ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350                                               

Polobuh

Polobuh je v mytologii a náboženství bytost stojící svou mocí či postavením mezi světem lidí a světem bohu. Konkrétní pojetí polobohu se však liší v ruzných kulturách a u ruzných autoru. Muže jít jak o nadpřirozené bytosti nižšího řádu, tak i o z ...

                                               

Tangun

Tangun, psáno také Dangun je hrdina korejské mytologie, v níž je uctíván jako zakladatel prvního korejského státu Kočoson, zahrnujícího severní část Korejského poloostrova a čínskou provincii Liao-ning. Podle historicky neověřeného podání byl sou ...

                                               

Tengri

Tengri je buh nebes, nejvyšší z bohu, v puvodním náboženství uralských a altajských národu, resp. turkotatarských a ugrofinských, zvaném Tengrismus. Tengri je stále uctíván u některých národu na Sibiři, kde v souvislosti s jeho kultem je uctíváno ...

                                               

Wakan Tanka

Wakan Tanka je lakotské označení pro posvátné či božské. Ačkoliv je termín běžně překládán jako "Velký duch", lakotský aktivista Russell Means jej však vykládá spíše jako "Velké tajemství". Wakan Tanka odpovídá příbuznému algonkinskému manitou a ...

                                               

Alláh

Alláh, je označení pro nejvyšší bytost v islámu. V arabštině označuje jméno Boží také i v křesťanství a judaismu. Poprvé se vyskytuje u arabských židu. Etymologicky slovo Alláh vzniklo zkrácením الإله, kde slovo إله znamená buh-jakékoliv božstvo ...

                                               

Bokononismus

Bokononismus je fiktivní náboženství, vyznávané mnoha postavami románu Kolíbka od Kurta Vonneguta. Zakladatel tohoto náboženství Lionel Boyd Johnson, byl nazván podle výslovnosti svého jména domorodci Bokononem. Je založeno na životě ve lži nazýv ...

                                               

Jediismus

Jediismus je víra založená na filozofii rytířu Jedi, popsané ve filmech a literatuře sci-fi ságy Star Wars. Vyznavači této víry věří v "sílu", tedy energii, která vše sjednocuje a propojuje a všemu dává smysl. Zmínka o této síle je generována tel ...

                                               

Mýtus Cthulhu

Mýtus Cthulhu je fiktivní mytologie stvořená H. P. Lovecraftem, jeho žáky, spoluautory, přáteli a pokračovateli, jako např. R. E. Howardem, Neilem Gaimanem, C. A. Smithem či Stephenem Kingem. Základní prvky mytologie se vyskytují již v Lovecrafto ...

                                               

Antinomismus

Antinomismus, česky protizákonnictví, znamená neuznávání a popírání obecně uznávaných předpisu, právních, etických a jiných norem i hodnot a porušování sociálního tabu, resp. gnozeologický směr hlásající stálé rozpory mezi ideálnem a reálnem, poz ...

                                               

Boží Princip

Božský princip ve své předmluvě uvádí, že "je transformativní světonázor napsaný pro novou éru lidstva. Zaměřuje se na lidský rust a rozvoj z perspektivy zakořeněné v Bohu jako zdroji, který obnovuje náš vztah k lidstvu jako jedné rodině. Božská ...

                                               

Doktrína

Doktrína je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu. Tak se někdy také označuje soustava neměnitelných zásad – dogmat. V současném užití obvykle soubor zásad, jimiž se řídí zahraniční a bezpečnostní politika určitého státu. Odtud ...

                                               

Egoteismus

Egoteismus je kladení sama sebe do popředí všeho dění, ba až do pozice Boha. Ve většině náboženství se na egoteismus nahlíží jako na formu rouhání, z principu, ve kterém si člověk a buh nemohou být rovni. Z psychologického hlediska mohou být u eg ...

                                               

Náboženská filozofie

Náboženská filozofie je filozofickým myšlením, které je inspirované určitým náboženstvím. Taková filozofie muže mít od náboženství ruznou vzdálenost - muže jít o filozofické výboje kněžích a teologu takového náboženství, ale i o myšlení zcela nez ...

                                               

Nejsvětější Trojice

Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Buh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

                                               

Proroci islámu

Islám uznává ve své tradici velké množství proroku. Někteří pochází z Bible, jiní z předislámské tradice, přičemž Mohammed je mnohými muslimy brán jako poslední z proroku. Postavy jako Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš i Ježíš jsou z hlediska islámu pra ...

                                               

Stvoření světa

Stvoření světa je symbolické či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé. Předávalo se ústní tradici a proto má obvykle více verzí. Jde o velmi rozšířený typ mýtu, který lze nalézt v téměř každé lidské kultuře. Ve ...

                                               

Trinitární teologie

Trinitární teologie je odvětvím teologie, které se zabývá křesťanským dogmatem o Nejsvětější Trojici. Trinitární teologie náleží vedle christologie k základním teologickým odvětvím. Učení o Nejsvětější Trojici formulovala církev na prvních čtyřec ...

                                               

Vtělení

Vtělení znamená vstup božské bytosti do světa, obvykle v lidském těle. Je to jeden z ústředních pojmu křesťanství, vyskytuje se však i v jiných náboženstvích.

                                               

Zázrak

Zázrak, div, kouzlo je, zejména v náboženstvích, označení mimořádného jevu či události, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil, např. Boha, bohu, svatých, duchu či proroku, ať ...

                                               

Ekumena

Ekumena je "obývaný" nebo "celý známý" svět. V helénismu v době Alexandra Velikého znamenala Oikúmené známou, obývanou část světa, někdy jen svět obývaný Řeky, tedy mimo svět obývaný barbary.

                                               

Islámský svět

Muslimský nebo též islámský svět je oblast obývaná muslimy či společenství státu, kde si islámské náboženství udržuje dominantní pozici v demografické či politické oblasti.

                                               

Abstinence

Abstinence neboli zdrženlivost je vzdání se věci nebo činnosti, která zpusobuje požitek. O abstinenci se hovoří zvláště v souvislosti s drogami a to především alkoholu. Existuje ale také abstinence sexuální a například vegetariánství lze považova ...

                                               

Almužna

Almužna neboli milodar je peněžní, případně věcný dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. V křesťanství je almužna projevem milosrdenství a křesťanské lásky. Almužnu znají také další náboženství jako judaismus a ...

                                               

Entheogen

Entheogen je psychoaktivní, obvykle přírodní, látka používaná při náboženských nebo rituálních obřadech. Entheogeny jsou zpravidla halucinogeny, obvykle psychedelické. Tento pojem se používá především v kontextu antropologie, resp. etnobotaniky a ...

                                               

Entuziasmus

Slovo entuziasmus je náboženského puvodu. Ve starém Řecku znamenalo božské nadšení či zápal, stav člověka, do něhož vstoupilo božstvo enthúsios = naplněný božským. Ostatně i české slovo "na-dchnouti" má podobný puvod. Tato schopnost se přičítala ...

                                               

Náboženský fetišismus

Náboženský fetišismus je puvodně uctívání neživých přírodních nebo umělých předmětu - fetišu, jimž se připisují magické vlastnosti. Je formou animismu a ve své typické podobě bývá přítomen v tradičních západoafrických náboženstvích a Voodoo, kter ...

                                               

Grahamovo pravidlo

Grahamovo pravidlo je zásada pojmenovaná po evangelikálním kazateli Billym Grahamovi, podle které by muž neměl trávit čas o samotě s ženou, která není jeho manželkou. Smyslem je předcházet podlehnutí sexuálnímu pokušení a nevěře, nebudit pohoršen ...

                                               

Hierofobie

Hierofobie je chorobný strach z posvátných předmětu nebo před kněžími. Patří mezi specifické fóbie. Je charakterizována obdobně jako ostatní fobie. Postižený jedinec trpí úzkostnými pocity - bušením srdce, pocením, chvěním, suchem v ústech při sp ...

                                               

Chrámová prostituce

Chrámová prostituce byla starověká forma kultovního pohlavního styku chrámových služebnic, rozšířená především v Indii, Egyptě, Babylónu, Lýdii, Numídii, Arménii na Kypru. V Řecku je doložena především v Korintu. Výtěžek si přivlastňovali pohanšt ...

                                               

Ikonodulie

Ikonodulie či ikonofilie je pojem označující praxi uctívání obrazu svatých, tzv. ikon. Pojmu se používá především v souvislosti s obrazoboreckým zápasem v byzantské říši v 8. a 9. století, kdy byli uctívači obrazu některými císaři pronásledováni.

                                               

Kontemplace

Náznaky kontemplace tak, jak je později pojímána a praktikována v křesťanství, lze vidět již v řecké filosofii, zejména v platónismu a novoplatónismu především Plótínos, kdy je označována zejména pojmem theória θεωρια. Řecká theória však není tot ...

                                               

Křesťanský fundamentalismus

Křesťanský fundamentalismus je směr v křesťanském náboženství, který zahrnuje bezvýhradné, nekritické zastávání názoru určité náboženské křesťanské nauky. Velký duraz klade na bibli a hájí stanovisko literalismu - doslovného znění bible. Základ k ...

                                               

Kult stromu

Kult stromu a navazující mýty byly součástí mnoha archaických náboženství a stále doznívají i v moderní západní společnosti. Vycházejí z představy animatismu, tedy oduševnělosti všech objektu v přírodě, která byla u archaických společností všeobe ...

                                               

Magie

Magie je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii setkává i střetává mnoho výkladu, například hermetický a etnologický, a ruzné výklady se mohou vzájemně doplňovat nebo si odporovat. Etnologové magii často spojují se šamanism ...

                                               

Meditace

Meditací se nejčastěji rozumí ruzné praktiky prohlubování soustředění. Ačkoli se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve védském hinduismu, je součástí mnoha náboženských systému a filosofických škol. Dukazem toh ...

                                               

Mnišství

Mnišství také monasticismus či mnišský zpusob života je životní styl, který podřizuje svuj život konkrétnímu cíli. V buddhismu do detailu propracovaný systém tréninku mysli zaměřený na probuzení, který zavrhl askezi, ale mniši dodržují sliby Vina ...

                                               

Modloslužba

Modloslužba nebo idolatrie je projevování náboženské úcty modlám, fyzickým předmětum, např. sochám, obrazum, symbolum. Definice pojmu a zpusob jeho užívání vychází z judaismu, v němž je praktikování modloslužby zakázáno jedním z přikázání Desater ...

                                               

Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v "odevzdání/obětování" cenných předmětu, zvířat nebo lidí bohum, duchum mrtvých či jiným nadpřirozeným bytostem. Puvodně šlo o zničení předmětu popř. zabití obětních zvířat či lidí; postupně se u některých náb ...

                                               

Odsvěcení

Odsvěcení je proces, při kterém bohoslužebné stavby přestávají být určeny puvodnímu bohoslužebnému účelu nebo zasvěcené osoby (kněží či jiní duchovní jsou zbaveni svátostného pověření. Je to tedy protiklad k úkonu vysvěcení, které se však odsvěce ...

                                               

Pokání

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit. V křesťanském pojetí znamená výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu a proměny dosavadního života.

                                               

Pokora

Pokora je stav mysli, či pocit, kdy si osoba uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. "vyšších mravních požadavcích" a má tak duvěru, když se to od něho očekává, a ne když potřebuje neúměrně vele ...

                                               

Pouť

Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. V symbolickém smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či síl ...

                                               

Poutní cesta

Všechna velká náboženství znají poutní cesty a poutní místa například pouť hadždž do Mekky v islámu. Pěší putování není jen reliktem minulosti a nápodobou předku, ale má smysl i v tom, že člověk se díky fyzické oběti zátěži a překonávání nepohodl ...

                                               

Proselytismus

Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost změnou jejich puvodního náboženského přesvědčení. Proselytismus je odvozen od slova proselyta, které pochází z řeckého proserchomai – příchozí. Je překladem star ...

                                               

Pust

Pust je jednání jedince nebo společenské skupiny dané zřeknutím se potravy, její omezení na minimum nebo omezením na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jež má mít pro postící se osobní pozitivní přínos. Pust se používá nejen v nábožen ...

                                               

Skrupulozita

Skrupulozita znamená v katolické teologii stav duše, kdy osoba považuje lehký hřích za těžký, nebo vidí hřích v tom, co hřích není. Nejedná se tedy o člověka, co se svědomitě vyhýbá byť jen příležitosti ke hříchu nebo se snaží vykořenit dokonce i ...

                                               

Svěcení

Svěcení je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Vysvěceni bývají lidé s určitým náboženským vyvolením. Katolická a pravoslavná církev označuje jako svěcení svátost, jíž jsou vkládání ...

                                               

Žehnání

Požehnání je v judaismu modlitba recitovaná ve specifickém místě obřadu, liturgie nebo jiné činnosti. Účelem požehnání je vyjádřit uznání Boží svrchovanosti a Boha jako zdroje veškerého dění. Obvykle začínají slovy "Baruch ata Adonaj, Elohejnu, m ...

                                               

Konfesní právo

Konfesní právo je soubor právních norem, které upravují vztahy mezi státem a církvemi nebo náboženskými společnostmi. Zajišťuje výkon náboženské svobody jak v rovině individuální, tak i kolektivní.

                                               

Caesaropapismus

Caesaropapismus je označení pro spojení nejvyšší světské moci a církevní v osobě panovníka, typické především pro raně středověkou Byzanc.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →