ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34                                               

Signalizační tranzitní bod

Signalizační tranzitní bod je router, který přenáší zprávy Signalizačního systému č. 7 mezi signalizačními koncovými body a jinými signalizačními tranzitními body. Mezi signalizační koncové body patří service switching points a service control po ...

                                               

SIGTRAN

SIGTRAN je rodina protokolu, která umožňuje IP sítí přenášet telefonní síťovou signalizaci Signalizačního systému č. 7, účastnickou signalizaci nebo propojovat telefonní ústředny s multiplexory. Název byl převzat ze jména pracovní skupiny Interne ...

                                               

SIM karta

SIM karta je účastnická identifikační karta podle standardu 3GPP TS 51.011 sloužící k identifikaci účastníka v mobilní síti. SIM karta umožňuje uživateli jednoduše měnit mobilní telefony – vložením SIM karty do telefonu se zpřístupní všechny služ ...

                                               

Simplexní spojení

Simplexní spojení nebo simplexní komunikace umožňuje komunikaci pouze v jednom směru. Protikladem simplexního spojení je plně duplexní spojení, což je komunikace přenos informací v obou směrech současně. V telekomunikační terminologii se rozlišuj ...

                                               

Směšovač

Směšovač je v elektronice nelineární elektrický obvod, který ze dvou signálu přivedených na vstupu vytváří jiné frekvence. Obvykle se na vstup směšovače přivádějí dva signály, a směšovač produkuje signály, které jsou součtem a rozdílem puvodních ...

                                               

SMS home routing

SMS Home Routing je úprava zpusobu doručování krátkých textových zpráv SMS v síti GSM umožňující, aby na zprávy bylo možné aplikovat služby požadované adresátem i v případě, že odesilatel a adresát zprávy nejsou ze stejné sítě. 3GPP přijalo SMS H ...

                                               

Struktura SCTP paketu

Stream Control Transmission Protocol má jednodušší strukturu paketu než TCP. Každý paket má dvě části: Společná hlavička – je vždy na začátku a má pevnou délku 12 bytu. Na obrázku vpravo je vyznačena tmavě modrým podkladem. Datové bloky nazývané ...

                                               

Střední vlny

Střední vlny je oblast elektromagnetického záření o vlnové délce řádu stovek metru, tedy od 100 m do 1000 m. Tomu odpovídá rozsah frekvencí od 300 kHz do 3 MHz. Označení vyplývá z toho, že jeho vlnová délka leží v oblasti mezi tzv. krátkými a dlo ...

                                               

Systém nosné telefonie

Nosná telefonie je metoda přenosu několika telefonních kanálu jedním vedením. V letech 1940 až 1980 před zavedením digitálních přenosových systému byly systémy nosné telefonie velmi rozšířené, od jednokanálových, které přenášely jeden základní a ...

                                               

Škálovatelnost

Škálovatelnost neboli rozšiřitelnost je žádoucí vlastnost systému, sítě nebo procesu – schopnost pracovat s náhlými změnami potřeby obsluhy čili zvyšovat sledované parametry v případě, že taková potřeba nastane. V užším smyslu je to nejenom schop ...

                                               

TAT-1

TAT-1 byl první telefonní podmořský kabel položený přes Atlantský oceán. Byl položen mezi zálivem Gallanach, poblíž města Oban, Skotsko a Clarenville, Newfoundland mezi lety 1955 a 1956. Slavnostně spuštěn byl 25. září 1956. Zpočátku nesl 36 tele ...

                                               

Telefonní budka v Mohavské poušti

Telefonní budka v Mohavské poušti byla osamocená telefonní budka v nynější chráněné oblasti Mojave v Kalifornii, která se v roce 1997 stala díky internetu pro své neobvyklé umístění známou po celém světě. Budka byla postavena v 60. letech, 24 km ...

                                               

Telefonní karta

Telefonní karta je typ předplacené, čipové karty která je určená k použití v některých typech veřejných telefonních automatu. Telefonní karta má standardní rozměry 85 × 54 mm, je na ní čip v ČSFR a Česku to byly např. SL4, SL5 a SL7 firmy Schlumb ...

                                               

Telefonní přípojka

Telefonní přípojka je zakončení telefonního účastnického vedení umožňující připojení telefonního přístroje. Existují dva druhy telefonních přípojek: digitální ISDN, v Evropské unii euroISDN2 analogová POTS Oba druhy přípojek mohou za určitých pod ...

                                               

Telefonní síť

Telefonní síť je telekomunikační síť, určená především pro telefonní hovory mezi dvěma nebo více účastníky. Existují ruzné druhy telefonních sítí: Veřejná komutovaná telefonní síť hovorově pevná telefonní síť, která slouží k poskytování telefonní ...

                                               

Telefotografie

V roce 1902 se zabýval technologií telefotografie Arthur Korn, snažil se převést obraz na signál, který se potom pomocí kabelu přenáší na jiné vzdálené místo. Fotografie po drátech Wire-Photos byla po Evropě hojně rozšířena r. 1910, a mezinárodně ...

                                               

Telekomunikační družice

Telekomunikační družice jsou umělé družice Země určené pro telekomunikace. Používají se pro šíření televizního vysílání, přenos telefonních hovoru, přenos dat, pro satelitní telefony a další účely. Do kosmu je vynášejí buď raketoplány nebo rakety ...

                                               

Telekomunikační síť

Telekomunikační síť je síť terminálu, kanálu a uzlu, které jsou společně propojeny a umožňují telekomunikaci mezi uživateli terminálu. Síť muže využívat technologie přepojování okruhu nebo přepojování paketu. Každý terminál v síti musí mít jedine ...

                                               

Telekomunikační služba

Telekomunikační služby jsou veškeré služby poskytované telekomunikačním operátorem. Lze je rozdělit na úplné telekomunikační služby Teleservices, TS přenosové služby Bearer Services, BS Úplné telekomunikační služby jsou dodávány včetně koncového ...

                                               

Telemetrie

Telemetrie je technologie umožňující měření na dálku a dálkový přenos dat. Puvod slova pochází z řeckého téle – vzdálený a métron – měřidlo. Přestože se termín telemetrie většinou vztahuje k bezdrátovému přenosu dat pomocí rádiového nebo infračer ...

                                               

Telephone Number Mapping

Telephone Number Mapping je soubor protokolu, které mají za cíl sjednotit telefonní systém s internetem za použití adres E.164 s DDDS a DNS. ENUM také označuje "E 164 NU mber M apping".

                                               

Teletext

Teletext je přenos textových informací prostřednictvím televizního signálu. Vznikl v roce 1970 ve Velké Británii. V Československu se objevil poprvé v roce 1988. V běžném analogovém televizním vysílání se za sekundu vysílá 50 pulsnímku norma plat ...

                                               

Telexová a Gentexová ústředna Praha

Telexová a Gentexová ústředna Praha sloužila k provozování dálnopisu od prosince 1973 v Československu do 1. července roku 2008 v Česku. Ústředna byla uvedena do zkušebního provozu v prosinci 1973 a od 1. ledna 1974 do ostrého provozu. Dodavatele ...

                                               

TM Forum

TM Forum je globální, neziskové sdružení prumyslových výrobcu, poskytovatelu služeb a jejich dodavatelu v oblasti telekomunikací a zábavního prumyslu. Členy TM Forum jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb, provozovatelé kabelových televizí, ...

                                               

Tracking and Data Relay Satellite

Tracking and Data Relay Satellite, zkratka TDRS, je soustava geostacionárních družic. Plní telekomunikační, sledovací a retranslační funkce. Celkový počet vyrobených družic TDRS je 13, do vesmíru se jich však dostalo jen 12, protože druhá družice ...

                                               

Tradiční analogový telefonní systém

Název tradiční nebo analogový telefonní systém se používá v češtině jako ekvivalent anglického výrazu Plain ordinary telephone service – POTS, který označuje telefonní službu určenou k přenosu hlasu, která dlouhou dobu představovala základní form ...

                                               

Transaction Capabilities Application Part

Transaction Capabilities Application Part je protokol aplikační vrstvy v Signalizačním systému č. 7, který umožňuje současné vedení několika dialogu mezi jednotlivými prvky mobilní, případně i pevné telefonní sítě. Pro přenos TCAP se používá prot ...

                                               

Transceiver

Transceiver je síťový prvek, který umožňuje překlad toku informací z jednoho typu sítě na typ jiný. Jméno tohoto prvku je odvozeno z anglických slov TRANS mitter a re CEIVER, jinak vysílač a přijímač. Jde o obvod, který v sobě sdružuje funkci vys ...

                                               

Účastnické vedení

Účastnické vedení nebo lokální smyčka je v telefonii fyzické vedení z místní ústředny do místa telefonní přípojky. Je zakončeno telefonní zásuvkou umožňující připojení telefonního přístroje nebo jiného koncového zařízení.

                                               

Účastník (telekomunikace)

Účastník v telekomunikacích je osoba, organizace nebo jiný subjekt, který využívá služeb poskytovaných telekomunikačním systémem nebo systémem pro zpracování informací pro přenos informací. Účastník muže vystupovat jako zdroj nebo cíl komunikace.

                                               

Ultra krátké vlny

Ultra krátké vlny je v radiokomunikacích označení rozsahu frekvencí podle definice Mezinárodní telekomunikační unie. Kmitočtový rozsah elektromagnetických vln pro rozsah UKV je stanoven od 300 MHz do 3 GHz, tj. vlnové délky v rozmezí od jednoho d ...

                                               

Ultra-wideband

Ultra-Wideband je v radiokomunikacích označení bezdrátová technologie, která muže být použita při nízké úrovni energie pro širokopásmovou komunikaci krátkého dosahu při využití velké části rádiového spektra. UWB je používáno v nekooperativním rad ...

                                               

Universal Mobile Telecommunications System

Universal Mobile Telecommunication System je standard, v jehož rámci pokračuje vývoj mobilních sítí GSM uskutečňovaný sdružením 3GPP. UMTS splňuje požadavky ITU IMT-2000 pro mobilní buňkové sítě třetí generace ; sám o sobě uživatelum žádné vidite ...

                                               

Útlum volného prostoru

Útlum volného prostoru je v telekomunikaci útlum elektromagnetické vlny, který je dusledkem rozptylu vlny do prostoru. Nezahrnuje zisk antény.

                                               

V.24

V.24 Seznam definic pro obvody rozhraní mezi koncovým zařízením přenosu dat a zařízením ukončujícím datový okruh je doporučení ITU-T definující funkci jednotlivých obvodu rozhraní. Spolu s doporučením V.28, které definuje elektrické a signálové p ...

                                               

V.28

V.28 "Elektrické charakteristiky nesymetrických obvodu rozhraní s dvojím proudem" je doporučení ITU-T definující elektrické parametry sériového rozhraní mezi KZD a UZD. Rozhraní používá signál v základním pásmu s kódováním NRZ; jedna logická úrov ...

                                               

Velmi krátké vlny

Velmi krátké vlny je oblast elektromagnetického záření používaná především pro přenos rozhlasového a radiového signálu v atmosféře. Označení vyplývá z toho, že jeho vlnová délka je poměrně velmi krátká. Podle definice frekvenční obor zahrnuje fre ...

                                               

Veřejná datová síť

Veřejná datová síť je druh veřejné telekomunikační sítě, která slouží k přenosu dat. Provozovateli jsou spojové organizace nebo jiné subjekty splňující legislativní požadavky, které nabízejí své služby veřejnosti. Sítě se vytváří za účelem komuni ...

                                               

Veřejná telefonní síť

Veřejná telefonní síť je celosvětová veřejná komutační telefonní síť. Je tvořena telefonními sítěmi jednotlivých telefonních operátoru, které se skládají z telefonních linek, optických kabelu, mikrovlnných spoju, mobilních sítí, komunikačních sat ...

                                               

Veřejný telefonní automat

Veřejný telefonní automat je telefonní přístroj určený k použití veřejností. Obvykle má formu telefonní budky, kabiny nebo boxu. Automat umožňuje volání zpravidla na mince, telefonní karty nebo platební karty. Zpravidla umožňuje jednoduché bezpla ...

                                               

Vícevidové optické vlákno

Vícevidové optické vlákno je v informatice typ optického vlákna, který je v počítačových sítích nejčastěji používán pro komunikaci na krátké vzdálenosti, jako například uvnitř budovy nebo areálu. Rychlost přenosu u vícevidových linek se pohybuje ...

                                               

Videokonference

Videokonference představuje moderní zpusob multimediální komunikace umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Je to také komunikace na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase. Její zpusob závisí na program ...

                                               

Virtuální sex

Virtuálním sexem nazýváme spojení dvou nebo více lidí nějakou formou komunikačního zařízení pro vzájemné sexuální vzrušení posíláním sexuálně explicitních zpráv. Bez ohledu na typ komunikačního zařízení se tento jev nazývá "virtuální sex" nebo té ...

                                               

Vojenská radiostanice v Pierre-sur-Haute

Vojenská radioreléová stanice v Pierre-sur-Haute se nachází ve výšce 1634 m n. m. na 30hektarovém pozemku na území obcí Sauvain a Job. Pozemkem prochází hranice mezi regiony Rhône-Alpes a Auvergne. V místě se nachází také civilní retranslační sta ...

                                               

Volací značka

Volací značka, lidově volačka, v amatérském radioprovozu radioamatérská značka, je identifikace vysílače pomocí kombinace písmen a číslic. Je přidělena oprávněnou autoritou pro instituce, pro jednotlivce nebo pro kolektivní stanice. Volací značky ...

                                               

Vysílačka

Vysílačka je obousměrný rádiový vysílač a přijímač. První vysílačky se objevily v období druhé světové války a byly určeny k vojenským účelum. Umožňuje jednotlivci nebo skupině lidí se dorozumívat na určitou vzdálenost. Typická současná ruční vys ...

                                               

WiMAX

WiMAX je prakticky opuštěná bezdrátová technologie pro připojení k páteřní síti, jejíž základy byly vytvořeny v letech 1998-2003 a standardizovány v řadě norem IEEE 802.16. Technologii, která na jedné straně nabízela přenosové rychlosti až 134 Mb ...

                                               

Zařízení ukončující datový okruh

Zařízení ukončující datový okruh nebo ukončující datové zařízení equipment, DCE) je zařízení umístěné mezi koncovým zařízením přenosu dat a telekomunikačním okruhem, jehož účelem je přeměnit telekomunikační okruh na datový okruh, kterým je možné ...

                                               

ZigBee

ZigBee je bezdrátová komunikační technologie vystavěná na standardu IEEE 802.15.4. Počátky Zigbee lze vysledovat do roku 1998. Platným komunikačním standardem je od listopadu 2004. Podobně jako Bluetooth je určena pro spojení nízkovýkonových zaří ...

                                               

Zkreslení

Zkreslení signálu je změna tvaru signálu při jeho přenosu či transformaci, ať se jedná o zvukový, obrazový či jiný signál. Zkreslení je obvykle nežádoucí, a usilujeme o jeho minimalizaci, ale v některých případech muže být zkreslení žádoucí, přík ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →