ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38                                               

Francisco Moreno

Francisco Pascasio Moreno, zvaný Perito, byl argentinský objevitel. Zabýval se převážně Patagonií, kde je po něm pojmenován ledovec Perito Moreno, stejně jako národní park táhož jména. Rovněž dal jméno hoře Cerro FitzRoy. V roce 1888 založil Muse ...

                                               

Pandita (objevitel)

Termín pandita či pandit byl v druhé polovině 19. století užíván pro speciálně vycvičené zeměměřiče, kteří pocházeli z domorodého obyvatelstva a ve službách Britského impéria objevovali hornaté oblasti severní Indie a Tibetu. Když probíhala v 19. ...

                                               

Polárník

Polárník je cestovatel, objevitel či vědec, který pusobí především v polárních oblastech Země a získává tam nové vědomosti o topografii, klimatu, flóře nebo fauně. Vzhledem k celkovým poměrum v polárních oblastech při výpravách do těchto končin n ...

                                               

Abd Ar-Razzák

Abd Ar-Razzák as-Samarkandí byl perský historik a cestovatel. Puvodem byl ze Střední Asie, žil u dvora herátského vládce Šáhrucha.

                                               

Claudius James Rich

Claudius James Rich se narodil poblíž Dijonu v "dobré rodině", ale dětství prožil v Bristolu. Měl dar pro jazyky; rozuměl nejen latině, ale i řečtině, hebrejštině, turečtině a dalším východním jazykum. V roce 1803 se stal žákem v firmě v Indii. N ...

                                               

Sataspes

Sataspes byl perský šlechtic, navigátor a velitel kavalérie za dob Achaimenovské říše. Přes matku byl synovcem krále Darea I. a bratrencem krále Xerxa I. Jeho jméno se skládá z perského "sat" a "asp". Snad i kvuli této shodě je mu přičítán také p ...

                                               

Rabban Bar Sauma

Rabban Bar Sauma také Sawma Rabban nebo Rabban Çauma byl ujgurský mnich, nestorián, diplomat a cestovatel. V roce 1278 se vydal se svým žákem Rabbanem Markosem z Pekingu do Jeruzaléma. Putoval přes Košang do Lou-lanu a Kašgaru. Dále postupoval př ...

                                               

Anekumena

Anekumena je území na Zemi trvale neosídlené a hospodářsky nevyužívané lidmi. Jedná se většinou o území trvale zaledněná, vysokohorská, nebo jinak klimaticky nevhodná.

                                               

Brazilské kapitanáty

Kapitanát je historická administrativní jednotka a dědičné léno v bývalých španělských a portugalských koloniích. Na kapitanáty byla v 15. století rozdělena území portugalských ostrovu v Atlantiku a portugalská území podél afrického pobřeží. Po o ...

                                               

Diecéze (římská říše)

Diecéze byla oblast finanční správy římské říše. Za účelem zajištění efektivnějšího odvodu daní a jiných dávek a kvuli snazšímu vynucení práva vzrostlo za Diocletiana množství provincií ze zhruba padesáti na téměř sto. Provincie byly navíc seskup ...

                                               

Euroregion

Pojem euroregion, evropský region, označuje regionální formy spolupráce, zpravidla přes hranice evropských zemí. Euroregiony začaly v oblasti hospodářské spolupráce, dnes ale mají také za cíl sbližovat země Evropy ve společenském a kulturním životě.

                                               

Hraniční strom

Hraniční stromy v dřívějších dobách vyznačovaly hranice pozemku či území. Mohlo jít o zahrady dvou sousedu, hranice polí či pastvin, vymezení panství až po hranice ruzných zemí. V dnešní době už značení tohoto typu není obvyklé. Hraniční stromy, ...

                                               

Katastrální území

Katastrální území je v České republice podle § 2 písm. h) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. "technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí". Obdobná definice platí i na Slov ...

                                               

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo je území zpravidla v blízkosti nějakého chráněného objektu nebo území, které není přímo jeho součástí, ale vztahují se na něj nějaké aspekty specifické ochrany, zpravidla v menší míře než na hlavní chráněný objekt nebo území. V och ...

                                               

Poštovní směrovací číslo

Poštovní směrovací číslo, zkráceně PSČ je číselným označením územního obvodu adresní pošty. Pro každý územní obvod je PSČ jedinečné. Používá se v poštovním styku jako součást adresy především pro identifikaci místa doručení při automatizovaném tř ...

                                               

Region

Region je území vymezené na základě společných znaku. Proces vymezování regionu označujeme jako regionalizace.

                                               

Skladebnost územního členění

Skladebnost územního členění je stav, kdy ruzné úrovně a případně i druhy územního členění tvoří dohromady jeden hierarchický strom, kdy každý celek vyšší úrovně je tvořen pouze celými celky nižší úrovně a tedy žádný celek není rozdělen mezi více ...

                                               

Soudní obvod

Soudní obvody jsou v České republice stanoveny v § 9 a v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 zákona o soudech a soudcích: Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají místní pusobnost pro celé území České republiky. Ústavní soud má rovněž celostátní pusobnost ...

                                               

Soudní okres

Soudní okresy byly od roku 1850 soudní obvody 1. stupně, tedy územní jednotky Rakouska-Uherska, podle kterých byly nezávisle na správním členění organizovány okresní soudy. Soudní okresy v téměř nezměněné podobě převzala i Československá republik ...

                                               

Správní obvod

Správní obvod je právní pojem označující územní pusobnost správního úřadu. Každý správní úřad musí mít stanoven správní obvod, a to buď pro celou svou pusobnost stejný, nebo pro ruzné kompetence ruzné správní obvody. Velikostně muže jít od území ...

                                               

Státní území

Státní území je konstitutivním prvkem státu, bez něj by stát nemohl existovat. Dalšími takovými prvky jsou obyvatelstvo nebo státní moc. Státní území ohraničuje státní hranice.

                                               

Abú al-Hasan Alí al-Masúdí

Abú al-Hasan Alí ibn al-Husajn ibn Alí al-Masúdí byl arabský historik. Narodil se roku 896 v Bagdádu, zemřel 956 v Káhiře. Proslavil se díky svým historickým a zeměpisným pracím, zejména pak dílem Murúdž adh-dhahab wa-maádin al-džawáhir. Toto díl ...

                                               

Bavorský geograf

Bavorský geograf je konvenční jméno, dané Janem Potockim roku 1796 autorovi anonymního středověkého dokumentu Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Henryk Łowmiański prokázal, že seznam se skládá ze dvou částí, které ...

                                               

Cesta po Řecku

Cesta po Řecku je dílo cestovatele a zeměpisce Pausánia, pusobícího v 2. století, Jedná se o jedno z nejzajímavějších děl řecké literatury v době římského císařství. V deseti knihách popisuje ruzné oblasti Řecka. Achaia Fókis Attika, Megaris Arka ...

                                               

Dějiny navigace

Dějiny navigace souvisí s migrací lidí a objevováním nových zemí pomocí mořeplavby. Některé národy se zabývaly objevováním v takové míře, že tím vstoupily do dějin. Patří mezi ně Féničané, staří Řekové, Arabové, Peršané, Vikingové, Malajci, Polyn ...

                                               

Gés periodos

Gés periodos se souhrnně označovaly první pokusy o geografická díla. Jednalo se zejména o popisování cest. Členily se na základní dvě skupiny: periegesis řec. periegesis, jež byly popisem pevniny. periply řec. periplús obeplutí, jež byly popisem ...

                                               

Logograf

Logografové byli řečtí historiografové a kronikáři před Hérodotem považovaným za zakladatele historie. Sám Hérodotos nazýval své předchudce λογοποιοί. Thúkydidés používal toto označení na všechny předchudce včetně Hérodota. S jednou výjimkou poch ...

                                               

Mezinárodní geografická unie

Mezinárodní geografická unie je mezinárodní asociace zeměpisných organizací. První Mezinárodní geografický kongres se konal v roce 1871 a trvalá organizace byla založena v roce 1922 v Belgii. Unie má 34 komisí a čtyři pracovní skupiny. Jednou z t ...

                                               

National Geographic Society

National Geographic Society je nezávislá nezisková vzdělávací instituce. Byla založena 27. ledna 1888 na základě večerního ujednání třiceti tří nadšencu, kteří se 13. ledna 1888 sešli ve washingtonském klubu "Cosmos Club". Hlavní myšlenka byla sp ...

                                               

Přízračný ostrov

Přízračný ostrov je označení ostrova, o kterém existují jen neduvěryhodné zprávy a který byl zpravidla prohlášen za falešný poté, co se prokázalo, že na udaných souřadnicích nic není.

                                               

Zámořské objevy

Historie geografických objevu popisuje pět tisíc let lidského úsilí poznat planetu, na které žije. V tomto dlouhém časovém úseku se střídala období usilovné snahy o poznání s obdobími klidnějšími, v jejichž pruběhu se nesmazatelně zapsala do ději ...

                                               

Geodatabáze

Geodatabáze je prostorová databáze navržená pro ukládání, dotazování a manipulaci s geografickými informacemi a prostorovými daty. Geodatabáze je proprietární formát vyvinutý firmou esri. Toto pracovní prostředí spravuje jak vektorová tak rastrov ...

                                               

Geografie dopravy

Geografie dopravy je dílčí geografickou disciplínou, která se zabývá pohyby nákladu, osob a informací, a to v širokém společenském i fyzickogeografickém kontextu

                                               

Geografie sexualit

Geografie sexualit jsou podoborem sociální geografie jejichž vznik lze datovat k začátku 90. let 20. století. Za ustavující publikaci v rámci oboru se považuje kniha Mapping Desire: Geographies of sexualities editovaná britskými humánními geograf ...

                                               

Globalistika

Globalistika je disciplína, která zkoumá globální problémy. Termín byl používán především v SSSR od 80. let 20. století. Nejedná se o nový vědní obor, ale o interdisciplinární výzkum.

                                               

Kartografie

OSN definuje kartografii jako vědu o sestavování map všech druhu a podle OSN zahrnuje veškeré operace od počátečního vyměřování až po vydání hotové produkce. Mezinárodní kartografická asociace ICA definuje kartografii jako umění, vědu a technolog ...

                                               

Politická geografie

Politická geografie je vědní disciplína rozvíjející se na pomezí geografie a politologie - spjatá s historií, sociologií, státním i mezinárodním právem. Zabývá se zvláštnostmi politického a státního zřízení, forem vlády, územně správního uspořádá ...

                                               

Geografická bibliografie ČR on-line

Geografická bibliografie ČR on-line, zkráceně GEOBIBLINE, je ústřední bibliografickou on-line databází geografických publikací s českými reáliemi. Zahrnuje geografické práce věnované území Česka nebo napsané českými autory. Cílem databáze je zach ...

                                               

Anaximandros

Anaximandros, též Anaximandros z Mílétu, byl starořecký filosof, představitel tzv. mílétské školy. Spolu se svým učitelem Thalétem patří k zakladatelum filosofie jako samostatné vědy. Je po něm pojmenován měsíční kráter Anaximander.

                                               

Julius Gregor

Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 nedisponovalo Československo kartografickou institucí, která by zajistila potřebné mapy a měřické produkty pro armádu a civilní sektor. Československý vojenský zeměpisný ústav vznikl postupnou transformací ...

                                               

Al-Idrísí

Abu Abd Alláh Muhammad al-Idrísí al-Kurtubí al-Hasaní as-Sabtí či jednoduše al-Idrísí byl andaluský geograf, kartograf, egyptolog a cestovatel, který žil a pracoval na Sicílii na dvoře krále Rogera II. Sicilského.

                                               

Jakút al-Hamawí ar-Rúmí

Jakút al-Hamawí ar-Rúmí, celým jménem arabsky: شهاب الدين أبو عبد الله بن ياقوت الحموي الرومي ‎‎ Šiháb ad-Dín Abú Abd Alláh bin Yákút al-Hamawí ar-Rúmí, byl geograf a spisovatel řeckého puvodu. Nisba v jeho jméně ar-Rūmī poukazuje na skutečnost, ...

                                               

Vasil Kănčov

Poté, co vystudoval střední školu v Lomu, pokračoval ve studiu chemie na univerzitě v Charkově. Kvuli účasti v srbsko-bulharské válce studium v roce 1885 přerušil a po jejím ukončení pokračoval ve studiu v Mnichově a Stuttgartu. V Roce 1888 kvuli ...

                                               

František Mikolášek (pedagog)

František Mikolášek se narodil v Hrubém Jeseníku okres Nymburk, tehdejší název Jeseník v rodině chalupníka Františka Mikoláška a jeho ženy Anny, rozené Saskové. Celý produktivní život byl pedagogem učitelem a ředitelem školy. Zájmy Františka Miko ...

                                               

Stanislav Nikolau

Stanislav Nikolau byl český geograf a novinář. Byl vedoucí osobností zeměpisného časopisu Širým světem, který mj. ilustroval Zdeněk Burian.

                                               

Václav Plesinger

Václav Plesinger se narodil v Lobkovicích nyní část obce Neratovice v okrese Mělník v rodině panského hajného, jako druhé ze čtyř dětí. Jeho bratr Josef Plesinger 1857–1916byl starostou v rodných Lobkovicích) Václav Plesinger byl učitelem v Budyn ...

                                               

Pýtheás z Massalie

Pýtheás z Massalie byl řecký obchodník, zeměpisec a pruzkumník, žil přibližně v letech 380 př. n. l. – 310 př. n. l. v řecké kolonii Massalii. Podnikl námořní cestu k britským ostrovum a pronikl až přibližně k severnímu polárnímu kruhu. Svou cest ...

                                               

Omar ibn Rusta

Abú Alí Ahmad bin Umar ibn Rusta, také s koncovkou ebn Rosta, ibn Rustah, ibn Rosteh, byl arabský či perský geograf, cestovatel a encyklopedista. O jeho životě se kromě místa narození dochovalo velmi málo informací. Okolo roku 903 cestoval po Ará ...

                                               

Nain Singh

Nain Singh Rávat byl jeden z prvních panditu – objevitelu, kteří ve službách Britského impéria probádávali himálajské oblasti. Jeho zásluhou byla zmapována cesta z Tibetu do Nepálu a rozsáhlé oblasti toku největší tibetské řeky Cangpo, jako vubec ...

                                               

Szabolcs Szabó (geograf)

Szabolcs Szabó, maďarsky Szabó Szabolcs, je maďarský geograf a levicový politik, od 6. května 2014 poslanec Zemského sněmu zvolený za hnutí Společně 2014 v parlamentním jednomandátovém volební obvodu Budapest 17. OEVK se sídlem ve XXI. obvodu Csepel.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →