ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Elita

Elita je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení. Puvodně by ...

                                               

Establishment

Establishment je pojem, kterým se obvykle myslí tradiční vládnoucí třída společnosti či jiné struktury, které jí vládnou. Tento pojem se užívá spíše jako vyjádření určitého protestu a bývá proto většinou užíván negativně, hlavně kritiky západní s ...

                                               

Facebooková skupina

Facebooková skupina označuje prvek rozšířené sociální sítě Facebook. Slouží ke sdružování určitého okruhu uživatelu, kteří zde mohou diskutovat, sdílet události, fotografie, dokumenty nebo zasílat zprávy ostatním členum. Typickým příkladem mohou ...

                                               

Chalupář

V českých poměrech se pro trvalé uživatele venkovských chalup používalo v 19. století označení chalupník, což byl drobný zemědělec. Měl zpravidla větší rozsah pozemku i stavení, než mívali domkáři, baráčníci, statkářum se rovnat nemohl. Po roce 1 ...

                                               

Kariéra

Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní trh a pokouší se tam získat určitou prestiž. Rust prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím ...

                                               

Klan

Klan je exogamní příbuzenská skupina, jež odvozuje svuj puvod od společného předka; na rozdíl od rodu však nemuže tento puvod doložit výčtem úplné posloupnosti předku. Společný předek je tak spíše jen předmětem společného přesvědčení a muže být i ...

                                               

Kolektivní jednání

Kolektivní jednání neboli kolektivní akce je dobrovolné samoorganizované sjednocení určitých aktéru za účelem dosažení společného prospěchu. Příkladem kolektivní akce na úrovni jednotlivcu je stávka v továrně: aktéři se bez vnějšího donucení sami ...

                                               

Komunita

Komunita nemá jedinou definici. Komunita muže být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku. V jiném smyslu muže být za komunitu považován sociální ...

                                               

Lumpenproletariát

Lumpenproletariát, hadry a Lumpenpack, pakáž, holota) je pojem zavedený Karlem Marxem a Friedrichem Engelsem pro označení vyvrhelu všech tříd společnosti. Oproti pracujícímu obyvatelstvu, které bylo podle Marxe utlačované, lumpenproletariát byl n ...

                                               

Malá sociální skupina

Malá sociální skupina je sociologický pojem, který se řadí do podkategorie sociální skupiny. Sociální skupina je dělena dle ruzných kritérií. Základní charakteristikou malé sociální skupiny jsou úzké vazby mezi členy, znají se osobně, setkávají s ...

                                               

Maloměšťák

Maloměšťák je označení příslušníka drobné buržoazie anebo člověka s omezeným rozhledem a zastaralými názory. Podle Marxe maloměšťáctví nepochází ze slov "malé město", ale "malý měšťan", snažící se získat prostředky vyšších tříd, přičemž jeho cíle ...

                                               

Marginalizace

Marginalizace je proces sociálního vyloučení, v rámci něhož je určitá skupina obyvatel vytlačena nebo vytlačována "na okraj společnosti" a muže se proto jen limitovaně podílet kulturním, ekonomickém a politickém životě na rozdíl od většinové spol ...

                                               

Měšťanstvo

Měšťanstvo vzniklo během hospodářského rozmachu a vzestupu měst ve středověku a mezi měšťany se puvodně počítali pouze ti obyvatelé měst, kteří v nich vlastnili nemovitosti a trvale tam žili. Zejména tzv. svobodná města měla už ve středověku znač ...

                                               

Modré límečky

Modré límečky je pojem, který označuje příslušnost k dělnické třídě, kdy pracující vykonává fyzickou práci. Takto označovaní pracující mohou být jak školení, tak prakticky zcela neškolení. Příbuzný, nicméně opačný pojem bílé límečky naopak předev ...

                                               

Nomenklatura (politika)

Nomenklatura je označení pro systém aplikovaný v totalitních a autoritativních režimech, kdy jmenování vyšších funkcionářu a pracovníku podléhá schválení stranickými orgány. Prověřeným lidem, vhodným ke jmenování, se říkalo "nomenklaturní kádry". ...

                                               

Obětní beránek

Obětní beránek hrál duležitou roli v období před zničením jeruzalémského Chrámu duležitou roli v liturgii Dne smíření. Na obětního beránky byly symbolicky položeny viny izraelského lidu a beránek byl poté vyhnán do pustiny jako oběť smíření mezi ...

                                               

Potomek

Potomek, v ženském rodu potomkyně, je označení příbuzenského vztahu jedince vuči jeho předkovi v přímé pokrevní linii. V přeneseném významu se muže jednat o další generace příslušníku hnutí např. potomci husitu.

                                               

Prekarizace

Prekarizace je termín označující nahrazování plného pracovního poměru jiným druhem vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejčastěji částečným úvazkem, jednorázovým nákupem služby, dohodou o provedení práce či obchodním vztahem. To vede jedin ...

                                               

Primární skupina

Primární skupina je v sociologii označení pro sociální skupinu, ve které se jedinci angažují celou svou osobností, vytvářejí s ostatními členy intimní vazby a člověk se v ní ocitá bez vlastního rozhodnutí. Pro primární skupinu je typická silná so ...

                                               

Proletariát

Proletariát je ve společenské teorii Karla Marxe a v revolučním marxismu třída, jejíž příslušníci nevlastní výrobní prostředky a jsou tedy svou obživou závislí na jejich vlastnících. Ti toho využívají, nutí proletáře pracovat za nevýhodných podmí ...

                                               

Rodina

Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska rodiču jde o rodinu prokreační, z hlediska dětí ...

                                               

Ružové límečky

Ružové límečky je pojem, který označuje zaměstnání, kde tradičně pracují ženy či jsou tato povolání s nimi spojená. Jde o nemanuální práce, které vykonávají ženy z nižších a středních vrstev a kde nezaujímají vedoucí postavení. Patří sem napříkla ...

                                               

Sekta

Sekta je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i pejorativního významu, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru.

                                               

Sociální agregát

Sociální agregát je takový sociální útvar, jehož členové se sešli náhodou, neplánovaně, navzájem se neznají a pravděpodobně se už ve stejném složení znovu nesetkají. Člení se na shluky, tj. skupiny do 40 lidí) a davy. Lidé se seskupují na určitém ...

                                               

Sociální síť (sociologie)

Sociální síť je sociální struktura tvořená množinou sociálních aktéru a množinou vazeb mezi dvojicemi těchto aktéru. V grafu, který sociální síť znázorňuje, odpovídají aktérum uzly a vztahum hrany. Analýza sociálních sítí se používá pro nalezení ...

                                               

Sociální skupina

Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedincu i od náhodného shromáždění osob; je tvořen dvěma nebo víc ...

                                               

Sociální třída

Sociální třída je termín sloužící k označení souboru jednotlivcu, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování. Třída je jedním z ústředních pojmu teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchicky uspoř ...

                                               

Trojí lid

Schéma trojího lidu je dobová představa o složení raně středověké křesťanské společnosti, zformovaná učenci západní Evropy kolem roku 1000. Boží lid podle jejich představ sestává ze tří řádu: z těch, kdo se modlí – kněží oratores, těch, kdo bojuj ...

                                               

Tým

Tým je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členu. v podniku tvoří tým skupina spolupracovníku, kteří pracují na společném úkolu – pracovní skupina. Ve sportu označuje ...

                                               

Valdenští

Valdenští nebo valdenství bylo středověké náboženské hnutí směřující k reformě křesťanského života inspirované puvodně bohatým lyonským obchodníkem Petrem Valdesem. Franko-provensálská forma jeho jména není známa, byla rekonstruována jako Pierre ...

                                               

VIP

VIP je zkratka z angličtiny. Znamená "very important person", v překladu "velmi duležitá osoba". Lidem označeným jako VIP jsou určeny lepší služby a péče, případně mají přístup do pro širší veřejnost nepřístupných akcí např. "VIP večírky" nebo pr ...

                                               

WASP

WASP je severoamerický sociologický pojem pocházející z akronymu slovního spojení W hite A nglo- S axon P rotestant, přičemž písmeno W muže znamenat také Wealthy, tj. "bohatý". Používá se často v hanlivém smyslu k označení osob většinou bílé plet ...

                                               

Zájmová skupina

Zájmová skupina, též advokační skupina, v přeneseném smyslu i akční skupina nebo lobby je skupina lidí obhajující společný postoj nebo řešení s cílem ovlivnit veřejné mínění a v konečném dusledku politiku případně společnost. Tyto skupiny hrají d ...

                                               

Apoštolští Otcové

Apoštolští Otcové jsou církevní spisovatelé nejstarších dějin křesťanství. V užším smyslu označuje ty rané církevní spisovatele, kteří znali anebo mohli znát apoštoly. Tento výčet zahrnuje tři spisovatele: sv. Polykarp ze Smyrny † mezi 155 a 167 ...

                                               

Arsakovci

Arsakovci byli vládnoucí dynastií ve starověké parthské říši a v Arménii. Jejich pojmenování je odvozeno od jména Arsaka I., puvodně náčelníka skythského etnika Parnu, který se v letech 247–238 př. n. l. zmocnil seleukovské satrapie Parthie v sev ...

                                               

Ašóka

Ašóka, v páli Asóka, byl třetí král Maurjovské říše a jeden z nejvýznamnějších panovníku v dějinách Indie. Je jedním z nejznámějších buddhistických vládcu a zasloužil se o rozšíření buddhismu napříč Indickým subkontinentem i mimo něj; díky němu b ...

                                               

Barbar

Barbar je slovo neznámého puvodu, puvodně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou "řeč" cizincu, podobně jako české slovo "brblat". Řekové tak označovali příslušníky všech národu, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko-perských válek ...

                                               

Bindusára

Bindusára byl v pořadí druhý panovník Maurjovské říše. Jeho otcem byl Čandragupta Maurja, zakladatel dynastie Maurju a jeho předchudce na postu krále. Bindusára po svém otci zdědil rozsáhlou říši, kterou sám dále rozšiřoval a jež dosáhla svého ne ...

                                               

Brhadratha

Brhadratha byl poslední panovník Maurjovské říše. Říše Maurju svého času zabírala valnou většinu Indického poloostrova, vrcholu dosáhla v době Ašóky. Po Ašókově smrti však jeho nástupci nedokázali tak rozsáhlou zemi nadále udržet a Maurjovská říš ...

                                               

Gautama Buddha

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. Podle tradice se narodil jako princ královského rodu Šákju proto je později nazýván Buddhou Šákjamunim. Do 29 ...

                                               

Církevní otcové

Církevní otcové je označení pro církevní spisovatele křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru. Slovo otec získalo tento svuj význam v pruběhu 4. století, za zlatý věk patristiky. Termínu se užívalo pro ...

                                               

Čánakja

Čánakja, někdy nazývaný též Kautilja nebo Višnugupta, byl indický filozof, učenec a poradce Čandragupty Maurjy, prvního panovníka Maurjovské říše, a jeho nástupce a syna Bindusáry. Někdy je označován za zakladatele politologie a ekonomie.

                                               

Čandragupta I.

Čandragupta I. byl panovník Guptovské říše v severní Indii, první z tzv. "velkých králu", kteří této zemi vládli. Jelikož to byl právě on, kdo položil základ říše Guptu, bývá často považován za jejího prvního vládce vubec. Na trun nastoupil po sv ...

                                               

Čandragupta II.

Čandragupta II., často nazýván Vikramáditja či Čandragupta Vikramáditja, byl jeden z nejmocnějších panovníku Guptovské říše. Během doby jeho vlády někdy v letech 375-413/15 dosáhla říše Guptu vrcholu, celé období vlády Guptovcu je někdy označován ...

                                               

Čandragupta Maurja

Čandragupta Maurja, někdy nazývaný jen Čandragupta, byl zakladatelem a prvním panovníkem Maurjovské říše, která byla pravděpodobně nejrozlehlejší říše, jaká kdy vládla na indickém území. Právě pod nadvládou Čandragupty se tato relativně malá říše ...

                                               

Dašaratha

Dašaratha byl zhruba mezi lety 232 – 224 př. n. l. král Maurjovské říše. Podle Matsja purány na trun nastoupil po svém dědovi, králi Ašókovi. Podle legend však po Ašókovi nastoupil jeho syn Kunála či Kunáluv syn Sampadi; určení pořadí maurjovskýc ...

                                               

Eset (královna)

Eset byla matkou Thutmose III., jediného syna faraona Thutmose II. Její syn zemřel v roce 1425 př. n. l. a její jméno je zmíněno na jeho obinadlech na mumii na soše v Karnaku. Ačkoli je v těchto zmínkách Eset titulována jako Velká královská manže ...

                                               

Gaumáta

Gaumáta byl perský král panující od března do září roku 522 př. n. l. Je zmiňován v Behistunském nápisu i v Hérodotových Dějinách, v obou případech jako muž médského puvodu, stojící mimo achaimenovskou královskou dynastii. Oficiálně se prý vydáva ...

                                               

Gýgés

Gýges byl starověký lýdský král, který založil dynastii Mermnovcu. Gýgés je zpola mýtickou postavou řecko-římské antiky, soudobé asyrské prameny však dokládají jeho existenci.

                                               

Huviška

Huviška byl kušánský král, který nastoupil na trun okolo čtyřicátých let 1. století po králi Kaniškovi. Na truně se udržel okolo čtyřiceti let, poté na jeho místo nastoupil Vásudéva I. Již během rané období své vlády věnoval značné úsilí upevnění ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →