ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355                                               

Komise staré Paříže

Komise staré Paříže je odborná poradní komise, kterou založil v roce 1897 tehdejší prefekt Justin Germain Casimir de Selves. Komise sídlí od roku 2004 v městském paláci Hôtel Cromot du Bourg na adrese Rue Cadet č. 9 v 9. obvodu. Předsedou komise ...

                                               

Kostel

Východní typ kostela na pudorysu řeckého kříže a s kupolí či dómem uprostřed má svuj počátek ve výstavbě města Konstantinopole. Zvláště Justiniánova výstavba chrámu Boží Moudrosti Hagia Sofia ovlivnila až do dnešní doby nejen výstavbu východního ...

                                               

Křesťanská akademie v Praze

Křesťanská akademie v Praze, také Akademie křesťanská v Praze nebo latinsky Academia christiana Pragensis byla česká společnost pro pěstování křesťanského umění, to jest ochranu církevních památek, jejich obnovu a tvorbu církevního umění. Sdružov ...

                                               

Kulturní památka (Česko)

Kulturní památka je v Česku nemovitá nebo movitá věc, případně jejich soubor, který za ni vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., pokud splňuje tato kritéria: má přímý vztah ...

                                               

Gustav Meretta

Gustav Meretta byl přední rakouský architekt a restaurátor sakrálních staveb pusobící především na Moravě a ve Slezsku.

                                               

Městský ústav ochrany památek Bratislava

Městský ústav ochrany památek Bratislava je slovenská instituce, která se zabývá památkovou péčí, ochranou a dokumentací kulturních památek v Bratislavě. Předchudcem ústavu byla Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, založen ...

                                               

Mezinárodní rada pro památky a sídla

Mezinárodní rada pro památky a sídla je mezinárodní organizace, která se zabývá ochranou kulturního dědictví po celém světě. Organizace byla založena v roce 1965, přičemž popud pro její vznik byl dán již Benátskou chartou z roku 1964. ICOMOS sídl ...

                                               

Josef Mocker

Josef Mocker byl český architekt a restaurátor pocházející z německy mluvící rodiny. Byl členem České akademie věd a umění, projektoval novostavby a podílel se na mnoha dostavbách a obnovách významných chrámu a hradu. Patřil k nejvýznamnějším pře ...

                                               

Musée des Matériaux du Centre de Recherche sur les Monuments Historiques

Musée des Matériaux du Centre de Recherche sur les Monuments Historiques je muzeum v Paříži. Nachází se v Palais de Chaillot v 16. obvodu. Muzeum je součástí Centre de recherche sur les Monuments historiques sídlícího v Charenton-le-Pont, které z ...

                                               

Národní kulturní komise

Národní kulturní komise byl orgán památkové péče poválečného Československa, který měl dbát na zachování a zpřístupnění státem nově nabytého kulturního majetku. Komise vznikla na základě zákona 137/1946 Sb. a její činnost započala od února 1947. ...

                                               

Národní kulturní památka (Česko)

Národní kulturní památka je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. K roku 2013 činil počet těchto památek 272, v roce 2017 jich bylo 336. Nejvíce je jich umístěno v Praze, poté se značným odstupem následuje ...

                                               

National Historic Landmark

Národní historická památka Spojených státu amerických, v angličtině National Historic Landmark je budova, stavební plocha, struktura nebo objekt, který je oficiálně uznán vládou Spojených státu kvuli jeho historickému významu. Kolem 85 000 míst j ...

                                               

Ochrana sbírkových předmětu

Ochrana sbírkových předmětu se zabývá zajištěním sbírkových předmětu před negativními vlivy okolního prostředí, a to jak proti fyzikálním a chemickým jevum, jako je světlo nebo vlhkost, tak proti biologickým škudcum. Prvním krokem ochrany je anal ...

                                               

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu byl založen 12. 3. 2013 z iniciativy antikvariářky a kulturní organizátorky Ilony Rozehnalové. Navazuje na tradici okrašlovacích spolku, které se v českých zemích formovaly od druhé poloviny 19. století na úz ...

                                               

Palác

Palác znamená reprezentační obydlí panovníku a šlechty, později i nápadnou a architektonicky významnou budovu ve městě.

                                               

Památková péče v Česku

Památková péče v České republice je vykonávána především prostřednictvím státních orgánu na základě zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Probíhá formou evidence, ochrany a záchrany a vhodného společenského uplatnění ...

                                               

Památkový úřad Slovenské republiky

Památkový úřad Slovenské republiky je úřad, jehož hlavním úkolem je ochrana památkového fondu Slovenské republiky. PÚSR sídlí v Bratislavě, ale má celostátní pusobnost a spadá pod něj osm krajských památkových úřadu se sídlem ve slovenských krajs ...

                                               

Parter

Parter je výraz používaný pro označení přízemní části architektury nebo zahrady. Označuje se tak v sadovnické tvorbě část zahrady nebo parku v úrovni zahradního pručelí zámku či paláce, přízemní část hlediště v divadle nebo v koncertní síni a v o ...

                                               

Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladu dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav od roku 2014 s cílem vyzdvihnout a společensky zvýraznit zdařilé realizace a počiny v oblasti památko ...

                                               

Posvátná místa Království českého

Posvátná místa Království českého: dějiny a popsání chrámu, kaplí, posvátných soch, klášteru i jiných pomníku katolické víry a nábožnosti v Království českém byla nedokončená série soupisu, které zpracoval biskup Antonín Podlaha a kterou vydal v ...

                                               

Program záchrany architektonického dědictví

Program záchrany architektonického dědictví je dotační titul Ministerstva kultury ČR, kterým je podporována obnova nejvýznamnějších architektonických památek v České republice. Program byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 22. února 1995 č. 110 k ...

                                               

August Prokop

August Prokop byl přední moravský a rakousko-uherský kunsthistorik, architekt a puristický restaurátor pusobící především v Brně.

                                               

Rekonstrukce (stavebnictví)

Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu. Základem slova je konstrukce, s předponou re. Je to však obecný termín, který se používá i v jiných oborech ...

                                               

Soupis památek

Soupis památek, plným názvem Soupis památek historických a uměleckých v království Českém byla edice, kterou vydávala "Archaeologická kommisse" při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, později Archaeologická kommis ...

                                               

Společnost přátel starožitností

Společnost přátel starožitností byla založena jako Společnost přátel starožitností českých roku 1888 v Praze a patří mezi nejstarší české spolky, zaměřené na poznávání a ochranu historického a kulturního dědictví v Čechách.

                                               

Státní fotoměřický ústav

Státní fotoměřický ústav byl státní ústav, jehož účelem byla evidence historických a uměleckých památek, pořizování jejich měřické, fotogrammetrické a fotografické dokumentace. Jednalo se o památky na území Československé republiky, případně i v ...

                                               

Státní památková správa

Státní památková správa byl orgán státní památkové péče s velmi širokým polem pusobnosti fungující v Československu v letech 1953–1958, poté ještě do roku 1962 jako Státní památková správa v likvidaci, kdy předávala agendu nástupnickým institucím ...

                                               

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody byl československý ústav zřízený jako resortní ministerstva školství roku 1958 podle zákona o kulturních památkách a fungoval až do roku 1990. Jednalo se o právního nástupce Státní památkové správy. D ...

                                               

Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektu

Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektu byl státní ústav, který vznikl roku 1954 jako centralizované pracoviště pro komplexní řešení rekonstrukcí zejména historických jader měst v Československu, po roce 1989 došlo k postupnému u ...

                                               

Zákon o státní památkové péči

Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zkráceně památkový zákon, upravuje s účinností od 1. ledna 1988 pro území České republiky státní politiku a formu státní památkové péče. Poslední novelizací památkového zákona je z ...

                                               

Památník

Památník je objekt, který slouží jako centrální místo, jehož účelem je připomínat nějakou osobu, která je už obvykle mrtvá, anebo nějakou významnou událost, která se stala a která je hodna neustálého připomínání. Z historického hlediska mohou být ...

                                               

Hora tří křížu

Trijų kryžių kalnas je vrch ve Vilniusu na pravém břehu řeky Vilnia. Na jejím vrcholu stojí památník, jehož autorem je Antoni Wiwulski.

                                               

Hrob neznámého vojína

Moderní tradice začala po první světové válce činností Komise pro válečné hřbitovy Commonwealth War Graves Commission. Ta měla za úkol na bývalé západní frontě exhumovat, identifikovat a znovu pohřbít četné tělesné pozustatky padlých vojáku. Prot ...

                                               

Mauzoleum v Halikarnassu

Mauzoleum v Halikarnassu nebo též Mausólova či Maussóllova hrobka byla monumentální hrobka, kterou dal vybudovat perský satrapa Mausólos se svou ženou a sestrou Artemísií v letech 353-350 př. n. l. v Halikarnassu. Ve starověku se počítalo mezi se ...

                                               

Mitad del Mundo

Mitad del Mundo se nachází v Ekvádoru, asi 26 km severně od centra Quita. Je to místo, kde rovník protíná duležitou ekvádorskou silnici – Panamericanu. Rovník je zde označen žlutou čárou. Čára vede přesně prostředkem památníku, ve kterém je umíst ...

                                               

Nkrumahovo mauzoleum

Nkrumahovo mauzoleum je místo posledního odpočinku prvního prezidenta Ghany, otce panafrické myšlenky Kwame Nkrumaha. Kwame Nkrumah bojoval za dekolonizaci Afriky a vybojoval nezávislost Ghany. Nkrumahova rakev byla na toto místo přemístěna z Mau ...

                                               

Obelisk

Obelisk je památník v podobě samostatně stojícího sloupu, rozšířený zejména ve starověkém Egyptě. Klasicky má podobu štíhlého monolitu tvaru čtyřbokého komolého jehlanu, usazeného na čtyřboký podstavec a ukončený nízkým jehlanem, tzv. pyramidiem. ...

                                               

Pamětní deska

Pamětní deska je plaketa, většinou kamenná nebo kovová, která má sloužit jako připomínka významné osobnosti, instituce nebo historické události. Pamětní desky se často umisťují na domy, v nichž se dotyčné osoby narodily, zemřely nebo v nich žily ...

                                               

Pomník

Pomník je umělecky ztvárněný objekt, jehož úkolem je veřejně připomenout nějakou historickou událost nebo historicky významnou osobu. Tematicky se muže jednat například o: pamětní deska morový sloup mauzoleum stéla památný strom vítězný oblouk pa ...

                                               

Poslední adresa (projekt)

Projekt Poslední adresa vznikl v roce 2014 jako puvodně ruská občanská iniciativa, jež se postupně rozšířila do řady dalších zemí včetně České republiky – Poslední adresa, Ukrajiny – Оста́ння адре́са, Gruzie – უკანასკნელი მისამართი. საქართველო La ...

                                               

Raněný

Raněný je samostatně stojící socha Jana Štursy z let 1916–1921. Dílo existuje ve více bronzových odlitcích. V Praze v Národním památníku, dále u jeho rodného domu v Novém Městě na Moravě, kde je chráněno jako kulturní památka České republiky.

                                               

Smírčí kříž

Ve středověku bylo možno při trestání provinilcu uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svuj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného ...

                                               

Spire of Dublin

Spire of Dublin, je jednou z dominant Dublinu. jedná se o 121 metru vysoký kužel, který se nachází na místě někdejšího památníku admirála Nelsona na hlavním dublinském bulváru O’Connell Street.

                                               

Stéla

Stéla je kamenný nebo dřevěný památník postavený na obětišti či náhrobku. Většinou se jedná o vztyčenou plochou desku, která je delší na výšku. Muže být zdobena malbou nebo reliéfem. Často také nese nápis zmiňující základní údaje o zemřelém, před ...

                                               

Válečný hrob

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeni příslušníci ozbrojených sil nebo civilisté, kteří zahynuli při vojenské operaci. Pojem nezahrnuje jenom hroby, ale například i lodi potopené během války, vojenská letadla zřícená do vody a podobně. Stejně ...

                                               

Věčný plamen (Sarajevo)

Věčný plamen je součástí památníku k uctění obětí druhé světové války v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Památník se zažehnutým plamen se nachází v centru města na Titově ulici a dokončen byl 6. dubna 1946, na první výročí osvobození ...

                                               

Seznam hradišť v Česku

Seznam hradišť v Česku zachycuje abecedně seřazený seznam hradišť na území České republiky s pravděpodobnou datací osídlení nebo archeologickými kulturami, které hradiště obývaly.

                                               

Seznam památek v Miroslavských Knínicích

Tento seznam zahrnuje kulturní památky, pomníky a kříže, sakrální či pohřební stavby a jiné výrazné historické stavby nacházejících se na území katastru obce Miroslavské Knínice.

                                               

Skanzen

Muzeum v přírodě, někdy též ztotožňované s pojmem skanzen, je specializovaná národopisná, vojenská, technická, archeologická či jiná muzejní expozice, nacházející se pod širým nebem. Podle definice Jiřího Langera je skanzen vědecká instituce, kte ...

                                               

Historický park Bärnau-Tachov

Historický park Bärnau-Tachov je největší středověký archeopark v Německu nedaleko západočeského Tachova, směrem na hraniční přechod Pavluv Studenec - Bärnau. Zřizovatelem Parku je obecně prospěšný spolek Via Carolina e.V.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →