ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36                                               

Committee on Public Information

Committee on Public Information, známý též pod názvy CPI či Creel Committee byl americký orgán spadající pod vládu Spojených státu, který během první světové války měl za úkol ovlivňovat veřejné mínění k podpoře účasti USA ve válce. Výbor byl zal ...

                                               

Časopis

Časopis je periodická publikace určená pro skupinu čtenářu, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmu. Od novin se časopisy odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářu, tím, že vycházejí méně často, zp ...

                                               

Černá kronika

Černá kronika je určitý publicistický útvar v denním tisku, televizi či jiných sdělovacích prostředcích. Informuje o kriminálních trestných činech, které byly spáchány či objasněny za určité období. Název černá kronika je metaforickým vyjádřením ...

                                               

Čtrnáctideník

Čtrnáctideník je periodikum vycházející každých čtrnáct dní. České čtrnáctideníky: Ateliér ABC Železničář Nový Prostor Tvar Zdravotnické noviny A2 Divadelní noviny Americké čtrnáctideníky: Forbes Fortune Rolling Stone

                                               

Čtvrtletník

Čtvrtletník je periodikum vycházející jednou za čtvrt roku. České čtvrtletníky: Svědectví – československý exilový čtvrtletník, který vycházel v letech 1956–1992 Právo, ekonomika, management Přítomnost Texty Brno Business

                                               

Datová žurnalistika

Datová žurnalistika je druh novinářské práce, která se zabývá sběrem, ověřování, zpracováním a distribucí dat ve srozumitelné formě pro čtenáře. Doplňuje a rozšiřuje tradiční žurnalistiku, jde o strategii především internetové žurnalistiky. Na ro ...

                                               

Dějiny médií v České republice

Média v České republice započala samostatný vývoj 1. ledna 1993, kdy se z České a Slovenské Federativní Republiky vznikly dva samostatné státy Česká republika a Slovenská republika. Média v České republice se řídí jak mezinárodními úmluvami, tak ...

                                               

Dějiny žurnalistiky

Historie žurnalistiky sahá do období počátku našeho letopočtu do doby římské, kdy se vyvěšovaly úřední plakátky. Velký rozvoj však zaznamenala v 16. stol. O podobě institucionálního zpravodajství v takové míře, jak ho známe dnes, mužeme mluvit od ...

                                               

Deník (noviny)

Deník je denně vycházející periodikum, noviny. Jen výjimečně vychází 7× týdně – nejobvyklejší je periodicita 6× týdně vyjma neděle, někdy jen ve všední dny 5× týdně. V případě denní periodicity mívá někdy nedělní vydání spíš charakter magazínu a ...

                                               

Dvouměsíčník

Dvouměsíčník je periodikum vycházející každý druhý měsíc. České dvouměsíčníky: Naše příroda Listy Amatérská scéna Opus musicum Computer Design – vycházel v letech 2003−2010 AeroHobby – česko-slovenský magazín

                                               

Embedded journalism

Termín embedded journalism popisuje fenomén, ve kterém jsou novináři přidruženi k vojenským jednotkám během válečného konfliktu, tráví s vojáky prakticky 24 hodin denně, absolvují spolu s nimi téměř vše, co absolvují samotní vojáci, a mezi tím sb ...

                                               

Etický kodex

Etický kodex, též kodex chování je pravidlo nebo dokument, který upravuje obecné i konkrétní postupy v jednotlivých organizacích a profesích. Svuj etický kodex mají např. lékaři, právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdruže ...

                                               

Etický kodex fotografu

NANF je profesionální společenství zaměřené na vývoj ve fotožurnalismu, uznávání a respektování veřejných práv, práva na svobodu v hledání pravdy a právo na informování pravdivě a celkově o veřejných událostech a světě, ve kterém žijeme. NANF věř ...

                                               

Faktory ovlivňující masmediální obsahy

Faktory ovliňující masmediální obsahy je teoretický rámec zahrnující pět úrovní, které ovlivňují rozhodování o tom, které události se stanou zpravodajskými obsahy. Tvurci teoretického rámce jsou Pamela Shoemaker a Stephen D. Reese, kteří je uvedl ...

                                               

Fuggerové

Fuggerové jsou německý bankéřský a posléze šlechtický rod pocházející z Augsburgu. V pruběhu 2. poloviny 15. století se v německých zemích začala rozvíjet nová forma hospodářství, jejímž nositelem byla bohatá městská buržoazie, raný kapitalismus. ...

                                               

GamerGate

GamerGate je internetové hnutí bojující za etické praktiky ve videoherním žurnalismu sdružující se pod #GamerGate na sociálních sítích. GamerGate vznikal během srpna 2014. #GamerGate byl poprvé použit na Twitteru hercem Adamem Baldwinem a rychle ...

                                               

Gatekeeping

Gatekeeping znamená v dnešním slova smyslu "proces výběru informací vpuštěných do médií" zejména v souvislosti s mocí, kterou nabývá jednotlivec disponující informacemi. Užívá se v mediálních studiích. Pojem definoval psycholog a mediální teoreti ...

                                               

Gazette

Gazette je slovo označující buď promulgační list či noviny. U novin spíše ty, které jsou obecně známé, rozšířené a uznávané. Slovo gazette se používá zvláště v anglicky a francouzsky mluvících zemích. Na denících a týdenících se začalo objevovat ...

                                               

Holubova letka

Holubova letka je označení pro skupinu lidí v duchodovém věku rekrutujících se zejména z řad bývalých novinářu, kteří obcházejí tiskové konference a obdobné společenské akce za účelem konzumace zde nabízeného občerstvení a získání propagačních př ...

                                               

Horká a chladná média

Horká a chladná média je pojmová dvojice, kterou zavedl kanadský filosof Marshall McLuhan v roce 1964, aniž by sám oba pojmy nějakým přesným a vyčerpávajícím zpusobem definoval. Rozdíl mezi horkými a chladnými médii je určen definicí tzv. stavu n ...

                                               

Infotainment

Infotainment je druh zpravodajství, které podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit. Bývá vnímáno jako nedostatečně seriózní zpravodajství nebo protiklad investigativní žurnalistiky. Infotainment vznikl v USA v 70. l ...

                                               

Investigace

Investigace znamená v češtině dukladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Nepoužívá se však příliš často a má užší význam než v angličtině, protože pro činnost policisty užíváme slovo "vyšetřování" a pro činnost vědce slovo "zk ...

                                               

Inzerát

Inzerát je krátké textové, mluvené nebo obrazové sdělení, které je za úplatu nebo zdarma zveřejněno v informačním médiu. Například inzerce v tisku, na veřejné vývěsce, na internetu, někdy i v rozhlase či v televizi apod. Zadavatel inzerátu se naz ...

                                               

Kanál (telekomunikace)

V oblasti telekomunikací a počítačových sítí termín komunikační kanál nebo kanál značí buď fyzické přenosové médium jako drát, nebo logické spojení přes multiplexní medium jako radiový kanál. Kanál se používá na přenos informačního signálu, napří ...

                                               

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého je jednou z kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nabízí studium bakalářského oboru Žurnalistika, magisterských oboru Mediální ...

                                               

Knihtisk

Knihtisk je zpusob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející stejné kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání k tisku knih spadají na přelom let 1447/1448 a jsou spojeny s osobou Johanna Gutenberga. Vynález spočíval ve z ...

                                               

Koherence (lingvistika)

Koherence je v lingvistice věcná, myšlenková a komunikační soudržnost, smysluplnost textu. Koherentní text je takový text, jehož jednotlivé části spolu mají patrnou souvislost. V běžných případech se autor snaží, aby byl jeho text koherentní, a p ...

                                               

Komentátor

Komentátor je autor komentáře jako publicistického útvaru, jehož smyslem je osvětlit téma a upozornit zejména na přehlížené souvislosti. Tím se komentář odlišuje od zprávy, která obsahuje faktografická sdělení.

                                               

Komunikátor (psychologie)

Komunikátor je osobou, kolektivem osob nebo institucí, která vysílá určitou zprávu. Svým zpusobem zkresluje informace, nemusí být vždy plně informovaný, jeho zpusob sdělování se muže jevit jako tendenční nebo chaotický, někdy si muže domýšlet neú ...

                                               

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis n ...

                                               

Václav Matěj Kramerius

Václav Matěj Kramerius byl český spisovatel, nakladatel, dramatik, žurnalista a novinář, zakladatel novodobé české žurnalistiky.

                                               

Radko Kubičko

Radko Kubičko se narodil 2. listopadu 1967 v Brně. Studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1995. Již v roce 1990 začal pracovat v periodiku Reflex a byl na stáži v mnichovském Rádiu Svobodná Evropa, k ...

                                               

Lasswellova formule

Lasswellova formule představuje jeden z typických modelu komunikace vytvořený politologem Haroldem Lasswellem v roce 1948. Podle něj je rozhodující: Kdo říká – co – jakým kanálem – komu – s jakým účinkem. Lasswellova formule sehrála významnou rol ...

                                               

Latma

Latma je izraelské sdružení zabývající se kritikou médií. Je známa především díky svým satirickým divadelním vystoupením, která jsou publikována na internetu. Latma byla založena v roce 2008 skupinou novinářu, kteří se shodli, že "jediným zpusobe ...

                                               

Masmédia

Masmédia, masová média nebo hromadné sdělovací prostředky je název pro ruznorodou skupinu mediálních technologií, které prostřednictvím masové komunikace zasáhnou velký počet příjemcu. Technologie, jejichž prostřednictvím se tato hromadná komunik ...

                                               

Mediální studia

Mediální studia je vědní obor a souhrn akademických programu týkajících se obsahu, historie, smyslu a účinku ruzných médií, ale též se zabývá procesem vzniku samotných mediálních sdělení a jejich následných transferem od podavatele k příjemci a n ...

                                               

Modely komunikace

Modely komunikace jsou definice komunikace v rámci mediálních studií, které se snaží popsat, popřípadě i graficky znázornit, jak vypadá masová komunikace, z čeho se skládá a jaké prvky v ní hrají jakou roli.

                                               

Muckraking

Muckraking je termín označující společensky angažované investigativní reportáže, odhalující politickou korupci, nekalé praktiky velkých korporací, bídné poměry v chudinských čtvrtích atp. Osoba provádějící muckraking se označuje jako muckraker. P ...

                                               

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Nadační fond nezávislé žurnalistiky je český nadační fond založen v roce 2016, jehož cílem je pluralita a svoboda českých médií pro zajištění základních předpokladu demokratického politického systému a kultivace mediálního prostředí. Pomocí grant ...

                                               

Náhubkový zákon

Náhubkový zákon je populární označení novelizace trestního řádu v oblasti poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných. Konkrétně šlo o zákon č. 52/2009 Sb., který s účinností od 1. dubna 2009 novelizoval znění § 8a a zav ...

                                               

Nastolování agendy

Teorie nastolování agendy nebo nastavování témat se používá v těchto významech: obecně v politologii a sociologii: proces prosazování určitých témat do veřejného diskurzu prostoru, ale také vytlačování jiných témat z tohoto prostoru. v mediálních ...

                                               

Nedělník

Nedělník je periodikum vycházející v neděli. České nedělníky: Nedělní Blesk Nedělní noviny 1999–2000 Nedělní Sport Britské nedělníky: The Independent on Sunday The Sunday Telegraph The Observer – nejstarší světový nedělník vycházející od roku 179 ...

                                               

Northcliffovská revoluce

Northcliffovská revoluce je pojem, který v mediálních studiích označuje veliké změny ve zpusobu vydávání novin, k nimž došlo na konci 19. na začátku 20. století v Evropě a USA. Za změnami stál baron Northcliff, který jako jeden z prvních započal ...

                                               

Novinář

Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování a šíření informací. Slovo novinář bylo puvodně používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi publikující v r ...

                                               

Novinářská cena

Novinářská cena je každoroční soutěž, která veřejně oceňuje kvalitní novinářské příspěvky vydané v uplynulém roce v České republice. Soutěž pořádá od roku 2010 Nadace Open Society Fund Praha. Spolupracuje při tom s partnerskou organizací Nadácia ...

                                               

Novinářská kachna

Slovo kachna canard ve významu vymyšlené novinové zprávy je doloženo ve francouzštině kolem roku 1750 a použití pochází od staršího výrazu prodávat kachny někoho napálit. Za vznikem výrazu také údajně stojí francouzské Zemědělské noviny, které ro ...

                                               

Novinářská práce v utajení

Novinářská práce v utajení je druh investigativní žurnalistiky, v rámci které se novinář stane členem společenství, jehož prostředí mapuje nebo vyšetřuje. Reportér při ní skrývá svou pravou identitu, a proto si někdy změní jméno. Využívá se v pří ...

                                               

Noviny

Noviny jsou pravidelně vycházející publikace, které denně nebo nejméně týdně přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost. Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a ...

                                               

Objektivita (žurnalistika)

Objektivita je jedno z deklaratorních nejduležitějších kritérií zpravodajství. Poskytované informace by měly odrážet skutečnost, měly by být spolehlivé, přesné, fakta musejí být oddělena od názoru.

                                               

Obsahová analýza

Obsahová analýza nebo také věcná analýza spadající do kvantitativních analýz je podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy definována jako: "analýza obsahu dokumentu zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky doku ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →