ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351                                               

Kongruový zákon

Kongruový zákon byl zákon ze dne 25. června 1926, č. 122/1926 Sb., plným názvem "zákon o úpravě platu duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných”. K zákonu bylo přijato vládní nařízení ze dne 17. července ...

                                               

Oberprokurátor

Oberprokurátor byl nejvyšší státní úředník spravující záležitosti pravoslavné církve v Rusku a hlava Nejsvětějšího synodu mezi léty 1722–1917. Úřad byl zřízen Petrem I. Velikým v roce 1722 jako projev jeho snahy zcela svázat pravoslavnou církev s ...

                                               

Protestantský patent (1859)

Protestantský patent, císařský patent ze dne 1. září 1859 číslo 160/1859 RGBl., byl předpis, který na území Uherska a Vojenské hranice zaváděl jednotné zřízení pro protestanty, čili obě povolené evangelické církve – Evangelickou církev a. v. a Ev ...

                                               

Protestantský patent (1861)

Protestantský patent aneb Protestantský zákon ze dne 8. dubna 1861 byl předpis, kterým se reorganizovalo postavení protestantu v Rakouské monarchii, kromě Uherska, kde byl Protestantský patent vydán již v roce 1859. Tento patent přinesl relativní ...

                                               

Rudolfuv majestát

Majestát na náboženskou svobodu byla listina vydaná 9. července 1609 císařem Rudolfem II. Tato listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království. Zároveň potvrzovala Českou konfesi, kterou jeho otec Maxmilián II. slíbil pouze ústně, a t ...

                                               

Velké privilegium české církve

Jako Velké privilegium české církve je označována listina z 10. března 1222, ve které se do značné míry vyřešilo postavení církve a jejich institucí v poměru k panovníkovi a světské složce české společnosti. Toto privilegium vydal český panovník ...

                                               

Kritika islámu

Kritika islámu existuje již od 7. století, z doby, kdy se islám formoval. Rané psané kritiky na adresu islámu pocházejí od křesťanu do 9. století, z nichž mnoho vidělo v islámu radikální křesťanskou herezi. Hinduisté a zoroastriáni také přišli s ...

                                               

Duchovenstvo

Duchovenstvo je obecný pojem popisující skupinu formálních náboženských vudcu. Duchovenstvo obvykle řídí rituální záležitosti náboženského života a šíří náboženské učení a praxi. Členové duchovenstva se obecně nazývají duchovní nebo klerici. Rusk ...

                                               

Duchovní

Duchovní je obecně označení osoby, která je prostředníkem mezi věřícími a Bohem. V katolické a pravoslavné církvi se duchovním muže stát pouze pokřtěný muž prostřednictvím kněžského svěcení, v evangelických církvích svěcení neprobíhá a ordinovány ...

                                               

Mniška

Mniška nebo jeptiška je označení pro ženu žijící mnišským zpusobem života v některých řádech a která složila slavné sliby. Obecněji pak ženský protějšek pojmu mnich. Řeholnice či řeholní sestra je žena, která žije v řádu řídící se řeholí. V České ...

                                               

Svatá kniha

Svatá kniha je souborem textu, který nějaké náboženství považuje za svatý. Mnoho náboženství tento text považuje za napsaný nebo inspirovaný božstvem. Jednou z nejstarších svatých knih je Rgvéda, jedna z posvátných knih hinduismu, která byla slož ...

                                               

Babylonská teodicea

Babylonská teodicea je akkadská báseň z 1. poloviny 11. stol. př. n. l. Obsahuje dialog v 27 strofách mezi dvěma přáteli: pochybovačem a zbožným člověkem. Autorem je kněz Saggil-Kínam-Ubbib pusobící na dvoře Nabukadnezara I. Dialog se vyznačuje č ...

                                               

Celestinské proroctví

Celestinské proroctví je román amerického spisovatele Jamese Redfielda, z roku 1993, který se stal bestsellerem a podle něhož byl natočen stejnojmenný film. Kniha vypráví o fiktivním starodávném rukopise, proroctví, nalezeném v Peru. To prostředn ...

                                               

Čtyři dohody

Kniha Čtyři dohody byla napsána Donem Miguelem Ángelem Ruizem. Kniha se prezentuje jakožto praktický pruvodce osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéku. Používá obrazných výrazu, aby přiblížila své poslání skrze pocit, spíše než slova.

                                               

Drahocenná perla

Drahocenná perla je jednou ze svatých knih mormonismu, kterou uznává především Církev Ježíše Krista svatých posledních dnu, a to spolu s Biblí a Knihou Mormonovou. Obsahuje pasáž Matoušova evangelia dle Inspirovaného překladu Josepha Smithe, zjev ...

                                               

Enúma eliš

Enúma eliš je jeden z nejduležitějších a nejsložitějších akkadských mýtu. Je to prakticky jediný ucelený výklad tehdejší kosmogonie. Puvodní jméno je neznámé, spis dostal název podle prvních slov. Mýtus obsahuje sedm zpěvu, které mají dohromady z ...

                                               

Epos o Gilgamešovi

Epos o Gilgamešovi je epos z 2. tisíciletí př. n. l. líčící dobrodružství sumerského krále Gilgameše. Často je považován za nejstarší dochované epické dílo světové literatury.

                                               

Guru Granth Sahib

Guru Granth Sahib je nejposvátnější kniha sikhismu. Jde o sbírku učení 35 autoru, včetně devíti prvních guruu, ale i sama kniha je sikhi pokládána za posledního, věčného gurua, který odpovídá na všechny otázky života. Jednotlivé texty se nazývají ...

                                               

Kitáb-i-Aqdas

Kitáb-i-Aqdas nebo Aqdas je jméno ústřední knihy Baháí víry a Baháí Písma; mimo jiné obsahuje Baháí zákony a zásady. Baháisté věří, že byla zjevena Baháulláhovi v Akká.

                                               

Kniha stínu

Kniha Stínu slouží u vyznavaču wiccy k zapisování rituálu, zaříkání, fází měsíce, informací o sabatech, popisu oltáře, citátu, kouzel, i zážitku. První známou Knihu stínu napsal již zakladatel wiccy Gerald Gardner a její první verze nesla titul Y ...

                                               

Mýtus o Atrachasísovi

Mýtus o Atrachasísovi je známý v několika verzích, z nichž nejznámější je starobabylonská, která byla nalezena v Sipparu. Pravděpodobně jde o opis staršího textu. Zachovalý text pochází ze 17. stol. př. n. l., je na třech tabulkách a obsahuje 124 ...

                                               

Nářek nad zkázou města Ur

Nářek nad zkázou města Ur je sumerská lamentace, která vznikla po pádu Uru do rukou Elamu – na konci třetí dynastie Uru. Je jedním z pěti známých mezopotámských "nářku nad městy" – žalozpěvy nad zničenými městy, z pohledu poručnických bohu. V tom ...

                                               

Poetická Edda

Poetická Edda – sbírka eddických islandských epických mytologických a hrdinských písní, která vznikala pravděpodobně kolem 10. století ve Skandinávii a díky níž byla zachována velká část informací o severské literatuře, mytologii i historii této ...

                                               

Popol Vuh

Popol Vuh, nebo také španělsky Libro del Consejo je kniha o mayské mytologii zapsaná v jazyce quiché kmene Quiché v dnešní Guatemale. Jedná se o hlavní věroučnou knihu Mayu. Popol Vuh je rozdělen na čtyři hlavní části.

                                               

Poselství Grálu

Poselství Grálu je stěžejní dílo německého spisovatele Oskara Ernsta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Je to světonázorové dílo na pomezí filosofie a náboženství, vyjadřující se k základním životním otázkám s jejich využitím v kaž ...

                                               

Ruže světa

V rámci světové kultury je koncepce Ruže Světa unikátním jevem a představuje originální uchopení a výklad uspořádání světa, filosofie života, dějin a budoucnosti lidstva.

                                               

Satanská bible

Satanská bible je kniha sepsaná Antonem LaVey v roce 1969. Obsahuje sbírku úvah, pozorování a základních satanistických rituálu. Autor v ní předkládá svuj osobní pohled na satanismus jako filosofii, ovlivněný díly myslitelu jako byli Machiavelli, ...

                                               

Tao te ťing

Tao te ťing, zhruba překládaná jako Kniha o Tao a ctnosti nebo Kniha o Cestě a její Síle, je základní knihou taoismu. Její autorství se v legendách připisuje Starému mistru, jenž ji údajně sepsal kolem roku 600 př. n. l. Název Tao te ťing je pozd ...

                                               

Christnet.eu

Christnet patří mezi největší nezávislé křesťanské portály a nejčtenější křesťanské internetové stránky v českém jazyce. Vykazuje okolo 2500 unikátních návštěv denně. Portál je ekumenicky orientován a provozuje jej spolek Christnet. Současným výk ...

                                               

Příběhy obrácení

Příběhy obrácení je šestidílný český televizní dokumentární cyklus představující životy mladých lidí, kteří uvěřili v Boha. Mezi protagonisty jsou zástupci římskokatolické církve, adventistu sedmého dne, židovství, islámu a hnutí Hare Krišna. Poř ...

                                               

Daniel Raus

Daniel Raus je český novinář, publicista a rozhlasový redaktor. Je autorem několika knížek poezie a rozhovoru. Přebásnil také pět poetických biblických knih, jež byly publikovány v knižní podobě a jako audionahrávky - Biblická poezie. Jeho písně ...

                                               

Dokument o lidském bratrství

Dokument o lidském bratrství je deklarace, kterou podepsali papež František a vrchní imám univerzity Al-Azhar Ahmed al-Tajíb 4. února 2019 v Abú Zabí, během návštěvy papeže Františka ve Spojených arabských emirátech.

                                               

Kvietismus

Jde o mystický směr, který vznikl v katolicismu v 17. století a hlásal pasivní poměr ke světu a životu, podřízenost Boží vuli, mysticko-kontemplativní pohroužení či zřeknutí se aktivní činnosti. Jeho zásady do značné míry vycházely z fatalismu, k ...

                                               

Mystika

Mystika je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro ruzné cesty, jak takovou zkušenost získat. Slovem mystika se o ...

                                               

Ilm-e Khshoom

Ilm-e Khshoom je zarathuštrická společnost silně ovlivněná učením Theosofické společnosti, jež byla založena roku 1902 či 1907 Behramshahem Shroffem, indickým Pársem z kněžské rodiny. Podle svých slov se v mládí setkal v podzemním komplexu Firdos ...

                                               

Knihovna šťastných lidí

Knihovna šťastných lidí byla edice pražských vydavatelu Zmatlíka a Paličky, kteří v ní v letech 1919–1938 vydávali především speciální odbornou okultní literaturu. Souvisela s ní i Románová okultní knihovna šťastných lidí, v níž vyšlo několik pod ...

                                               

Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická

Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická je zásadním dílem české mystiky. Bylo zařazeno do světového seznamu "Standardních prací o okultismu" a stalo se rovněž jedním ze základních děl knihovny nejvyšší rady "Britské rosekruciánské společnosti". J ...

                                               

Posmrtný život

Posmrtný život či posmrtná existence je představa, že podstatná část identity jednotlivce přežívá smrt fyzického těla a nějak dále existuje v jiném světě než fyzickém, nebo ve sféře fyzického světa, která není objektum fyzického světa běžně dostu ...

                                               

Relativistická filozofie

Relativistická filozofie je principiální teorií bytí, jejímž východiskem je originální paradigma bytí, ze kterého je prostřednictvím dusledné analýzy jevu uvědomovaného světa odhalována nejprve vzájemná vazba jevu a poté jejich podřízený vztah vu ...

                                               

Mytologie

Mytologie je věda zabývající se studiem mýtu. Zároveň je také toto slovo používáno jako termín pro předmět zkoumání této vědy, pro soustavu mýtu. Doslovně znamená mytologie "vyprávění příběhu" a toto slovo bylo tak puvodně i užíváno. Tradičně býv ...

                                               

Mýtus

Mýtus je "symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu", typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky. Vznikl totiž v neproblematickém světě, kde pro indiv ...

                                               

Pověst

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni. Přestože charakteris ...

                                               

Antropomorfismus

Antropomorfismus znamená myšlenkový a řečový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevum přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. Antropomorfizované stvoření se nazývá antropomorf.

                                               

Axis mundi

Axis mundi je symbol představující osu či střed světa, který se objevuje v mnoha kulturách. Tento často mytologický střed světa muže představovat např. strom, lano, hora, věž apod. a spojuje dvě či tři sféry světa – podsvětní, zemskou a nebeskou. ...

                                               

Aztécká mytologie

Aztécká mytologie je bájesloví a základ náboženství Aztéku, obyvatel Aztécké říše. Vyznačuje se především velkým množstvím bohu, protože Aztékové osídlovali území dříve obývané rozvinutější civilizací a při podrobování cizích kmenu přebírali i je ...

                                               

Drakobijce

Drakobijce je označení lidí, kteří z ruzných duvodu zabíjí draky. Tento hrdina se vyskytuje v mýtech, legendách a pohádkách po celém světě od dávných dob, což dosvědčuje i Aarne–Thompsonuv katalog, který drakobijce uvádí jako typ 300. Drakobijce ...

                                               

Erbovní pověst

Erbovní pověst je příběh, jehož cílem je vysvětlit puvod erbu. Erbovní pověsti zpravidla vysvětlují význam erbovních figur a zpusob jakým byl erb získán a kým byl udělen. Ve výjimečných případech bývá vysvětlen i predikát. Erbovní pověst se zprav ...

                                               

Etymologická pověst

Etymologická pověst je pověst snažící se o vysvětlení vzniku nějakého pomístního názvu. K tomuto účelu slouží lidová etymologie, která s tou vědeckou většinou nemá mnoho společného.

                                               

Hrdina

Hrdina či hrdinka pocházejí z řeckého ἣρως. V mytologii a folklóru je to archetyp duležitých postav, které ztělesňují klíčové rysy dané kultury. Hrdina má obvykle nadlidské schopnosti nebo idealizované charakterové vlastnosti, které mu umožňují c ...

                                               

Kosmogonie

Kosmogonie je nauka o vzniku světa. U pravěkých a starověkých národu bývá součástí mytologie. Dnes je tímto termínem označována přírodní nauka zabývající se vědecky podloženými teoriemi vzniku nebeských těles, např. planet.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →