ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Krajinná ekologie

Krajinná ekologie je rozsáhlý hraniční obor ekologie a geografie zabývající se studiem komplexní struktury vztahu mezi společenstvy organismu a podmínkami jejich prostředí v určitém výseku krajiny. Pojem poprvé použil a takto definoval německý bi ...

                                               

Evropská úmluva o krajině

Evropská úmluva o krajině byla podepsaná 20. října 2000 ve Florencii, Česká republika ji podepsala ve Štrasburku 28. listopadu 2002. V platnost vstoupila 1. března 2004 a jejími smluvními stranami je k 31. 01. 2013 je 37 členských státu Rady Evro ...

                                               

Fotografie krajiny

Fotografie krajiny nebo krajinářská fotografie zahrnuje širokou škálu fotografie snímané venku a obsahuje snímky krajiny. Tvorbou takových obrazu se zabývá fotograf specialista, takzvaný krajinář. Osvojuje si postupy a techniky, které vycházejí z ...

                                               

Historická kulturní krajina České republiky

Historickou kulturní krajinou, odrážející ruznou měrou stopy historického vývoje, je v širším slova smyslu převážná část území České republiky. Nositeli významných kulturních hodnot jsou znaky historické kulturní krajiny, které dokumentují činnos ...

                                               

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování byla jednou z kateder Fakulty životního prostředí ČZU. Od roku 2021 se katedra rozdělila na dvě, a to na Katedru plánování krajiny a sídel a Katedru prostorových věd. Činnost katedry se zaměř ...

                                               

Krajinomalba

Krajinomalba je druh malířství, v němž je na obraze zachycena primárně krajina. Tvorbou takových obrazu se zabývá malíř specialista, tzv. krajinář. Jako autonomní umělecké odvětví, v němž je námětem obrazu samotná krajina, se krajinomalba zrodila ...

                                               

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura či jen zelená infrastruktura je síť prvku budovaných v harmonii s přírodou nejčastěji ve městech pro řešení urbanistických a klimatických problému spadající pod urbánní ekologii. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvk ...

                                               

Navrhování měst

Navrhování měst či urbánní design je proces navrhování a tvarování fyzických funkcí měst či menších obcí a plánování poskytování obecních služeb obyvatelum a návštěvníkum. Na rozdíl od architektury, která se zaměřuje na návrh jednotlivých budov, ...

                                               

Krajinná památková zóna

Krajinná památková zóna je specifickým typem chráněného území, které vykazuje jak přírodní, tak kulturně historické hodnoty, jejichž význam je pro vyhlášení ochrany daného území rozhodující. Z tohoto duvodu je ochrana krajinných památkových zón v ...

                                               

Přírodní krajina

Přírodní krajina je puvodní krajina, v odlehlých a nepřístupných oblastech, které se vyvíjí bez zásahu člověka. Na jejím vzniku se podílí přírodní krajinotvorné procesy bez lidského vlivu. Vzhled přírodních krajin je výsledkem pusobení vnitřních ...

                                               

Krajinný ráz

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před znehodnocením, tj. činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a ...

                                               

Rozptýlená zeleň

Rozptýlená zeleň je souhrnné označení pro dřeviny rostoucí v krajině mimo lesní, plantážní či sadovnické kultury. Jedná se o velmi ruznorodé porosty ruzné velikosti i složení, zpravidla ale do 3 ha rozlohy. Její definice a ochrana je v ČR vymezen ...

                                               

Územní plánování

Územní plánování je "trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánu územního plánování a stavebních úřadu. Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanis ...

                                               

Venkov

Venkov je prostor mimo městské osídlení, který je charakterizován nižší hustotou zalidnění a tradičním zaměřením na zemědělství. Pojem bývá užíván v dichotomii město vs. venkov. Tyto dva prostory se liší nejen charakterem osídlení a architekturou ...

                                               

Větrolam

Větrolam je výsadba dřevin z jednoho nebo více řádku dřevin vysazených s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit pudu před erozí. Větrolamy jsou obvykle vysazeny kolem okraju polí na farmách. Jsou-li navrženy správně, mohou větrolamy kolem d ...

                                               

Zahradní architektura

Zahradní architektura je obor lidské činnosti zabývající se plánováním, tvorbou a přeměnou nezastavěných prostor. Jde o všechny venkovní prostory, především parky, sportoviště a rekreační zařízení, veřejná prostranství a zahrady, ale i další voln ...

                                               

Astronavigace

Astronavigace je zpusob zjišťování zeměpisné polohy a směru určováním polohy nebeských těles, například Slunce, Měsíce nebo hvězd na obloze. Navigovat se podle nebeských těles dá nejen na Zemi – ať už na pevné zemi, nebo na otevřeném moři, ale i ...

                                               

Automobilový navigační přístroj

Automobilový navigační přístroj, též autonavigace nebo lidově pouze navigace je elektronický přístroj využívající signálu z družic globálního družicové polohového systému sloužící k snadnému dosažení cíle automobilem. Přístroje fungují jako přijí ...

                                               

Azimut

Azimut, znamenající" směr ”) je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se severním nebo jižním směrem. Azimut slouží k určování polohy pozorovaného objektu a navigaci.

                                               

Bóje

Bóje, také bójka, je zařízení plovoucí na vodní hladině a sloužící nejčastěji jako druh plavebního znaku k označení daného místa pro usnadnění plavby lodí, případně nesoucí měřící zařízení. Bóje jsou většinou ukotveny ke dnu pomocí řetězu; jedná ...

                                               

Buzola

Buzola je jednoduchý přístroj pro orientaci a navigaci v terénu. Základem buzoly je kompas k určování světových stran doplněný otočným úhloměrem k měření azimutu. První buzolu sestrojil český vynálezce Josef Ressel.

                                               

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa je cesta kolem zeměkoule ve tvaru uzavřené smyčky, přičemž tato smyčka dělí povrch Země na dvě části srovnatelné velikosti. První cestu kolem světa v letech 1519 až 1522 uskutečnila námořní expedice lodi Victoria, kterou až do s ...

                                               

DME

DME je zařízení používané v letectví pro určení šikmé vzdálenosti mezi letadlem a pozemním zařízením. Využíváno je jak pro navigaci po trati tak i pro určení vzdálenosti letadla od letiště při přiblížení na přistání. Podle toho je pozemní zařízen ...

                                               

ECEF

ECEF, případně také ECR je kartézský souřadnicový systém, sloužící k vyjádření polohy těles vuči Zemi. Střed této souřadnicové soustavy leží v hmotnostním těžišti Země. Zemský povrch se vuči ní prakticky nepohybuje, proto se používá v geodetickýc ...

                                               

Elipsoid

                                               

Fanál

Fanál je archaický výraz pro svítidlo majáku. Jedná se též o signální světlo v přístavu a podobně. Fanál muže též označovat poplašné znamení dávané světlem či ohněm. Ve vojenství se jako fanál označovala vertikální tyč, na jejímž konci byl hořlav ...

                                               

Geolokace

Geolokace je metoda, která pomocí ruzných technik zjišťuje geografickou polohu cílového objektu. Výstupem je typicky poštovní adresa, tj. stát, město, PSČ, ulice nebo podobný údaj, čímž se odlišuje od pozičních systému, které udávají zeměpisné so ...

                                               

GPSBabel

GPSBabel je multiplatformní, open source program umožňující převod GPS záznamu a pro konverzi mezi ruznými typy datových formátu GPS. Nabízí rozhraní příkazového řádku a grafické uživatelské rozhraní pro řadu operačních systému.

                                               

Gyrokompas

Gyrokompas je přístroj, který je využíván pro určení opravdového severu Země v námořní plavbě. Jeho princip vynalezl francouzský fyzik Léon Foucault v roce 1852 v návaznosti na své kyvadlo, jako praktický přístroj pro navigaci se začal používat a ...

                                               

Gyroskop

Gyroskop je zařízení využívané v navigaci. Používá se zejména u letadel a balistických raket. Také v torpédu je gyroskop. Přístroj obsahuje setrvačník, který zachovává polohu osy své rotace v inerciálním prostoru. Přesnost gyroskopu závisí na sta ...

                                               

HTTP referer

HTTP referer je v informatice označení pro URI, ze kterého byla webová stránka navštívena. Údaj HTTP referer zapisuje webový prohlížeč do hlavičky HTTP dotazu pro webový server, který ho muže dále zpracovat a uložit do logovacího souboru k pozděj ...

                                               

Hyperbolická navigace

Hyperbolická navigace je druhem radiových dálkoměrných navigačních systému, používaných v lodní a letecké dopravě. Existovala řada systému hyperbolické navigace, ale jejich význam klesá spolu s rozvojem satelitních navigačních systému.

                                               

Charakteristika světla

Charakteristika navigačních světel je skupina jednoduchých pozorovatelných funkcí, které umožňují odlišení navigačního světla od jiných navigačních světel. Pokud pozorujeme více navigačních světel současně měly by být snadno od sebe odlišitelné. ...

                                               

Inerciální navigace

Inerciální navigační systém je založen na soustavě gyroskopu. Osa rotujícího setrvačníku gyroskopu zachovává svoji orientaci vuči inerciální souřadné soustavě, i pokud je gyroskop uzavřen uvnitř pohybujícího se tělesa. Měřením sil vznikajících př ...

                                               

Inland ECDIS

Inland ECDIS je mezinárodní standard dat pro tvorbu vnitrozemských navigačních map pro vodní dopravu. Vnitrozemské elektronické navigační mapy IENC vychází z databáze, standardizované s ohledem na obsah, strukturu a formát a jsou vydávány k použi ...

                                               

Instrument Landing System

Instrument Landing System je elektronický přístrojový přistávací systém. Byl vyvinut ve 40. letech dvacátého století a schválen k použití organizací ICAO v roce 1949. Používá se dodnes, prakticky beze změn. Systém poskytuje přesné informace o oka ...

                                               

Izodynama

Izodynama je čára na mapě, která spojuje místa o stejné intenzitě tíhového nebo magnetického pole Země. Izodynamy spolu s izogony a izokliny používají na magnetických mapách, kde ukazují představu o skutečném rozložením elementu magnetického pole ...

                                               

Izogona

Izogona je čára na mapě, která spojuje místa se stejnou magnetickou deklinací. V anglické literatuře značí spojnice míst se stejnými směry větru. Křivka spojující místa s nulovou deklinací se nazývá agona.

                                               

Jih

Jih, ve staré češtině též poledne, je jedna z hlavních světových stran. Zkratkou je písmeno "J" nebo "S" z německého slova "Süd" či anglického "South".

                                               

Jihovýchod

Jihovýchod je jeden z vedlejších směru na kompasu. Leží mezi jihem a východem, tj. odpovídá azimutu 135°. Na opačné straně je severozápad.

                                               

Jihozápad

Jihozápad je jeden z vedlejších směru na kompasu. Leží mezi jihem a západem, tj. odpovídá azimutu 225°. Na opačné straně je severovýchod.

                                               

Kapacitní gyroskop

Kapacitní gyroskop je gyroskop, jehož základem je velmi přesně vybroušená keramická krychle jejíž stěny jsou pokryty mikroskopickými vrstvami kovu vzájemně od sebe izolovaných. Tvoří tak mezi sebou šestipólový keramický kondenzátor. Ten je uložen ...

                                               

Kompas

Kompas je zařízení k určování světových stran. Typický kompas obsahuje volně pohyblivou magnetickou střelku, která se vlivem zemského magnetického pole natáčí ve směru magnetického severu a jihu. Existují ale i složitější kompasy založené na jiný ...

                                               

Koňské šířky

Koňské šířky jsou subtropické zeměpisné šířky mezi 30° a 35° severně i jižně, charakteristické svými mírnými větry a horkým suchým počasím. Tento pás na severní polokouli se někdy nazývá tišiny obratníku Raka na jižní polokouli tišiny obratníku K ...

                                               

Let podle přístroju

Let podle přístroju je zpusob vedení letu umožňující let i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje let za viditelnosti. Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě údaju přístroju, nikoli podle výhledu z kabiny. Při I ...

                                               

Let za viditelnosti

Let za viditelnosti země je zpusob vedení letu umožňující let ve vyhovujících meteorologických podmínkách. Pilot při takovém letu řídí a naviguje letadlo podle výhledu z kabiny a řídí se pravidly V isual F light R ules.

                                               

LORAN

LORAN je pozemní rádiový navigační systém, určený především pro leteckou a námořní navigaci. Umožňuje určit polohu a rychlost dopravního prostředku pomocí přijímání nízkofrekvenčních signálu ze synchronizovaných pozemních vysílaču. V současnosti ...

                                               

Magnetická deklinace

Jako magnetická deklinace se v zeměpise označuje úhlový rozdíl mezi směry k zeměpisnému a magnetickému severnímu pólu Země. Magnetická deklinace se na ruzných místech Země liší, navíc se v čase mění, protože severní magnetický pól se vuči zeměpis ...

                                               

Magnetická inklinace

Magnetická inklinace v geografii označuje úhel, který v určitém místě svírají siločáry magnetického pole Země s vodorovnou rovinou. Podobně jako magnetická deklinace, která označuje odchylku siločar vzhledem k poledníku, je i inklinace proměnlivá ...

                                               

Maják

Maják je budova, která slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. Bývá to většinou věž, na jejímž vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti a upozorňuje tak lodě na blížící se pevninu, či skaliska. M ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →