ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

SCADA

SCADA je zkratka z anglického sousloví Supervisory Control And Data Acquisition, tedy "dispečerské řízení a sběr dat". Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje prumyslová a jiná technická zařízení a p ...

                                               

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je souhrn zpusobu, jakými lidé ovlivňují chování stroju, zařízení, počítačových programu či komplexních systému. Cílem této interakce mezi člověkem a strojem je umožnit efektivní provoz a řízení stroje z lidské strany, zatímc ...

                                               

3D displej

3D displej je zobrazovací zařízení, které poskytuje hloubkové vnímání s hloubkovým fyziologickým vjemem. Schopnost vytvářet prostorový vjem se nazývá stereopse. Tato schopnost některým lidem chybí.

                                               

Braillský řádek

Braillský řádek patří k výstupním zařízením, která používají uživatelé pracující hmatem a sluchem. Informace se zobrazuje pomocí Braillova bodového písma, nejčastěji se používá osmibodová varianta. Základní charakteristikou každého typu je počet ...

                                               

Design uživatelského rozhraní

Design uživatelského rozhraní je proces návrhu uživatelských rozhraní pro stroje a software, např. počítače, domácí spotřebiče, mobilní a další elektronická zařízení, a to se zaměřením na maximální použitelnost a co nejlepší uživatelský zážitek. ...

                                               

Digitální ekologie

Digitální ekologie je směr ekologického uvažování, který muže být vymezen jako "uzavřený soubor digitálních a nedigitálních artefaktu a uživatelu pusobících jako uzly v síti, jejíž hranice jsou určené aktivitou, strukturou a vzorci organizace, je ...

                                               

Displej

Displej je zařízení pro zobrazování informací jako je text nebo obraz v ruzné podobě. V elektronických přístrojích slouží k zobrazování ruzných údaju. V informatice se displeje používají pro konstrukci terminálu.

                                               

Grafické uživatelské rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvku. Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svuj výstup. Uživatel používá klávesn ...

                                               

HTML title

V dnešní době už se HTML stránky nepíší ručně, nýbrž se ve web-aplikaci generují typizované pro daný typ dat, a to až v okamžiku vyžádání jejich zobrazení uživatelem. Takto si uživatel muže u sebe zobrazit hned několik sad podobných dat najednou, ...

                                               

Chybové hlášení

Chybové hlášení neboli chybová hláška je zpusob, kterým počítač, počítačový program nebo jiné podobné technické zařízení oznamuje uživateli, že došlo k závadě. V rámci moderních osobních počítaču bývá chybové hlášení zobrazeno v rámci grafického ...

                                               

Ikona (GUI)

Počítačová ikona je v informatice označení pro malý grafický symbol, který reprezentuje určitou funkci, aplikaci nebo typ souboru. Obvykle má čtvercovou nebo kulatou podobu. V systémech Microsoft Windows se jedná o bitmapu, v jiných systémech muž ...

                                               

Interaktivní film

Interaktivní film je druh filmu, který umožňuje filmovým divákum aktivně se zúčastnit v ději filmu a rozhodovat o směřování příběhu. Znamená to, že duležité rozhodnutí v příběhu už nedělá hlavní hrdina, ale divák. Rovněž mizí i tradiční identifik ...

                                               

Interaktivní tabule

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač s datovým projektorem, případně jde o velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni mužeme prstem, speciál ...

                                               

Interaktivní video

Interaktivní video je druh videosekvence, filmu nebo animace obsahující klikatelné oblasti. Pomocí myši nebo klávesnice lze vyvolat uživatelem volitelné akce.

                                               

Jednotné obslužné pracoviště

Jednotné obslužné pracoviště je druh definovaného rozhraní mezi železničním zabezpečovacím zařízením a dopravním zaměstnancem. Používá se na tratích Správy železnic, kde je závazné, případně i na jiných tratích či vlečkách. Softwarové a hardwarov ...

                                               

Kernel panic

Kernel panic je chybové hlášení jádra operačního systému rozšířené na operačních systémech unixového typu. Je vypisováno při kritických chybách, kdy je nejbezpečnějším postupem okamžité zastavení systému a čekání na lidskou obsluhu. Na Linuxu je ...

                                               

Klávesová zkratka

Klávesová zkratka je kombinace několika kláves, jejichž současné stisknutí vyvolá nějakou funkci. Klávesová zkratka se obvykle skládá ze dvou až tří kláves větší počet ovšem není vyloučen, z nichž typicky poslední muže být plnovýznamová klávesa = ...

                                               

Monitor (obrazovka)

Monitor je v informatice základní výstupní zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací, případně celého grafického uživatelského rozhraní. Monitor je připojen k počítači přes grafickou kartu, ale muže být do některých zařízen ...

                                               

Nenuťte uživatele přemýšlet

Nenuťte uživatele přemýšlet je kniha Steva Kruga o vztahu člověka k počítačum a webové použitelnosti. Předpokladem knihy je, že dobrý program nebo webová stránka by měly umožňovat uživatelum provést jejich zamýšlené úkoly tak jednoduše a přímo, j ...

                                               

Neumorfismus

Neumorfismus je styl designu uživatelského rozhraní, který začal získávat na popularitě koncem roku 2019. Název neumorfismus vznikl spojením anglických slov "nový" a "skeumorfismus".

                                               

Pás karet

Ribbon je Microsoftem patentovaný ovládací prvek uživatelského rozhraní jeho operačního systému Windows. Má podobu řady přepínacích kartiček s oušky, přičemž každá kartička v sobě sdružuje skupinu ikonek vzájemně souvisejících, příbuzných funkcí ...

                                               

Plocha (operační systém)

Plocha operačního systému je místo, které se načte po načtení operačního systému nebo po přihlášení uživatele. Na ploše mohou i nemusí být umístěny ikony, které odkazují na určitou složku či program. Většina operačních systému umožňuje nastavit p ...

                                               

Princip minimálního překvapení

Princip minimálního překvapení se vztahuje na návrh uživatelských rozhraní, design a ergonomii software. Někdy je označován také jako pravidlo/princip nejmenšího překvapení. Princip minimálního překvapení souvisí s použitelností, přístupností, už ...

                                               

Příkazový řádek

Příkazový řádek představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazu do příkazového řádku. Na rozdíl od textového rozhraní a grafického uživatelského rozhraní nevyužívá myš ani men ...

                                               

Přístrojová deska

Přístrojová deska osobního automobilu je deska obsahující analogové nebo digitální ukazatele ruzných indikátoru a měřicích přístroju a ovládací prvky pro provoz vozidla. Zatímco u starších automobilu obsahovala deska omezený počet ukazatelu, zabí ...

                                               

Snímek obrazovky

Počítačový termín snímek obrazovky popisuje "zmrazení" a zkopírování aktuální podoby obrazovky a uložení v paměti počítače nebo i následný záznam na pevný disk v podobě grafického obrázku. Slovo screenshot mužeme volně přeložit jako "otisk obrazo ...

                                               

Systémová konzole

Systémová konzole, root konzole nebo jednoduše konzole je v informatice zařízení, které slouží k základnímu ovládání počítače. Typicky je to monitor a klávesnice přímo připojené k vlastnímu počítači. Dříve byla konzole pracovištěm správce počítač ...

                                               

Terminál (informatika)

Terminál je v informatice označení pro jednoduché elektronické nebo elektro-mechanické zařízení sloužící pro komunikaci s počítačem. Terminál vytváří vzdálené uživatelské rozhraní, pomocí kterého uživatel počítač ovládá, spouští programy, pořizuj ...

                                               

Textové uživatelské rozhraní

Textové uživatelské rozhraní je uživatelské rozhraní, které představuje určitý mezistupeň mezi rozhraním příkazové řádky a grafickým uživatelským rozhraním. Pracuje v textovém režimu, kdy je obrazovka pevně rozdělena na rastr, přičemž do každé po ...

                                               

Vstup/výstup

Vstup/výstup je ve výpočetní technice přenos dat mezi periferním zařízením nebo vnější pamětí a počítačem. Směr je pojmenován z hlediska počítače, takže vstup je přenos dat z vnějšího zařízení do počítače, výstup je přenos dat z počítače do vnějš ...

                                               

Vstupní zařízení

Vstupní zařízení je hardware, pomocí kterého počítač přijímá data. Obvykle jde o zařízení používaná pro samotné ovládání počítače, muže ale jít např. i o specializované např. teplotní senzory nebo čtečky čárových kódu.

                                               

Výstupní zařízení

Výstupní zařízení je hardware, do kterého počítač zapisuje data. Velká skupina výstupních zařízení slouží k prezentaci dat uživateli – monitory, displeje, tiskárny, plottery, ale také zvukové karty obsluhující zabudované nebo vnější reproduktory ...

                                               

WIMP

WIMP je v informatice zkratka označující první grafické uživatelské rozhraní založené na práci s okny, které vytvořil v roce 1980 Merzouga Wilberts. WIMP je zkratka z anglického "window, icon, menu, pointer". Koncept grafického uživatelského rozh ...

                                               

Blue Brain Project

Blue Brain Project je pokus vytvořit syntetický mozek savce pomocí tzv. reverzního inženýrství s přesností až na molekuly. Cíl tohoto projektu, jenž byl založen v roce 2006 institutem École Polytechnique v Lausanne, ve Švýcarsku, je studovat funk ...

                                               

Citlivostní analýza

Citlivostní analýza se dá chápat jako pasivní přístup ke stochastickému programování. Jedná se metodu provádění výpočtu, která zkoumá vliv změny vstupních proměnných výpočtu na jeho výstupy. Účelem citlivostní analýzy je tedy určit citlivost výst ...

                                               

Čtyřsložkový model veřejněpolitického cyklu

Existuje více modelu veřejněpolitického cyklu, jednotlivé modely se ruzně doplňují. Většina analytiku se shodne na čtyřech základních fázích, těmi jsou identifikace a uznání sociálního problému, rozhodnutí ve veřejné politice, implementace veřejn ...

                                               

Diskrétní simulace

Diskrétní simulace jsou charakteristické tím, že se proměnné v model mění skokově pouze nastala-li určitá událost. "Využívají k tomu next-event techniku pro řízení chování modelu.". Model nad kterým simulace probíhá, pak obsahuje chronologicky na ...

                                               

Mars 500

MARS 500 byl mezinárodní výzkumný projekt v jehož rámci proběhla od 3. června 2010 do 4. listopadu 2011 v moskevském Pozemním experimentálním komplexu v Institutu lékařsko-biologických problému Ruské akademie věd v Moskvě první plná simulace kosm ...

                                               

Matematický model

Matematický model je abstraktní model používající matematický zápis k popisu chování soustavy. Matematické modely se používají zejména v přírodních vědách a inženýrských disciplínách, ale i v sociálních vědách ; nejčastěji využívají matematické m ...

                                               

Metodika modelování a analýzy podnikových procesu

Metodika modelování a analýzy podnikových procesu, anglicky Methodology for Modelling and Analysis of Business Process, je metodika, která vznikla na katedře informačních technologií patřící pod fakultu informatiky a statistiky Vysoké školy ekono ...

                                               

Procesní řízení

Procesní řízení neboli Business Process Management je soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesu. Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástroju, technik a systému k de ...

                                               

Simulace

Simulace je napodobení nějaké skutečné věci, stavu nebo procesu. Samotný akt simulace něčeho obecně znamená zobrazení některých klíčových vlastností nebo chování vybraných fyzikálních, nebo abstraktních systému. Simulace se používá v mnoha souvis ...

                                               

Sociální simulace

Sociální simulace je výzkumná oblast, která aplikuje výpočetní metody na studium témat ve společenských vědách. Zkoumaná témata zahrnují problémy v sociologii, politologii, ekonomii, antropologii, geografii, archeologii a lingvistice. Cílem sociá ...

                                               

Statistický model

Statistický model je matematický model popisující soubor statistických předpokladu o vzniku dat výběrového souboru. Statistický model tedy reprezentuje, často ve značně idealizované formě, proces generování dat. Statistický model je obvykle speci ...

                                               

Štola 88

Štola 88 byl český multidisciplinární projekt, který na podzim 1988 simuloval cestu k Marsu. V bývalé dulní štole v Tišnově byla postavena imitace kosmické lodi, kde bylo po tři týdny od okolního světa izolováno dvanáct dobrovolníku. Cílem experi ...

                                               

Občanský žurnalismus

Občanský žurnalismus je forma zpravodajství, které nevytvářejí profesionální novináři, ale občané-účastníci významné události. Podmínkou pro uplatnění takových příspěvku v internetovém, televizním, rozhlasovém a tištěném zpravodajství jsou techno ...

                                               

Žurnalistika

Žurnalistika popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti. Ty, kteří žurnalistiku profesně provozují, též nazýváme žurnalisty.

                                               

Acta diurna

Acta diurna, často zvané jen Acta, byly denní římské oficiální zprávy, předchudci dnešních novin. Informace byly tesány do kamene nebo ryty do kovových desek, které následně byly věšeny na veřejných místech jako například na Forum Romanum. První ...

                                               

Alternativní média

Alternativní média jsou taková média, která se liší od zavedených nebo dominantních typu médií z hlediska obsahu, produkce a distribuce. Alternativní média mají mnoho forem, zahrnujících audio, tisk, internet, video a také pouliční umění. Na rozd ...

                                               

Bulvární médium

Bulvární médium je označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce. a aktualita, jejíž význam postupem času klesá. Vyznačují se pětkrát až desetkrát vyšším nákladem než seriózní média. Dále je jejich obsah charakterizov ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →