ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354                                               

Ústřední knihovna Slovenské akademie věd

Ústřední knihovna Slovenské akademie věd je vědecká knihovna, hlavní knihovna Slovenské akademie věd a ústřední knihovna knihovnicko-informační sítě SAV, její specializované pracoviště. Její knihovní fond se skládá z "knih, periodik a dalších zák ...

                                               

Římské katakomby

Římské katakomby jsou podzemní chodby a prostory, vyražené v měkké hornině, které ve 2. až 5. století sloužily k pohřbívání a křesťanským bohoslužbám. V Římě je známo přes 60 komplexu katakomb, některé jsou přístupné veřejnosti. Nejznámější katak ...

                                               

Pařížské katakomby

Pařížské katakomby začaly vznikat již ve starověku, kdy Římané pod Paříží dolovali kamení. Od 7. dubna 1786, kdy proběhlo vysvěcení podzemních prostor, se katakomby staly úložištěm lidských ostatku ze zrušených hřbitovu, které musely ustoupit nov ...

                                               

Hřbitov

Hřbitov neboli pohřebiště, zastarale též krchov, v archeologické terminologii nekropolis, je pietní místo, kde se pohřbívají mrtví lidé respektive ostatky jejich těl. Hřbitov se skládá z hrobu, hrobek, cest a zeleně mezi nimi. V mnoha dnešních hř ...

                                               

Psí hřbitov

Psí hřbitov, je pietní místo, kde lidé pohřbívají mrtvé zvířecí mazlíčky, respektive ostatky jejich těl. Ačkoli mohou existovat i specializovaná pohřebiště koček a jiných zvířat, s ohledem na určitou vžitou tradici i s ohledem na skutečnost, že n ...

                                               

Bazilika svaté Krve

Bazilika svaté Krve je římskokatolický poutní chrám v Bruggách. Dvojitý kostel se skládá z románské dolní kaple sv. Basila a gotizované horní kaple sv. Krve. V ní je uložena jedna z nejduležitějších relikvií Evropy - ampule s krví Kristovou. Od r ...

                                               

Hallské svátosti

Poklad začal shromažďovat v letech 1475-1513 Albrechtuv předchudce, arcibiskup Ernst von Sachsen jako sbírku relikvií, které podle prvního inventáře pocházely ze 42 těl světcu a 8133 částeček relikvií a byly uloženy ve 353 zlatých či stříbrných r ...

                                               

Kopí osudu

Kopí osudu či svaté kopí je podle legendy kopí, jímž měl římský voják tradičně nazývaný Longinus probodnout bok ukřižovaného Ježíše Krista. Kopí bývá též označováno jako Longinovo kopí. Provází ho řada legend, které líčí jeho bohatý osud. Dnes ex ...

                                               

Mandylion

Tento otisk je podle křesťanské legendy připisován edesskému malíři Ananiášovi, kterého vyslal za Ježíšem nemocný král Abgar z Edessy. Požadoval po něm portrét Ježíše, který by ho uzdravil. Malíř nedokázal svuj úkol splnit, tak Ježíš přitiskl svo ...

                                               

Pasionál abatyše Kunhuty

Pasionál abatyše Kunhuty je rukopis obsahující soubor pěti duchovních textu z počátku 14. století vzniklý z popudu Kunhuty Přemyslovny. Kvalita jeho iluminací z něj činí dílo svým významem překračující horizont střední Evropy. Roku 2005 byl prohl ...

                                               

Seznam relikvií Zlaté Koruny

Klášter Zlatá Koruna disponoval během své historie řadou relikvií. První, kterou získal od krále Přemysla Otakara II., byla část z trnové koruny Ježíše Krista. Seznam není kompletní:

                                               

Svatý grál

Josef z Arimatie, který si vyžádal od Piláta mrtvé tělo Krista, aby je pohřbil, měl zachytit krev prýštící z ukřižovaného. Podle jedné z legend Josef putoval s Máří Magdalenou do Francie. Grál zde měl chránit rytířský řád templářu. Podle jiné leg ...

                                               

Svatý Kříž

Svatý Kříž nebo Pravý kříž je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Z tohoto kříže se od času císaře Konstantina stal hlavní symbol křesťanství a je proto předmětem úcty. Jeho domnělé části jsou uchovávány a uctívány ja ...

                                               

Titulus Crucis

Titulus Crucis je relikvie uchovávaná v kostele Santa Croce v Římě. Křesťanská tradice tvrdí, že se jedná o titulus z Pravého Kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš. Tabulka je uctívána některými katolíky jako relikvie spojená s Ježíšem. Toto tvrze ...

                                               

Turínské plátno

Turínské plátno je relikvie, o níž se zejména v katolické církvi traduje, že je plátnem, do nějž krátce po ukřižování bylo zahaleno tělo Ježíše Krista, poté co jej z kříže sňali Josef z Arimatie a Nikodém. Na plátně je pouhým okem viditelný otisk ...

                                               

Drobná sakrální památka

Drobná sakrální památka je spojena především s lidovou zbožností. Zahrnuje např. kapličky, návesní kaple, kříže, smírčí kříže, sochy, boží muka, svaté obrázky a skalní reliéfy s náboženskými motivy. Jen do jisté míry jsou ovlivněny slohovým umění ...

                                               

Kamen (hrad)

Kamen je zřícenina středověkého hradu z 12. století nacházející se v obci Begunje na Gorenjskem v občině Radovljica v historickém Hornokraňském regionu ve Slovinsku. Zřícenina má statut kulturní památky.

                                               

Stavební památka

Stavební památka je stavební dílo, které z nějakého duvodu zasluhuje zvláštní pozornost, je památkou. Stavební památky představují širokou skupinu památek, podle duvodu zřetele jsou to buď historická památka, tedy památka pojící se s duležitou dě ...

                                               

Muzeum

Muzeum podle definice Mezinárodní muzejní rady: Muzeum je nezisková, permanentně pusobící instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné a n ...

                                               

Diecézní muzeum

Diecézní muzeum je charakteristický typ muzea, nejčastěji spíše galerie shromažďující, evidující a konzervující umělecké památky příslušné diecéze, pokud nemohou být z ruzných duvodu v místech puvodního určení. Na rozdíl od obecných galerií a muz ...

                                               

Mezinárodní konfederace architektonických muzeí

Mezinárodní konfederace architektonických muzeí – ICAM Organizace muzeí, center a sbírek zaměřujících se podporou vztahu a vazeb mezi všemi zájemci zabývajících se prosazováním lepšího porozumění architektury. ICAM je členem Mezinárodní rady muze ...

                                               

Mezinárodní rada muzeí

Mezinárodní rada muzeí je mezinárodní nevládní nezisková organizace – společenství muzeí a muzejních pracovníku. Byla založena v roce 1946 a sídlí v Paříži. Má status konzultanta UNESCO. ICOM je partnerem organizací jako je Ekonomická a sociální ...

                                               

Museum of Contemporary Art

Contemporary Arts Museum Houston, Houston, Texas, USA Museum of Contemporary Art Denver, Colorado, USA Museum of Contemporary Art Cleveland, Ohio, USA Museum of Contemporary Art Santa Rosa, Kalifornie, USA Museum of Contemporary Art Chicago, Illi ...

                                               

Muzea sousedství

Muzea sousedství jsou novým druhem muzeí, která vznikala v rámci boju za občanská práva v 60. letech 20. století. Jejich hlavním cílem je rozvíjet usměrněnými nabídkami vzdělání a kulturní oživování příslušných menšin s cílem řešit jejich problém ...

                                               

Muzealizace

. Pojmem muzealizace se obecně rozumí vyjmutí předmětu, který prokazuje nějaké kulturní hodnoty tj., že je duležitým dokladem historického vývoje národa, společnosti nebo přírody, a proto je pro své hodnoty vyjmut z reality puvodní a umístěn do n ...

                                               

Muzeologie

Muzeologie je věda, která zkoumá specifický vztah člověka k realitě, kterou tvoří sběratelství, ochrana a dokumentace předmětu, které tuto realitu vystihují.

                                               

Nákupní komise

Nákupní komise je poradním orgánem ředitele muzea. Muzeum získává do svých sbírek předměty dvěma základními zpusoby: úplatně a bezúplatně. Pro proces úplatného získávání sbírkových předmětu je stanovena ředitelem muzea nákupní komise. Tato komise ...

                                               

Národní muzeum Kambodži

Národní muzeum Kambodže se nachází ve městě Phnompenh a je největším kambodžským muzeem historie a přední institucí provádějící historický a archeologický výzkum v zemi.

                                               

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele muzea. Poradní sbor muže být strukturován do jednotlivých sekcí dle organizačních útvaru muzea, všichni členové poradního sboru i jeho sekcí jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem ...

                                               

Selekce (muzeologie)

Selekce představuje první fázi muzealizačního procesu, který je zahájen určením objektu muzealizace. Muzeologická selekce znamená výběr z celku, její primární funkce je funkce poznávací. Hlavní náplní selekce je určení potenciální ho nositele muz ...

                                               

Standardizované veřejné služby

Pojem "standardizované veřejné služby" uvádí zákon č. 122/2000 Sb. Standardizované veřejné služby jsou takové veřejné služby, při jejichž poskytování musí subjekty udržovat standardy místní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti. Spočívají ve ...

                                               

UMAC

UMAC sdružuje organizace, které jsou spojené s univerzitními muzei, galeriemi a sbírkami včetně herbářu a botanických zahrad. UMAC se zaměřuje na roli, kterou mají sbírky v rámci vysokoškolského vzdělávání, a také na komunity, kterým tyto institu ...

                                               

Uměleckoprumyslové muzeum

Uměleckoprumyslové muzeum je specializovaná muzejní instituce zabývající se vztahy mezi uměním a technickými prostředky. Vzniklo v období prumyslové revoluce v 19. století a má za cíl pozvednout a zkvalitnit prumyslovou výrobu. Často jsou spojena ...

                                               

Výstava

Expozice je dlouhodobá, trvá déle než 2 roky, optimálně na dobu 10 let s obměnami. Vychází striktně ze zaměření muzea – prezentovány jsou hlavně sbírkové předměty muzea. Výstava se liší od expozice svou délkou a svým tématem, kdy výstava je krátk ...

                                               

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada je ochranářské, zábavní, vědecké, rekreační a osvětové zařízení určené k chovu zvířat, zvláště ohrožených druhu, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě, přičemž žádný z výše jmenovaných význa ...

                                               

Památková péče

Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším významu se pak jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kult ...

                                               

Analytická metoda památkové péče

Analytická metoda památkové péče označuje zpusob obnovy především stavebních památek, při které se dává duraz na odkrytí, konzervování a prezentaci jednotlivých historických stavebních fází památky. V Československu se uplatňovala zejména ve dvac ...

                                               

Athénská charta (ochrana památek)

Aténská charta pro restaurování historických památek je sedmibodový manifest přijatý na Prvním mezinárodním kongresu architektu a techniku historických památek v Aténách v roce 1931. Kongres se konal mezi 21. a 31. říjnem 1931. Záměrem bylo podpo ...

                                               

Base Mérimée

Base Mérimée je databáze francouzského ministerstva kultury, která zahrnuje stavební, archeologické a další kulturní památky ve Francii. Je pojmenována po druhém generálním inspektorovi historických památek, kterým byl v letech 1834-1860 Prosper ...

                                               

Benátská charta

Benátská charta je mezinárodní listina stanovující pravidla památkové péče. Byla schválena na II. Mezinárodním kongresu architektu a techniku historických památek v Benátkách v roce 1964. Na její přípravě se podílel za Československo ji podepsal ...

                                               

CIPA (instituce)

CIPA Heritage Documentation je vědecký výbor ICOMOS ve spolupráci s ISPRS. Zkratka je odvozena od puvodního názvu Comité International de Photogrammétrie Architecturale. Výbor byl založen v roce 1968 a je jedním z nejstarších vědeckých výboru ICO ...

                                               

Czech National Trust

Czech National Trust je nezávislá nezisková organizace založená v České republice v říjnu 2013 za podpory odborníku památkové péče a INTO, mezinárodní organizace sdružující národní trusty z celého světa. Jejich smyslem je záchrana kulturního a př ...

                                               

Černá kniha (soupis mobiliáře)

Černé knihy jsou inventární soupisy veškerého movitého vybavení hradu a zámku, které byly v Československu zkonfiskovány po druhé světové válce, s oceněním jednotlivých předmětu. Název je odvozen od černé plátnové vazby, kterou knihy byly opatřen ...

                                               

Depozitární režim

Depozitární režim je v archivnictví a muzejnictví udržování takových klimatických poměru, které umožňují přežití sbírkových předmětu s minimálními zásahy člověka. V prostorách s depozitárním režimem jsou udržovány optimální hodnoty relativní vlhk ...

                                               

Dokument o autenticitě

Dokument o autenticitě je dokument přijatý na konferenci ICOMOS v japonském městě Nara v listopadu roku 1994. Sestavili jej zástupci 28 zemí, jako text, který staví na myšlenkových základech Benátské charty, přijaté v roce 1964, a který dále rozš ...

                                               

École de Chaillot

École de Chaillot je veřejná vysoká škola v Paříži. Je určena pro architekty, kteří již získali vysokoškolské vzdělání a chtějí pracovat ve státních službách. Výuka se zaměřuje na ochranu historických památek a urbanismus. Škola byla založena v r ...

                                               

Historické jádro města

Historické jádro je obvykle část města, která se nachází na pudorysu ohraničeném obrysem puvodních středověkých hradeb. Nacházejí se zde obvykle nejvýznamnější a historicky nejhodnotnější starobylé budovy a stavby z ruzných období, které mají vel ...

                                               

Historické město roku

Historické město roku je soutěž o cenu udílenou za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, pořádanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvo ...

                                               

IC MEMO

Mezinárodní výbor památníku a memoriálních muzeí připomínajících zločiny proti lidskosti spáchané státními režimy vznikl v roce 2001 na kongresu Mezinárodní organizace muzeí ICOM jako její nová integrální součást. Jeho úkolem bylo od počátku podp ...

                                               

Václav Jansa

Václav Jansa byl český malíř, krajinář a ilustrátor. Významné jsou jeho akvarely zachycující starou Prahu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →