ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362                                               

Svatební dum

Svatební dum je druh módního obchodního domu. Jde o reprezentativní prostory většího rozsahu v centrech metropolí, jakousi výkladní skříň příslušné značky. V případě, že není zřízen přímo výrobcem svatebních šatu, je s ním propojen bez mezičlánku ...

                                               

Svatební hostina

Svatební hostina je příležitost k oslavě spojení dvou lidí svazkem manželským. Na svatební hostině probíhají například tyto svatební zvyky: společná polévka ženicha a nevěsty, krájení dortu, po hostině i první manželský tanec nebo stahování podva ...

                                               

Svatební košile

Svatební košile je balada ze sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Patří k nejstarším skladbám sbírky a pojednává o dívce, která se v opuštění a bolesti rouhá panně Marii. Za svuj hřích je dívka potrestána, ale mírněji, než je tomu ve "Svatebních ...

                                               

Svatební kytice

Svatební kytice je dekorativní objekt, jehož podstatnou část tvoří rostlinný materiál který je obvykle spojen v jeden celek, nebo vložen, vpíchnut do hmoty či konstrukce, která zajistí bezpečnou a snadnou manipulaci hotovým celkem. Používaným ros ...

                                               

Svatební magazín

Svatební magazín je tištěné nebo digitální médium o přípravě svatby, svatebních službách, svatebních trendech, svatebních veletrzích, s kolekcí svatebních šatu. Jedná se v podstatě o lifestylový ženský časopis.

                                               

Svatební oznámení

Svatebním oznámením snoubenci oznamují svým blízkým a svému okolí kdy a kde se bude konat jejich svatba, případně že byli již oddáni. Svatební oznámení muže být ve formě textem potištěné jednoduché papírové karty až např. po luxusní krabičku se z ...

                                               

Svatební svědek

Svatební svědek je osoba, která byla požádána zúčastnit se svatební ceremonie: civilního anebo církevního sňatku. Po uzavření manželství se podepisuje do protokolu o uzavření manželství jako svědek události, čímž svatbu potvrzuje před zákonem. Sv ...

                                               

Svatební šaty

Svatební šaty jsou společenský dámský oděv, speciálně navržený a vyhotovený pro sňatek. Pro výrobu svatebních a společenských šatu vzniklo v posledních padesáti letech celosvětové prumyslové odvětví s mnoha výraznými značkami.

                                               

Svatební tiskoviny

volný český překlad zní "zapište si datum" nebo "poznačte si datum" Save the date je jednoduchá tiskovina oznamující svatbu alespoň rok až pul roku před jejím očekávaným termínem sloužící jako informace o plánované svatbě na konkrétní datum pro s ...

                                               

Výročí svatby

Výročí svatby je čas uplynulý od civilního či církevního sňatku, tedy od uzavření manželského svazku. Počítá se v ročním intervalu, často však se slaví zejména takzvaná kulatá výročí, tedy v desetiletém intervalu, či čtvrtstoletá výročí.

                                               

Zasnoubení

Zasnoubení je slib dvou osob o tom, že spolu vstoupí do manželství. Jde vlastně o určitou přípravnou fázi před uzavřením manželství, v České republice právně neupravenou. Upraveno je ale např. v kanonickém právu a zakládá překážku manželství "imp ...

                                               

Ženich

Ženich je muž, který je takto označován v den své svatby s nevěstou. Svatba se v souvislosti s mužem označuje jako jeho ženitba, muž beroucí si nevěstu za ženu se žení a sňatkem se ze svobodného muže stává ženatý. Na českých svatbách bývá tradičn ...

                                               

Židovská svatba

Židovská svatba je jedním z životních rituálu Židu. Probíhá podle přesně stanovených zásad, které vycházejí z biblických tradic. Svatbou uzavřou muž se ženou smlouvu o společném soužití, zplození a vychovávání potomku. Naplňuje se tak ideál – jud ...

                                               

German

German je kultovní hliněná figurína ve folklóru východního Srbska a severního Bulharska. Byla využívána při přivolávání deště a to buď vhozením do řeky nebo naopak pohřbením do suché země. Jeho obdobou je východoslovanský Jarilo, Kostroma a Kupal ...

                                               

Otvírání studánek

Otvírání, vylévání či cídění studánek je český lidový zvyk, jehož účelem je ukončení sucha a přivolání deště. Kromě období velkého sucha byl tento obřad prováděn během druhé poloviny jara až do svatojánské noci. Studánky se také otvíraly či čisti ...

                                               

Perperuna

Perperuna či Dodola je rituál k zajištění deště, který byl znám na Balkáně, především u Slovanu. Někdy je obřad personifikován a Perperuna chápána jako ženský protipól Peruna.

                                               

39 zakázaných prací

Třicet devět zakázaných prací je soubor činností, které je zakázáno provádět o šabatu a většině židovských svátku.

                                               

613 micvot

613 micvot nebo 613 přikázání je koncept židovského náboženství, podle kterého Tóra obsahuje celkem 613 micvot, od sg. micva – מִצְוָה ‎‎; od kořene צוה, c-v-h "přikazovat"), které Buh nařídil Izraeli. Podle Kabaly se duše člověka skládá z 613 čá ...

                                               

Bar micva

Bar micva, je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání. Muže být součástí minjanu. Mimo to je též teoreticky dost starý, aby ...

                                               

Čtyři druhy

Čtyři druhy jsou rostliny používané při obřadech židovského svátku Sukot. Jedná se o tři druhy větévek a jeden druh ovoce, které jsou společně drženy a s kterými se mává v předepsaných směrech. Mávání čtyřmi druhy je micva předepsaná Tórou. Čtyři ...

                                               

Geniza

Geniza je v judaismu náboženská povinnost uchovat veškeré texty obsahující jedno z Božích jmen. Stejným slovem se označuje i místo, na kterém jsou takové texty uschovávány. Zákaz zničit nebo zpusobit smazání jakéhokoli dokumentu, ve kterém se obj ...

                                               

Havdala

Havdala je název obřadu, kterým židé zakončují Šabat a ostatní své náboženské svátky. Jedná se o ceremonii, kterou zavedl Sanhedrin již ve starověku. Součástí obřadu je vždy požehnání nad pohárem vína, pouze v nouzovém případě muže být toto požeh ...

                                               

Chala

Chala, nazývaná také barches, je speciální chléb, který pečou aškenázští a někteří sefardští Židé na šabatové a sváteční hostiny. Podle židovských tradic začíná šábesové a sváteční jídlo požehnáním nad dvěma bochníky chleba ha-moci. Tyto "dva boc ...

                                               

Kašrut

Kašrut označuje v judaismu soubor pravidel pro rituální zpusobilost. Používá se zejména v souvislosti s potravinami: co je povoleno k jídlu, je označováno jako "kašer". Aškenázská výslovnost tohoto slova je "košer" a v této podobě proniklo do češ ...

                                               

Kdo je žid?

Kdo je žid? je v novodobé židovské tradici základní otázka židovské identity, na niž nelze jednoznačně odpovědět. Otázka je tématem diskuse a kontroverzí v židovských společenstvích, neboť není jednoznačně určeno, na základě jakých kritérií muže ...

                                               

Košer víno

Košer víno je označení vína, které je podle židovských náboženských předpisu povoleno židum ke konzumaci. Takové víno musí kromě všeobecných požadavku na kašrut splňovat dodatečná pravidla týkající se zejména výrobních postupu a manipulace s hoto ...

                                               

Micva

Micva znamená "přikázání", ale v hlubším slova smyslu také "spojení". Samotné slovo se v rámci judaismu používá jako označení pro: jedno z přikázání židovského náboženského práva stanovených rabíny a nazývaných micvot de-rabanan aramejsky: מצוות ...

                                               

Mikve

Je tvořena nádrží s přírodní vodou a slouží k rituálnímu očištění osob nebo předmětu. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litru vody a měla by být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k ri ...

                                               

Minhag

Minhag je v judaismu akceptovaný zvyk nebo skupina zvyku. Minhag muže odkazovat na následující: Místní zvyk minhag ha-makom vztahující se a platný pouze v určité lokalitě platný pouze pro komunitu v dané lokalitě. Tyto druhy minhagu jsou podrobně ...

                                               

Minjan

Minjan je společenství deseti dospělých židovských mužu. Jedná se o minimální počet, bez něhož se nesmí konat žádná veřejná pobožnost. Toto opatření má uchránit židovské společenství před individualismem a zánikem. Zároveň židé věří, že v takovém ...

                                               

Nečistá zvířata

Koncept nečistých zvířat hraje velikou roli v judaismu, zejména pak v židovském zákoně, respektive v části kašrut, která specifikuje, co je a co není z jídla povolené. Mezi savce, které je zakázáno konzumovat, patří myši a letouni. Přežvýkavci s ...

                                               

Nida (judaismus)

Nida je v judaismu menstruující žena a doslova tento termín znamená oddělení. Obecně pak znamená oddělení od rituální nečistoty. Podle židovského náboženského práva je během období menstruace mezi manželi zapovězen mj. pohlavní styk a fyzický kon ...

                                               

Rituální mytí v judaismu

Rituální mytí má v judaismu dvě zásadní podoby. Tevila, což je očista celého těla v mikve, a netilat jadajim, omývání rukou prostřednictvím nádoby se dvěma uchy zvané natla. První psané zmínky o těchto praktikách pocházejí z Tóry a jsou dále rozp ...

                                               

Seuda šlišit

Šaloš seudot nebo také seuda šlišit je židovský náboženský zvyk spočívající v tom, že se během oslav šabatu podávají tři hlavní jídla. Zdurazňuje se tím výjimečnost šabatu oproti všedním dnum, kdy bývalo zvykem jíst pouze dvě hlavní jídla. Jako o ...

                                               

Seder

Sederová večeře neboli zkráceně Seder je židovský svátek, rituální večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Sederová večeře má přesně stanovený pruběh a pořadí úkonu. Kromě pojídání symbolických pokrmu se předčítají ...

                                               

Sedm druhu

Sedm druhu jsou vybrané druhy ovoce a obilnin, kterými podle Tóry oplývá Země izraelská. Patří mezi ně: vinná réva gefen ‎‎ datle devaš ‎‎ ječmen seora ‎‎ – výroba každodenního chleba fíky teena ‎‎ pšenice chita ‎‎ granátové jablko rimon ‎‎ olivo ...

                                               

Sedm noachidských přikázání

Sedm noachidských přikázání je soubor zásad, které byly podle židovské tradice předány prostřednictvím Noemovým všem jeho potomkum jako závazný pokyn pro život lidstva na zemi. První doklad o existenci podobného souboru se nachází v židovském spi ...

                                               

Smicha

Rabínská smicha nebo též semicha v judaismu označuje formální jmenování rabína. Nazývá se tak i listina vystavená takto jmenovanému rabínovi jako potvrzení jeho titulu. Smicha opravňuje činit platná rozhodnutí v otázkách náboženských zákonu, halachy.

                                               

Šabat

Šabat je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti. Šabat je nejduležitější svátek v judaismu, jeho dodržování je nařízeno přímo Desaterem a v rabínské literatuře je ...

                                               

Šchita

Šchita je rituální porážka zvířat podle židovských náboženských předpisu. Odkaz na existenci rituálních pravidel porážky najdeme v Tóře, podrobně se pak šchitou zabývají první dvě kapitoly traktátu Chulin. Pravidla šchity nalezneme v základních h ...

                                               

Tašlich

Tašlich je výraz označující symbolické odhození hříchu na Roš ha-šana na znamení individuálního pokání. Kořeny tohoto zvyku bývají datovány do raného středověku. Mnozí velcí učenci dokonce tento zvyk v minulosti zavrhovali a označovali jej jako p ...

                                               

Židovské právo v polárních oblastech

Židovské právo je v polárních oblastech vystaveno neobvyklým problémum, s nimiž se poprvé setkali židovští osadníci severních částí Skandinávie. Mnoho micvot závisí přímo na pravidelném střídání dne a noci. V polárních oblastech ale den i noc moh ...

                                               

BeRider

BeRider je provozovatelem služby sdílených elektrických skútru na území hlavního města Prahy. Služba byla oficiálně spuštěna dne 3.9.2019. Za projektem stojí inovační centrum Škoda Auto DigiLab. Služba je určená pro uživatele od 18 let, kteří vla ...

                                               

Coworking

Coworking znamená v doslovném překladu spolu-práce. Jde o sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci. Ačkoliv první sdílené pracovní prostory začaly vz ...

                                               

Crowdfunding

Crowdfunding je zpusob financování, při kterém větší počet jednotlivcu přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Crowdfundingem lze financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti, ale například ...

                                               

HoppyGo

HoppyGo je peer-to-peer, reps. otevřená platforma na sdílení automobilu, která nabízí soukromým majitelu pronajmout své vozy, když je zrovna nepotřebují. Naopak ti, kteří auto nevlastní si jej mohou od soukromých majitelu pronajmout prostřednictv ...

                                               

Peer-to-peer carsharing

Peer-to-peer carsharing je princip sdílení automobilu mezi lidmi. Majitelé, kteří svuj vuz plně nevytěžují, ho nabízí za poplatek uživatelum, kteří auto nevlastní, nebo z nějakého duvodu potřebují jiné.

                                               

Sdílené taxi

Sdílené taxi je typ veřejné dopravy, který stojí na pomezí autobusové dopravy a taxi. Jedná se o motorové vozidlo, které jezdí na stanovené trase, avšak v nepravidelných intervalech – ze zastávky někdy odjíždí až poté, kdy je plně obsazeno. Sdíle ...

                                               

Sdílení aut

Sdílení aut je sdílení automobilu více lidmi, kterým by se kvuli malé frekvenci využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Muže být provozován jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky ...

                                               

Směnný obchod

Směnný obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzační ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →