnu. V roce 2012 byla zaznamenána historicky první tropická noc v ČR ji ...

                                               

Věčný návrat

Věčný návrat, také uváděno jako Věčný návrat téhož, je filosofická myšlenka, podle které se celek světa v nekonečném čase opakuje. O věčném návratu se už zmínil Hérakleitos, nejvíce však myšlenku rozšířil do povědomí Friedrich Nietzsche ve svém d ...

                                               

Vlastní čas

Vlastní čas je veličina vyskytující se v teorii relativity, jedná se o čas v soustavě spojené vždy s pohybujícím tělesem. Tato veličina je invariantní vuči Lorentzově transformaci. Proto je i sekunda v soustavě SI definována jako jednotka vlastní ...

                                               

Základní poledník

Základní poledník nebo též nultý poledník je poledník, od kterého se počítá zeměpisná délka. Prochází Královskou observatoří v Greenwichi v Anglii, podle toho se nazývá též Greenwichský poledník. K jeho definici byl použit Airyho pasážník Greenwi ...

                                               

Zítra

Zítra nebo zítřek je den, který následuje po dnešku. Puvodně vzniklo z výrazu "za jitra" nebo "z jitra" rozuměj za jitra dalšího dne). Srovnejte slovenské "zajtra", německé "morgen" znamená ráno i zítra apod. Obecně muže zítra znamenat i více než ...

                                               

Arbitrovaný protokol

Arbitrovaný protokol je protokol, který kromě komunikujících stran potřebuje ještě třetí stranu, které oba komunikující duvěřují. Příklad: odesílatel chce příjemci dokázat, že zná odpověď na otázku, ale nechce mu ji sdělit. Sdělí tedy tuto odpově ...

                                               

Asynchronie

Slovo Asynchronie, asynchronní označuje stav, který není synchronizován. Obecně souvisí s pojmy jako asynchronní učení kolaborativní editace V číslicových systémech a fyzické vrstvě komunikace slovo asynchronní označuje absenci hodinového signálu ...

                                               

Audience

Audience je oficiální setkání níže postaveného člověka s velmi vysoce postavenou osobou, dnes obvykle s hlavou státu. Rozlišuje se audience udělená jednotlivci a skupinová audience. Papežové udílejí také generální audience, hromadná setkání s pap ...

                                               

Augmentativní a alternativní komunikace

Augmentativní a alternativní komunikace je zpusob komunikace u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Tyto poruchy moho být vrozené nebo získané. AAK kompenzuje projevy těchto poruch a postižení a využívá všech schopností uživatele. Au ...

                                               

Bliss systém

Bliss systém je forma alternativní a augmentativní komunikace, kterou vyvinul Charles K. Bliss. Nechal se inspirovat čínským obrázkovým písmem. Poprvé byl Bliss uveřejněn v publikaci Semantography. Vznikal v letech 1942 až 1965, ale tento systém ...

                                               

Depeše

Depeše je rychle předávaná psaná zpráva, pro kterou se dnes používá pojem telegram. Dříve se název užíval pro výměnu zpráv mezi ministrem zahraničí a diplomatickým agentem.

                                               

Dispečink

Dispečink je odborný pojem, označující formu ústředního operativního řízení a organizace nějakého složitějšího technologického celku, např. výroby ve velkém prumyslovém závodě, v elektrárně, při distribuci energetických surovin či elektrické ener ...

                                               

Dyadický efekt

Termín dyadický efekt je úzce spjat s teorií sebeodhalení v komunikaci. Sebeodhalení v komunikaci probíhá většinou v rámci interpersonální komunikace, ale čím dál častěji také na skupinové a meziskupinové úrovni. Principem je, že komunikant na se ...

                                               

Feromon

Feromon je dle nejčastěji akceptované definice substance sloužící jako chemický signál produkovaný jedním organismem za účelem ovlivnění chování jedincu stejného druhu. Feromony jsou tak přírodní chemické látky vytvářené organismem a šířené za úč ...

                                               

Hoax

Hoax nebo poplašná zpráva označuje obecný podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebe ...

                                               

Kolektivní inteligence

Kolektivní inteligence je jevem pozorovatelným v přírodě i kultuře a zároveň rozvíjejícím se interdisciplinárním oborem zasahujícím do mnoha oblastí lidské společnosti od informačních technologií či ekonomie přes vzdělávání až po politiku. Defini ...

                                               

Komnata ozvěn

Komnata ozvěn je situace, ve které se skupina osob vzájemnou komunikací utvrzuje ve svých názorech. Shodné názory se opakováním zesilují, zatímco odlišné názory jsou zeslabovány či přímo vylučovány. Některé studie tvrdí, že komnaty ozvěn nemusí m ...

                                               

Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace je principem nenásilného života, který vytvářel Marshall Rosenberg od 60. let 20. století. V procesu nenásilné komunikace člověk identifikuje své potřeby, potřeby druhých a pocity, které jsou s těmito potřebami spojené. Pokud ...

                                               

Komunikační symboly

Komunikace muže být verbální a neverbální. Právě součástí neverbální komunikace jsou komunikační symboly. Jsou to signály, které mohou být přeloženy do slov nebo významové oblasti. Mohou též skrývat určitý objekt, pocit nebo myšlenku. Napodobení ...

                                               

Komunikační šum

Komunikační šum je souhrn všech vlivu, které negativně ovlivňují sociální komunikaci. Přestože bývá často přehlížen, muže mít velký dopad na vnímání sociálních interakcí. Dochází tím k ruzně významnému zkreslení informace. Možnost vyslání sdělení ...

                                               

Komunikační událost

Komunikační událost, též také řečová událost či komunikační akt, naplňuje komunikační úlohu. V rámci jedné komunikační úlohy muže jít o řetězení, navazování více komunikačních událostí v komunikačním kontextu. Komunikační událost lze rozdělit na ...

                                               

Kultivační teorie

Kultivační teorie je koncepce, kterou rozpracoval a do mediálních studií vnesl George Gerbner. Jde o jednu z nejvlivnějších teorií o účincích masových médií na jednotlivce. Její formulování úzce souvisí s diskusí o násilí na obrazovkách televize ...

                                               

Lormova abeceda

Čísla lze vyjádřit dvěma zpusoby: arabské číslice napsat obrysově do dlaně; označení tisíc, milión, miliarda zkratkou použít značení jako v Braillově písmu: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G, 8=H, 9=I, 0=J, před číslicí použít tah obráceného "L" ...

                                               

Makaton

Makaton je jazykový program, který poskytuje základní prostředky komunikace a podněcuje jak rozvoj mluvené řeči, tak i porozumění pojmu u dětí a dospělých s komunikačními problémy. Makaton byl navržen logopedkou M. Walkerovou a psychiatrickými ko ...

                                               

Masová komunikace

Masová komunikace je jedna z rovin sociální komunikace, vyznačující se tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí v institucionalizované podobě - prostřednictvím masových médií. Termín masová komunikace vznikl koncem 30. let 20. století, puvodn ...

                                               

Mezera

V komunikaci je mezera prostor mezi psanými slovy. V písmu je pak odstup mezi slovy, na psacím stroji je pro mezeru vyhrazena klávesa na klávesnici a v počítačovém kódu znak. V hlasové komunikaci má podobu pauzy ticha, kterou mezi jednotlivými sl ...

                                               

Občanské shromáždění

Občanské shromáždění je orgán vytvořený z občanu státu, který má projednat záležitost nebo otázky celostátního významu. Členství v občanském shromáždění je vybíráno náhodně. Účelem občanského shromáždění je získat na reprezentativním vzorku názor ...

                                               

Pedagogická komunikace

Podle Pruchy 2009, s. 189 má pedagogická komunikace tyto hlavní charakteristiky: Uskutečňuje se prostřednictvím verbálních a neverbálních projevu jako sled komunikačních aktu a situací. Plní ruzné funkce: slouží k prezentaci obsahu vzdělávání, k ...

                                               

Pošta

Pošta je veřejná služba pro rozesílání a doručování zásilek, dopisu a zpráv, pro převody peněz, vydávání známek a podobně. Jedná se o jednu z nejstarších veřejných služeb vubec. Tvoří součást každodenního života lidí na celém světě a její správné ...

                                               

Prstová abeceda

Prstová abeceda je komunikační systém, vycházející z mluveného jazyka. Tento systém je užíván v komunikaci neslyšících osob, ale téměř nikdy není používán samostatně. Muže fungovat např. jako podpora a doplněk k odezírání, nebo figurovat v komuni ...

                                               

Přeslech

Přeslech, je zkreslené vnímání informace obsažené ve sluchovém vjemu. Mají na něm podíl technické nebo fyziologické příčiny. Přeslech muže souviset s určitou, jemu napomáhající, gramatickou strukturou věty jako v následujícím příkladu.

                                               

Sdělení

Sdělení je obecně oznámení nějaké zprávy či informace. Za sdělení je ale možné chápat i tuto zprávu nebo informaci samotnou. Adresátem sdělení muže být jak konkrétní člověk, tak neurčitý okruh osob. Ke sdělení muže dojít osobně nebo prostřednictv ...

                                               

Sexting

Termínem sexting se označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských vztahu. Takovéto materiály však mohou představovat riziko, že jeden partner z nejru ...

                                               

Stigmergie

Stigmergie je v biologii a sociálních vědách mechanismus nepřímé koordinace mezi agenty nebo akcemi pomocí změn prostředí. Jméno pochází z řeckých slov στίγμα a ἔργον a poprvé ho použil francouzský biolog Pierre-Paul Grassé roku 1959, aby popsal ...

                                               

Synchronizace (informatika)

Synchronizace označuje v informatice dva podobné koncepty: synchronizace procesu a synchronizace dat. Synchronizace procesu označuje situaci, kdy se více procesu má v určitém okamžiku sejít kvuli vzájemné dohodě nebo společné akci. Synchronizace ...

                                               

Telepatie

Telepatie je přenos informací umožněný mimosmyslovými schopnostmi, tedy nevyužívající technické pomucky ani známé smysly. Existence telepatie není prokázána, předpokládá ji však parapsychologie či psychotronika. Zkušenosti, které si lidé vykládaj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →