ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Pop-noviny

Pop-noviny je označení tiskovin, které vyplňují prostor mezi bulvárním a seriózním tiskem. Zpravodajství se vyznačuje prací se soft-news, infotainmentem. Typickým příkladem popnovin je deník Mladá fronta DNES, dílem také Lidové noviny a deník Prá ...

                                               

Publicistika

Publicistika je označení typu žurnalistické tvorby a výsledku takovéto tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování. Na rozdíl od zpravodajství obsahuje kromě informací také "autoruv subjektivní názor" na některé aktuální téma. P ...

                                               

Publikace

Cizí slovo publikace či publikování, česky zveřejnění či vydání, označuje uvedení nějaké informace, textu či zprávy ve známost, nejčastěji v tisku nebo na internetu. Příkladem je publikace výsledku vědeckého výzkumu nebo publikování nově platných ...

                                               

Publikum

Publikum je těžce definovatelný mnohovýznamový abstraktní pojem, který ve svém denotativním významu značí příjemce. Příjemce je koncový článek v lineárním sekvenčním modelu komunikace. Publikum je produkt sociálního kontextu a též reakcí na mediá ...

                                               

Redaktor

Redaktor je osoba, která vykonává redakci popřípadě pracuje v nějaké redakci. Jeho práce spočívá zejména v obsahové, jazykové a technické přípravě ruzných tiskovin pro tisk, dále též v aktivním řízení obsahové stránky nějakého média. Své redaktor ...

                                               

Reportéři bez hranic

Reportéři bez hranic je v Paříži založená nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií. Zastává se novinářu a pracovníku v médiích, kteří jsou sužováni cenzurou a perzekucí. Byla založena roku 1985 Robertem Ménardem, Rony Braumanem a Jean ...

                                               

Rešerše

Rešerše muže být: soupis vyhledaných informací jako výsledek 1. vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku S rozvojem internetu a počítačových databází on-line se povaha rešeršní práce výrazně změnila a mnozí uži ...

                                               

Rotačka

Kotoučový stroj, amatérsky řečeno rotačka, je typ tiskového stroje, u něhož je potiskovaný materiál odvíjen z role a skrze stroj je protahován jako pás papíru. Slovo rotačka je technologie jakéhokoliv rotačního tisku, který má formu i tlakové méd ...

                                               

Rubrika

Rubrika, někdy též rubrum, je puvodně poznámka v liturgických knihách. Ta obsahuje vysvětlující poznámky, především k obsahu či gestum, která doprovázejí slova, tištěná černě. Později tento pojem začal označovat také titulek zákona či části knihy ...

                                               

Samizdat

Samizdat je zpusob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech. Jde o vydávání novinového obsahu vlastním nákladem v ilegalitě. Samizdaty jsou rozšiřovány v malých nákladech, opisovány, puvodně v ruce, později na psacím st ...

                                               

Seriál

Seriál je obecné označení pro opakující se událost, děj nebo dílo. Obvykle se jedná o sled novinových či časopiseckých článku, reportáží, kreseb, fotografií nebo o audiovizuální dílo s více díly/epizodami na pokračování.

                                               

Seriózní médium

Seriózní médium je označení sdělovacího prostředku, kde klíčovou roli hraje objektivita, analýza a kontext, a obecné informace, jejichž význam roste s časovou vzdáleností od popisované události. Úkolem prestižního média je vybírat duležitá témata ...

                                               

Strip

Strip je velmi krátký, většinou černobílý vtipný komiks, sestávající pouze z 2 až 6 políček tvořících proužek. Uveřejňuje se většinou ve spodní části novinové stránky, kde má tento specifický typ komiksu svuj puvod.

                                               

Střet zájmu

Střet zájmu je situace, ve které se do konfliktu dostávají osobní zájmy člověka a zájmy, které je tentýž člověk povinen plnit nebo prosazovat z titulu své funkce. Střet zájmu není neobvyklá situace. Je nutné vědět, jak se v takové situaci zachova ...

                                               

Studio N

Studio N je zpravodajsko-publicistický podcast, který vydává nezávislý Deník N. Věnuje se převážně aktuálním domácím a zahraničním tématum a investigativní žurnalistice. Autorem a moderátorem je novinář Filip Titlbach, na obsahu se podílí celá re ...

                                               

Světová asociace novin

Světová asociace novin byla největší světová nevládní organizace sdružující asociace novin, zpravodajské agentury, regionální tiskové organizace a jednotlivé novinové manažery v přibližně stovce zemí. Organizace byla založena v roce 1948. K jejím ...

                                               

Svoboda tisku

Svoboda tisku představuje právo na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředku, tj. tisku, rozhlasu, televize a dalších masmédií spočívající zejména v necenzurovaném zveřejňování informací a názoru. Svoboda tisku má zajišťovat svobodné utvá ...

                                               

Svobodná škola politických nauk

Svobodná škola politických nauk byla specializovaná škola, na níž se vyučovala žurnalistika, sociologie a politologie a která pusobila v Československu v letech 1928–1939. Nešlo ale o klasickou vysokou školu a po roce 1945 ji nahradila Vysoká ško ...

                                               

Swiss Leaks

Swiss Leaks je pojmenování novinářského vyšetřování zveřejněném v únoru 2015 o systému daňových úniku, na kterých se podílela švýcarská pobočka britské banky HSBC. Svým klientum banka umožňovala obcházet daňové povinnosti, čehož využili například ...

                                               

Šéfredaktor

Šéfredaktor je osoba zodpovědná za týmovou práci redakce časopisu, novin a jiných masmédií. Řídí redakční tým, schvaluje články k publikaci a realizuje ruzné nápady redaktoru. U akademických časopisu šéfredaktor rozhoduje – na základě obdržených ...

                                               

Šum

V běžném slova smyslu znamená šum zvukové nebo hlukové znečištění. V elektronice se termín šum používá k označení elektronického signálu korespondujícího s akustickým šumem, nebo signálu korespondujícího s vizuálním šumem, který muže být viditeln ...

                                               

Technologický determinismus

Technologický determinismus říká, že technologie užívané společností určují vývoj sociálních a kulturních hodnot společnosti. Pojem pochází od amerického sociologa ekonoma Thorsteina Veblena. Následně byl výrazně rozpracován Karlem Marxem či Mars ...

                                               

Test Ann Finkbeinerové

Test Ann Finkbeinerové je seznam vytvořený novinářkou Christie Aschwanden, který má pomoci novinářum se vyhnout sexismu v článcích o ženách ve vědě. Aby článek testem prošel, nesmí o vědkyni zmiňovat následující informace: Povolání jejího manžela ...

                                               

Thomasuv teorém

Thomasuv teorém je základní sociologický termín, který lze aplikovat na celou řadu sociálních procesu. Pojem, jenž definoval americký sociolog W. I. Thomas, říká, že pokud je nějaká situace definovaná lidmi jako reálná, stává se reálnou ve svých ...

                                               

Tisková konference

Tisková konference je setkání jednotlivcu či představitelu firem nebo jiných organizací se zástupci médií. Pořádá se buďto pravidelně, nebo ve chvíli, kdy je nutné sdělit duležité informace veřejnosti. Ve většině případu na konci konference umožn ...

                                               

Tisková zpráva

Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje sdělit veřejnosti něco duležitého. Má, stejně jako novinová zpráva, strukturu obrácené pyr ...

                                               

Titulek

Titulek je text, který charakterizuje článek, který je pod ním. Velká velikost písma titulku novinových článku na prvních stranách se objevila až v 19. století, kdy začala soutěž o čtenáře mezi jednotlivými nakladateli. Titulky obvykle vytvářejí ...

                                               

Zpráva

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejruznějších oblastech lidského života a společenského styku jako např. ve zdravotnictví, v poli ...

                                               

Zpravodajská agentura

Zpravodajská agentura je organizace zpravodajského novinářství, zaměřená na získávání informací zpravodajského charakteru a jejich distribuci tisku a ostatním mediím. Zpravodajské agentury připravují informace "tvrdého faktu", tak aby byly k disp ...

                                               

Zpravodajské hodnoty

Zpravodajské hodnoty je pojem, který jako první použil Walter Lippmann ve své slavné knize Public Opinion z roku 1922, a který se od té doby stal jedním z klíčových konceptu mediálních studií. Zpravodajské hodnoty jsou znaky, které rozhodují o to ...

                                               

Zpravodajství

Zpravodajství je jedna ze základních novinářských činností, zpravodajstvím se rovněž nazývá výsledek této činnosti. Jedná se o organizované informování. Jde o zpravování publika o událostech a informacích, jejich výběr, třídění a základní interpr ...

                                               

Zpusob umožňující dálkový přístup

Zveřejnění zpusobem umožňujícím dálkový přístup je forma zveřejnění informací, kterou předepisují mnohé české právní předpisy zejména státním orgánum a dalším institucím veřejného charakteru. Většina předpisu, které termín "zpusob umožňující dálk ...

                                               

Žlutá žurnalistika

Žlutá žurnalistika je jedno z označení pro bulvární tisk a nepříliš etické novinářské postupy. Žlutou žurnalistiku charakterizuje orientace na senzace, skandály a zločin. Žlutá žurnalistika, včetně fake news, se vyskytuje již několik století. Ozn ...

                                               

Žurnál

Žurnál je novinářský produkt, nebo zvláštní forma denního záznamu nebo záznamu o nějaké činnosti. Žurnál jako novinářský produkt je deník – noviny, které vycházejí denně a které obsahují především zprávy o aktuálních událostech. V angloamerickém ...

                                               

Žurnalistická etika

Žurnalistická etika je souhrnné pojmenování psaných i nepsaných norem, které se uplatňují v žurnalistice. Patří sem především etické kodexy, které přijímají jak jednotlivé redakce, tak organizace nebo státní instituce, aby novinářum poskytly vodí ...

                                               

Administrativní dělení Finska

Základní administrativní jednotkou Finska je obec. K lednu 2021 existovalo celkem 309 obcí, z nichž 107 mělo postavení města. Finské obce jsou obdařeny poměrně rozsáhlou samosprávou – určují si svou část daně z příjmu svých občanu a právě ony zaj ...

                                               

Administrativní dělení Francie

Francie se skládá z 18 regionu. Ty jsou dále děleny do 101 departementu, které jsou očíslovány, což má následně význam např. pro směrovací čísla nebo poznávací značky aut. Departmenty se dále rozdělují do arrondisementu, do kterých se nevolí žádn ...

                                               

Administrativní dělení Kazachstánu

Kazachstán se dělí na 14 oblastí. Každá oblast se dělí na několik okresu, popř. oblastně spravovaných měst. Hlavní město Nur-Sultan, bývalé hlavní město Almaty a města Bajkonur a Šymkent jsou spravovány zvlášť.

                                               

Administrativní dělení Nového Zélandu

Nový Zéland se dělí v první úrovni členění dělí na 16 regionu a teritorium Chathamských ostrovu. Druhým stupněm jsou distrikty, kterých je celkem 67, přičemž 13 z nich jsou zároveň městy. Šest z nich zároveň tvoří region. Sedm distriktu se rozklá ...

                                               

Zámořská Francie

Zámořská Francie je souhrnné pojmenování pro ta území a teritoria, které spadají pod francouzskou suverenitu, ale neleží v Evropě, v tzv. Metropolitní Francii. Běžně se pro ně používá zkratka DROM-TOM a jsou rozesety po celé Zemi – v Tichém, Indi ...

                                               

Historické provincie Finska

Historické provincie Finska byly správní oblasti ve Finsku, když bylo součástí Švédska. Starý systém provincií se rozpadl roku již 1634, kdy je nahradily kraje, které vydržely až do roku 1997, kdy územní správa prošla ve Finsku reformou. Laponsko ...

                                               

Seznam nejvyšších hrází světa

Seznam nejvyšších hrází světa zachycuje hráze napříč říčními údolími, které jsou vyšší než 215 m. V případě dokončení vznikly za nimi přehradní nádrže. Od roku 2012 je nejvyšší přehradní hrází s 305 metry Ťin-pching I v Čínské lidové republice. V ...

                                               

Seznam hrabství na Islandu

                                               

Seznam islandských měst a vesnic

                                               

Izolinie

Izolinie jsou druhem liniové mapové značky nebo prvkem některých dalších druhu diagramu. Jsou to čáry na mapě, které spojují místa se stejnými hodnotami dané fyzikální, sociometrické nebo jiné veličiny. Izolinie se nemohou křížit a jejich vzdálen ...

                                               

Seznam národních parku v Novém Jižním Walesu

Booti National Park Bouddi National Park Butterleaf National Park Bald Rock National Park Bellinger River National Park Budderoo National Park Bongil National Park Botany Bay National Park Bindarri National Park Bungawalbin National Park Blue Mou ...

                                               

Oblasti na Ukrajině

Nejvyššími jednotkami samosprávy a územně-administrativního dělení je skupina 27 subjektu - 24 oblastí, 1 autonomní republika Krym a 2 města se speciálním statusem Kyjev a Sevastopol. Krymská autonomní republika a město Sevastopol jsou od roku 20 ...

                                               

Provincie ve Finsku

Finsko je rozděleno do 19 provincií. Provincie mají vlastní rady, které slouží jako fóra pro spolupráci mezi obcemi provincie. Avšak jedinou provincií, ve které se konají všelidové volby do rady, je Kainuu.

                                               

Regiony na Novém Zélandu

Nový Zéland se dělí na 16 regionu. Jedenáct je spravováno regionálními radami, jež jsou nejvyšší úrovní místní správy a pět je spravováno prostřednictvím unitary authority, což jsou územní samosprávy, které také vykonávají funkce regionálních rad ...

                                               

Seznam historických zeměpisných názvu

Tento seznam podává stručné vysvětlení historických či alternativních toponym, které jsou sice používány, ale ne vždy jsou uváděny v mapách a atlasech.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →