ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Bielefeldská škola

Bielefeldská škola je hnutí uvnitř německé historiografie, které vzniklo na počátku 70. let 20. století kolem historiku Hanse-Ulricha Wehlera a Jürgena Kocky z Bielefeldské univerzity. Hnutí se zaměřovalo na zkoumání sociálních dějin a bralo si m ...

                                               

Dlouhé 19. století

Za počátek se považují události francouzské revoluce, kdy se měšťanstvo vymanilo z nadvlády šlechty. Konec dlouhého 19. století představují politické zlomy jako dusledek první světové války, které se projevily mj. v procesech nacionalizace, demok ...

                                               

Encyklopedia Powstań Śląskich

Encyklopedia Powstań Śląskich je polská encyklopedie editovaná Franciszkem Hawrankem. Týká se historie Slezska, zejména v období slezských povstání. Publikace vydaná v Opolí v roce 1982 byla výslednou prací vědcu z opolského Slezského institutu. ...

                                               

Historicita

Historicita v oblasti zkoumání dějin je faktická existence nějaké osoby, jevu nebo události. Slovo se používá pro odlišení skutečně v minulosti existujícího od mýtu a legend. Otázka historicity bývá duležitá zejména při zkoumání stranicky zaujatý ...

                                               

Historická mapa

Historická mapa je kartografické tematické dílo, které zachycuje historické události. Muže zobrazovat i historické téma nebo určité území tak, jak vypadalo v historii. Na rozdíl od pojmu historická mapa používá odborná literatura pro mapy vydané ...

                                               

Historická metoda

Historická metoda je soubor technik a postupu, které užívají historikové při práci s primárními zdroji a jinými dukazy, včetně dukazu, které nabízí archeologie, pro výzkum a následné psaní historie ve formě historických záznamu. Studium historick ...

                                               

Historická rekonstrukce

Historická rekonstrukce je druh hry či zábavy, při níž se její účastníci snaží vytvořit obraz historické události nebo období. Snaží se tím přiblížit a připomenout divákum historii. Obvykle se rekonstruují bitvy. Zvláštním druhem historických rek ...

                                               

Katastrofismus

Palmer, T. 1994 Catastrophism, Neocatastrophism and Evolution. Society for Interdisciplinary Studies in association with Nottingham Trent University. ISBN 0-9514307-1-8 SIS ISBN 0-905488-20-2 Nottingham Trent University Zillmer, H J. Země versus ...

                                               

Krátké 20. století

Výraz krátké či kratší 20. století je termín, který označuje období mezi lety 1914 až 1991. Jako začátek období se chápe vypuknutí první světové války a jeho konec představuje rozpad Sovětského svazu. Výraz puvodně použil Iván Berend Maďarská aka ...

                                               

Longue durée

Longue durée, doslova "dlouhé trvání", znamená historické procesy, které lze pozorovat a pochopit jen ve velmi dlouhém časovém měřítku. Zároveň je to program historického bádání, které si všímá především takových velmi pomalých, ale duležitých vý ...

                                               

Marxistická historiografie

Marxistická historiografie je proud dějepisectví založený na historickém materialismu ovlivněný marxistickou ideologií. Marxistické dějepisectví zaměřující se na zkoumání sociálních a hospodářských dějin přivedlo zájem historiku ke zkoumání dosud ...

                                               

Oživlá historie

Živá historie či oživlá historie, často používaná je zkratka LH, je aktivita, která usiluje co největší přiblížení se životu v určité historické době. Zatímco historický šerm se zabývá představováním pouze úzké třídy válečníku, živá historie má t ...

                                               

Sonderweg

Sonderweg je pojem, který bývá v části německé historiografie užíván pro označení specifického německého historického vývoje v 19. na počátku 20. století. Užívání i význam tohoto termínu prošly v pruběhu 20. století radikální proměnou a mezi hist ...

                                               

Translatio imperii

Translatio imperii je koncept vyvinutý ve středověku a popisující historii jako lineární vývoj. Následník získává vládu přenesením moci z jednoho nejvyššího vládce na dalšího.

                                               

Dějiny peloponéské války

Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem. Sepsal je Thúkydidés, který se války účastnil jako generál na straně Athén. Dílo není dokončeno, ...

                                               

Dějiny ruského státu

Dějiny ruského státu, dříve též Dějiny říše ruské, rusky История государства Российского je dvanáctisvazkové historiografické dílo ruského spisovatele Nikolaje Michajloviče Karamzina.

                                               

Did Six Million Really Die?

Did Six Million Really Die? je jedna z nejznámějších knih popírajících holokaust. Jako autor knihy je uváděno jméno Richard E. Harwood, což je pseudonym připisovaný absolventu historie na Westfield College v Londýně a členu krajně pravicové Brits ...

                                               

Exordium magnum Cisterciense

Exordium magnum Cisterciense je významný spis, popisující část dějin cisterciáckého řádu. Autorství spisu se tradičně připisuje opatu Konradovi z Eberbachu † 1221. Spis zachycuje dějiny cisterciáckého řádu od jeho počátku do konce 12. století. Ob ...

                                               

Historia Langobardorum

Historie Langobardu je ústředním dílem Pavla Diacona, které bylo sepsáno na konci 8. stol. Tato nedokončená historie zpracovaná do 6 knih byla vytvořena po roce 787 avšak ne později než v roce 796, pravděpodobně v klášteře Monte Cassino. Historie ...

                                               

Jihlava pod hákovým křížem

Jihlava pod hákovým křížem je kniha Jiřího Vybíhala napsaná ve spolupráci s Vilémem Wodákem, která den po dni dokumentuje události v městě Jihlava v době Protektorátu Čechy a Moravy v období let 1939–1945. Jiří Vybíhal za ni získal cenu Rady měst ...

                                               

Anno Mundi

Anno Mundi odkazuje na kalendář počítaný od stvoření světa. Příkladem muže být židovský kalendář, který uvažuje, že stvoření světa se odehrálo roku 3760 př.n.l. Je založen na kronice Seder Olam Rabbah rabína Jose Ben Halafty z 2. století n.l. Rok ...

                                               

Atomový věk

Atomový věk je termín, který označuje dobu po roce 1945, kdy došlo ke shození prvních atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki, a také pojem, který označuje využití jaderné energie.

                                               

Belle Époque

Belle Époque je slovní označení období evropských dějin mezi lety 1890 a 1914. Ve Francii je to počátek desetiletí Třetí republiky, ve Velké Británii pak jde o období konce vlády královny Viktorie a vlády Eduarda VII. Symboly puvabných a bezstaro ...

                                               

Doba římská na území Česka

Doba římská se v české archeologii vymezuje období let 50 nebo 30 př. n. l. až do roku 350 nebo 380 n. l., kdy bylo území Česka obýváno především germánskými kmeny. Počátek doby římské je určeno odchodem Keltu a zároveň počátkem pronikání prvních ...

                                               

Druhá třicetiletá válka

Druhá třicetiletá válka je souhrnné označení pro období let 1914–1945 s odkazem na pojmenování konfliktu v letech 1618–1648 jako "třicetiletá válka". Moderní "třicetiletá válka" popisuje neklidné období první poloviny 20. století, kdy se odehrály ...

                                               

Informační věk

Informační věk, či také počítačový věk, digitální věk nebo věk nových médií, jsou označení pro historické období, v němž zásadní roli hrají digitální a elektronické technologie, jak v ekonomice, tak v sociálních vztazích. Za symbolický začátek té ...

                                               

Jazzový věk

Jazzový věk bylo v dějinách kultury období 20. a 30. let 20. století, kdy ve Spojených státech rychle získaly celonárodní popularitu jazzová hudba a taneční styly. Kulturní dopady jazzového věku byly zřetelné především ve Spojených státech, rodiš ...

                                               

Meziválečné období

Jako meziválečné období či interbellum se v moderních dějinách označuje éra mezi první a druhou světovou válkou, tedy od listopadu 1918 do srpna 1939. Šlo o dobu poznamenanou rostoucí politickou nestabilitou a nástupem diktatur v Evropě, ale záro ...

                                               

Moderní dějiny

Moderní dějiny jsou časové období za jehož počátek se udává rok 1789, vypuknutí Velké francouzské revoluce. Ve Francii se nedlouho po revoluci ustanovil republikánský režim, který svou zahraniční i vnitřní politikou rozpoutal několik konfliktu zn ...

                                               

Monoxyl

Monoxyl, z řeckého monoxylon – ", je typ plavidla, používaný od pravěku do 19. století a u přírodních etnik v Africe nebo na Tichomořských ostrovech dodnes. Monoxyly hojně užívali například Keltové nebo staří Slované. Monoxyly, archeologicky dolo ...

                                               

Novověk

Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech. Za symbolický počátek novověku se nejčastěji považuje rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Uvádí se též rok 1485, kdy skončila v Anglii válka Ruží, dále 1453, ...

                                               

Osvícenství

Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti č ...

                                               

Periodizace historie

Periodizace historie označuje rozdělení dějin na jednotlivé úseky a jejich pojmenování. Periodizace umožňuje studium jednotlivých fakt a událostí v rámci určitého, něčím charakterizovaného období. Tato charakteristika není dějinám vlastní, ale hl ...

                                               

Pohusitské interregnum

Pohusitské interregnum v letech 1439–1453 bylo období nejdelšího bezvládí v českých zemích. Nastalo úmrtím krále Albrechta II. Habsburského a trvalo až do doby, kdy se Albrechtuv syn Ladislav Pohrobek narozený 1440 mohl ujmout vlády. Nezletilý ná ...

                                               

Postkomunismus

Postkomunismus je období politických, ekonomických a sociálních změn po pádu komunistických režimu. Zároveň je to označení stavu státu po rozpadu Sovětského bloku v roce 1989.

                                               

Pozdní antika

Pozdní antika je pojem užívaný historiky k popisu doby přechodu od starověku ke středověku, ovšem jen v kontinentální Evropě, středomoří na Blízkém východě. V anglojazyčném světě pojem zpopularizoval Peter Brown ve svém díle Svět pozdní antiky z ...

                                               

Pravěk

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma. V populární literatuře, v médiích atd. se někdy užívá i v širším smyslu pro celou minulost Země č ...

                                               

Raný středověk

Jako raný středověk označují historici období evropských dějin od 6. do 11. století, někdy bývá rozlišováno ještě přechodné období od antického starověku ke středověku od vlastního raného středověku. Jedná se o epochu, kdy se na troskách antické ...

                                               

Régence

La Régence je období ve francouzské historii v letech 1715–1723, kdy za mladistvého krále Ludvíka XV. spravoval Francouzské království synovec Ludvíka XIV., regent Filip II. Orleánský. Kromě regenta byli klíčovými osobami v době regentství také k ...

                                               

Starověk

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. ...

                                               

Starší doba železná na území Česka

Starší doba železná nebo doba halštatská je v české archeologii období od 800 př. n. l. do 400 př. n. l., je charakterizováno rozvojem technologie zpracování železa, nárustem kontaktu s kulturami antického Středomoří i východních oblastí Evropy. ...

                                               

Středověk

Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, př ...

                                               

Vymezení středověku

Vymezení středověku není tak jednoznačné jak by se mohlo na první pohled zdát. Přerod z jednoho údobí do následujícího nezačal všude ve stejném období a ne všude probíhal stejným tempem. Proto jsou vymezení středověku spíše jen orientační a vysky ...

                                               

Seznam bitev

Bitva o Anglii Bitva u Adrianopole 1205 Bitva u Adrianopole 323 Bitva u Azincourtu Druhá bitva o Atlantik První bitva u El Alameinu Bitva u Antiochie 1097 Druhá bitva u El Alameinu Bitva u Arbely 331 př. n. l. Bitva u Actia 31 př. n. l Bitva u Ad ...

                                               

Seznam státních převratu a pokusu o převrat

185 – převrat v Maurjovské říši zaujímající velkou část území současné Indie. Převrat vedl maurjovský generál Pušjamitra Šunga. 49 – Julius Caesar překročil řeku Rubikon v čele části Římské armády a inicioval pochod na Řím. Po získání nadvlády by ...

                                               

Seznam egyptských jmen

Teti Taharka Tanutamun Tefnacht Takelot Thutmose Tutanchamon

                                               

Seznam egyptských bohu

Ah koptsky Joh Apis, viz Hapi býk Anhur Aken Ash Apop řecky Apophis Amon Anubis Atum Apet Anuket řecky Anúkis Anat Aton Aštoret řecky Astarté Amentet Anup řecky Anubis Aker Amenhotep, syn Hapuuv Am-heh Amunet Amemait Amenre

                                               

Seznam historických jednotek

Antal je stará jednotka objemu používaná v Maďarsku pro víno. Používáno bylo také pojmenování malý tokajský sud. Hodnota jednoho antalu činila 73.33 l a rovnal se 11/8 bratislavského vědra. Dvojnásobný objem se pak nazýval velký tokajský sud.

                                               

Seznam vlád Předlitavska

Toto je seznam vlád Předlitavska, tedy přehled vládních kabinetu v rakouské části Rakouska-Uherska v období od rakousko-uherského vyrovnání roku 1867 až do zániku monarchie v roce 1918.

                                               

Seznam římských zákonu

Seznam římských zákonu. Tento abecední seznam je neúplný, některé zde uvedené zákony vznikly v západořímské říši až po zániku římské říše, tyto zákony však byly ovlivněny římským právem do té míry, že o nich lze uvažovat jako o nástupcích římskéh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →