ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Habeas corpus

Habeas corpus je v angloamerické právní oblasti listina se soudním rozkazem, vydaná soudcem nebo soudem ve jménu panovníka. Nařizuje předvedení určité osoby před soud za účelem, který je ve writu uveden. Habeas corpus ad subjiciendum dále jen hab ...

                                               

Hnutí za aktivní mateřství

Hnutí za aktivní mateřství, z. s. je česká nevládní nezisková organizace prosazující normální porod a bezpečnou porodní péči pro matku a dítě v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, která byla založena 14. května 1999. Spoluzakladatelkou a p ...

                                               

Index on Censorship

Index on Censorship je časopis vycházející od roku 1972 ve Velké Británii a zaměřený na obranu práva na svobodné vyjadřování ve světě. Časopis založil roku 1972 spisovatel Michael Scammell a skupina spisovatelu, novinářu a umělcu pod vedením básn ...

                                               

Internace

Internace je označení pro nucený pobyt jedné či více osob na určitém místě nebo na omezeném prostoru zpravidla z politických, náboženských, etnických či jiných společenských příčin. Internace jsou prováděny do ruzných internačních zařízení respek ...

                                               

Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmu věnovaných problematice lidských práv. Festival je od svého vzniku v roce 1999 jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalum tohoto druhu v ...

                                               

JUSTICE

JUSTICE je lidskoprávní a právní britská organizace. Jedná se o britskou sekci Mezinárodního výboru právníku, což je mezinárodní lidskoprávní organizace právníku, kteří se věnují celosvětové právní ochraně lidských práv. Členy této organizace jso ...

                                               

Káhirská deklarace lidských práv v islámu

Káhirská deklarace lidských práv v islámu je deklarace přijatá v roce 1990 v Káhiře členskými státy Organizace islámské spolupráce. Je reakcí na Všeobecnou deklaraci lidských práv přijatou v roce 1948, kterou muslimské země vnímaly jako příliš zá ...

                                               

Konfliktní surovina

Konfliktní surovina je přírodní zdroj, který je těžen v oblasti probíhajícího násilného konfliktu a současně slouží pro financování konfliktu. Situace, kdy cenné suroviny rozdmychávají občanské konflikty, jak ruzné frakce soupeří o přístup k nim, ...

                                               

Legální licence

Legální licence je ústavní princip, vyjadřující svobodu jednání člověka v rámci státu, a to praeter legem, tedy v souladu se zákonem. Souvisí s ní i další zásada, podle níž mohou být povinnosti ukládány jen zákonem nebo na základě zákona a v jeho ...

                                               

LGBT práva podle zemí a teritorií

Za zákony týkající se homosexuality jsou obvykle označovány zákony, které omezují, zcela zakazují nebo označují za trestný pohlavní styk mezi osobami téhož pohlaví a zákony, které umožňují oficiální registraci svazku dvou osob téhož pohlaví, příp ...

                                               

Lidská práva v Jižní Koreji

Lidská práva v Jižní Koreji se vyvinuly od dob vojenské diktatury a odrážejí aktuální stav země jako ústavní demokracie. Občané pravidelně volí prezidenta a členy Národního shromáždění v demokratických volbách. Zákon o národní bezpečnosti krimina ...

                                               

Meziamerický soud pro lidská práva

Meziamerický soud pro lidská práva, zkráceně také IACHR je autonomní soudní institucí založenou roku 1979 v kostarickém hlavním městě San José. Spolu s Meziamerickým výborem pro lidská práva tvoří systém ochrany lidských práv v rámci Organizace a ...

                                               

Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva

Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva byla nevládní organizace na ochranu lidských práv v Evropě, Severní Americe a Střední Asii. Pusobila v letech 1982-2007. Byla koordinačním orgánem helsinských výboru v jednotlivých zemích a jejím hl ...

                                               

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je mezinárodní smlouvou přijatou na zasedání Organizace spojených národu v New Yorku dne 19. prosince 1966. Pakt vstoupil v platnost 23. března 1976. Doposud k paktu přistoupilo 168 státu. Pakt ...

                                               

Mezinárodní výbor právníku

Mezinárodní výbor právníku je mezinárodní lidskoprávní nevládní organizace. Samotná organizace je skupina 60 předních právníku. Výbor je podporován Mezinárodním sekretariátem, který sídlí v Ženevě a je složen z právníku z rozličných právních obla ...

                                               

Mnoho světu v Jilemnici

Mnoho světu v Jilemnici je lidskoprávní filmový festival v obci Jilemnice v Libereckém kraji pořádaný již od roku 2014. Tradičně je pro tyto prostory využíváno Kino 70.

                                               

Občanská neposlušnost

Občanská neposlušnost je zpusob chování spočívající v systematickém dlouhodobém vyhýbání se naplňování očekávání oficiálních autorit. Dalšími znaky občanské neposlušnosti jsou: ochota přijímat následné sankce. volní charakter jednání s politickou ...

                                               

Občanská práva

Občanská práva nebo též občanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která příslušejí občanum daného státu či jiné občanské korporace. Tím se odlišují od lidských práv, která demokratické státy zaručují všem lidem, tedy i cizincum. Příklade ...

                                               

Olympic Watch

Olympic Watch bylo mezinárodní občanské sdružení, které si kladlo za cíl uspořádání Letních olympijských her 2008 v demokratické a svobodné zemi. Ve vedení sdružení byly aktivní i české osobnosti. Jeho úvodní prohlášení bylo podepsáno 19. červenc ...

                                               

Osobní svoboda

Osobní svoboda se řadí mezi základní lidská práva. Upravuje jí mimo jiné Listina základních práv a svobod a Evropská Úmluva o lidských právech. Její koncepce není jen v právu, ale je duležitá v existenci a vývoji člověka, jelikož vychází ze svobo ...

                                               

Právní regulace fotografování

Zákaz fotografování nebo právní regulace užívání a zveřejňování fotografií mají ruzné duvody a jsou běžné v mnoha státech. Protože fotografování umožňuje oproti dřívějším technologiím mnohem rychlejší a přesnější zachycení zobrazované skutečnosti ...

                                               

Právo na ochranu osobnosti

Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každému, přičemž osobností se zde rozumí především, nikoli ale výlučně, život a dustojnost člověka, jeho zdraví, jméno, vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy. Toto právo je zaručeno již na ústavní ...

                                               

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces je jeden ze základních pilířu právních řádu všech demokratických státu, které svým občanum garantují nezávislou a nestrannou soudní moc. Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Práv ...

                                               

Právo na zapomnění

Právo na zapomnění či právo být zapomenut je právo být zapomenut v internetovém prostředí, přesněji nebýt na standardní vyhledávací dotaz vyhledán internetovým vyhledávačem. Má sloužit k ochraně osobnosti před stránkami, které mohou ovlivnit pově ...

                                               

Právo národu na sebeurčení

Právo národu na sebeurčení je principem, ze kterého některé státy odvozují svou legitimitu, zatímco v jiných případech je pokládán za nepřípustný a destabilizující separatismus. Toto právo je odvozováno z ideje národního státu. Jeho cílem nebo pr ...

                                               

Převzetí člověka do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu

Převzetí člověka do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu je významný zásah do osobnostních práv člověka. Ačkoliv je v současném českém právu zakotveno právo každého člověka svobodně nakládat se svým bytím, jehož součástí je i zdraví, mohou s ...

                                               

Refusenik

Refusenik je slovo vzniklé v dobách studené války. Označuje osobu, které byla odepřena některá lidská práva, např. právo na vystěhování se. Později bylo slovo refusenik používáno pro označení osob, které se odmítaly účastnit některých povinných a ...

                                               

Rovnost (právo)

Rovnost v právním smyslu vychází z principu svobody a rovnosti každého člověka v dustojnosti a právech jako nejvýznamnějších hodnot a rovnosti stran před zákonem. Princip rovnosti je ukotven v Listině základních práv a svobod, která je součástí ú ...

                                               

Sledování

Sledování představuje činnost nebo zpusob, jakým je monitorováno chování lidí, objektu či procesu. Zjišťuje se tak žádoucí nebo naopak nežádoucí očekávané chování či jednání z duvodu kontroly a ochrany ostatních lidí před nežádoucím jednáním sled ...

                                               

Sociální práva

Sociální práva je metodické označení těch součástí lidských práv, která vymezují sociální záruky dustojné lidské existence. Demonstrativně jsou obsažena v článcích 22 – 25 Všeobecné deklarace lidských práv a zakotvena v Mezinárodním paktu o hospo ...

                                               

Soukromí

Soukromí je osobní oblast člověka, jednotlivce nebo skupiny lidí. Zahrnuje potřebu a právo chránit informace o své osobě, jakož i vlastní tělo a čas, vlastní prožitky a území před zveřejňováním a především před zneužíváním. Jde o jedno ze základn ...

                                               

Svíčková demonstrace

Svíčková manifestace nebo Svíčková demonstrace nebo Bratislavský velký pátek byla klidná manifestace občanu za náboženská a občanská práva a svobody v socialistickém Československu, která se odehrála 25. března 1988 na Hviezdoslavově náměstí v Br ...

                                               

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat "podle své vule," ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Podle W. Weischedela znamená "volný prostor možností volby, v jehož rámci muže člověk rozhodovat sám o so ...

                                               

Svoboda myšlení

Svoboda představuje takovou volnost, že přirozená kauzalita či spontánnost činnosti není omezena ani znemožněna zvnějšku, čímž muže být naplněna podstata lidské svobody spočívající především v tom, že nejsme ve svém chtění a jednání determinováni ...

                                               

Svoboda pohybu

Svobodu pohybu lze charakterizovat jako právo jedince, svobodně se pohybovat po území jednotlivých státu, s možností je i kdykoliv opustit. Právně je zakotvená mimo jiné v Listině základních práv EU, Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování E ...

                                               

Svoboda sdružování

Právo veřejně se sdružovat za účelem "vytváření, šíření a prosazování názoru a idejí" je jedním ze základních práv moderní demokratické společnosti, nejenom pro občany daného státu ale všeobecně pro lidi, kteří v něm žijí. V České republice je sv ...

                                               

Svoboda shromažďovací

Svoboda shromažďovací je základním lidským právem, které patří do kategorie práv politických. Zakotvena je v řadě národních i mezinárodních katalogu lidských práv, např. v čl. 19 Listiny základních práv a svobod, v čl. 11 Evropské úmluvy o lidský ...

                                               

Svoboda svědomí

Princip svobody svědomí znamená veřejné, společenské a právní uznání, že v určitých věcech se jednotliví lidé mohou řídit zásadami, které jsou ve sporu se zásadami většiny, ale jejichž porušení by pro ně znamenalo vážný zásah do jejich lidské ide ...

                                               

Tempora

Tempora je tajný program agentury Government Communications Headquarters. Projekt byl spuštěn na začátku roku 2012 a údajně neustále sleduje a maximálně po dobu 30 dní i fyzicky ukládá telefonní hovory, internetové informace a metadata libovolnýc ...

                                               

Tři generace lidských práv

Dělení lidských práv na tři generace pochází z pera českého právníka Karla Vašáka, jenž pusobil při Mezinárodním ústavu pro lidská práva ve Štrasburku. Navrhl je v roce 1979. Vašákovo pojetí, jež částečně vychází z hesla francouzské revoluce Voln ...

                                               

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je jedna z pomocných organizací Organizace spojených národu.

                                               

Vězeň svědomí

Vězeň svědomí je termín vytvořený lidskoprávní organizací Amnesty International k označení lidí vězněných nebo jinak fyzicky omezovaných na základě jejich přesvědčení, puvodu nebo postavení, za předpokladu, že tito lidé nikdy nepoužili ani nepros ...

                                               

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání, jejímž cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Ev ...

                                               

Výbor Spojených národu pro lidská práva

Výbor Spojených národu pro lidská práva, zkráceně také Výbor pro lidská práva, je skupina 18 expertu, která se schází třikrát do roka, aby posoudila periodické zprávy členských státu o tom, jak splňují závazky Mezinárodního paktu o občanských a p ...

                                               

Women of Liberia Mass Action for Peace

Women of Liberia Mass Action for Peace je ženské mírové hnutí založené v roce 2003 v Monrovii, Libérii. Impulsem pro vznik byla snaha místních žen v čele s Leymah Gboweeovou a Comfort Freemanovou ukončit Druhou liberijskou občanskou válku. Navzdo ...

                                               

Zákaz kouření

Hlavním principem pro zákaz kouření je ochrana pracovníku a občanu před onemocněním srdce, rakovinou a chronickou obstrukční cévní chorobou a dalšími chronickými a akutními nemocemi zpusobenými pasivním kouřením. V mnoha zemích byl po mnoho let z ...

                                               

Základy učení Ruské pravoslavné církve o dustojnosti, svobodě a právech člověka

Základy učení Ruské pravoslavné církve o dustojnosti, svobodě a právech člověka je oficiálním dokumentem Ruské pravoslavné církve, který byl přijat na zasedání arcibiskupské synody dne 26. června 2008. Podle preambule byla potřeba tohoto dokument ...

                                               

Zákonný soudce

Zákonný soudce je ten soudce, který je na základě zákona určen k projednání a rozhodnutí konkrétní věci. Nejdříve je vždy určen soud, a to na základě věcné, místní a funkční příslušnosti, a poté podle rozvrhu práce daný soudce tohoto soudu. V prá ...

                                               

Ženská práva

Ženská práva jsou práva žen a dívek, chápaná jako integrální, nezcizitelná a neoddělitelná součást univerzálních lidských práv. Mezi témata tradičně spojovaná s ženskými právy patří například: právo na svobodu vyznání právo na spravedlivou mzdu p ...

                                               

Živá knihovna

Živá knihovna je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih pujčováni lidé. Tyto živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovoru a tím je odkrýván jejich osud. Osobnosti, které se v živé knihovně nachází, mají ruzné příběhy. Většinou se jedná o zástu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →