ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49                                               

Boží prozřetelnost

Boží prozřetelnost nebo krátce jen Prozřetelnost označuje vyšší božskou prozřetelnost, která řídí nebo ovlivňuje lidské osudy a běh světových dějin. Katolickou definici podává Bruggeruv Filosofický slovník takto: "Prozřetelností se nazývá pusoben ...

                                               

Božský zákon

Božský zákon je věčný, absolutně platný zákon, který jako jediný si nárokuje dosáhnout vyslovené uznání neproblematickým zpusobem. Proto už Hérakleitos ztotožnil božský zákon s logem, kterému podléhá svět jako celek. Božský zákon je to, co určuje ...

                                               

Buh

Buh, bohyně či božstvo je bytost výjimečné moci jež je předmětem náboženské úcty a kultu. Bohové přesahují svou mocí jiné bytosti, včetně člověka a často je jim připisováno stvoření světa a jiné výjimečné činy. Představují ústřední koncept většin ...

                                               

Dobro

Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova "dobrý". Muže tedy znamenat to, co lze v silném slova smyslu označit za dobré. Toto označení lze zhruba chápat ze tří stránek, které se navzájem nevylučují: objektivní dobro – to, co prospívá; ...

                                               

Evolucionismus (náboženství)

Evolucionismus je v religionistice teorie, která předpokládá vývoj náboženských systému od jednodušších ke složitějším. Mezi první zastánce této teorie patřili angličtí badatelé Edward Burnett Tylor, který považoval za nejstarší formu náboženství ...

                                               

Extáze (stav)

Extáze je označení stavu, ve kterém člověk nevnímá své okolí a prožívá pouze psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradávna součástí či vrcholem náboženských rituálu a představ. Dotyčný jedinec překročí své obyčejné m ...

                                               

Hagioterapie

Hagioterapie je psychoterapeutická metoda, jejíž název je odvozen z řeckých slov "therapeia" – péče, léčba, a "hagios" – svatý, čistý, posvátný. Představuje směr skupinové existenciální psychoterapie, jehož cílem je očištění života od dysfunkčníc ...

                                               

Homosexualita a náboženství

Postoje ruzných náboženství k homosexualitě se ruzní, některá homosexualitu tolerují, většinou však jde o postoje odmítavé až zakazující a potlačující. Například vztah křesťanství a homosexuality je jedním z diskutovaných témat v amerických "kult ...

                                               

Klerikalismus

Klerikalismus označuje politický směr, jehož motivací je reprezentace církevních názoru a jejich prosazování ve státní politice, nebo směr upřednostňující v rámci církve duchovní na úkor laiku. Jako klerikální se označují strany, které jsou přímo ...

                                               

Kult

Kult je označení pro určité pojetí vztahu člověka k bohu, člověku, bytosti či předmětu, které se projevuje jeho velebením, uctíváním nebo zbožněním toho, co boha představuje, symbolizuje. Předmět kultu se stává idolem = modlou, kult se pak stává ...

                                               

Literalismus

Literalismus muže označovat: konkrétně a nejčastěji: tendenci nebo ideologii lpění na doslovném překladu určitého většinou pro danou oblast klíčového písemného pramene, typicky základních náboženských textu skriptuální literalismus, zejména Korán ...

                                               

Monolatrie

Monolatrie, doslova jediné uctívání = jediné a λατρεία = uctívání) znamená uctívání jediného boha na určitém místě nebo ve zvláštním kmeni nebo v lidu, aniž by existence jiných bohu byla zpochybněna. Tento pojem se mnohdy těžko odlišuje od henote ...

                                               

Moudrost

Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od bezprostředních podnětu a okolností. ...

                                               

Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova směřující k získání znalostí v oblasti náboženství. Je to také školní předmět vyučovaný především na základních školách.

                                               

Náboženství a sexualita

Většina světových náboženství se snaží řešit morální otázky související s lidskou sexualitou. Všechny náboženské systémy obsahují morální kodexy týkající se sexuality. Tyto morální kodexy se snaží regulovat situace, které mohou vést ke vzniku sex ...

                                               

Náboženství ve světě

Náboženství je názor určité skupiny lidí na otázku, jak vznikl a jak funguje svět. Většina věří v nadlidské či nadřazené síly, ukryté v osobě Bohu, polyteismus nebo jen jednoho Boha, monoteismus. Jiná náboženství nemají žádného Boha, protože věří ...

                                               

Neznámý buh

Neznámý buh byl ve starověkém Řecku spolu s panteonem uctívané mytologické božstvo. V Athénách byl tomuto božstvu zasvěcen chrám. Nemělo jít o žádného konkrétního boha, ale o oltář, jímž měla být vzdána patřičná úcta všem božstvum, jejichž jméno ...

                                               

Ortodoxie (náboženství)

Ortodoxie je trvání na tradičních názorech, ideologii či chování, zejména v náboženství. V řadě náboženství si vyvinuly ortodoxní směry, některá náboženství takto přímo vznikla nebo mají ortodoxii dokonce v názvu. Pojem nicméně nebyl znám ve star ...

                                               

Parodické náboženství

Parodické náboženství je náboženství, které zpochybňuje duchovní přesvědčení druhých, často prostřednictvím humoru, satiry nebo burlesky. Je často konstruované pro dosažení specifického účelu spojeného s jiným systémem víry a muže být parodií i n ...

                                               

Právo na život

Právo na život patří k nejduležitějším základním lidským právum. Zaručuje právo na život v jeho nejužším smyslu slova, tj. na existenci člověka na Zemi s jeho fyzickou a biologickou podstatou, založenou na dustojnosti lidského života.

                                               

Sodomie

Sodomie je puvodně náboženský termín, který označuje společensky neakceptované sexuální chování, např. orální sex, anální sex, stejnopohlavní sexuální styk či sexuální styk se zvířaty ; zejména dříve se užíval i v právu jako označení druhu trestn ...

                                               

Spravedlnost

Spravedlnost je jeden ze základních pojmu pro dobré uspořádání lidských vztahu, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to nejduležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a "nazývá se také dob ...

                                               

Strom (mytologický symbol)

Strom byl v mnoha dávných civilizacích, kulturách a náboženstvích ať už jako rostlina či mytologický symbol významným předmětem uctívání a rovněž místem pro nejruznější obřady, modlitby a meditace, které provázely každodenní duchovní život mnoha ...

                                               

Světskost

Výraz světský označuje něco pozemského. V užším slova smyslu označuje někoho, kdo zustává před chrámem, aniž by do něho vstoupil. Širším významem tohoto slova pak rozumíme věci všední, které jsou opakem věcí posvátných. Za světské označujeme např ...

                                               

Templetonova cena

Templetonova cena je významné ocenění každoročně udělované Templetonovou nadací. Založeno bylo v roce 1972. Jeho nositelem se muže stát žijící osoba, která se zasloužila o přínos na poli "pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních sku ...

                                               

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech: Psychologický a náboženský význam: celková duvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Mužeme také mluvit o duvěře např. v poznatky ...

                                               

Výhrada svědomí

Výhrada svědomí je koncept umožňující řešit závažné konflikty svědomí. Na jejím základě muže člověk odmítnout konat něco, co je v příkrém rozporu s jeho svědomím. Definována muže být pouze na základě svědomí, nebo případně na konkrétnějším základ ...

                                               

Zákon tří stádií

Zákon tří stadií tvoří jádro filosofie dějin francouzského myslitele Augusta Comta. Jedná se o teorii vývoje lidského vědění, který v zákonité posloupnosti prochází třemi stádii – teologickým, metafyzickým a pozitivním. Ruznými stádii vývoje Augu ...

                                               

Zbožštění

Zbožštění je proces, kterým se podle některých filosofií a náboženství člověk stává bohem. Někdy se tomuto procesu také říká exaltace nebo oslavení. Theosis jako teologický princip nacházíme v tradičních šamanistických kultech, starověkých polyte ...

                                               

Zlo

Zlo je teologický pojem označují všeobecně jakoukoli negaci. S určením jeho přesné definice je to velmi obtížné, většina křesťanských teologu se shoduje na tom, že zlo nemá samostatně stojící definici. Uvádějí často pak definici, že zlo je nedost ...

                                               

Ženské božstvo

Bohyně nebo božstvo, jemuž jsou připsány aspekty ženství, je častým předmětem mytologií a náboženských systému. S ženskými božstvy bylo spojováno mnoho ruznorodých atributu - krása, láska, mateřství, plodnost, ale i válka či smrt. V některých náb ...

                                               

Portál: Náboženství

                                               

Artušuv dvur v Toruni

Budova je postavená na třech středověkých pozemcích. První Artusuv dvur, řádně nazývaný "sociální dum" nebo "klubový dum" název Artusuv dvur se objevil až na začátku 17. století, byl postaven v letech 1385–1386. V roce 1466 byl zde podepsán 2. to ...

                                               

Činžovní dum u Hvězdy v Toruni

Činžovní dum u Hvězdy v Toruni je činžovní dum nacházející se v Toruni. Vyčnívá se fasádou z pozdního baroka, která na vrhu je vyzdobená zlatou hvězdou, od které se vzal název. Současný stav budovy je výsledkem mnoha oprav a rekonstrukcí.

                                               

Grand Bassam

Grand Bassam je město v jihovýchodním Pobřeží slonoviny ležící východně od Abidžanu. V letech 1893 až 1896 byl hlavním městem kolonie. V dusledku epidemie žluté zimnice se pak správa kolonie přesunula do Bingerville. Obě sídla zustala klíčovými p ...

                                               

Kapellbrücke

Kapellbrücke je nejstarší zastřešený dřevěný most v Evropě. Je švýcarskou kulturní památkou a symbolem města Lucern. Postaven byl v roce 1333. Pro turisty je duležitým orientačním bodem i atrakcí.

                                               

Kulturní památka

Kulturní památka je nemovitý nebo movitý objekt kulturního významu. Zákon Národního shromáždění Republiky československé č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ji s účinností od 3. května 1958 definoval jako kulturní statek, který je dokladem hi ...

                                               

Má vlast cestami proměn

Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektu ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální st ...

                                               

Návštěvní kniha

Návštěvní kniha je kniha nebo sešit, kam lze zapsat jakýkoliv vzkaz či připomínku týkající se místa, kde dochází k návštěvě. Před rozvojem internetu se návštěvní knihy typicky vyskytovaly v prostředí kulturních či přírodních památek jako např. v ...

                                               

Plaketa

Plaketa je obvykle čtvercová destička z kovu nebo jiného materiálu, jednostranně zdobená reliéfem. Podobně jako medaile muže sloužit jako vyznamenání, odměna nebo upomínka.

                                               

Prostředí kulturní památky

Prostředí kulturní památky je v české legislativě neurčitý a nedefinovaný právní pojem, který označuje jakousi méně formální analogii ochranného pásma ve vztahu ke kulturním památkám. Pro některé činnosti v prostředí kulturní památky si vlastník ...

                                               

Seznam památek v Sarajevu

Vzhledem k dlouhé historii zahrnující mnoho období, kdy se střídaly ruzné kultury i náboženství, je hlavní město Bosny a Hercegoviny Sarajevo relativně bohaté na množství ruzných památek, jak křesťanských, tak i muslimských či židovských. Na územ ...

                                               

Waddesdon Manor

Waddesdon Manor je venkovská zámecká rezidence, která byla postavena pro barona Ferdinanda de Rothschilda v letech 1874–1889 v hrabství Buckinghamshire v Anglii. Je umístěn v údolí Aylesbury, 10.6 km západně od Aylesbury. Je postaven v novorenesa ...

                                               

Wiki miluje památky

Wiki miluje památky je každoroční mezinárodní fotografická soutěž konaná v pruběhu září. Soutěž organizují prostřednictvím dobrovolníku pobočky nadace Wikimedia Foundation. Účastníci soutěže nahrávají na úložiště obrázku Wikimedia Commons své fot ...

                                               

Diktát

Diktát je specifická didaktická metoda využívaná pro procvičení a pravidelnou kontrolu praktických znalostí pravopisu na mnoha českých základních a středních školách. Metoda diktátu spočívá v mluveném předříkání připraveného textu učitelem v hodi ...

                                               

Dysgrafie

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a ...

                                               

Ghostwriter

Ghostwriter je anglické slovo označující profesionálního spisovatele, který je placený za napsání textu, jehož autorství je oficiálně připsáno jiné osobě – objednavateli. Skutečný pisatel zustává v anonymitě. Stupeň autorského podílu ghostwritera ...

                                               

Hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty

Hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty je jedním z nejefektivnějších zpusobu generování znaku pomocí klávesnice počítače, psacího stroje nebo jiného zařízení, které používá jako vstupní zařízení dat normalizovanou klávesnici.

                                               

Kaňka

Kaňka v užším slova smyslu je inkoustová skvrna. Bývala zpusobena neopatrným zacházením či poškozeným namáčecím inkoustovým či plnícím perem. Kaňky byly pokládány za něco, za co by se měl jejich puvodce stydět.

                                               

Latrinálie

Latrinálie je označení pro anonymní nápis umísťovaný zejména na veřejné záchody. Jedná se o nápisy, které mohou a nemusí být veršované. Latrinálie se vyskytují zejména na veřejných toaletách na toaletách ruzných hostinských zařízení, škol všech s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →