ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

Informační architektura

Informační architektura je spojení vědy a umění, která vytváří organizovaný prostor. Je to tedy sběr informací, který je třeba zorganizovat a následně správně prezentovat, aby pro uživatele bylo nalezení informace co nejjednodušší.

                                               

Informační věda

Informační věda je v nejširším pojetí chápána jako obecná věda o informaci, v užším významu pak jako věda interdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi procesu vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce ...

                                               

Agnotologie

Agnotologie neboli "zkoumání nevědomosti" je disciplína, která si všímá ztrácení vědomostí, o něž společnost jako celek přišla, a to zejména z duvodu a/nebo prostřednictvím: ukrývání nebo utajování poznatku úmyslného či náhodného ničení, ztráty, ...

                                               

Analýza dat

Analýza dat je široká oblast aktivit a technik zpracování a využívání hromadných dat s cílem odhalit užitečné informace a podpořit rozhodování. Používá se ve vědě i v aplikovaných oblastech a její duležitost stále narustá s tím, jak postupuje dig ...

                                               

As We May Think

As We May Think je článek amerického vědce Vannevara Bushe publikovaný v červenci 1945 v časopisu The Atlantic Monthly. Kromě popisu memexu se v něm autor zamýšlí nad tehdejší vědou a jejími možnostmi.

                                               

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy je oborová výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínu z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících vědních disciplín a zároveň je překladovou databází uvádějíc ...

                                               

Data science

Data science neboli datová věda je interdisciplinární obor, který využívá vědecké metody, procesy, algoritmy a systémy pro získávání znalostí a poznatku z dat v ruzných podobách, jak strukturovaných, tak nestrukturovaných podobně jako data mining ...

                                               

DIKW pyramida

DIKW pyramida je známá také jako DIKW hierarchie, znalostní či informační hierarchie nebo datová pyramida. Jedná se o informační model, vysvětlující strukturní a funkční vztahy mezi daty, informací, znalostí a moudrostí. Hierarchie napovídá, že d ...

                                               

Dokumentalistika

Dokumentalistika je "teoretický a praktický obor zabývající se systematickým sběrem, pořádáním, vyhledáváním a distribucí zaznamenaných informací, obvykle ve specifických vědních oborech nebo disciplínách." Obor vznikl na přelomu 19. a 20. stolet ...

                                               

E. Glynn Harmon

Elmer Glynn Harmon byl profesor na Texaské univerzitě v Austinu. Výzkum Dr. Harmona byl zaměřen na základní otázky povahy informací a lidského uvažování, se specifickým aplikováním informační vědy do lékařské informatiky, ekonomii informací, inte ...

                                               

Ergodická literatura

Ergodická literatura je pojem zavedený Espenem J. Aarsethem v jeho knize Cybertext - perspektivy ergodické literatury. Název je odvozen od řeckého slova ergon, znamenající práci a hodos, znamenající cestu. Aarset sám definuje ergodickou literatur ...

                                               

Evidence-based librarianship

Evidence-based librarianship je moderní trend vycházející z puvodního konceptu, vzniklého v 90. letech 20. století "Evidence Based Medicine" v originále evidence-based medicine. Tento koncept je součástí manažerského procesu pro kvalitní a podlož ...

                                               

Explicitní znalosti

Explicitní znalosti jsou znalosti, které lze snadno vyjádřit, kodifikovat, vyvolávat a verbalizovat. To znamená, že je mužeme vyjádřit pomocí jazyka, písma, obrázku, matematické formule, not či digitálního záznamu. Dají se snadno předávat druhým. ...

                                               

Chování při vyhledávání informací

Chování při vyhledávání informací popisuje záměrné vyhledávání informací s cílem dosáhnout určitého cíle a uspokojit určitou informační potřebu. V pruběhu tohoto procesu muže člověk pracovat s manuálními informačními systémy, lidmi i počítačem.

                                               

Infometrie

Infometrie je věda zkoumající množství informací obsažených v dokumentu či jiném sdělení a dále také změny tohoto množství při ruzných transformacích informací v pruběhu společenského informačního procesu. Založil ji profesor Otto Nacke v roce 1979.

                                               

Katalogizace

Katalogizace je popis dokumentu tak, aby se v nich vyznal nějaký další informační pracovník nebo uživatel. Podle toho, jakým zpusobem se katalogizuje, mužeme katalogizaci dělit na jmennou a věcnou.

                                               

Knihovna knihovnické literatury

Knihovna knihovnické literatury je informační, dokumentační a referenčním centrum knihovnictví a informační vědy v České republice. Specializuje se především na služby poskytované knihovníkum a informačním pracovníkum, oborovým pedagogum, student ...

                                               

Komunikace vědy

Komunikace vědy je praxe informování, vzdělávání a zvyšování povědomí o vědeckých tématech a výsledcích. Vědečtí komunikátoři a obecenstvo jsou často nejednoznačně definováni a odbornost a úroveň vědeckých znalostí se u každé skupiny liší. Mužeme ...

                                               

Henri La Fontaine

Henri Marie La Fontaine byl významným belgickým právníkem, politikem, bibliografem a zastáncem ženských práv. Společně se svým přítelem Paulem Otletem položil základy dokumentalistiky. S Otletem stál také u zrodu Mezinárodního bibliografického in ...

                                               

Pierre Lévy

Pierre Lévy je francouzsko-kanadský filosof, informační vědec, mediální teoretik a jedna z nejvýraznějších osobností zabývajících se kolektivní inteligencí. Lévy již od raných 90. let předkládá popisy a vize nové kultury spojené s rozvojem digitá ...

                                               

Mediální ekologie

Koncept mediální ekologie vychází z předpokladu, že technologie nejen výrazně ovlivňuje společnost, ale také kontroluje prakticky všechny oblasti života a virtuálně ovládá všechny životní pochody. Ekologie v tomto pojetí odkazuje na životní prost ...

                                               

Memex

Memex je zařízení pro zvětšení lidské paměti, které roku 1945 ve svém článku As We May Think popsal americký vědec Vannevar Bush. Jeho hlavní funkcí mělo být ukládání a zpětné vyhledávání informací. Zařízení bylo složeno z obrazovek, klávesnice a ...

                                               

Obalkyknih.cz

Projekt Obalkyknih.cz slučuje ruzné zdroje informací o knihách v rámci jedné webové služby. Služba je určena pro knihovny, dodavatele knihovních systému, čtenáře a nakladatele.

                                               

AZ-kvíz

AZ-kvíz je vědomostní a strategická televizní soutěž vysílaná od 2. ledna 1997 Českou televizí. Úkolem je pomocí správných odpovědí získat pole a jimi spojit tři strany trojúhelníku – hrací tabule. Soutěž připravuje brněnské studio České televize ...

                                               

Doménový expert

Doménový expert je odborník v určité věcně vymezitelné oblasti. Ta muže být vymezena široce, nebo naopak velmi specificky. Expertem muže být kdokoli bez ohledu na pracovní zařazení – muže jím být jak pracovník helpdesku, tak divizní ředitel – dul ...

                                               

Management znalostí

Management znalostí jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje. Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přemě ...

                                               

Nejchytřejší Čech

Soutěž se skládá z šesti soutěžních večeru. V prvních čtyřech se představí vždy šest nových soutěžících a z každého postoupí vítěz přímo do finále. Pátý večer se utkají 4 soutěžící, kteří skončili na druhém místě a do finále postoupí ještě jeden ...

                                               

Omyl

Omyl neboli mýlka, řidčeji knižně zmýlená, případně nedopatření či cizím slovem renonc, je chybné neúmyslné či nechtěné lidské jednání vzniklé obvykle z únavy, nepozornosti, roztržitosti, nesoustředěnosti, onemocnění apod. Jako takové se muže vys ...

                                               

Vědomost

Vědomost je poznatek, který je osvojený nějakou formou učení. Představuje osvojená, tj. pochopená a zapamatovaná fakta a vztahy mezi nimi. V závislosti na počtu, hloubce, šířce, správnosti a délce trvání platnosti vědomostí lze dosáhnout ruzných ...

                                               

Znalostní ekosystém

Znalostní ekosystém je koncept, jenž spadá do oblasti managementu znalostí. Koncepce znalostního ekosystému vychází z ekologické teorie ekosystému, který je definován jako označení pro ucelenou část biosféry, jež ovšem není uzavřená a komunikuje ...

                                               

Americké hlavní město kultury

Titul Americké hlavní město kultury byl založen v roce 1997 "Organizací amerických hlavních kulturních měst" a od roku 1999 je každoročně propujčován jednomu z měst. Vzor projektu byl titul Evropské hlavní město kultury. Doposud byla zvolena pouz ...

                                               

A las barricadas

A las barricadas byla jedna z nejpopulárnějších písní španělských anarchistu během španělské občanské války. Hudba je inspirovaná polskou písní Varšavanka roku 1905. Text byl napsaný Valerianem Orobónem Fernándezem v roce 1936. "Konfederace" zmín ...

                                               

A.C.A.B.

A.C.A.B. je zkratka všeobecně konotující odpor proti politickým represím a policejní brutalitě. Má antiautoritářskou konotaci, je však používána i krajní pravicí, fotbalovými hooligans a skinheady jako výraz odporu k policii, a tak i vládnímu stá ...

                                               

Anarchističtí buřiči

Anarchističtí buřiči, "básníci života a vzdoru", je označení pro generaci českých spisovatelu, která se začala tvořit na počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovcu a vrcholícího symbolismu a dekadence představitelu České moderny. Jen ...

                                               

Conflict (hudební skupina)

Conflict je anglická punk rocková hudební skupina založená v roce 1981. Kapela je význačná svými radikálními levicovými názory a aktivismem. Od roku 2003 funguje spíše nepravidelně a nevydává nové nahrávky. Své aktivity omezili na občasné živé vy ...

                                               

Crass

Crass byla anglická punková kapela propagující anarchismus, přímé akce, zrušení státu a soukromého vlastnictví. Crass vznikli v roce 1977 na farmářském sídlu ze sedmnáctého století zvaném Dial House určeném jako základna kulturních, uměleckých a ...

                                               

Dial House

Dial House je farmářským sídlem z šestnáctého století umístěným hluboko na venkově v anglickém Essexu, na okraji lesa Epping Forest. Dial House je mezinárodní komunita a domov anarchopunkové skupiny Crass. Od roku 1967 se toto místo stalo otevřen ...

                                               

Chumbawamba

Chumbawamba byla anglická alternativně rocková skupina fungují přes tři dekády. Jejich produkce postupně vystřídala celou řadu žánru, od anarchistického punku, přes popem ovlivněnou tvorbu po world music a folk. Částečně byli blízcí skupině Crass ...

                                               

Nový kult

Nový kult byl časopis, jehož redaktorem byl Stanislav Kostka Neumann. Vycházel v letech 1897–1905. Do časopisu přispívali i ostatní buřiči jako Viktor Dyk, František Gellner, Karel Toman, Fráňa Šrámek.

                                               

SKA-P

Ska-P je ska punková hudební skupina založená v Madridu v roce 1994. Občas bývá zařazena jako politická, silně levicově založená anarchistická hudební skupina. Ska-P kombinuje upřímné a výstižné texty s rychlostí punkového stylu a melodií ska. Je ...

                                               

Symbolika anarchismu

Přestože anarchisté zpočátku odmítali význam symbolu v jejich politickém hnutí, hlavními symboly anarchismu se stalo áčko v kruhu a černá vlajka. Jednotlivé anarchistické směry si poté vytvořily vlastní partikulární symboly.

                                               

V jako Vendeta

V jako Vendeta je puvodně britská desetidílná komiksová série napsaná Alanem Moorem a převážně ilustrovaná Davidem Lloydem. Originální série byla vydávána černobíle časopisecky od roku 1982 do roku 1985 ve Spojeném království pod nakladatelstvím ...

                                               

Čajovna

Čajovna je veřejné místo, kam se chodí pít čaj. Tento termín se ale také používá pro zvláštní domácí místnosti nebo domky určené k pití čaje například v Japonsku.

                                               

Čajový obřad

Čajový obřad nebo 茶道) je rituální forma přípravy čaje. Tento termín většinou odkazuje na čínský čajový obřad a japonský čajový obřad. Japonský čajový obřad, který je známější, byl ovlivněn čínským čajovým obřadem zejména ve starověku a středově ...

                                               

Kaj-wan

Před čínskou dynastií Ming se čaj běžně pil z nádoby, ve které se zároveň i připravoval. Jak popsal čajový mistr Lu Jü, tato zvláštní miska musela být dostatečně velká, aby pojala všechny nástroje a činnosti spojené s přípravou čaje, a zároveň do ...

                                               

Ueda Sóko-rjú

Ueda Sóko-rjú je kulturní estetická tradice japonského čajového obřadu, která má svuj puvod v samurajské kastě feudálního Japonska. Tato tradici se běžně nazývá Ueda Sóko-rjú nebo Ueda-rjú. Zakladatelem, po němž je tato škola pojmenována, je voje ...

                                               

Čtení

Čtení je zpusob získávání informací z něčeho, co bylo napsáno. Čtení zahrnuje poznávání symbolu, které tvoří jazyk. Čtení a poslech jsou u lidí dva nejčastější zpusoby získávání informací. Číst lze pro sebe nebo předčítat nahlas pro publikum.

                                               

Čítanka

Čítanka je název zvláštní knihy, která je určena pro čtení vybraných literárních textu. Na školách se jedná o učebnici, která v prvních ročních základní školy slouží pro výuku čtení, v 1. ročníku se nazývá slabikář. Ve vyšších ročnících základníc ...

                                               

Dyslexie

Dyslexie je specifická porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení, která se projevuje nesnázemi při učení se číst. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradi ...

                                               

Metoda PQRST

Metoda PQRST je známá metoda učení nebo také efektivního čtení. Použití této metody vede ke zlepšení pochopení a zapamatování klíčových informací, je proto vhodná při studiu zejména nového textu. Metoda je složena z pěti následujících kroku vedou ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →