ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353                                               

Vadžra

Vadžra je slovo puvodem ze sanskrtu a bývá často překládáno jako "diamant" či "hromoklín", ale skutečný překlad transliterace Dordže je nezničitelný. V buddhismu se slovo vadžra též používá pro označení rituálního předmětu, který je často používá ...

                                               

Věčné světlo

Věčné světlo je rituální světelný zdroj, symbolizující neustálou přítomnost Boha ve svatostánku. Nachází se zejména v chrámech, případně synagogách ruzných náboženství. Protože účelem věčného světla není osvětlovat, nebývá jeho světelný výkon vel ...

                                               

Vonná tyčinka

Vonná tyčinka je druh kadidla. Vonné tyčinky jsou tradičně zapalovány před asijskými náboženskými obrazy, modlami, soškami Buddhy či svatyněmi. Jsou náboženskou potřebou v Číně, Indii, Bangladéši, Vietnamu, Thajsku, Tchaj-wanu, Barmě, Kambodži, n ...

                                               

Xoanon

Xoanony jsou nejčastěji dřevěné, ale též kamenné, příp. slonovinové sochy božstev z archaického období řecké civilizace. Vytvářely se přibližně od 8. stol. před Kr. do začátku tzv. daidalského stylu. Dřevěné sochy byly vytvářeny z pařezu stromu o ...

                                               

Zlaté tele

Zlaté tele je modla popisovaná v bibli, symbol modloslužebnictví. Druhá kniha Mojžíšova popisuje, že když Mojžíš prodléval na hoře Sinaj, lid si na jeho bratru Áronovi vyžádali hmatatelného boha, který by je vedl do zaslíbené země. Áron jim zhoto ...

                                               

Biblická hodina

Biblická hodina je druh náboženského setkání v křesťanských církvích. Obsahuje obvykle čtení biblického textu a jeho výklad vedený často duchovním nebo pověřeným členem křesťanského sboru, případně několika členy sboru. Nad přečteným a vyloženým ...

                                               

Celostátní setkání mládeže

Celostátní setkání mládeže je mládežnická akce, kterou v rámci celé řady státu pořádá římskokatolická církev. Smyslem setkání je pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah s Bohem a nalézt inspiraci pro další dynamiku tohoto vztahu. Setkání je dopr ...

                                               

Celostátní setkání mládeže 2012

Celostátní setkání mládeže 2012 se uskutečnilo ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna 2012. Pořádala jej Česká biskupská konference ve spolupráci s Asociací křesťanských sdružení mládeže, počet účastníku se pohyboval kolem šesti tisíc. V sobotu ...

                                               

Lednica 2000

Celopolské setkání mládeže Lednica 2000 je každoroční setkání polské katolické mládeže, pořádané na Lednických polích nedaleko Poznaně u jezera Lednica v místech, kde byl podle tradice roku 966 pokřtěn první polský kníže Měšek I. Jde o vubec nejv ...

                                               

Mezináboženská setkání v Assisi

Mezináboženská setkání v Assisi byla modlitební setkání náboženských představitelu ruzných světových náboženství, svolaná papežem. První se konalo 27. října 1986 a poté bylo několikrát na tomto místě a mnohokrát na jiných místech podobné setkání ...

                                               

Mezinárodní eucharistický kongres

Mezinárodní eucharistický kongres je událost pořádaná římskokatolickou církví. Jedná se o jeden z nejmladších projevu eucharistické úcty mimo mši. Kořeny eucharistických kongresu sahají do druhé poloviny 19. století do Francie. V současné době se ...

                                               

Plenární sněm Katolické církve v ČR

Plenární sněm Katolické církve v ČR probíhal v České republice v letech 1997–2005. Hlavním tématem byla aplikace závěru Druhého vatikánského koncilu, tedy přiblížení života církve potřebám doby i současné společnosti podle znamení času, aby tak c ...

                                               

První celostátní sjezd katolíku československých

První celostátní sjezd katolíku československých se konal ve dnech 27.–30. června 1935 v Praze pod záštitou papežského legáta. Zúčastnilo se jej podle dobových odhadu 300 až 500 tisíc lidí. V kontrastu k nástupu nacismu v Německu sjezd kladl klíč ...

                                               

Světové dny mládeže

Světové dny mládeže je označení pro celosvětová setkání mládeže pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí. Setkání mají puvod v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Kona ...

                                               

Kaple svatého Floriána

Toto je seznam kaplí zasvěcených rakouskému světci svatému Floriánovi. Kaple svatého Floriána Lázně Toušeň Kaple svatého Floriána Radouň Kaple svatého Floriána Kyšice Kaple svatého Floriána Unčín Kaple svatého Floriána Hury Kaple svatého Floriána ...

                                               

Kaple svatého Wolfganga

Toto je seznam kaplí zasvěcených svatému Wolfgangovi Řezenskému Kaple svatého Wolfganga Český Krumlov Klášter křížovníku s červenou hvězdou Kaple svatého Wolfganga Jihlava Kaple svatého Wolfganga Zátoň Kaple svatého Wolfganga Horní Krupka Komáří ...

                                               

Seznam katedrál na Slovensku

Seznam katedrál na Slovensku obsahuje kostely se statutem katedrály církví na Slovensku. Římskokatolické Katedrála svatého Františka Xaverského v Banské Bystrici Katedrála svatého Jana Křtitele v Trnavě Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Rožňavě ...

                                               

Seznam představených místních pravoslavných církví

Představení pravoslavných církví jsou prvohierarchové místních pravoslavných církví. Představení musejí být v hodnosti biskupa a mohou být také nositeli dalších hodností, např. patriarcha, metropolita či arcibiskup.

                                               

Seznam liturgických knih

V římskokatolické církvi se používají nebo historicky používaly následující bohoslužebné knihy. epištolář pontifikál antifonář misál rituál hymnář evangeliář sakramentář lekcionář breviář graduál evangelistář žaltář

                                               

Seznam svatořečení a blahořečení papežem Benediktem XVI.

Józef Bilczewski – 23. 10. – Svatopetrské náměstí Vatikán Felix z Nicosie – 23. 10. – Svatopetrské náměstí Vatikán Zygmunt Gorazdowski – 23. 10. – Svatopetrské náměstí Vatikán Gaetano Catanoso – 23. 10. – Svatopetrské náměstí Vatikán Alberto Hurt ...

                                               

Seznam svatých cisterciáku

Evžen III. 8. červenec Wincenty Kadłubek 9. říjen Konrád z Urachu 30. září Vilém ze Saint-Thierry Achard z Clairvaux 15. září Martin Cid 7. říjen Jolenta 11. červen Gerard z Clairvaux 16. říjen David z Himmerodu 11. prosinec Izák z Hvězdy Humbelí ...

                                               

Seznam svatých karmelitánu

Sv. Nuno Álvares Pereira 1.11. - řeholník OCarm. Sv. Andrea Corsini 6.1. - biskup OCarm. Sv. Terezie Markéta Redi 7.3. - řeholnice Bosích karmelitánu Sv. Terezie od Ježíše 15.10 - zakladatelka Bosích karmelitánu Sv. Eliáš 20.7. - prorok Sv. Angel ...

                                               

Seznam svatých oratoriánu

Giovanni Giovenale Ancina 30.8 – biskup Sebastiano Valfrè 30.1. – kněz kongregace John Henry Newman 9.10. – kněz a kardinál Salvio Huix Miralpéix 5.8. – biskup a mučedník Antonio Grassi 13.12. – kněz kongregace

                                               

Seznam svatých passionistu

Sv. Vincenc Maria Strambi 1.1. – biskup a passionista Sv. Pavel od Kříže 19.10. – zakladatel passionistu Sv. Karel Houben 5.1. – řeholník passionista Sv. Gemma Galgani 11.4. – mystička Sv. Maria Goretti 6.7. – mučednice Sv. Inocencio Canoura Arna ...

                                               

Súra

Súra je arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu. Súry jsou s výjimkou první, Otevíratelky Fátiha, někdy označována jako islámský otčenáš), řazeny podle délky od nejdelší k nejkratší. Každá súra se ještě dělí na verše, podobně jako knihy ...

                                               

Abrahámovská náboženství

Abrahámovská náboženství jsou ty náboženské systémy, které svou duchovní tradici spojují s Abrahámem. Jedná se především o judaismus, křesťanství a islám, tedy světová náboženství, která jsou přímo či nepřímo ovlivněna starověkým židovským nábože ...

                                               

Čeondoismus

Čeondoismus nebo čchondoismus je korejské náboženství založené v 19. století. Toto náboženství přejalo mnoho prvku z buddhismu, taoismu, konfuciánství i křesťanství. Celý tento náboženský systém je postaven na hnutí Tonghak, které založil Čchö Če ...

                                               

Esoterismus

Esoterismus, též západní esoterismus, je souhrnný termín pro ruzná duchovní hnutí a proudy v západní kultuře vycházející z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, rosikru ...

                                               

Gnosticismus

Gnosticismus je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svuj největší rozmach v 1.–3. století našeho letopočtu. Charakteristické je pro něj odmítání hmotného světa, přesvědčení o spásné roli poznání a víra v božskou jiskru v člověk ...

                                               

Konfucianismus

Konfucianismus, také konfuciánství je čínský filosofický směr, který se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia. Je to ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek, které mají markantní význam na vývoj čínské civilizac ...

                                               

Kult Nejvyšší bytosti

Kult Nejvyšší bytosti byl deistický náboženský systém, vytvořený ve Francii za velké francouzské revoluce z iniciativy Maximiliena Robespierra s úmyslem nahradit křesťanství jako státní náboženství nového státu.

                                               

Theofilantropie

Theofilantropie bylo občanské náboženství během Velké francouzské revoluce, které mělo spolu s dalšími revolučními kulty nahradit křesťanství a především katolictví. Theofilantropie vznikla v pozdní fázi Revoluce a její rozšíření bylo jen omezené.

                                               

Unitářství

Unitářství je organizačně nejednotný proud v rámci protestantské liberální teologie. K základním teologickým stanoviskum patří zejména odmítání trinitárního dogmatu a odmítání plného božství a pre-existence Krista.

                                               

Zoroastrismus

Zoroastrismus či zarathuštrismus je íránské dualistické náboženství, jehož byl ve starověku zakladatelem prorok Zarathuštra. Bývá nazýván také jako mazdaismus podle jména nejvyššího boha či pársismus podle názvu jeho vyznavaču v Indii. Někteří hi ...

                                               

Náboženská svoboda

Náboženská svoboda neboli svoboda vyznání je princip zajišťující svobodu jednotlivce i skupin v jeho duševní a duchovní sféře, svobodu vyjadřovat a projevovat své náboženské či duchovní přesvědčení a to jak v soukromí, tak veřejně. Svoboda vyznán ...

                                               

Dignitatis humanae

Dignitatis humanae, deklarace o náboženské svobodě, je dokument, který vznikl během Druhého vatikánského koncilu. Přijat byl v poměru 2308 proti 70 hlasum biskupu. Vyhlášen byl papežem Pavlem VI. dne 7. prosince 1965.

                                               

Masterpiece Cakeshop vs. Komise pro občanská práva Colorado

Masterpiece Cakeshop vs. Komise pro občanská práva Colorado byl americký soudní spor z let 2012 až 2018. Jeho hlavním protagonistou byl Jack Phillips, majitel cukrářství Masterpiece Cakeshop, který s odvoláním na své náboženské přesvědčení odmítl ...

                                               

Caduceus

Caduceus nebo kaduceus, též kérykeion je znak obchodníku. Symbol má svuj počátek ve starověkém Řecku, byl součástí řecké mytologie. Zde je atributem boha Herma. Římská mytologie Herma přejmenovala na Merkura. Na rozdíl od Aeskulapovy hole je Herm ...

                                               

Hexagram

Hexagram je rovinný geometrický útvar, který vznikne superpozicí dvou shodných rovnostranných trojúhelníku, navzájem pootočených o 60°. Sjednocení obou trojúhelníku je šesticípá hvězda, jejich prunik je pravidelný šestiúhelník. Hexagram má šest o ...

                                               

Keltský kříž

Keltský kříž je symbol, který kombinuje kříž s kroužkem kolem prusečíku. V keltském křesťanském světě byl zkombinovaný s křesťanským křížem a tento návrh byl často používán pro vysoké kříže – volně stojící kříže z kamene a často bohatě zdobené, o ...

                                               

Rub al-Hizb

Rub al-Hizb je islámský symbol. Má podobu dvou překrývajících se stejně velkých čtvercu, pootočených vzájemně o 45 stupňu, takže vytvářejí osmicípou hvězdu, zpravidla doplněnou o malou kružnici uprostřed. Používá se jako grafické znaménko v Korán ...

                                               

Sluneční kříž

Sluneční kříž je symbol ve tvaru pravoúhlého kříže uprostřed kruhu. Je to pravděpodobně nejstarší a jeden z nejpoužívanějších symbolu Západní civilizace. Ve své nejstarší podobě zobrazuje putování Slunce ročními obdobími. Symboly slunečního kříže ...

                                               

Ušniša

Ušniša je poslední z 32 hlavních Buddhových znaku. Tento znak měl být puvodně masitý, nebo kostěný výčnělek. Jiné texty jej podávají jako hrbolek porostlý vlasy, případně drdol, který je vždy namířen směrem ke slunci. Existují také interpretace, ...

                                               

Islámský terorismus

Islámský terorismus či islamistický terorismus je označení pro teroristické činy páchané skupinami či jednotlivci označovanými za islamisty, kteří své politické jednání motivují a obhajují islámskou vírou založenou na textech koránu a hadísu. K h ...

                                               

Křesťanský terorismus

Ortodoxní křesťanská hnutí v Rumunsku jako Železná garda a Lăncieri, která byla charakterizována Jad Vašem a Stanleym G. Paynem jako antisemitická a fašistická, byla zodpovědna za účast na Bukurešťském pogromu a politické vraždění během 30. let 2 ...

                                               

Masakr v Jeskyni patriarchu

Masakr v Jeskyni patriarchu, zvaný též Hebronský masakr, byl teroristický útok zacílený na palestinské muslimy, ke kterému došlo dne 25. února 1994 ve městě Hebron na Západním břehu Jordánu, na posvátném místě Židu, muslimu a křesťanu, známém jak ...

                                               

Óm šinrikjó

Óm šinrikjó, dnes známé jako Aleph, je japonské nové náboženské hnutí, které v roce 1984 založil Asahara Šókó. Tato organizace se stala známou především díky svému největšímu útoku v tokijském metru. V ranní špičce 20. března 1995 bylo několik so ...

                                               

Útok sarinem v tokijském metru

Útok sarinem v tokijském metru byl teroristický útok spáchaný členy kultu Óm šinrikjó 20. března 1995 v japonském hlavním městě Tokio. Při sérii koordinovaných útoku během ranní špičky vypustili pachatelé sarin na pěti místech v tokijském metru. ...

                                               

Portál: Bible

                                               

Portál: Buddhismus

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →