ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Dějiny Paříže

Dějiny Paříže jsou úzce spjaty s dějinami Francie. Historické prameny dokládají dějiny města a jeho předchudcu po více než 2000 let. Během této doby se z keltského oppida vyvinulo dnešní hlavní město Francie. Nicméně archeologické nálezy posunuly ...

                                               

Dějiny Skopje

První osídlení na území Skopje pochází již z doby před naším letopočtem. Současný název pochází z poslovanštěného Scupi, jehož existenci doložil Klaudios Ptolemaios. V prvním století našeho letopočtu obsadili puvodní osadu během svých výboju směr ...

                                               

Zaniklé sídlo

Zaniklé sídlo či opuštěné sídlo nebo město duchu muže být označení pro sídlo, tedy samota, osada, vesnice, městys, město apod., které bylo opuštěno, zničeno nebo vysídleno a nebylo obnoveno. Naproti tomu administrativní nebo urbanistický sídelní ...

                                               

Dějiny Baham

První lidé přišli na Bahamy v 1. tisíciletí n. l. Prvními obyvateli ostrovu byli Lucayanové a aravacky mluvící Taínové, kteří připluli mezi lety 500 a 800 z jiných karibských ostrovu. Jejich předkové pocházeli z pevninské Jižní Ameriky, kde arava ...

                                               

Dějiny Barbadosu

Před kolonizací Barbadosu Evropany byl ostrov obydlen domorodými skupinami Aravaku a Karibu. Ostrov byl Evropany kolonizován v 16. století a v letech 1532 až 1620 si jej nárokovala Portugalská říše. Ostrov si však od roku 1625 nárokovala Anglii a ...

                                               

Dějiny Belize

Historie Belize sahá tisíce let do minulosti. Mayská civilizace se na území Belize rozšířila v letech 1500 až 1200 př. n. l. a vzkvétala až do roku okolo 1000 n. l. Několik ruin mayských památek, včetně Cahal Pech, Caracolu, Lamanai, Lubaantunu, ...

                                               

Archeologie

Archeologie = starý, λόγος = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenu. Mezi ně patří lidské výtvory, ale i zbytky přírodního puvodu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné. V kontrastu k his ...

                                               

Analýza stabilních izotopu stroncia a kyslíku

Jednou z přírodovědných metod v archeologii je využití analýzy izotopu kyslíku a stroncia nebo i dusíku, uhlíku a síry v kosterních pozustatcích lidí a zvířat. Díky ní se dá určit migrace za života daného jedince nebo i stavba jeho stravy. Izotop ...

                                               

Archeogenetika

Archeogenetika je historická disciplína, v níž se poznatky genetiky, zejména molekulární genetiky, užívají ke studiu minulosti lidstva a skupin lidí. Užívána je zejména analýza DNA, jež byla získaná z archeologických pozustatku, analýza DNA souča ...

                                               

Archeolog

Archeolog je odborně vzdělaná a zpusobilá osoba, zabývající se vyhledáváním, zkoumáním, tříděním a dokumentací hmotných památek, duležitých pro starší období vývoje lidské společnosti.

                                               

Archeologická mapa České republiky

Archeologická mapa České republiky je databázová aplikace zahrnující základní údaje o archeologickém dědictví na území ČR. Integruje údaje o připravovaných a probíhajících archeologických terénních výzkumech, jejich odborných výsledcích a dalších ...

                                               

Archeologická povídka

Archeologická povídka je zvláštní typ povídky, která pojednává o archeologii obecně, archeolozích, archeologických nálezech apod. První takovouto povídku napsal již roku 1846 Josef Kajetán Tyl. Hlavním představitelem této tvorby byl však na přelo ...

                                               

Archeologické nálezy na Zlaté stezce

Archeologické nálezy na Zlaté stezce lze roztřídit dle tří hlavních tras stezky mířících ze 3 jihočeských měst Prachatice, Kašperské Hory a Vimperk s německým Pasovem. Nalezené předměty spadají do ruzných časových období. Archeologické výzkumy pr ...

                                               

Archeologické prameny

Archeologické prameny jsou všechny hmotné předměty a jejich soubory, které nesou nepsanou informaci o lidském světě v minulosti. Písemnými prameny se zabývá historie, doklady o minulosti z doby před vznikem člověka studuje paleontologie a geologi ...

                                               

Archeologický atlas České republiky

Archeologický atlas ČR jsou webové stránky představující vybrané archeologické lokality Česka. Jejich obsah je koncipován tak, aby uživatelé z řad široké veřejnosti mohli lokality navštívit a porozumět jim, tj. sami je v terénu najít, rozeznat je ...

                                               

Archeologický informační systém ČR

Archeologický informační systém ČR je platforma, která integruje digitální zdroje a služby v české archeologii. Shromažďuje výsledky archeologických výzkumu i informace o archeologických lokalitách a souhrnně je dává k dispozici veřejnosti na zák ...

                                               

Archeologický nález

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, včetně období 20. a 21. století. Muže se jednat o předmět movitý i nemovitý. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy. Některé archeolo ...

                                               

Archeologický výzkum

Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných vědeckých činností, které zajišťují záchranu, uchování a dokumentaci nálezu jakožto dokladu o činnosti člověka v historii a to včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty. Je to ...

                                               

Archeologie ONLINE

Archeologie ONLINE je digitální informační zdroj svázaný s archeologií v ČR a poznáním minulé krajiny. Je součástí zastřešující platformy Archeologický informační systém ČR. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník, který umožní se zorient ...

                                               

Digitální archiv AMČR

Digitální archiv Archeologické mapy České republiky je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentu uložených v Archeologických ústavech AV ČR v Praze a Brně. Archivy těchto institucí obsahují dokumentaci terénních archeologických vý ...

                                               

Dochování dřeva

Dřevo se muže dochovat v několika formách – vyschlé dřevo, zuhelnatělé nebo nasáklé vodu. Nejčastěji nalézáme dřevo v zuhelnatělém stavu, např. z pecí. Tato forma zkoumání spočívá v tom, že dřevo nejdříve vysušíme, a poté mužeme použít k dalšímu ...

                                               

Dochování kostí

Kosti jsou duležitým dokladem minulosti, ale jejich dochováni je nejisté. Aby se dochovaly, jsou zapotřebí speciální podmínky. Kosti se mohou dochovat nejlépe, pokud je tělo zakonzervováno v ledu. Ostaky jsou tedy v dobrém stavu a nepodléhají roz ...

                                               

Dochování kuže

Jiné organické materiály: Dobrými konzervanty jsou sul a měď, neboť zabraňují pusobení ničivých mikroorganismu. Klima: Kuže se nám nejlépe zachovává v suchém prostředí, neboť nedostatek vody zabraňuje rozkladu organických látek, takže mnoho destr ...

                                               

Environmentální archeologie

Environmentální archeologie je podobor archeologie, který se zabývá vztahem člověka a prostředí v němž žil. Rekonstruuje vliv prostředí na společnost v minulosti a mapuje výsledek. Do výzkumu archeologie zahrnuje přírodní element a jeho vliv. Čas ...

                                               

Eolit

Eolity jsou obvykle přirozeně vznikající valouny či úlomky pazourku nebo některých příbuzných minerálu. Vznikají zřejmě geologickými pochody, jako je například zalednění a pohyb ledovcu. Eolity sehrály významnou úlohu v dějinách archeologie, byly ...

                                               

Etika archeologie

Etika archeologie se týká morálních otázek ve studiu hmotného dědictví minulosti. Stejně jako ostatní odvětví vědy jsou archeologové zavázáni provádět svá vyšetřování tak, aby získané informace vyvážily zásah do prostředí. Jejich práci ovlivňují ...

                                               

Genderová archeologie

Genderová archeologie vycházející z feministické kritiky archeologie sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se soustřeďuje na analýzu a pokus o rekonstrukci života pravěkých populací pouze na základě podložených archeologických dat, podpořený ...

                                               

Jávský člověk

Jávský člověk, latinsky Homo erectus erectus, dříve také Anthropopithecus erectus a Pithecanthropus erectus, je lidská fosilie objevená v letech 1891 a 1892 na ostrově Jáva. Její stáří se odhaduje mezi 700 000 a 1 000 let. V době svého objevu to ...

                                               

Kyslíkové izotopové stádium

Kyslíkové izotopové stádium nebo kyslíkový izotopový stupeň je jedno z období, která za sebou následují od současnosti až do daleké minulosti, a které jsou definovány na základě změny poměru 18 O / 16 O v organických a anorganických nálezech z da ...

                                               

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie je svátek slavený každoročně vždy třetí sobotu v říjnu, při jehož příležitosti archeologové připravují společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost. Seznamují s výzkumnými metodami a prezentují cenné objevy. V Čes ...

                                               

Mumie

Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno buď přirozeně nebo uměle. K náhodné mumifikaci dochází, pokud se mrtvé tělo nachází ve vhodných přírodních podmínkách. Řada lidských kultur vyvinula chemický proces balzamování, při k ...

                                               

Nemovité archeologické prameny

Nemovité archeologické prameny jsou všechny hmotné předměty, které nesou nepsanou informaci o lidském světě v minulosti, a není možné s nimi manipulovat. Jejich studiem, rozborem a částečně i interpretací se zabývá archeologie. Nemovité archeolog ...

                                               

Populační vývoj v archeologii

Populační studia v archeologii zkoumají a zaměřují se na vývoj populace v historických etapách lidstva od pravěku po současnost, zejména pak na větší skupiny lidí či celé populace a demografickou archeologii. Související metodou je paleodemografi ...

                                               

Postprocesualismus

Postprocesualismus je tendence v archeologických kruzích rozšířená především v 80. letech 20. století jako odpověď a protiklad předešlému procesualismu. Místo pozitivismu a objektivity archeologických pramenu si zakládá na individuálnosti, neklad ...

                                               

Praha archeologická

Webový portál Praha archeologická je virtuální výzkumné prostředí poskytující podporu výzkumu, památkovému managementu a prezentaci poznatku o pražské archeologii a s ní úzce souvisejících vědních oborech. Jedná se o společný projekt Oddělení arc ...

                                               

Procesuální archeologie

Procesuální archeologie je teoretický směr v archeologii, který vznikl počátkem 60. let v USA, jako reakce na kulturně-historický přístup. Jeho zastánci věří, že duslednou aplikací vědeckých metod jsme schopni za archeologickým záznamem postihnou ...

                                               

Tezaurus archeologické terminologie

Tezaurus archeologické terminologie je webový tezaurus určený širokému okruhu uživatelu z řad odborné i laické veřejnosti. Obsahuje základní archeologickou terminologii pro využití poučenými laiky, amatérskými archeology, studenty archeologie, kn ...

                                               

Seznam let

                                               

Auguste Comte

Auguste Comte, celým jménem Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, byl francouzský matematik, společenský reformátor a originální myslitel, zakladatel pozitivismu a jeden ze zakladatelu sociologie.

                                               

Dialektický materialismus

Dialektický materialismus je filosofický směr založený na učení Karla Marxe a Friedrich Engels, který je postaven na organické jednotě materialistického pojetí světa a dialektiky a je součástí marxismu. Jeho apliakcí na dějiny lidstva vznikl hist ...

                                               

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel byl filosof, představitel německého idealismu. Hegelovým hlavním přínosem je objev dějinnosti: svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž světový duch hledá cestu sám k sobě. V lidstvu ...

                                               

Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried von Herder byl německý spisovatel, filosof, prukopník preromantické estetiky v Německu a protestantský kazatel. Jeho myšlenky o národech a národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrození.

                                               

Komunistický manifest

Manifest Komunistické strany, jehož autory jsou Karl Marx a Friedrich Engels, byl sepsán na popud mezinárodní dělnické organizace, Svazu komunistu, který si tímto kladl za cíl představit širší veřejnosti jak svuj teoretický, tak i praktický progr ...

                                               

Otevřená společnost a její nepřátelé

Otevřená společnost a její nepřátelé je kniha filozofa Karla Raimunda Poppera narozeného v Rakousku. Autor v knize nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. Ta muže podle Poppera směřovat buďto k lidskosti, svobodě a rovnosti, n ...

                                               

Pokrok

Pokrok je koordinovaný "krok" dopředu, krok pro lepší společnost. Určit definici pokroku je obtížné, jelikož každý člověk má jinak nastavené žebříčky hodnot, které určují, co je a není pro společnost pokrokové. Pokrok je typ vývoje, popř. procesu ...

                                               

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper byl rakousko-britský filosof. Byl významným představitelem moderního liberalismu, teorie vědy a filosofie. Jeho vědecká činnost je zastoupena i na poli logiky, fyziky, biologie, sociologie a politologie. Svuj filozofický s ...

                                               

Oswald Spengler

Oswald Spengler byl německý filosof a spisovatel, který se zabýval dějinami, uměním i politikou. Jeho nejznámější dílo je Zánik Západu, pokus o srovnávací studium civilizací, vybízející ke "konzervativní revoluci". Nacisté se zprvu Spenglera dovo ...

                                               

Arnold Joseph Toynbee

Arnold Joseph Toynbee byl vlivný britský univerzální historik, teoretik a filosof dějin a autor monumentálního díla A study of history, srovnávací studie velkých civilizací.

                                               

Giambattista Vico

Giambattista Vico nebo Giovanni Battista Vico byl italský filosof, historik a právník, zakladatel filosofie dějin a jeden z prvních myslitelu kulturního vývoje národu a společnosti.

                                               

Císařské slavnosti

Císařské slavnosti jsou poměrně novou společenskou akcí města Zákupy, která navazuje na historii zákupského zámku a mnohaletého pobytu excísaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Zámek patřil desítky let Habsburkum a hostil i další císaře a panovníky Evropy.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →