ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

Raymond Schwartz

Kun siaspeca spico, humoristické novely Pro-zo ridetanta, povídky Vole-novele, novely. Kiel akvo de l rivero. generační román Anni kaj Montmartre, román

                                               

Skotská škola (esperanto)

Skotská škola je v esperantské literatuře pokračováním budapešťské školy a tvoří jí spisovatelé soustředění kolem revue Esperanto en Skotlando. Vynikající zástupci této školy jsou: Reto Rossetti, William Auld, John Francis a John Dinwoodie. Předs ...

                                               

Trevor Steele

Trevor Steele je australský esperantista, učitel a esperantský spisovatel píšící povídky, novely a romány. Jeho dílo je silně ovlivněno jeho zkušenostmi z cest mj. po Německu a východní Evropě. Od počátku roku 2002 do dubna 2004 pracoval Trevor S ...

                                               

Henri Vallienne

ENEIDO od Vergilia, MARGOT od Musseta, Manon Lescaut od A. Prévosta, LA METAMORFOZOJ od Ovidia - zustala v rukopise, LA AVENTUROJ DE TELEMAKO od Fénelona - zustala v rukopise.

                                               

Gaston Waringhien

La renesanca periodo, jedná se o překlad francouzských básní z 16. století, La klasika periodo Tra la par-ko de la franca poezio, básně nejlepších francouzských básníku 17. a 18. století Maksimoj De La Rochefoucauld Roboj de Omar Kajam La himeroj ...

                                               

Seznam esperantských časopisu

Mezi nejduležitější esperanstké časopisy patří: El Popola Ĉinio Monda Lingvo-Problemo – vědecká revue v ruzných jazycích a s rozsáhlým resumé v esperantu Homo kaj Kosmo Juna Amiko Scienca Mondo Esperanto Heroldo de Esperanto La Ondo de Esperanto ...

                                               

Esperantisto Slovaka

Esperantisto Slovaka je slovenský časopis vycházející od roku 1946 v esperantu. Časopis se zabývá slovenskými a esperantskými tématy, osobnostmi a událostmi. Jeho podtitulem je "social kaj kultura revue de esperantistoj en Slovakio". Esperantisto ...

                                               

La Esperantisto

La Esperantisto byl první časopis v jazyce esperanto, vydávaný od září 1889 do června 1895. Jde o nejvýznamnější zdroj pro výzkum raných dějin esperanta.

                                               

Lingvo Internacia (časopis)

Lingvo internacia byl časopis v jazyce esperanto, vydávaný mezi lety 1895 a 1900 klubem esperantistu v Uppsale, později pak v Maďarsku. Vznikl v roce 1895 jako reakce na zánik prvního esperantského časopisu La Esperantisto a v této době tak byl j ...

                                               

Literatura Mondo

Literatura Mondo bylo nejvýznamnější esperantské nakladatelství v meziválečném období a zároveň název literární revue, tímto nakladatelstvím vydávané. Časopis založil Tidivar Schwartz v roce 1922, poté v roce 1924 vydávání převzal Maďarský espera ...

                                               

Monato

Monato je nezávislý mezinárodní esperantský časopis, zabývající se politikou, kulturou, vědou a všeobecně životem v dnešní době. Je tištěn v Belgii, čtenáře však má v 65 zemích světa. Je jedinečný tím, že do něj o místních událostech přispívají z ...

                                               

Esperantské muzeum

Esperantské muzeum je muzeum, které se tematicky zaměřuje na mezinárodní jazyk esperanto, esperantské hnutí a esperantskou kulturu. Často bývá spojeno s esperantskou knihovnou. Esperantská muzea nejen sbírají ruzné předměty a materiály jako knihy ...

                                               

Centrum Ludvíka Zamenhofa v Bělostoku

Centrum Ludvíka Zamenhofa je městská kulturní organizace v polském Bělostoku, která pokračuje v odkazu zakladatele esperanta Ludvíka Zamenhofa. Byla zřízena na základě návrahu starosty Bělostoku v rámci Světového kongresu esperanta, který se ve m ...

                                               

Muzeum esperanta ve Svitavách

Muzeum esperanta ve Svitavách je kulturní zařízení Českého esperantského svazu fungující od roku 2008 v Ottendorferově domě ve Svitavách.

                                               

Mezinárodní esperantské muzeum

Mezinárodní esperantské muzeum je esperantské muzeum, které ve Vídni založil v roce 1927 Hofrat Hugo Steiner a v roce 1928 bylo jako nezávislá sbírka začleněno do struktur Rakouské národní knihovny. Dnes je současně muzeem, knihovnou, dokumentačn ...

                                               

Konference o užití esperanta ve vědě a technice

Konference o užití esperanta ve vědě a technice je série seminářu a konferencí praktikujících vědecko-technické využití jazyka esperanto, probíhajících v někdejším Československu a dnešním Česku a Slovensku. Mezi roky 1978 a 1989 konferenci organ ...

                                               

Letní škola esperanta

Letní škola esperanta, je letní setkání studentu a uživatelu jazyka esperanto. Jde o významnou mezinárodní vzdělávací akcí pořádanou na Slovensku. Pořadatelem je nezisková organizace Edukace Internet. Sedmého ročníku se v roce 2013 zúčastnilo 230 ...

                                               

Mezinárodní kongres esperantské mládeže

Mezinárodní kongres esperantské mládeže je největší každoroční setkání mladých esperantistu na světě. Účastníci pocházejí ze všech částí světa, přijíždějí na týden a jejich počet obvykle dosahuje přibližně 300, ačkoliv některé ročníky zaznamenaly ...

                                               

Světový kongres esperanta

Světový kongres esperanta má nejdelší tradici mezi mezinárodními esperantskými setkáními. Světové kongresy se pořádají téměř bez přerušení již po dobu více než sta let. Probíhají každoročně od roku 1905, s výjimkou první a druhé světové války. Od ...

                                               

Světový kongres esperanta 2016

101. světový kongres esperanta se uskutečnil v červenci 2016 v Nitře. V listopadu 2014 prezident Andrej Kiska přijal záštitu nad akcí. Ředitelství Slovenské pošty zároveň oznámilo vydání speciální poštovní známky u příležitosti této akce. Bude to ...

                                               

Bona Espero

Bona Espero je škola a statek pro chudé děti u města Alto Paraíso de Goiás v Brazílii. Tento dětský domov se základní školou byl založen v roce 1957 šesti brazilskými esperantisty za účelem vzdělávání dětí bez rodiny, nebo dětí v jiných rizikovýc ...

                                               

Esperantské předpony a přípony

Toto je seznam koncovek, předpon a přípon používaných v jazyku esperanto. Slova se pak vytvoří jednoduchým pospojováním s kořeny slov. Je však třeba upozornit na to, že v esperantu se nerozlišuje striktně mezi příponami, předponami a kořeny; před ...

                                               

Esperantské slovníky

Jaan Ojalo: Esperantaj sinonimoj. Vydal Světový esperantský svaz, Nadace Esperanto, 1999. Třetí vydání, 96 stran. ISBN 92-9017-047-6. Esperanta Bildvortaro je esperantskou součástí série obrázkových slovníku německého jazykového nakladatelství Du ...

                                               

Fundamento de Esperanto

Fundamento de Esperanto je kniha L. L. Zamenhofa, publikovaná na jaře 1905. V srpnu 1905 byla čtvrtým článkem Buloňské deklarace prohlášena za oficiální zdroj jazyka. Fundamento je pokládáno za nejzákladnější spis esperanta a jako takové je neměn ...

                                               

Lernu!

lernu! je bezplatný mnohojazyčný web vytvořený za účelem výuky a rozšiřování mezinárodního jazyka esperanto. Je na něm možné získat informace o esperantu, učit se tento jazyk v ruzných kurzech, najít přehlednou mluvnici, dělat jazyková cvičení, h ...

                                               

Propedeutická hodnota esperanta

Propedeutická hodnota esperanta označuje přínos plynoucí z využití esperanta jako úvodu do studia cizích jazyku pro následnou výuku dalších cizích jazyku.

                                               

A2 (časopis)

A2 je nezávislý kulturní kritický čtrnáctideník, který organicky reflektuje i společenské dění a politiku. Vychází každou druhou středu na 32 stranách novinového formátu a zveřejňuje eseje, poezii a prózu, recenze, publicistiku a kulturní servis; ...

                                               

Architektura ČSR (časopis)

Časopis Architektura ČSR se zabýval architekturou z českého úhlu pohledu. Byl vydáván v letech 1938-1990 s přestávkou v letech 1942-1945. Jeho dlouhodobým redaktorem byl Oldřich Starý. Navazoval na časopisy Stavba, Stavitel a Styl. Za jeho protěj ...

                                               

Architektura ČSSR

Architektura ČSSR byl odborný časopis vydávaný Svazem architektu ČSSR. Zaměřoval se na stavby, architekty, ale také třeba na výstavy. Mezi přispěvatele do periodika patřil například Karel Prager, Jiří Hruza či Karel Honzík.

                                               

Ateliér (časopis)

Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění byl odborný časopis zaměřený na české výtvarné umění, vydávaný v letech 1988–2015. Na sklonku roku 1987 vyšlo nulté číslo. Časopis se věnoval převážně domácí výtvarné scéně, výstavnímu dění ve st ...

                                               

Cíl (časopis)

Cíl byl československý časopis, šlo o socialistický týdeník pro kulturu a politiku. Kulturně-politický týdeník vydávaný Československou stranou sociálně-demokratickou po druhé světové válce v Praze. Navazoval na tradici kulturně-politických týden ...

                                               

Hlasatel český

Hlasatel český byl časopis vydávaný na začátku 19. století českým spisovatelem Janem Nejedlým. Vycházel mezi rokem 1806 a 1808, poté Nejedlý jeho vydávání zastavil a obnovil je až roku 1818, kdy vycházejí tři čísla časopisu, načež je definitivně ...

                                               

Hondzik

Parodoval v podstatě všechny - celostátní, seriózní i bulvární tisk, regionální noviny, časopisy pro mládež, pro ženy atd. Neměl komerční, vzdělávací či osvětové cíle. Díky samovolné distribuci vydavatelé zustali anonymními a mohli se tak bez cen ...

                                               

KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje

KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje je kulturní a společenský časopis vycházející od roku 2004. Vydavatelem je Vědecká knihovna v Olomouci. Puvodní název časopisu byl KROK, rozšířený název o podnázev nese od roku 2010. Časopis vychází 4x ročn ...

                                               

Kulturní studia (časopis)

Kulturní studia jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným z. s. Kulturní studia ve spolupráci s oborem Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity. Cílem časopisu je prezentovat výsledky výzkumu v ...

                                               

Osvěta

Osvěta byl český kulturní, vědecký a politický měsíčník. který založil Václav Vlček roku 1871 a redigoval ho do své smrti roku 1908. Byl zaměřen vlastenecky a spíše konzervativně. Přinášel beletrii i básně, kritiky a odborné i popularizační článk ...

                                               

Pásmo (časopis)

                                               

Plamen (časopis)

Časopis, který vydával Svaz československých spisovatelu, vznikl sloučením zrušených časopisu Květen a Nový život. Oznámení o připravovaném zahájení vydávání nového časopisu se v denním tisku objevilo v červnu 1959; šéfredaktor Jiří Hájek poskytl ...

                                               

Praha v týdnu

Praha v týdnu byl informační týdeník pro divadlo, biografy, nové filmy, výstavy a musea, literaturu, společnost a sport. Týdeník vydávala akciová společnost Zádruha. Vycházel každý čtvrtek. Vyšlo pět ročníku v letech 1940–1944. Časopis řídil Ing. ...

                                               

Prospekt - revue - pro literaturu, umění výtvarné, divadlo, film

Prospekt – revue – pro literaturu, umění výtvarné, divadlo, film bylo periodikum vydávané nakladatelstvím Kvasnička a Hampl v Praze od 7. listopadu 1930 do října 1931. Redigoval ji za redakci odpovídal dr. J. J. Paulík. Bylo vydáno celkem devět č ...

                                               

Přehled kulturních pořadu v Praze

Přehled kulturních pořadu v Praze začal vydávat v roce 1953 Městský dum osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Od roku 1958 bylo vydávání převedeno pod tehdy nově zřízenou Pražskou informační službu dnes Prague City Tourism. Od roku 2014 vydává tento měsíčník ...

                                               

Přehled rozhlasu

Časopis Přehled rozhlasu vycházel s podtitulem "Kulturní měsíčník. Radiofonie zvukového filmu, filmové a gramofonové hudby". První tři ročníky vyšly v letech 1932–1934. Od ročníku 4/1935 vycházel pod názvem "Svět mluví – časopis posluchače rozhla ...

                                               

Přítomnost (časopis)

Časopis Přítomnost je česká politicko-kulturní internetová revue založená v roce 1924. Prvním šéfredaktorem se stal publicista, spisovatel a dramatik Ferdinand Peroutka.

                                               

Rozpravy Aventina

Programový článek Otakara Štorcha-Mariena Křestní peníz novému listu, který vyšel na titulní straně prvního výtisku Rozprav Aventina uvedl: I když se jednalo o časopis propagující publikace nakladatelství Aventinum, činil tak podáváním zajímavých ...

                                               

Styl (časopis)

Časopis Styl: měsíčník pro architekturu, umělecké řemeslo a úpravu měst, byl měsíčník, vydávaný v letech 1909-1913 a 1920-1938 Spolkem výtvarných umělcu Mánes. V pozdějších letech byl podtitul časopisu: časopis pro architekturu, stavbu měst a umě ...

                                               

Štafeta (časopis)

Časopis vyšel v nultném čísle v roce 1968, od roku 1969 vycházel čtyřikrát ročně. Vydavatelem byl Dum kultury a vzdělávání 1968–1974, poté Okresní kulturní středisko 1974–1991, Regionální osvětové středisko 1991–1992, Městský úřad v Prostějově 19 ...

                                               

Tvorba (časopis, 1925–1938)

Tvorba byl levicový časopis pro literaturu a kritiku, vycházející v letech 1925–1938. Pod stejným názvem byl později vydáván kulturní týdeník komunistické strany Tvorba a normalizační týdeník Tvorba.

                                               

Tvorba (časopis, 1945–1962)

Tvorba byl radikálně levicový týdeník pro literaturu a kritiku, vydávaný v letech 1945–1952 a 1957-1962 Ústředním výborem KSČ. Pod stejným názvem byl za První republiky vydáván kulturní časopis Tvorba založený F. X. Šaldou a od roku 1969 normaliz ...

                                               

Týdeník Rozhlas

Jeho první číslo vyšlo v září roku 1923, tři měsíce po zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na území Československa 18. května 1923. Tehdy se jmenoval "Radio-journal" dle jiných zdroju "Radio-Journal" a vycházel jako měsíčník. Za dva roky ...

                                               

Útok (časopis)

Útok byl čtrnáctideník pro kulturu, politiku a hospodářství. Vycházel v letech 1930–1938. Puvodně šlo o časopis sociálnědemokratických studentu. Od ročníku IV. vycházel pod názvem Útok – čtrnáctideník pro kulturu, politiku a hospodářství. Byl vyd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →