ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Fiskální konzervatismus

Fiskální konzervatismus je směr politického či spíše politicko-ekonomického myšlení, zaměřený na fiskální politiku a prosazování rozpočtové odpovědnosti. Prosazuje tedy co nejnižší státní výdaje a vyrovnaný rozpočet. Fiskálně-konzervativní politi ...

                                               

Folkhemmet

Folkhemmet je politický koncept, který sehrál duležitou roli v dějinách Švédské sociálně demokratické strany a švédského sociálního státu. Tento pojem je také používán ve spojitosti s obdobím mezi lety 1932–1976, kdy byli sociální demokraté u moc ...

                                               

Frankismus

Frankismus byl španělský politický režim 20. století a jeho ideologie. Pojmenován byl podle generála Francisca Franca, který dostal k moci svým vítězstvím ve španělské občanské válce. Tato válka v destabilizovaném Španělsku propukla mezi místními ...

                                               

Integralismus

Integralismus nebo integrismus je označení ruzných extrémně konzervativních politických a náboženských ideologií, usilujících o národní nebo náboženskou jednotu a odporujících pluralismu. Název razil francouzský nacionalistický myslitel a politik ...

                                               

Italský fašismus

Italský fašismus, často označovaný jen fašismus, byla ideologie, politické hnutí a státní forma v meziválečné Itálii, jež dala jméno ideologii fašismu.

                                               

Kirchnerismus

Kirchnerismus je sporné označení ideologie vztahující se k politice bývalého argentinského prezidenta Nestora Kirchnera a jeho manželky a nástupkyně Cristiny Fernández de Kirchner, kterou sami Kirchnerovi definovali a rozšířili. Kirchnerismus lze ...

                                               

Klerofašismus

Vznik pojmu klerofašismus clerico-fascismo je zřejmě spojen s počátkem dvacátých let 20. století v Itálii a frakcí katolické strany PPI Partito Popolare Italiano, Italská strana lidová, která se rozhodla podpořit Benita Mussoliniho a jeho režim. ...

                                               

Komunismus

Komunismus je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté. Dále se slovem komunismus označuje hypotetická komunistická společnost, a někdy i komunistický režim, t ...

                                               

Komunitarismus

Komunitarismus má v současné sociologii a filozofii dvojí, do jisté míry odlišný význam. Jde o směr politické filosofie, který proti individualismu zdurazňuje společnost a společenství, společné hodnoty a obecný prospěch. Individuální práva je tř ...

                                               

Konzervatismus

Konzervatismus nebo konzervativismus je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií. Během času se termín vyvíjel a získal celou řadu často odlišných, ba i protichudných významu. Obecně lze říci, že charakteristiko ...

                                               

Krajní levice

Krajní levice nebo ultralevice je politologický pojem, který se používá k souhrnnému označení politických ideologií, které jsou na pravolevém spektru výrazně extrémnější oproti standardní levicové politice. Přestože definice krajní levice jsou ob ...

                                               

Křesťanská demokracie

Křesťanská demokracie je politická ideologie, která v sobě kombinuje prvky křesťanství a demokracie. Vznikla v 19. století v Evropě pod vlivem konzervatismu a katolického sociálního učení. Poměrně specifické postavení mají křesťanskodemokratické ...

                                               

Kulturní konzervatismus

Kulturní konzervatismus se podobně jako většina ostatních směru konzervatismu vyznačuje svým durazem na obhajobu tradičních hodnot. Zvýšenou pozornost věnují zachování tradiční kultury daného národa, a proto v sobě myšlení kulturních konzervativc ...

                                               

Liberalismus

Liberalismus je politický směr nebo také filosofický pohled, který většinou prosazuje principy jako svoboda, demokracie, volný trh, tržní ekonomika, kapitalismus, sekularismus, právní rovnost, limitovaný stát a podporu občanských a lidských práv. ...

                                               

Liberální konzervatismus

Liberální konzervatismus je variantou konzervatismu, která přijímá a spojuje některé hodnoty a postoje liberalismu, zejména v ekonomické oblasti. Liberální konzervatismus proto klade duraz na osobní i ekonomickou svobodu, ale zároveň na tradice, ...

                                               

Libertarianismus

Libertarianismus je skupina politických ideologií, které vnímají osobní svobodu a autonomii jako svou ústřední hodnotu. Libertariánské směry sdílí skepsi k autoritám a státní moci, liší se ovšem ve svých názorech na adekvátní ekonomický systém. P ...

                                               

Libertariánská demokracie

Libertariánská demokracie je koncept vlády založené na ústavním omezení možnosti státu násilím nebo pod jeho pohružkou zasahovat do jiných než výslovně vyjmenovaných společenských vztahu. Autorem konceptu je Roman Kříž, zakladatel Libertariánskéh ...

                                               

Libertariánský municipalismus

Libertariánský municipalismus je označení systému, kde libertariánsko-socialistické instituce převedou moc do rukou všemu lidu. Tento systém směřuje k znovuotevření veřejné sféry, která by stála v ostrém protikladu vuči státní moci a dávala prost ...

                                               

Marxismus

Marxismus je metoda socioekonomické analýzy spojené s ekonomickou, politickou, společenskou teorií a praxí, vycházející z učení Karla Marxe a Friedricha Engelse a dále rozvíjená množstvím jejich následovníku. Klíčovou roli hraje kniha Kapitál, al ...

                                               

Masarykismus

Masarykismus je puvodně ojediněle používané označení pro filozofické myšlení Tomáše Garrigua Masaryka, avšak od počátku 50. let 20. století rozšířené jako marxisticko-leninistický očerňující propagandistický pojem komunistického režimu v ČSR ve s ...

                                               

Monarchismus

Monarchismus je politický směr upřednostňující jako společenské uspořádání monarchii. Konkrétní podoba monarchismu závisí na politické situaci a historii jednotlivých státu.

                                               

Nacionalismus

Nacionalismus jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdurazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle sdílejí společný puvod, historii, jazyk, kulturu a území. Z nacionalismu vychází myšlenka národních státu, na ...

                                               

Nacismus

Nacionální socialismus je krajně pravicová totalitní ideologie, forma fašismu, oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany vedené Adolfem Hitlerem. Ottova encyklopedi ...

                                               

Národní konzervatismus

Národní konzervatismus je variantou konzervatismu, která míní více zohledňovat národní zájmy, tradice, kulturu a sociální či etnická hlediska. Má blízko k sociálnímu konzervatismu, jelikož se orientuje na tradiční rodinu a sociální stabilitu. Eko ...

                                               

Národní liberalismus

Národní liberalismus je variantou liberalismu, kombinující nacionalismus s některými liberálními směry, zejména s ekonomickým liberalismem. Jeho kořeny sahají do 19. století. Termín "národní liberalismus" byl používán zejména v německy mluvících ...

                                               

Národní socialismus

Národní socialismus je označení ruzných ideologií, které se snaží spojit myšlenky socialismu a nacionalismu. Už koncem 19. století vznikaly strany označované jako národně-socialistické, se sociálně-demokratickým programem, které však odmítaly jeh ...

                                               

Neokonzervatismus

Neokonzervatismus je politický směr, který se zrodil v 60. letech 20. století v USA jako opozice vuči pacifistickému přístupu k vietnamské válce tehdy prosazovaným novou levicí a kontrakulturou.

                                               

Neoliberalismus

Neoliberalismus je termín vytvořený počátkem 20. století, který označuje ideje ekonomického liberalismu a jeho tržní taktiky laissez faire. Nejpodstatnější z těchto myšlenek je snižování účasti státu na chodu ekonomiky, čehož chtějí zastánci toho ...

                                               

Neomarxismus

Neomarxismus je označení pro sociologicko-filosofické koncepce 20. století, pocházející zejména ze západoevropského a amerického prostředí a částečně vycházející z učení Karla Marxe a jiných levicových myslitelu. Cílem těchto koncepcí je formulac ...

                                               

Ordoliberalismus

Ordoliberalismus je německá varianta sociálního liberalismu, která zdurazňuje duležitost státu pro zajištění fungování volného trhu s cílem dosažení takových ekonomických výsledku, které budou nejblíže těm teoreticky potenciálním.

                                               

Panafrikanismus

Panafrikanismus je ideově-politická koncepce a hnutí zejména černošské inteligence Afriky, Severní Ameriky a zemí Karibského moře, která se zakládá na vědomi jednoty a příslušnosti k jedné rase. Koncepce se utvářela od konce 19. století. Termín p ...

                                               

Perónismus

Svoji moc opírá o dělnickou podporu Považuje sám sebe za třetí cestu mezi kapitalistickou a komunistickou ekonomikou Opírá se o charismatickou osobnost Osvobozuje se od cizích vlivu Nadřazuje zájmy celku nad zájmy jednotlivce Preferuje silnou cen ...

                                               

Pirátská politika

Pirátská strana je označení, které přijaly politické strany v ruzných zemích. Pirátské strany prosazují občanská práva, přímou demokracii a účast na vládě, reformu autorského a patentového práva, svobodné sdílení znalostí, ochranu osobních údaju, ...

                                               

Politický střed

Politický střed nebo centrismus zahrnuje takové politické strany, jejichž programové cíle leží mezi levicí a pravicí. Politický střed hraje významnější roli zejména v systémech více stran. V širším smyslu název také odkazuje na středolevé a střed ...

                                               

Radikalizace

Přesto, že neexistuje univerzálně platná definice radikalizace a její případné projevy je nutno posuzovat v kontextu událostí, mužeme radikalizaci označit jako proces rustu radikalismu, vyhrocování a vyostřování názoru, postoju nebo i společenské ...

                                               

Regionalismus

Regionalismus je politická ideologie, která se soustředí na národní zájmy daného regionu nebo skupiny regionu a snaží se o větší nezávislost či samostatnost geografických oblastí. Je využívána většinou autonomními hnutími. Všechna hnutí v členský ...

                                               

Republikanismus

Republikanismus či republikánství je politická ideologie prosazující republiku jako nejvhodnější formu vlády společnosti. Zdurazňuje svobodu a občanství. Staví se proti aristokracii, oligarchii a diktatuře, deklaruje rovnost občanu před zákonem a ...

                                               

Socialismus

Socialismus je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví. Cílem socialismu je dosažení ideálu rovnosti, spravedlnosti a mezilids ...

                                               

Sociální anarchismus

Sociální anarchismus či socialistický anarchismus, anarchistický socialismus nebo komunitární anarchismus vidí individuální svobodu jako pojmově související se sociální rovností a zdurazňuje komunity a vzájemnou pomoc. Sociální anarchismus odmítá ...

                                               

Sociální liberalismus

Sociální liberalismus je politická ideologie, forma liberalismu podporující regulovanou tržní ekonomiku a současně sociální stát a sociální spravedlnost ve formě rozšíření a podpory občanských a lidských práv, čímž má blízko k progresivismu. V so ...

                                               

Strasserismus

Strasserismus je ideologie která vychází z synkreze/syntézi nacistické národně-kulturní ideologie a socialismu s větší samosprávou pracujících z minimalizování protižidovské propagandy jen na židovské velkopodnikatele. Tyto myšlenky načrtl Otto S ...

                                               

Vlastenectví

Vlastenectví neboli patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpurného postoje jednotlivcu či skupin k otčině. Otčinou muže být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast. Vlastenec ...

                                               

Všelidová strana

Všelidová strana je koncept politické strany, která se snaží oslovit co možná nejširší spektrum voliču. Tomuto typu politických stran většinou chybí ideové zaměření a klasickou dělbu na levici a pravici považují za překonanou. Tvurcem konceptu je ...

                                               

Zelená politika

Zelená politika je politická ideologie, jejímž cílem je vytvoření ekologicky a sociálně udržitelné společnosti. Je založena na zásadách sociálního liberalismu, environmentalismu, subsidiarity a občanské společnosti. V Evropě patří zelené strany k ...

                                               

Zelený anarchismus

Zelený anarchismus, též ekoanarchismus, je anarchistický směr. Jde o teorie politických a ekonomických názoru, které mohou pocházet z ruzných filozofických směru nebo myšlenek sociálních hnutí, například sociální ekologie, anarchokomunismu, anarc ...

                                               

Zelený liberalismus

V ekonomických otázkách zelení liberálové zaujímají pozice někde mezi klasickým liberalismem a sociálním liberalismem. Zelení liberálové upřednostňují menší státní zásahy než sociální liberálové, ale podporuji větší státní zásahy než klasičtí lib ...

                                               

Konspirační teorie

Konspirační teorie je puvodně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické ...

                                               

Seznam konspiračních teorií

Tvrzení, že energetické společnosti tají možnost využití volné energie při výrobě elektřiny. Tvrzení, že se díky COVID tiskne příliš mnoho peněz, finanční systém je nestabilní a bude se měnit podle vule mocných. Tvrzení, že centrální banky a nadn ...

                                               

America: From Freedom to Fascism

America: From Freedom to Fascism je americký dokumentární film, který v roce 2006 napsal, zrežíroval a produkoval Aaron Russo. Zahrnuje několik témat jako IRS americký federální úřad zabývající se výběrem daní a jeho vynucováním, legálnost daně z ...

                                               

Bielefeldské spiknutí

Bielefeldské spiknutí je vtip, rozšířený především mezi německými uživateli internetu. Jde o parodii na množství konspiračních teorií. Celý vtip je založen na tom, že reálně existující německé město Bielefeld 330 000 obyvatel ve skutečnosti neexi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →