ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341                                               

Herulové

Herulové byli východogermánský kmen, pocházející zřejmě z jižní Skandinávie. Poprvé jsou římskými autory zmiňováni jako jedna z několika "skytských" skupin útočících na římské provincie na Balkáně ve 3. století n. l. V této době žili poblíž Azovs ...

                                               

Chattové

Chattové byli starověký germánský kmen, jehož domovina se nacházela v oblasti středního a severního Hesenska na jihu dolního Saska, podél horního toku řeky Vezery a v údolích a horách okolo řek Eder a Fulda. Území přibližně odpovídá regionu Hesen ...

                                               

Chaukové

Chaukové byli západogermánský kmen, v antických písemných pramenech uváděný pod jménem Ingeveoni. Jádro chauckého osídlení se nacházelo mezi Labem a Vezerou, nicméně zasáhlo na západě až k Emži,za kterou sídlili archeologicky velice podobní Fríso ...

                                               

Cheruskové

Cheruskové byli jedním z germánských kmenu obývající údolí řeky Rýn, roviny a lesy v severozápadním Německu během 1. století př. n. l. a 1. století. Byli to první spojenci a nepřátelé Římské říše. Nejvíce se proslavili bitvou v Teutoburském lese, ...

                                               

Ingvaeoni

Ingvaeoni či Ingaevoni byla západogermánská kulturní skupina žijící ve starověku podél pobřeží Severního moře v oblastech Jutska, Holštýnska a Fríska. Kmeny v této oblasti zahrnovaly Fríse, Chauky, Sasy a Juty. Jméno Ingvaeoni je spíše používáno ...

                                               

Istaveoni

Istaveoni byla skupina germánských kmenu žijících v dobách římské říše okolo břehu Rýna a která údajně sdílela společnou kulturu a puvod. Istaveoni byli v kontrastu se sousedními skupinami, Ingaevony na pobřeží Severního moře a Herminony, kteří ž ...

                                               

Jutové

Jutové byl germánský kmen. Spolu s Angly a Sasy přišel v 5. století do Anglie, v rámci stěhování národu. Předtím Jutové pravděpodobně žili na území současného Dánska. Jejich zbytky zde byly patrně absorbovány Dány. Existují ovšem i alternativní t ...

                                               

Kimbrové

Kimbrové byli kmen, který, spolu s Teutony a Ambrony, ohrožoval ve druhém století před našim letopočtem Římskou republiku. Kimbrové byli pravděpodobně Germáni, ale někteří věří, že byli keltského puvodu. Starověké zdroje uvádějí za jejich domovin ...

                                               

Langobardi

Langobardi byli příslušníci germánských kmenu, kteří mezi lety 568 až 774 vládli většině apeninského poloostrova, kde založili Langobardské království. Langobardský historik Paulus Diaconus sepsal dílo Historia Langobardorum, kde se píše, že Lang ...

                                               

Lugiové

Lugiové byl velký kmenový svaz ve střední Evropě, severně od pohoří Sudety v povodí horních toku řek Odra a Visla na území většiny dnešního jižního a středního Polska zmíňovaný římskými autory žijícími zhruba v letech 100 př. n. l. až 300 n. l. V ...

                                               

Markomani

Markomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka. Pod vedením svého vudce Marobuda zde vybudovali mocnou říši, která se stala sousedem Římské říše, jejíž Limes Romanus byl na toku ř ...

                                               

Marobudova říše

Marobudova říše je historické označení pro germánský mocenský útvar, který vznikl na přelomu letopočtu na území střední Evropy pravděpodobně s centrem v Čechách.

                                               

Marsové

Marsové byli menší germánský kmen žijící mezi řekami Rýn, Ruhr a Lippe v severozápadním Německu. Předpokládá se, že byli součástí Sugambru, kteří se rozhodli zustat východně od Rýna, poté, co většina Sugambru z území odešla. Strabón popisuje Mars ...

                                               

Nemetové

Nemetové nebo Nemeti byl germánský kmen žijící ve starověku podél řeky Rýn. Jejich pojmenování mohlo vést u slovanských jazyku k ustálení označení Němci. Římský název pro město Speyer, Noviomagus Nemetum, odkazuje na jeho postavení jako hlavní mě ...

                                               

Rugiové

Rugiové byli germánský kmen z doby římské říše. Nejprve je jasně zaznamenal Tacitus ve svém díle Germánia, kde dostali název Rugii a jejich sídla umístil poblíž jižního pobřeží Baltského moře. O několik století později byli považováni za jeden z ...

                                               

Sasové

Sasové byli skupina raných germánských kmenu, kteří v raném středověku dali jméno velkému území – Starému Sasku, latinsky: Saxonia – na pobřeží Severního moře, které je nyní součástí Německa. V době pozdní římské říše jméno odkazovalo na germánsk ...

                                               

Severní Germáni

Severní Germáni, běžně nazývaní Skandinávci nebo ve středověkém kontextu Seveřané, jsou germánská etnolingvistická skupina severských zemí. Jsou spojeni kulturními podobnostmi, společným rodovým puvodem a cca od roku 200 n. l. společným používání ...

                                               

Seveřané

Název Seveřané se vztahuje na skupinu lidí, která mezi 8. a 11. stoletím mluvila starou severštinou. Jazyk patří k severogermánské větvi indoevropských jazyku a je předchudcem moderních severských jazyku. Seveřan angl. Norseman tedy znamená "osob ...

                                               

Skirové

Skirové byli východogermánský kmen sídlící mezi řekami Dunaj a Tisa od 2. století př. n. l. do 5. století n. l. V 5. století byli spojenci kočovného kmene Hunu. Z písemných pramenu je znám král Edeko, jehož puvod není jistý. Snad byl z kmene Hunu ...

                                               

Sugambrové

Sugambrové byl západogermánský kmen, který puvodně pocházel z oblasti dolního Rýna nebo z oblasti mezi řekami Rýn a Lippe, a který byl během panování císaře Tiberia v roce 7 před Kr. zcela nebo zčásti přesídlen z levého břehu Mázy do oblasti kmen ...

                                               

Teutoni

Teutoni byli řeckými i římskými autory označováni za germánský kmen, který je zmiňován v těsných souvislostech s Kimbry. Podle Ptolemaiových map je jako jejich domovina uváděn Jutský poloostrov.

                                               

Vandalové

Vandalové byli velký východogermánský kmen nebo skupina kmenu, které se poprvé v historii objevily na území dnešního jižního Polska. Někteří z nich později značně migrovali. Nejvíce vešla ve známost velká skupina, která v 5. století na pyrenejské ...

                                               

Východní Germáni

Germánské kmeny, označované jako východogermánské, vznikly vlnou migrací ze Skandinávie do oblastí mezi řekami Odra a Visla mezi roky 600 př. n. l. - 300 př. n. l. Později dále pokračovali směrem na jih Evropy. Na rozdíl od severních a západogerm ...

                                               

Asyřané

Asyřané jsou příslušníky semitského národa žijícího v severní části Mezopotámie, kteří se označují za potomky obyvatel starověké Asyrské říše.

                                               

Galorománi

                                               

Galořímané

                                               

Germáni

Germáni jsou indoevropská etnolingvistická skupina puvodem ze Severní Evropy, již lze popsat podle užívání germánských jazyku, které se ze starogermánštiny rozvětvily v předřímské době železné. Poprvé byli zmíněni řecko-římskými autory. Počínaje ...

                                               

Indoevropané

Indoevropané jsou početná etnolingvistická skupina populací mluvících indoevropskými jazyky a sdílejících některé společné etnické rysy. V užším slova smyslu je toto označení používáno pro Protoindoevropany, pravěkou populaci hovořící pra-indoevr ...

                                               

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny souhrnně označované jako synové Izraele byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomku patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael. Jákob byl podle biblického vyprávění synem Izákovým a vnukem Abrahámov ...

                                               

Mořské národy

Mořské národy je souhrnný název pro národy neznámého puvodu, které v pruběhu 2. tisíciletí př. n. l. útočily na bohaté starověké civilizace nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla egyptská, mykénská, chetitská a další. Některé z t ...

                                               

Panonové

                                               

Bazilika svatých Petra a Mojžíše (Solin)

Korunovační kostel či bazilika svatých Petra a Mojžíše v Solinu je téměř zaniklá bazilika z 11. století v dalmatském městě Solinu v Chorvatsku. Její zbytky jsou dosud patrné.

                                               

Byzantské výtvarné umění

Byzantské výtvarné umění je soubor uměleckých produktu Východořímské říše, později ve své historii zvané Byzantská, která existovala od rozdělení Římské říše až do pádu Konstantinopole v roce 1453. Pojem byzantské umění lze chápat v užším smyslu, ...

                                               

Karolínská renesance

Karolínská renesance je označení pro obrodu kultury a vzdělanosti říše Karla Velikého, trvající přibližně od 8. století do 1. poloviny 10. století. Je vymezena na začátku hlubokým úpadkem v době posledních Merovejcu. Nově vybudovaná říše za Karlo ...

                                               

Klášter Helfta

Klášter Helfta je bývalý klášter cisterciaček v německé obci Helfta, založený Gertrudou z Hackebornu a zrušený v dusledku reformace roku 1542. Byl sídlem trojice významných mystiček, jejichž spisy ovlivnily významně život v Německu.

                                               

Otonská renesance

Otonská renesance je pokračování, resp. poslední fáze renesance karolinské, časově se vymezuje od druhé poloviny 10. století do 30. let 11. století. Plynule na ni navazuje epocha a sloh románský.

                                               

Středověká zahrada

Středověká zahrada, je lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací, zahrada ve stylu typickém pro Evropu v období přibližně od 5. století do začátku renesance v 14. století. Zahrada v tomto období a takto upravená byla určena k výukovým úče ...

                                               

Esperantská literatura

Esperantská literatura patří mezi nejmladší světové literatury, protože začala vznikat teprve po zveřejnění esperanta v roce 1887. Nejdříve vznikala literatura překladová, podobně jako u národních literatur, ale brzy se začala objevovat i puvodní ...

                                               

Saribek Agamjan

Saribek Agamjan – arménský esperantský básník, autor sbírky Ŝercaj ekspromptoj. Po druhé světové válce žil v Německé spolkové republice.

                                               

Teresa de Almeida

Teresa de Almeida je esperantská básnířka, indická Portugalka, narozená v Goa v době portugalské nadvlády. V roce 1952 se přestěhovala do Lisabonu, v roce 1973 do Barcelony. Píše portugalsky, katalánsky a esperantem. Vedle portugalských sbírek po ...

                                               

Baldur Ragnarsson

Baldur Ragnarsson byl islandský učitel, esperantský básník a překladatel. Slavné jsou jeho sbírky básní ŜTUPOJ SEN NOMO a ESPLOROJ. Přeložil SUB STELO RIGIDA, básně Tjorsteinna f. Hamri a ISLANDAJ PRAVOĈOJ, vyprávění a básně ze starého Islandu.

                                               

Hendrik Bulthuis

Hendrik Bulthuis byl nizozemský celní úředník, autor a překladatel. Jeho více než 30 děl je psáno esperantem. Měl pozoruhodný vypravěčský talent.

                                               

Gijsbertus Johannes Degenkamp

Gijsbertus Johannes Degenkamp byl nizozemský akademický malíř a esperantista. Napsal 60 let esperanta, do esperanta přeložil Deník Anne Frankové a Dopisy z Nizozemí Karla Čapka.

                                               

Vasilij Nikolajevič Devjatnin

Boris Godunov - Alexandr Puškin Garantio - Fridrich Schiller Demono kaj Anĝelo - Michail Jurjevič Lermontov Infano de Zorgo - Johann Gottfried Herder La reĝo judea - Romanov Ruslano kaj Ludmila - Alexandr Puškin Husaro - Alexandr Puškin Poltava - ...

                                               

John Dinwoodie

                                               

Hilda Dresen

Hilda Dresen, byla estonská esperantistka, radiotelegrafistka, básnířka a překladatelka. Přátelila se s českými estonisty Josefem Obrem a Milošem Lukášem.

                                               

Stellan Engholm

La mono de Sinjoro Arne – Selma Lagerlöfová Ekspedicio Kon Tiki – Thor Heyerdahl La Pasko – August Strindberg Gosta Berling – Selma Lagerlöfová La ringo de generalo – Selma Lagerlöfová

                                               

Vasilij Erošenko

Vasilij Erošenko byl ruský spisovatel esperanta, nevidomý, přes svoji slepotu procestoval velkou část světa, hlavně Čínu a Japonsko. Psal japonsky a přednášel ruskou literaturu na pekingské univerzitě. Je autorem puvodních děl: La tundro ĝemas Tu ...

                                               

Jean Forge

Milcząca gwiazda Mutter Krausens Fahrt ins Glück Schön ist es, verliebt zu sein Quadrille damour Ulica graniczna Bravo, kleiner Thomas Carlos schönstes Abenteuer Petersburger Nächte Jenseits der Strasse Zapomniana melodia Irena do domu! Sprawa do ...

                                               

John Francis

Tri rakontoj pri la Miljara Paco 1998 Kroncprincedzino román 2011 Misio sen alveno 1982 Vitralo novela 1960. La granda kaldrono román 1978 La kastelo de vitro 2004

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →