ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33                                               

Phreaking

Phreaking je označení pro napojení se na cizí telefonní linku v rozvodnicích, veřejných telefonních budkách nebo přímo na nadzemní/podzemní telefonní vedení, díky čemuž lze: volat zadarmo kamkoliv odposlouchávat cizí telefonní hovory surfovat zad ...

                                               

Plesiochronní digitální hierarchie

Plesiochronní digitální hierarchie je označení starší technologie používané v telekomunikačních sítích pro vytváření vysokorychlostních digitálních linek pomocí multiplexování několika datových proudu z linek s nižší rychlostí. Slovo plesiochronn ...

                                               

Plošné vysílání

Plošné vysílání, zkrátka vysílání, neboli broadcastové vysílání je distribuce audio, video a/nebo digitálního signálu, který například přenáší program posluchačum nebo divákum. Příjemcem muže být technicky kdokoli připojený na nosné médium, v užš ...

                                               

PMR opakovač

PMR opakovač je elektronické zařízení umožňující komunikaci prostřednictvím PMR vysílaček tam, kde by to jinak nebylo možné z duvodu příliš velké vzdálenosti nebo terénních překážek. V principu se jedná o určitý typ primitivního bezdrátového opak ...

                                               

Podmořský kabel

Podmořské kabely jsou pokládány dna moří a oceánu. Slouží k přepravě elektrické energie, pro přenos hlasu a v poslední době i k obecnému přenosu dat mezi kontinenty.

                                               

Point-to-multipoint

Point-to-multipoint je v telekomunikacích taková organizace komunikace, kdy jedna stanice komunikuje s několika stanicemi v ruzných lokacích. Point-to-multipoint se často zapisuje zkratkou P2MP, PTMP nebo PMP. Nejpoužívanějším médiem pro point-to ...

                                               

Poloduplex

Poloduplex nebo anglicky half-duplex je režim střídavé obousměrné komunikace. V daném okamžiku muže probíhat pouze v jednom směru, směr přenosu se ale muže měnit.

                                               

Powerline adaptér

Powerline adaptér, nebo síťová karta powerline je označení pro specializované elektronické zařízení v oboru Informační technologie. Jedná se o zařízení, které je schopné zajistit předání datového signálu v počítačové síti mezi dvěma body po vodič ...

                                               

Powerline Communication

PowerLine Communication je obecná zkratka označující úzkopásmový a širokopásmový přenos zpráv po elektrické síti. Pro širokopásmové přenosy se užívá též zkratky BPL. Technologií PLC se v současné době březen 2007 zabývají 4 hlavní sdružení: PLC F ...

                                               

Stav účastníka

Stav účastníka anglicky Presence information v telekomunikacích a počítačových sítích je indikace, jestli je vybraný účastník přítomen a ochoten nebo schopen komunikovat. Zatímco v tradičních telefonních sítích je potřeba pro zjištění stavu účast ...

                                               

Protokol s posuvným okénkem

Protokoly s posuvným okénkem slouží k efektivnímu zajištění spolehlivého přenosu dat nespolehlivým kanálem. Spolehlivostí není míněna stoprocentní jistota úspěšného přenosu dat; znamená, že pokud ani opakované pokusy o přenos nebudou úspěšné, bud ...

                                               

Překmit (elektronika)

V elektronice má překmit jeden z následujících významu: Situaci, kdy signál při přechodu z nižší napěťové proudové, … úrovně na vyšší tuto úroveň překročí a ustálí se na ní až po uplynutí určitého nezanedbatelného časového úseku. Ustálení po přec ...

                                               

Přenos (telekomunikace)

Přenos v telekomunikacích je proces vysílání a šíření analogové nebo digitální informace pomocí fyzického dvoubodového nebo vícebodového přenosového média, kterým muže být metalický kabel, optický kabel nebo bezdrátový přenos. Přenos zahrnuje vys ...

                                               

Přenos dat

Přenos dat je přenos digitálních zpráv nebo digitalizovaného analogového signálu pomocí fyzického dvoubodového nebo vícebodového přenosového média, kterým muže být metalický kabel, optický kabel nebo bezdrátový přenos. Přenos zahrnuje vysílání a ...

                                               

Přenos signálu

Zdroj zprávy → Kódování zprávy → Modulace → Koncový stupeň vysílače → Anténa Zdroj el. energie → Nosný VF signál -^^ Zdroj zprávy se nejdříve zakóduje, poté se provede modulace amplitudová, frekvenční nebo fázová, kde se k modulačnímu signálu při ...

                                               

Přenosová rychlost

Přenosová rychlost udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času. Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu. Jednotka udává, kolik bitu informace je přeneseno za jednu sekundu. Přenosová kapacita je maximální přenosová ry ...

                                               

Přenosové médium

Přenosové médium ve fyzice nebo v telekomunikacích je libovolné prostředí, které muže přenášet vlnění nebo jinou formu energie. Mezi nejrozšířenější přenosová média patří metalické kabely tvořené ruzně uspořádanými vodiči. Pomocí elektromagnetick ...

                                               

Přepojování okruhu

Přepojování okruhu je v telekomunikacích a informatice technologie používaná v komunikačních a počítačových sítích, kdy komunikace probíhá po předem sestaveném okruhu. Tento zpusob přepojování používají tradiční telefonní sítě a přenosy dat po vy ...

                                               

Přepojování paketu

Přepojování paketu je v informatice technologie používaná v počítačových sítích, kdy jsou data posílána postupně po menších částech. Každá část v sobě nese informaci o cíli své cesty a je počítačovou sítí doručována samostatně. Směrování v uzlech ...

                                               

Přepojování zpráv

Přepojování zpráv je v telekomunikacích a počítačových sítích označení jednoho ze zpusobu, jak jsou zprávy dopravovány sítí v případě, kdy odesilatel nemuže přímo komunikovat s příjemcem. Zpráva je po cestě od odesilatele k příjemci uložena v kom ...

                                               

Převáděč (radiokomunikace)

Převáděč neboli konvertor je zařízení schopné současně přijímat signál na určeném kmitočtu a tento v reálném čase znovu vysílat na kmitočtu jiném. Převáděč je používán v místech, kde je potřeba zajistit pokrytí území radiovým signálem jehož zdroj ...

                                               

Přijímač

Přijímač je v telekomunikacích technické zařízení pro příjem a zpracování signálu, které tvoří přijímací stranu telekomunikačního kanálu. V teorii informace je tak nazývána přijímací strana komunikačního kanálu. Pojem přijímač bývá často zužován ...

                                               

Přístupová síť

Přístupová síť je telekomunikační síť, která zajišťuje připojení účastníku k poskytovateli telekomunikačních služeb. V mobilních sítích je realizována jako rádiová přístupová síť. V tradiční veřejné telefonní síti jako účastnická vedení připojená ...

                                               

Pulzně kódová modulace

Pulzně kódová modulace je modulační metoda převodu analogového zvukového signálu na signál digitální, vytvořená roku 1937 Britem Alecem Reevsem. Princip PCM spočívá v pravidelném odečítání hodnoty signálu pomocí A/D převodníku a jejím záznamu v b ...

                                               

Push to talk

Push to talk označuje zpusob komunikace po half-duplex spojeních, kdy je možná komunikace vždy pouze jedním směrem a chce-li operátor mluvit, musí stisknout tlačítko. Tato metoda se používá u vysílaček, jako jsou například radioamatérské radiosta ...

                                               

Q.921

Q.921 neboli LAPD je protokol linkové vrstvy používaný pro přenos účastnické signalizace systému Digital subscriber Signalling System No. 1 v kanálu D uživatelského rozhraní ISDN. Zajišťuje, že signalizační zprávy budou doručovány bez chyb a ve s ...

                                               

Radiokomunikace

Radiokomunikace jsou podoborem širšího technického oboru zvaného telekomunikace. Radiokomunikace jsou založeny na bezdrátové komunikaci pomocí elektromagnetického vlnění vysokých frekvencí. Obecně řečeno jde o komunikaci rádiem. V nejširším techn ...

                                               

Radiostanice

Radiostanice je technické zařízení pro bezdrátový přenos mluveného slova nebo jiných informací přeměněných na elektrický signál, který se přenáší pomocí vysoké frekvence rádiových vln. Radiostanice sdružuje vysílač a přijímač v jedné konstrukci. ...

                                               

Rádiová přístupová síť

Rádiová přístupová síť je ta část mobilní sítě, která zajišťuje komunikaci s uživatelským zařízením, a jádrem sítě podle diagramu: CN / \ / \ RAN / \ / \ UE V některých standardech se pro uživatelské zařízení používají jiné názvy – Mobile Station ...

                                               

Rádiové spektrum

Rádiové spektrum jsou elektromagnetické vlny o kmitočtech do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení. Rádiové vlny jsou vyzařovány anténami, jejichž délka je úměrná délce nosné vlny, takže jejich rozměry jsou v rozmezí milimetru až stove ...

                                               

Rámec (počítačová síť)

Rámec je v počítačových sítích označení pro jednotku přenosu na linkové vrstvě referenčního modelu OSI. Rámec je uvozen synchronizační sekvencí, za níž následuje hlavička, která obsahuje služební údaje nutné pro přenos rámce, pak tělo, které obsa ...

                                               

Received Signal Strength Indication

RSSI je hodnota udávající rozdíl RSCP a Ec/IO. Je udávána v dBm a muže být vypočítána následovně: R S I } RSCP Received Signal Code Power – výkon užitečného přijatého signálu je souhrn radiofrekvenční energie po korekcích, zejména odfiltrovaní šu ...

                                               

RFID

Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci je další generace identifikátoru navržených k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódu. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost ...

                                               

Rich Communication Services

Rich Communication Services je sada vylepšených telekomunikačních služeb a zároveň globální iniciativa pro nasazení těchto služeb, aby je bylo možné používat i při komunikaci účastníku ruzných operátoru a při roamingu. RCS poskytuje účastníkum kr ...

                                               

Roaming

Roaming je poskytování telekomunikačních služeb účastníkovi v jiné síti, než kde má účastník zaregistrované svoje telekomunikační služby. V praxi to znamená, že pokud se klient nachází mimo území, kde je dostupný signál domovského mobilního operá ...

                                               

Rotační číselnice

Rotační číselnice je součást starších telefonních přístroju a veřejných telefonních automatu, která umožňuje volbu telefonního čísla v systémech s pulzní signalizací. Za jejího vynálezce je považován Almon Brown Strowger, jehož patentová přihlášk ...

                                               

Obousměrné zpoždění

Obousměrné zpoždění v telekomunikacích je doba, která uplyne od vyslání signálu z jedné komunikující stanice na druhou po návrat potvrzení zpátky na první stanici. V případě počítačových sítí je signálem obvykle paket a obousměrné zpoždění se tak ...

                                               

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro šíření veřejně přístupného zvukového signálu z vysílače k mnoha přijímačum. Hovorově se rozhlas označuje slovem rádio. Obvykle jako přenosové médium slouží rádiové vlny, jak z pozemních, tak satelitních vys ...

                                               

Rozhraní V5

V5 je sada protokolu vytvořených sdružením ETSI pro telefonní sítě, které standardizují komunikaci mezi místní telefonní ústřednou a účastnickým vedením. Pokud jsou k místní ústředně připojeny tisíce účastníku, je fyzická správa všech vedení k lo ...

                                               

Rozprostřené spektrum

Standardní metody potlačení rušivých signálu jsou zaměřeny na širokopásmový šum. V případě existence úzkopásmového rušivého signálu proto standardní metody selhávají a musí se proto nahradit resp. doplnit jinými metodami. Jednou z metod na potlač ...

                                               

RS-232

Standard RS-232, resp. jeho poslední varianta RS-232C z roku 1969, se používá jako komunikační rozhraní osobních počítaču a další elektroniky. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn., že jednotlivé bity přená ...

                                               

RSU

RSU nebo také RCU je vzdálená jednotka pro připojení účastníku telefonní sítě k telefonní ústředně. Je to jakýsi koncentrátor provozu. Obvykle nemá vlastní spojovací pole, takže kromě havarijních případu nelze bez spojení s ústřednou zajistit pro ...

                                               

Rušička

Rušička je technické zařízení sloužící k rušení signálu radiových stanic. Využívaly se například v dobách komunismu v Československu, kdy měly za cíl rušit signály západních rozhlasových stanic, především rádia Svobodná Evropa. Pro střední vlny s ...

                                               

SART

Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém obsahuje jeden nebo více radarových odpovídacích zařízení pro účely pátrání a záchrany – search and rescue radar transponder které slouží k lokalizaci záchranného člunu nebo lodi v tísni vytvořením s ...

                                               

Satelitní telefon

Satelitní telefon je přenosné telekomunikační zařízení, pomocí kterého muže být uskutečněn hlasový, nebo datový přenos do veřejné telekomunikační sítě. Zařízení se do sítě připojuje přes telekomunikační satelit. Ten umožňuje spojení s většinou ná ...

                                               

Sdílené médium

Sdílené médium v telekomunikacích a počítačových sítích je přenosové médium nebo komunikační kanál pro přenos dat, který muže současně používat více než jeden uživatel. Protože většina komunikačních kanálu funguje správně pouze v případě, že vysí ...

                                               

Sdílený informační/datový model

Sdílený informační/datový model je referenční datový model, který je součástí Frameworx. Datový model je v softwarovém inženýrství model, který dokumentuje a organizuje údaje určité obchodní společnosti za účelem komunikace mezi členy organizace ...

                                               

Seznam českých rozhlasových vysílaču

Seznam českých rozhlasových vysílaču je seznam rozhlasových vysílaču, zabezpečujících šíření signálu rozhlasu na území Česka. Je seřazený podle frekvence a aktualizovaný k 19. srpnu 2018.

                                               

Short Message Peer to Peer

Short Message Peer to Peer protokol je otevřený telekomunikační protokol, který slouží k posílání SMS zpráv mezi SMS Centry a externími aplikacemi jako WAP Proxy server, Emailové brány nebo Voice Mail systémy, které nejsou připojeny přímo do mobi ...

                                               

Signál

Signál je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké aktuální události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím. Podle podmínek muže mít podobu krátkého zvuku, ústního ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →