ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361                                               

Investitura

Pojmem investitura se ve středověku označovalo uvedení do úřadu, ať již šlo o uvedení vazala v držbu léna nebo o uvedení církevního hodnostáře do jeho úřadu. Jako boj o investituru je znám zápas mezi římskými papeži a císaři o to, kdo bude v říši ...

                                               

Snake handling

Snake handling je náboženský rituál několika křesťanských církví v USA, zpravidla letničních křesťanu ze zemědělských regionu. V roce 2004 bylo založeno několik sboru v kanadských provinciích Alberta a Britská Kolumbie. Spočívá v kontaktu s jedov ...

                                               

Obřízka

Mužská obřízka se řadí mezi malé chirurgické zákroky. Je to zákrok, při kterém je odstraněna předkožka – kožní řasa, která překrývá žalud penisu. Rozlišuje se obřízka částečná a úplná. Na celém světě je obřezána asi čtvrtina všech mužu, tento pod ...

                                               

Obnova předkožky

Obnova předkožky je proces expanze zbývající kuže na penisu, buď chirurgicky nebo nechirurgicky, se záměrem zvětšení nebo celkové obnovy předkožky novou tkání.

                                               

Ženská obřízka

Ženská obřízka čili infibulace je amputace některých částí vnějších pohlavních orgánu ženy. Tento úkon bývá často spojen s rituálem. Provádí se především v afrických zemích. Existuje několik typu ženských obřízek. Samotný pojem obřízka je často o ...

                                               

Ad resurgendum cum Christo

Ad resurgendum cum Christo je instrukce Kongregace pro nauku víry o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace. Byla vydána roku 2016. Instrukce v návaznosti na instrukci Piam et constantem z roku 1963 připomíná, že církev preferu ...

                                               

Arimatheum

Arimatheum byl spolek existující v Československu po druhé světové válce, jehož účelem byla propagace pohřbívání do země. Spolek byl podporován římskokatolickou církví, která hlásala, že kremace mrtvol, která se v pruběhu 20. století postupně zna ...

                                               

Balzamování

Balzamování je umělé konzervování lidských nebo zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami. Je to stav, kdy na těle zemřelého nejsou patrné rozkladné reakce.

                                               

Antonio Bosio

Antonio Bosio byl italský učenec, první systematický badatel koncentrující se na podzemní Říma, autor díla Roma Sotterranea a první městský jeskyňář.

                                               

Exhumace

Exhumace je obecně otevření hrobu a vyzvednutí mrtvého těla na základě úředního povolení nebo příkazu. Podle právní úpravy pohřebnictví je jí jakákoli manipulace s nezetlelými i zetlelými lidskými ostatky. Provést ji je možno před uplynutím tzv. ...

                                               

Hrobka

Hrobka je stavební konstrukce, určená pro uložení ostatku zesnulého či zesnulých. Nezáleží na tom, zda zemřelý byl pohřben v rakvi nebo šlo o pohřeb žehem a do hrobky se uloží jen urna s popelem.

                                               

Hrobník

Hrobník je pracovník, který na veřejném či neveřejném pohřebišti na základě smlouvy s provozovatelem pohřebiště a odsouhlasení krajským úřadem zajišťuje tak zvanou správu hřbitova, kdy v rámci vymezení ke konkrétním činnostem, muže provádět tyto ...

                                               

Chačkar

Chačkar je arménská kamenná stéla s vyrytým křížem a dalšími ornamenty. Je charakteristická pro středověké arménské křesťanské umění. Ve své dnešní podobě se objevují poprvé v 9. století.

                                               

Kenotaf

Kenotaf nebo v latinském pravopisu cenotaf je symbolický náhrobek či hrobka, vlastně typ památníku, zřizovaný ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě, a v novověké epoše v Indii, ale i jinde.

                                               

Kondolenční kniha

Kondolenční kniha je kniha, do níž lidé svými podepsanými vzkazy nebo pouze autogramy vyjadřují lítost nad úmrtím osoby a úctu k ní. Uživatelum internetu mohou být k dispozici také virtuální kondolenční knihy. Bylo tomu tak například po úmrtí pri ...

                                               

Kremace

Kremace neboli pohřeb žehem, zpopelnění, nekrokaustie pálení) je zpusob pohřbu zemřelého, při němž je tělo spáleno. Lidské pozustatky jsou pak zpravidla uloženy v urnách, někdy bývají rozptýleny na rozptylové loučce, ale před tím je možné uchovat ...

                                               

Krematorium

Krematorium je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. Často se zde nachází také obřadní síň, sloužící k rozloučení pozustalých se zemřelým.

                                               

Kryonika

Kryonika je zpusob uchovávání lidí a zvířat, kteří nemohou být udrženi naživu současnou medicínou, dokud nebude možná jejich resuscitace někdy v budoucnu. V současné době je kryoprezervace nevratná, což znamená, že nemohou být přivedeni k životu. ...

                                               

Kultury popelnicových polí

Kultury popelnicových polí je souhrnné označení několika středoevropských kultur mladší a pozdní doby bronzové na základě toho, že měly společná tzv. popelnicová pole, tedy příbuzné projevy v pohřebním ritu, který spočíval v žárových hrobech. Kul ...

                                               

Maschalismos

Maschalismos označuje úkony provedené na těle mrtvého člověka, které mu zabrání, aby mrtvý kohokoli pronásledoval po smrti. Mezi tyto úkony patří svazování, přikování k těžkému nebo nemovitému předmětu, zatěžkání těla např. kamenem nebo jeho uvrž ...

                                               

Obol mrtvých

Obol mrtvých je mince, která byla kladena mrtvým do hrobu v dusledky víry v potřebu mrtvého zaplatit za převoz do podsvětí. Nejznámější příklad je řecký obolos, mince, kterou měl nebožtík zaplatit Charónovi za plavbu přes řeku Styx. Jedná se o ve ...

                                               

Pohřbení zaživa

Pohřbení zaživa je jev spojený zejména u pohřbu do země, kdy je člověk pohřben za živa. K tomu muže dojít buď omylem, případně úmyslně a pak se jedná buď o mučení, vraždu, nebo formu popravy. Téma přitahovalo zájem společnosti od nejstarších dob ...

                                               

Pohřební bratrstvo

Pohřební bratrstvo je spolek či bratrstvo, které se stará o náležité pohřbívání zesnulých ve své obci či náboženské společnosti. Fungovaly tak ruzné spolky již v klasické antice, z hlediska svého právního charakteru se označovaly termíny jako het ...

                                               

Pohřební urna

Pohřební urna, zpravidla nazývaná jen urna nebo urna na popel zemřelých, v archeologickém kontextu popelnice, je nádoba určená k ukládání popela po kremaci zemřelých, pokud nebyl popel rozptýlen. Pohřební popelnice nalézají archeologové jako souč ...

                                               

Pohřební ústav hlavního města Prahy

Pohřební ústav hlavního města Prahy je organizace pusobící v oblasti pohřebnictví, zajišťující pohřební služby a vše, co s nimi souvisí. Spravuje krematoria na území Prahy s jejich urnovými pohřebišti.

                                               

Posmrtná maska

Posmrtná maska je odlitek ze sádry nebo vosku zhotovený po smrti osoby. Posmrtná maska se používá jako model pro pozdější tvorbu portrétu nebo soch. Při výrobě formy sádra svou vahou pusobí na kuži a vznikají na ní drobné deformace, z nichž je mo ...

                                               

Rakev

Rakev je schránka na mrtvé tělo člověka nebo zvířete. Bývá ze dřeva či jiného materiálu. Dřevěné rakve zhotovují truhláři. Nebožtík se do ní ukládá před smutečním obřadem a je v ní až do jeho ukončení, rakev též slouží k přepravě nebožtíkova těla ...

                                               

Requiescat in pace

Latinská fráze Requiescat in pace, zkratkou R. I. P., je někdy používána v smutečních křesťanských mších a modlitbách, například v katolických, luteránských, anglikánských a metodistických denominacích. Fráze pochází z biblického žalmu 4:9 "in pa ...

                                               

Rozptylová loučka

Rozptylová loučka je pietní místo určené k rozptýlení popela zemřelého člověka. Rozptylová loučka je obvykle součástí hřbitova, ale v širším smyslu to muže být jakákoli travnatá plocha, kterou pozustalí zvolí k poslednímu rozloučení se zemřelým a ...

                                               

Smuteční vazba

Smuteční vazba je aranžmá určené jako dekorace v souvislosti s pohřebnictvím a uctíváním památky zemřelých. Smuteční aranžování květin je rozšířeno u mnoha kultur na celém světě.

                                               

Společnost přátel žehu

Společnost přátel žehu je české občanské sdružení, které zajišťuje svým členum zpopelnění bez obřadu či s obřadem, případně i uložení na vybraném hřbitově.

                                               

Tafefobie

Tafefobie je abnormální, psychopatologický strach z pohřbení zaživa, strach z umístění do hrobu, zatímco je člověk ještě živý v dusledku nesprávného prohlášení za mrtvého. Před příchodem moderní medicíny tento strach nebyl zcela iracionální. V hi ...

                                               

Uložení urny Ivana Jandla na Vyšehradském hřbitově

Ivan Jandl 24. ledna 1937 Praha – 21. listopadu 1987 Praha byl český herec, režisér a pracovník Československého rozhlasu. V dětství se objevil v několika filmech, přičemž největší úspěch zaznamenal ve snímku Poznamenaní, za nějž získal jak Zlatý ...

                                               

Umrlčí prkno

Umrlčí prkno: Boards for the Dead) byla zvláštní dřevěná funerální památka charakteristická svým výskytem v odlehlých místech s vysokou nadmořskou výškou především v německé oblasti západní Šumavy, přilehlém okraji Českého lesa a v sousedním Bavo ...

                                               

Věže mlčení

Věže mlčení jsou kruhovité vyvýšené stavby s plochým vrškem, používané zoroastriány k pohřbívání mrtvých. Stojí v Íránu a indické Bombaji. Persky se označují jako dachme-je zartoští – "zoroastrovské mohyly".

                                               

Abluce

Abluce je omývání prstu a vymývání mešních nádob. Užívá se buď vína nebo vody. Abluce se provádí při mši svaté po přijímání kněze. Kněz při Mši abluci obvykle na závěr vymytí nádob vypije. Možností je také pouze u posvátných oleju, používá se u b ...

                                               

Farmakos

K očišťování obce sloužil veřejný obřad, podle náboženského předpisu, který v 5. století př. n. l. sepsal Nikomachos v Aténách. Obřad byl organizovaný zpravidla jednou ročně, při slavnosti 11. měsíce, zvané thargylia, ve svátek bohu Apollóna a Ar ...

                                               

Lustratio

Lustratio byl ve starověkém římském náboženství obřad očištění osoby či předmětu. Rituální nečistota která vedla k tomuto úkonu zpravidla spočívala ve styku s krví či mrtvými. Z toho duvodu byla očišťována například novorozeňata nebo vojsko před ...

                                               

Misogi

Misogi je šintoistický očišťující rituál prováděný dvakrát do roka. Během tohoto rituálu se věřící očisťují pod vodopádem nebo v proudu většinou studené vody. Rituál se odehrává před východem slunce. Pro tento obřad oblékají šintoisté speciální o ...

                                               

Tahára

Tahára je výraz arabského puvodu, který znamená "čistota". Odkazuje k nutnosti rituální čistoty muslima v určitých situacích a rituálního očištění po určitých konáních. Pro muslimy je tahára velmi duležitá, sám Muhammad ji označoval za "polovinu ...

                                               

Vendídád

Vendídád, též Vidévdát, z avestánského ví daéuuó je soubor náboženských a rituálních zásad obsažený v zarathuštrovské Avestě. Soustředí se na vztah mezi lidským a nelidským světem. Zahrnuje především předpisy, které mají zarathuštrovcum zajistit ...

                                               

Auspicia

Auspicia byla znamení Římanum, jimiž bozi dávali najevo svuj souhlas nebo nesouhlas s činem, jejž kdo podnikal. Puvodně směl konat auspicia v soukromé věci každý patricius. Konat auspicia v zájmu státu náleželo vlastně senátu, jakožto puvodnímu r ...

                                               

Devotio

Devotio, latinsky "zaslíbení", byl ve starověkém římském náboženství rituál zaslíbení sama sebe či nepřítele bohum podsvětí. Podobné obřady byly známy i v jiných náboženstvích, podobným zpusobem v řecké mytologii zahynul například athénský král K ...

                                               

Lectisternium

Lectisternium byl ve starověkém římském náboženství rituál, který měl zajistit přízeň bohu tím že jim byla vystrojena hostina. Obřad byl řeckého puvodu a představuje raný příklad helénizace římského náboženství. Konal se především v období ohrože ...

                                               

Triumf

Triumf byla veřejná oslava konaná ve starověkém Římě na počest vítězného vojevudce. Senát v období římské republiky přiznával tuto poctu veliteli, který dosáhl velkého vojenského vítězství vedoucího k završení války a jehož provolalo vojsko na bi ...

                                               

Ver sacrum

Ver sacrum je latinský název pro velmi starý zvyk kolektivního očišťování případně nucené migrace, kterým se patrně řešily obtížné situace a přebytky populace.

                                               

Církevní sňatek

Církevní sňatek je forma sňatku, která probíhá zpravidla v místě obvyklém pro náboženské obřady, oddávajícím je kněz či jiná pověřená osoba a obřad se odehrává podle předpisu a zvyklostí příslušné církve či náboženské společnosti. Církevní sňatek ...

                                               

Chupa

Po úvodním obřadu pokrývání v jidiš bedekn, kdy se hlava nevěsty pokrývá závojem, jsou ženich s nevěstou chatan a kala odvedeni pod svatební baldachýn chupu. Chupa stojí na čtyřech tyčích, které někdy drží čtyři přátelé ženicha bývá zvykem, že je ...

                                               

Kána

Kána Galilejská je město několikrát zmiňované v novozákoním Janově evangeliu, nejznámější pasáž je svatba v Káně. Biblické město v Galileji bývá ztotožňované s ruznými místy, nejčastěji s dnešním izraelským městem Kafr Kanna.

                                               

Koempce

Koempce byla starořímská forma občanského sňatku. Spočívala v tom, že muž symbolickou koupí zaplatil před svědky za manželku. Asi jako zbytek pradávné koupě nevěsty, byla coemptio místo náboženského, patricium vyhrazeného aktu konfarreace používá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →