ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Počítání omeru

Počítání omeru je židovský náboženský obřad, jehož hlavní náplň spočívá v počítání dnu a týdnu, které uběhly od prvního dne svátku Pesach nebo od prvního pesachového Šabatu až do dne předcházejícího svátku Šavuot nebo do svátku Šavuot. Jedná se c ...

                                               

Basilejský problém

Basilejský problém je otázka, zda a k jakému součtu konverguje řada převrácených hodnot čtvercu přirozených čísel ∑ n = 1 ∞ 1 n 2 = 1 2 + 1 2 + 1 3 2 + 1 4 2 + ⋯ = 1 + 1 4 + 1 9 + 1 16 + ⋯. {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n^{2}}}={ ...

                                               

Buffonova jehla

Buffonova jehla je slavná matematická úloha, kterou v roce 1777 vymyslel francouzský matematik Georges Louis Leclerc de Buffon. Úloha zní takto: Na podlaze je velký list papíru, který je rozdělený rovnoběžnými linkami. Vzdálenost mezi všemi linka ...

                                               

Burnsideuv problém

Burnsideuv problém je jeden z nejstarších a nejslavnějších problému z teorie grup. V základní podobě byl formulován roku 1902 Williamem Burnsidem. Později byl zobecněn a ačkoli mnohé speciální případy tohoto problému již byly vyřešeny, v plné obe ...

                                               

Hilbertovy problémy

Seznam 23 takzvaných Hilbertových problému předložil David Hilbert v roce 1900 ve své přednášce Problémy matematiky na 2. mezinárodním kongresu matematiku v Paříži. Tyto problémy představovaly největší tehdy nevyřešené matematické problémy. Velká ...

                                               

Hypotéza kontinua

Hypotéza kontinua) je matematické tvrzení formulované poprvé Georgem Cantorem v roce 1882. Toto tvrzení se týká otázky, zda existuje nějaká množina, jejíž mohutnost je ostře mezi mohutností množiny přirozených čísel a mohutností množiny čísel reá ...

                                               

Jezdcova procházka

Jezdcova procházka je šachový a matematický problém popsaný pomocí šachové figury jezdce a šachovnice. Jezdec se pohybuje v souladu s šachovými pravidly po prázdné šachovnici a jeho úkolem je, aby každé pole navštívil právě jednou. Problémem se z ...

                                               

Lychrelové číslo

Lychrelové číslo je přirozené číslo, které nemuže vytvořit palindrom iterací procesu sčítání puvodního čísla s číslem s obráceným pořadím jeho číslic. Tento proces je nejznámější pod pojmem algoritmus 196, právě podle čísla 196, které je nejmenší ...

                                               

Malfattiho kruhy

Malfattiho kruhy, někdy též nazýváno jako Malfattiho problém je úloha kterou r. 1803 formuloval italský matematik Gian Francesco Malffati.

                                               

Metoda Monte Carlo

Monte Carlo je třída algoritmu pro simulaci systému. Jde o stochastické metody používající pseudonáhodná čísla. Typicky využívány pro výpočet integrálu, zejména vícerozměrných, kde běžné metody nejsou efektivní. Metoda Monte Carlo má široké využi ...

                                               

Monte Carlo integrování

V matematice je Monte Carlo integrování postup numerického odhadu hodnoty integrálu funkce pomocí náhodného vzorkování. Jedná se o speciální případ Monte Carlo metody. Zatímco jiné algoritmy obvykle vyhodnocují integrand v pravidelné mřížce, tak ...

                                               

Monty Halluv problém

Monty Halluv problém, také známý jako Monty Hallova úloha nebo problém tří dveří je pravděpodobnostní hádanka volně založená na americké soutěžní show Lets Make a Deal. Jméno dostala podle moderátora soutěže Montyho Halla. Místo problém se někdy ...

                                               

Okrajová úloha

Okrajová úloha je v matematice v oboru diferenciálních rovnic hledání takového řešení diferenciální rovnice, které vyhovuje okrajovým podmínkám. Okrajové podmínky je sada dodatečných omezení, která udávají hodnotu hledané funkce v mezních bodech ...

                                               

Optimalizace (matematika)

Matematická úloha optimalizace je snahou o nalezení takových hodnot proměnných, pro které daná cílová či účelová funkce nabývá minimální nebo maximální hodnoty. Mnoho teoretických úloh i úloh z reálného světa vede na řešení úlohy optimalizace. Ča ...

                                               

Problém čtyř barev

Problém čtyř barev či také věta o čtyřech barvách je problém z teorie grafu, který zní: "Stačí čtyři barvy na obarvení libovolné politické mapy tak, aby žádné dva sousedící státy nebyly obarveny stejnou barvou?" Obecněji se lze tázat na minimální ...

                                               

Rektifikace kružnice

Rektifikace kružnice je jeden ze známých matematických problému starověku. Je to úloha matematicky ekvivalentní ke kvadratuře kruhu. Úkolem je sestrojit ke kružnici úsečku o stejné délce pomocí tzv. eukleidovské konstrukce tzn. pouze pravítkem a ...

                                               

Sedm mostu města Královce

Sedm mostu města Královce je slavný, již vyřešený matematický problém, založený na skutečném místě a skutečné situaci. Pruské město Královec leží na řece Pregole, která vytváří dva ostrovy. Ostrovy byly s okolním městem spojeny sedmi mosty. Otázk ...

                                               

Velká Fermatova věta

Velká Fermatova věta je jedna z nejslavnějších vět v historii matematiky. Zní takto: Neexistují celá kladná čísla x, y, z a n, kde n > 2, pro která x n + y n = z n {\displaystyle x^{n}+y^{n}=z^{n}}. Větu si v 17. století francouzský matematik ...

                                               

6174 (číslo)

Číslo 6174 je výsledkem jedné úlohy rekreační matematiky. Je označováno jako Kaprekarova konstanta po indickém matematikovi D. R. Kaprekarovi. Toto číslo je pevným bodem posloupnosti definované následujícím rekurzivním algoritmem: Vezmi libovolné ...

                                               

Conwayovi vojáci

Conwayovi vojáci je matematický problém z oblasti rekreační matematiky představený Johnem Conwayem v roce 1961. Jde o variantu čínské dámy pro jednoho hráče. Hraje se na nekonečné hrací ploše, která je přepažena vodorovnou přímkou. Na polorovině ...

                                               

Einsteinova hádanka

Einsteinova hádanka nebo také zebra je logická hádanka, o níž se traduje, že ji vytvořil mladý Albert Einstein. Někdy se za jejího autora považuje Lewis Carroll.

                                               

Martin Gardner

Martin Gardner byl americký matematik a popularizátor vědy. Je známý především pro své sloupky Mathematical Games v časopisu Scientific American, které psal v letech 1956 až 1981 a ve kterých popularizoval nové matematické koncepty. Napsal nebo e ...

                                               

Hra života

Hra života nebo také život je dvoustavový, dvourozměrný celulární automat, který svým chováním připomíná vývoj společenství živých organismu. Odehrává se na matici buněk, jejíž stav předurčuje podobu hry v následujícím kroku. Uživatel pouze určí ...

                                               

KenKen

Kenken vymyslel v roce 2004 japonský učitel matematiky Tetsuya Miyamoto. Puvodním záměrem bylo užití těchto rébusu ve škole k procvičování logického úsudku žáku. Rébusy se velice rozšířily v USA, kde vycházely pravidelně v ruzných časopisech. Pos ...

                                               

Magický čtverec

Magický čtverec je pojem zejména z rekreační matematiky, kde označuje čtvercovou síť o rozměrech n × n {\displaystyle n\times n}, která je vyplněna přirozenými čísly od jedné až do n 2 {\displaystyle n^{2}} tak, že součet čísel ve všech sloupcích ...

                                               

Pentomino

Pojmem pentomino je označována skupina dvanácti rovinných útvaru vzniklých z pěti shodných čtvercu a také soubor nejruznějších úloh, her a hříček, které se k této skupině útvaru vztahují. Často jsou také jako pentomino označovány jednotlivé pento ...

                                               

Problém osmi dam

Problém osmi dam je šachová úloha, respektive kombinatorický problém umístit na šachovnici osm dam tak, aby se podle pravidel šachu navzájem neohrožovaly, tedy vybrat osm polí tak, aby žádná dvě nebyla ve stejné řadě, sloupci, ani diagonální lini ...

                                               

Sudoku

Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem "Number Place". Své velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem "sudoku". Ve světě je sudoku vydáváno v mnoha periodikách. U nás jsou to např ...

                                               

Šťastné číslo

Šťastné číslo je v matematice definováno následujícím zpusobem: vezme se libovolné kladné celé číslo, nahradí se součtem druhých mocnin svých číslic a tento proces se opakuje, dokud se nedojde k číslu jedna nebo dokud se v posloupnosti neobjeví n ...

                                               

Tři domy a tři studně

Zejména v anglicky mluvícím světě je oblíbené zadání úlohy jako problému inženýrských sítí, respektive problému vody, plynu a elektřiny: Plyn, voda a elektřina se mají zavést z plynárny, vodárny a elektrárny do tří domku tak, aby se nikde roury a ...

                                               

Výhonky

Výhonky je hra s tužkou a papírem pro dva hráče, kterou vymysleli v roce 1967 dva britští matematici, John Horton Conway a Mike Paterson.

                                               

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f, g {\displaystyle f,g}, které jsou definovány na nějaké množině D {\displaystyle D}, pak nalezení všech x ∈ D {\displaystyle x\in D}, která splňují rovnost f x = g x {\displaystyle fx=gx} se nazývá rovnicí o jedné neznámé x ...

                                               

Kořen (matematika)

Kořenem funkce f se v matematice nazývá takový prvek a z definičního oboru f, v němž f nabývá nulové hodnoty. Přesněji kořenem je každé a splňující rovnici f = 0. Pro nejběžnější případ, kdy je definiční obor f podmnožinou komplexních resp. reáln ...

                                               

Základní věta algebry

Základní věta algebry je duležité matematické tvrzení, které má fundamentální význam v algebře, ale podstatnou roli hraje i v dalších odvětvích matematiky. Říká, že každý polynom s komplexními koeficienty stupně n ≥ 1 {\displaystyle n\geq 1} má a ...

                                               

Bellmanova rovnice

Bellmanova rovnice pojmenovaná podle svého autora Richarda Bellmana, je nutná podmínka optimality matematické optimalizační metody známé jako dynamické programování. Určuje "hodnotu" rozhodovacího problému v určitém časovém okamžiku podle výplaty ...

                                               

Bézoutova rovnost

Bézoutova rovnost je lineární diofantická rovnice v teorii čísel. Říká, že největší společný dělitel dvou přirozených čísel a b lze zapsat jako lineární kombinaci těchto dvou čísel, jejíž koeficienty jsou celá čísla – nazývají se Bézoutovy koefic ...

                                               

Binomická rovnice

Binomickou rovnicí nazýváme rovnici ve tvaru x n − a = 0 {\displaystyle x^{n}-a=0} s komplexní neznámou x, číslo a je také komplexní číslo. Exponent neznámé x je přirozené číslo. Jde o typ rovnic, které se řeší na Gaussově rovině komplexních číse ...

                                               

Boltzmannova rovnice

Boltzmannova rovnice, známá také jako Boltzmannova transportní rovnice, zavedená Ludwigem Boltzmannem, popisuje statistické rozdělení jedné částice v tekutině. Je to duležitá rovnice nerovnovážné statistické mechaniky, oblasti statistické mechani ...

                                               

Cardanovy vzorce

Cardanovy vzorce jsou matematické vzorce, které se využívají k nalezení kořenu kubických rovnic. Jsou pojmenovány po Girolamu Cardanovi

                                               

Cauchyho rovnice dynamické rovnováhy

Cauchyho rovnice dynamické rovnováhy je parciální diferenciální rovnice, která vychází ze zachování hybnosti v kontinuu. Platí pro transport hybnosti v libovolném kontinuu, kde se neuplatňují relativistické jevy. ρ ∂ v ∂ t + v ⋅ ∇ v = ∇ ⋅ σ → → + ...

                                               

Ciolkovského rovnice

Ciolkovského rovnice popisuje vztah mezi konstrukčními parametry rakety a maximální rychlosti, kterou muže takováto raketa vyvinout. Poprvé ji popsal britský matematik William Moore. Nezávisle na něm ji však objevil koncem 19. století Konstantin ...

                                               

Cramerovo pravidlo

Cramerovo pravidlo je algoritmus umožňující nalezení řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Roku 1750 ho uveřejnil Gabriel Cramer, už předtím však toto pravidlo nalezl Leibniz.

                                               

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, ve kterých jako proměnné vystupují funkce a jejich derivace. Diferenciální rovnice stojí v základech fyziky a jejich aplikace najdeme ve většině oblastí lidského vědění. Pořadí derivací v rovnici mu ...

                                               

Diofantická rovnice

Diofantická rovnice v matematice je neurčitá polynomiální rovnice, která dovoluje proměnným nabývat pouze hodnot z oboru celých čísel. Diofantovské problémy mají méně rovnic než neznámých proměnných a zahrnují nalezení celých čísel, která jsou ře ...

                                               

Drakeova rovnice

Drakeova rovnice je matematický vztah, který teoreticky umožňuje určit počet komunikaceschopných mimozemských civilizací existujících ve stejném okamžiku. Formuloval ho americký astronom Frank Drake v 60. letech 20. století. Rovnice vypadá násled ...

                                               

Eikonálová rovnice

Eikonálová rovnice je jednou ze základních rovnic geometrické optiky. Jedná se o nelineární diferenciální rovnici, která ukazuje vztah mezi vlnovou optikou a geometrickou optikou. Eikonálová rovnice se dá odvodit z Maxwellových rovnic. Do nich do ...

                                               

Einsteinovy rovnice gravitačního pole

Einsteinovy rovnice gravitačního pole zahrnují soubor 10 rovnic v obecné teorii relativity Alberta Einsteina, které popisují základní interakci gravitace jako výsledek zakřivení časoprostoru hmotou a energií. Poprvé je Einstein publikoval v roce ...

                                               

Eulerova rovnice

Eulerova rovnice je obyčejná diferenciální rovnice n -tého řádu tvaru x n y n + a n − 1 x n − 1 y n − 1 + a n − 2 x n − 2 y n − 2 +. + a 2 x 2 y ′ ′ + a 1 x y ′ + a 0 y = 0 {\displaystyle x^{n}y^{n}+a_{n-1}x^{n-1}y^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}y^{n-2}+.+a ...

                                               

Eulerova rovnost

Eulerova rovnost je základní vzorec komplexní analýzy. Svým jednoduchým a elegantním vyjádřením a fundamentálním významem připomíná Einsteinovu rovnici.

                                               

Euleruv vzorec

Euleruv vzorec určuje vztah mezi goniometrickými funkcemi a exponenciální funkcí: e i φ = cos ⁡ φ + i sin ⁡ φ {\displaystyle e^{i\varphi }=\cos \varphi +i\sin \varphi \,\!}

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →