ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Greenfield

Greenfield je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská puda nebo jde o ryze přírodní plochy. Termín greenfield není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se užívá slovní spojení ...

                                               

Hradubice

Hradubice je neoficiální společný název pro obě největší východočeská města Hradec Králové a Pardubice, které dělí vzdálenost pouhých 20 kilometru, a pro budoucí konurbaci vzniklou jejich předpokládaným splynutím. Název se přenesl i na silnici I/ ...

                                               

Chytré město

Chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdroju, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží živ ...

                                               

Institucionální analýza

Institucionální analýza je ta část společenských věd, která zkoumá, jak se chovají a fungují instituce, ať už podle pravidel empirických nebo teoretických.

                                               

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozho ...

                                               

Intravilán

Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. Nezastavěná část obce se označuje jako extravilán.

                                               

Jednotná digitální mapa Prahy

Jednotná digitální mapa Prahy v měřítku 1:500 byla podkladem pro rozhodování úředníku Magistrátu hl.m. Prahy a Úřadu městských částí. Mapa pokrývá 497 km², tj. 100 % území města Prahy. Data jsou členěna do více než stovky tematických vrstev a jso ...

                                               

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje je podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka, které obsahuje prostorové a popisné údaje o technických a přírodních objektech a zařízeních na území Zlínského kraje.

                                               

Komunikační vesnice

Komunikační vesnice je typ vesnice, založené podél komunikace, to je podél cesty, splavné řeky, železnice. Tento typ vesnice je většinou značně protáhlý a většinou mu chybí náves.

                                               

Latrán

Latrán označuje zpravidla opevněnou část města, osadu nebo městečko, podhradí, které sousedí s hradem či zámkem, a je na něm přímo závislé. Osou latránu bývá cesta, podél níž vzniká hustá městská zástavba. Někdy bývá latrán od vlastního města odd ...

                                               

Lesní lánová ves

Lesní lánová ves či údolní lánová ves je charakteristický typ údolní vesnice, založené na podélném systému, jehož osou byl zpravidla potok spolu se souběžnou komunikací. Tento typ vesnic byl zakládán obvykle v pruběhu kolonizace členitých podhors ...

                                               

MAPPA

Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava. Je hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a celkově rozvoje a ...

                                               

Megalopolis

Megalopole, také megapole nebo metroplex jsou ruzná označení pro velmi velká města nebo shluky měst, typicky s více než 10 miliony obyvatel.

                                               

Městský ekosystém Brno

Městský ekosystém je souhrnné označení pro dlouhodobou spolupráci nejruznějších aktéru v Brně, v jeho zázemí na regionální, národní a evropské úrovni. Cílem této spolupráce je dlouhodobý rozvoj města. Město Brno spolu se svými přirozenými partner ...

                                               

Mikromobilita

Mikromobilita označuje zpusob osobní dopravy ve městech na kratší vzdálenosti. Dopravní prostředky pro mikromobilitu jsou skladnější a bezemisní vozidla např. jízdní kola, koloběžky a malá elektrická vozítka. Mikromobilita si klade za cíl snížit ...

                                               

Monoměsto

Monoměsto je město hospodářsky závislé na jediném odvětví nebo dokonce na jediné firmě, obvykle v nich pracuje většina obyvatelstva a zbytek obyvatelstva zajišťuje základní služby. Vznik těchto měst byl poměrně běžný zejména v éře a státech Rady ...

                                               

Carlos Moreno

Carlos Moreno je francouzsko-kolumbijský vědec a univerzitní profesor. Pusobí na Institutu podnikového řízení v Paříži na univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne. Specialista na inteligentní řízení složitých systému, jehož práce jsou doprovázeny akt ...

                                               

Nová divočina

Takzvaná nová divočina je specifický typ prostředí, který vzniká v územích dříve intenzivně využívaných člověkem nebo přímo člověkem vytvořených, posléze však z nějakých duvodu opuštěných a ponechaných vlastnímu vývoji určenému především spontánn ...

                                               

Nový urbanismus

Nový urbanismus je hnutí v oblasti navrhování měst propagující ekologické návyky tvořením jednoduše pěšky přístupných měst a obcí, které obsahují širokou škálu bydlení a typu pracovních míst. Je silně ovlivněno urbanistickými postupy, které byly ...

                                               

Obchodní centrum

Obchodní centrum nebo nákupní centrum je budova nebo soustava budov, ve kterých jsou jednotlivé maloobchody, které jsou propojeny cestami pro chuzi z jednoho maloobchodu do druhého. Každý z těchto obchodu funguje samostatně a pod svojí značkou ne ...

                                               

Obytný satelit

"Obytný satelit" je celek obytné zástavby včetně odpovídající občanské vybavenosti a u větších satelitních měst i včetně ekonomické základny. "Satelit" v dnešním pejorativním významu je zažitý, ale odborně nesprávný pojem pro specifický druh celk ...

                                               

Okrouhlice

Sídlištní útvary tohoto druhu vznikaly v kolonizačním období od raného a vrcholného středověku. Domy jsou uspořádány okolo dostatečně prostorné, kruhové či oválné okrouhlé návsi, obvykle i s menším rybníkem. Od domu do volné krajiny byly radiálně ...

                                               

Osídlení

Osídlení je označení pro urbanisticko-sociální jednotku libovolné velikosti, která je vlastní určité geografické oblasti. Vzniká obvykle migrací jednotlivcu či celých skupin do dříve neobydlených oblastí, většinou z ekonomicko-sociálních duvodu, ...

                                               

Participativní rozpočtování

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje občanum diskuto ...

                                               

Pavilon Arsenal

Pavilon Arsenal je Informační, dokumentační a výstavní centrum urbanismu a architektury Paříže a pařížské oblasti v Paříži. Nachází se ve 4. obvodu na adrese Boulevard Morland č. 21. Centrum bylo otevřeno v roce 1988 a nabízí výstavy týkající se ...

                                               

Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí

Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí byl hlavní orgán zajišťující plánování rozvoje města pusobící v Praze od roku 1940. Vznikla na základě vládního nařízení č. 48/1940 Sb. a navazovala na fungování předválečné Státní regulační komise. ...

                                               

Právo na město

Právo na město je myšlenka, jíž se zaštítila některá sociální hnutí posledních dekád s cílem přetvořit město jako sdílený prostor osvobozený od negativních dusledku komodifikace a kapitalismu na život ve městě. Poprvé termín použil v roce 1968 He ...

                                               

Pražská developerská společnost

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, která vznikla k 1. červnu 2020. Praha ji založila s cílem přípravy městských pozemku a území pro výstavbu bytových domu. Konkrétní projekty p ...

                                               

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpisy ke stavebnímu zákonu vydávané ve formě nařízení a stanovující pro hlavní město Prahu "obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby". Na celostátní úrovni je problematika u ...

                                               

Projektový ústav výstavby Prahy

V roce 1966 vzniklo Sdružení projektových ateliéru v Praze SPA, které se transformovalo v roce 1971 na Projektový ústav Výstavby hlavního města Prahy PÚ VHMP. Toto zcela samostatné, téměř soukromé uskupení vynikajících architektu, pracovalo na ná ...

                                               

Prostranství

Prostranství je velmi obecné slovo, kterým obvykle označujeme volnou plochu na zemském povrchu. Nejčastěji se jedná o plochu nezastavěnou žádnými budovami či stavbami, kam lze běžně vstoupit bez rizika úrazu či smrti. Prostranství muže být veřejn ...

                                               

Prumyslová zóna

Prumyslová zóna je definována jako soubor objektu, které jsou vhodné pro prumyslovou výrobu s hygienicky nezávadným charakterem a dostatečným podílem zeleně mezi jednotlivými objekty, ve kterých existuje funkční dopravní činnost. Jde tedy o kompl ...

                                               

Předměstí

Předměstí dnes bývá součástí města nebo vesnice a nachází se okolo jeho historického jádra. Puvodně byla předměstí zakládána nebo živelně vznikala před hradbami města, které ohraničovaly samotné město. To, co bylo uprostřed města, se nazývalo nám ...

                                               

Přestavba Paříže během druhého císařství

Přestavba Paříže během druhého císařství byla komplexní modernizace města Paříže v letech 1852–1870, kterou nařídil císař Napoleon III. a pověřil dohledem nad jejím pruběhem prefekta barona Haussmanna, podle kterého se označuje také Haussmannova ...

                                               

Redlining

Redlining je praktika existující ve Spojených státech v souvislosti s rasovou a etnickou diskriminací. Jedná se o systematické odpírání ruzných služeb federálními vládními agenturami, místními vládami i soukromým sektorem buď přímo, nebo prostřed ...

                                               

Reurbanismus

Reurbanismus je urbanistický termín označující obnovení přirozených funkcí vesnických a městských center. Reaguje na negativní trend ve vývoji sídelních útvaru, jehož pruvodním jevem je vytrácení přirozených funkcí středu měst a vesnic. Tento tre ...

                                               

Řadový dum

Řadové domy či řadovky je zpusob bytové výstavby, kdy se jedno- až třípodlažní rodinné domy, často stavěné podle téhož plánu, řadí těsně vedle sebe a sdílejí nosné zdi se sousedním domem. Ve srovnání s činžovními domy nabízejí větší soukromí, pří ...

                                               

Satelitní město

Satelitní město je obec či malý uměle vytvořený sídelní celek ležící poblíž velkých měst nebo industriálních oblastí a sdílející ekonomický a demografický systém. Seskupení více satelitních měst okolo určitého bodu vede k tvorbě aglomerací. Role ...

                                               

Sdílený prostor

Sdílený či společný prostor je urbanisticko-dopravní koncept zaměřený na integrované používání veřejné prostoru. Jedním z prvních měst zavádějících tento koncept bylo nizozemské město Drachten. Sdílený prostor odstraňuje tradiční rozdělení ulic n ...

                                               

Sektorový model města

Sektorový model města nebo také Hoytuv model města je sociologický model města, který navrhl v roce 1939 Homer Hoyt jako alternativu ke staršímu zónovému modelu města publikovanému jeho učitelem Ernestem Burgessem v roce 1923. Na rozdíl od třetíh ...

                                               

Schwarzplan

Schwarzplan či švarcplán je dvojrozměrná mapa zobrazující vztah mezi zastavěným a nezastavěným prostorem. Je používána jako nástroj při navrhování i rozvoji měst či sídel i jednotlivých budov. Na mapě tohoto druhu bývají černě zakresleny budovy, ...

                                               

Sídelní kaše

Sídelní kaše je urbanistický termín, který popisuje rozrustání měst a obcí do okolní krajiny. Nové obytné celky, které jsou složené z rodinných či řadových domku, většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic. Termín označuje zpusob zástavb ...

                                               

Sídelní útvar

Sídelní útvar nebo též sídlo je seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektu a dopravních zařízení na určitém vymezeném území, které bývá urbanisticky odděleno od okolních sídel. Je to místo koncentrace hospodářství a ubytování obyva ...

                                               

Sídlištní noclehárna

Sídlištní noclehárna nebo i krátce noclehárna je pojem z oboru urbanismu, který označuje sídelní útvar, který svým obyvatelum slouží především pro přespávání, zatímco zbytek jejich aktivního života, ať už zaměstnání nebo zábava, se odehrává jinde ...

                                               

Slum

Slum je podle definice UN-Habitat chudinská čtvrť z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, i když ne všechny slumy jsou stejné, a některé se nacházejí na sídlištích a podobně. Slumy se nacházejí hlavně na předměstích velkoměst v ...

                                               

Soubor digitálních map Prahy

Soubor digitálních map Prahy byl tvořen několika datovými celky v objemu cca 2 biliony Bytu a zahrnoval souřadnice více než 12 milionu bodu v území. Sestával z několika informačních celku. Zpracovával jej dnes zrušený Institut městské informatiky ...

                                               

Souměstí

Konurbace neboli souměstí je několik měst, velkoměst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu. Na rozdíl od aglomerace existují jednotlivá města jako samostatné celky a nemusí mít společné zázemí ani jednotné centrum – polycen ...

                                               

Śródmieście

Śródmieście je oficiální název centrálních částí polských měst, v nichž se obvykle nacházejí nejduležitější administrativní, kulturní, obchodní a další instituce. Śródmieście mužeme najít mj. v těchto městech: Śródmieście – Żory Śródmieście – Byd ...

                                               

Stará Lysá (urbanismus)

Vezmeme-li jako historické jádro stav obce k roku 1842, tedy době zpracování stabilního katastru, budeme se věnovat jen třem částem a to "Vsi", "Pahorku" a "Alžbětínu". Ves – při porovnání leteckých snímku se stabilním katastrem je zřejmé, že ces ...

                                               

Státní regulační komise

Státní regulační komise byl odborný orgán podřízený předsednictvu československé vlády, nezávislý na městské samosprávě a úzce spolupracující s regulačním odborem pražského stavebního úřadu. Byla zřízena zákonem č. 88/1920 Sb., o zřízení státní r ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →