ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32                                               

IrDA

IrDA je komunikační infračervený port vytvořený konsorciem IrDa, které popisuje bezdrátovou komunikaci pomocí infračerveného světla. IrDA definuje standardy koncových zařízení a protokolu, pomocí kterých zařizuje komunikaci. IrDA byl vytvořen pro ...

                                               

ISDN

ISDN je zkratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, český název pro tuto síť je Digitální síť integrovaných služeb. ISDN je soubor komunikačních celosvětových standardu pro digitální simultánní přenos hlasu, videa, dat, pake ...

                                               

Jednovidové optické vlákno

Jednovidové optické vlákno je v informatice typ optického vlákna, který je používán pro přenos dat na větší vzdálenosti. Obecně našla optická vlákna uplatnění v telekomunikacích a pro vysokorychlostní přenosy v Internetu. Na kratší vzdálenosti se ...

                                               

Koaxiální kabel

Koaxiální kabel je souosý elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou. Z ...

                                               

Kód signalizačního bodu

Kód signalizačního bodu, Signalling Point Code), je adresa signalizačního bodu používaná protokolem Message Transfer Part level 3 v síti SS7. PC muže být použit i v adresách protokolu Signalling Connection Control Part SCCP.

                                               

Kolize (sítě)

Kolize je v počítačových sítích situace, kdy dojde k nežádoucímu smíchání přednášených signálu. Ke kolizi dochází při polovičním duplexu v tak zvané kolizní doméně. Příjemce obdrží zkomolenou nebo chybnou zprávu a přenos je potřeba opakovat, což ...

                                               

Koncové zařízení

Koncové zařízení v telekomunikacích je zařízení připojené k telekomunikační lince. V případě telefonie je koncovým zařízením telefonní přístroj, v případě faksimile faxový přístroj. Telekomunikační služby se dělí na úplné telekomunikační služby a ...

                                               

Koncové zařízení přenosu dat

Koncové zařízení přenosu dat, nebo Koncové zařízení dat, KZD, KZ je koncové zařízení sloužící k přenosu dat. V telekomunikacích se tak označuje počítač nebo terminál, který komunikuje pomocí datového okruhu. Datový okruh je telekomunikační okruh ...

                                               

Koordinační kalkulačka

Koordinační kalkulačka je automatický výpočetní nástroj určený k indikativnímu určení rádiové bilance při umísťování rádiových spoju a stanic v mikrovlnných pásmech rádiového spektra. Funkce kalkulačky je založena na základních postupech koordina ...

                                               

Krokový volič

Krokový volič je mnohacestný elektromagnetický přepínač používaný v telefonních ústřednách první generace, který vynalezl Almon Strowger.

                                               

Kvadraturní amplitudová modulace

Kvadraturní amplitudová modulace je digitální i analogové modulační schéma, které umožnilo sestrojení modemu pro analogové telefonní linky s přenosovou rychlostí vyšší, než je maximální kmitočet telefonního signálu, a které je používáno pro digit ...

                                               

Latence

Latence je v technice označení pro dobu uplynulou mezi akcí a reakcí v pozorovaném systému. Slovo "latence" má též další významy v závislosti na oboru, ke kterému se vztahuje.

                                               

Long Term Evolution

LTE je v telekomunikacích označení technologie pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, která se svými vlastnostmi blíží požadavkum pro sítě 4G a proto bývá někdy označována jako 3.95G – "téměř" čtvrtá generace. Jejím cílem je v zpříst ...

                                               

Loopback

Loopback je termín využívaný v počítačové terminologii. Jedná se o logickou smyčku elektrického signálu nebo datového toku z puvodního zařízení zpět ke zdroji bez dalšího zpracování nebo úprav. Využívá se především k testování komunikačních tras, ...

                                               

Maritime Identification Digits

Maritime Idenfication Digits je námořní identifikační trojčíslí sloužící k identifikaci země, ve které je plavidlo registrováno. MID České republiky je 270.

                                               

MAX232

MAX232 je levný a velmi používaný převodník úrovní RS-232 na TTL úrovně. Jeho nespornou výhodou je, že potřebuje pouze jeden zdroj napětí a to +5 V, nikoliv +15, -15 a +5 V jako některé jiné převodníky. Obsahuje 2 převodníky TTL → RS232 a 2 převo ...

                                               

Maximum time interval error

Nejprve se spočítá metrika TIE. Tu získáme pro každý čas vstupního signálu jako jeho fázovou chybu, tj. jeho fázový posun vuči referenci. Jednotkou této chyby je nejčastěji sekunda, resp. její zlomky. MTIE je funkcí tzv. pozorovacího intervalu T. ...

                                               

Mayday

Mayday je záchranné kódové slovo používané mezinárodně jako nouzový signál v hlasové komunikaci, odvozené z francouzského slova maider. Je používáno na znamení ohrožení života mnoha skupinami lidí, jako jsou např. policejní síly, piloti, hasiči a ...

                                               

Měrný útlum

Měrný útlum v telekomunikacích – vyjadřuje, kolikrát se zmenší výkon signálu po pruchodu kabelem jednotkové délky. Udává se v decibelech na jednotku délky a je kmitočtově závislý. Například u kabelu kategorie 5 je měrný útlum při 0.1 MHz méně než ...

                                               

Mezinárodní přestupný znak

Mezinárodní přestupný znak je posloupnost symbolu, které je nutné navolit na začátku telefonního spojení, pokud má toto spojení být mezinárodní, tzn. do jiné telefonní sítě. Přestupný znak je tedy zpusob, jak telefonovat z dané sítě ven, jeho pro ...

                                               

Mezinárodní telegrafní abeceda č. 2

Mezinárodní telegrafní abeceda číslo 2 je pětibitová abeceda, používaná zejména v dálnopisném provozu. Byla přijata jako standard doporučením CCITT S.1. Vzhledem k tomu, že pětibitový kód není schopen pokrýt veškerou množinu znaku, používají se ř ...

                                               

Mezinárodní telekomunikační unie

Mezinárodní telekomunikační unie je specializovaná agentura OSN zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií.

                                               

Mikrovlnný spoj

Mikrovlnný spoj nebo radioreléový spoj je zařízení pro přenos obvykle digitálního signálu velkou rychlostí na vzdálenost stovky metru až desítky kilometru pomocí obvykle úzce směrovaného svazku rádiových vln s malým výkonem v pásmech 1-80 GHz. V ...

                                               

Mimopásmová komunikace

Mimopásmová komunikace je pojem zejména z oboru telekomunikací a informatiky. Jedná se o takovou komunikaci, která neprobíhá po hlavním komunikačním kanále, ale nějakým jiným zpusobem. Názvosloví odkazuje ke vzniku pojmu v oboru radiokomunikací, ...

                                               

Mobility management

Mobility management je jednou z hlavních funkcí sítí GSM, UMTS a LTE, která umožňuje fungování mobilních telefonu z libovolného místa pokrytého signálem některé z uvedených sítí i při pohybu. Úkolem mobility managementu je sledovat, kde se nacház ...

                                               

Mobilní operátor

Mobilní operátor je telefonní společnost, která svým zákazníkum poskytuje mobilní telefonní služby. Aby firma mohla tyto služby nabízet, musí zpravidla od státu získat licenci. Operátor mobilní sítě OMS, nebo také operátor mobilních telefonu nebo ...

                                               

Mobilní síť

Mobilní síť je telefonní síť, jejíž uživatel není vázán na místa, kde je k dispozici telefonní přípojka. Telefonní přístroj komunikuje se sítí pomocí rádiových vln. Mobilní telefonní sítě lze rozdělit na: sítě pro bezdrátový telefon – telefony mo ...

                                               

Mobilní zařízení

Mobilní zařízení nebo přenosné zařízení je malý přenosný elektronický bezdrátový přístroj s vlastním napájením s ruznými aplikacemi. Často je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnici. PDA a smartphony jsou oblíbené u těch, kteří p ...

                                               

Modem

Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Modem je zkratkové slovo z výrazu "mo dulátor dem odulátor". Modemy se používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy. Přenosová trasa muže být t ...

                                               

Modulace

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálu. Nejběžnějšími příklady zařízení spotřební ...

                                               

Modulační rychlost

Modulační rychlost v telekomunikacích je počet symbolu přenesených za sekundu. Jinak řečeno je to rychlost, se kterou se mění jednotlivé stavy nosné. Tato rychlost se vyjadřuje v jednotkách Baud nebo v symbolech za sekundu a je rovna převrácené h ...

                                               

Modulátor

Modulátor je elektronický obvod, ve kterém modulační signál v základním pásmu nesoucí informace ovlivňuje jeden nebo více parametru nosné vlny tak, že vzniká modulovaný signál. Modulovaný signál se svými vlastnostmi podobá nosné vlně, takže je mo ...

                                               

Molnija (družice)

První zkušební telekomunikační družici vypustil SSSR 22. srpna 1964 s označením Kosmos 41. Rok poté Sověti začali s vypouštěním družic označených Molnija a pořadovým číslem od jedné. První tři družice projektu vytvořily systém dálkového spojení O ...

                                               

Multihosting

Správa na jednom místě - všechny weby jsou spravované na jednom místě. Výhodnější cena - při provozu několika webu se cena multihostingu, která je obvykle vyšší než cena za webhosting, vyplatí. Možnost snadného vzájemného propojení webových aplik ...

                                               

Multiplexování

Multiplexování je v elektronice, telekomunikacích a počítačových sítích termín popisující proces, ve kterém je více analogových signálu nebo digitálních datových toku kombinováno do jednoho signálu. Cílem je co možná nejefektivnější využití danéh ...

                                               

Návštěvnický registr

Návštěvnický registr je databáze účastníku v mobilní síti, logicky související s určitou ústřednou veřejné mobilní sítě. V návštěvnickém registru jsou informace o všech účastnících, kteří se zaregistrovali u příslušné MSC a měli by být jejím pros ...

                                               

Near Field Communication

Near field communication je modulární technologie rádiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost s přiblížením přístroju. Tuto architekturu definuje sada standardu ISO. Současné a předpokládané využití té ...

                                               

Nordic Mobile Telephone

NMT byl první plně automatický systém mobilní telefonie. Využíval analogovou technologii označovanou jako první generace v pásmu 450 MHz. Pro zvýšení kapacity začalo být v roce 1986 v některých zemích používáno i pásmo 900 MHz.

                                               

Nosná vlna

Nosná vlna, nosná nebo nosný signál v telekomunikacích nebo carrier wave, někdy zkracováno cxr), je signál, který je pomocí některého druhu modulace zkombinován se vstupním signálem nesoucím užitečnou informaci, tak zvaným modulačním signálem, za ...

                                               

Odposlech telefonního hovoru

Odposlech telefonního hovoru je sledování telefonní nebo internetové konverzace třetí stranou. Je-li odposlech zprostředkován v souladu se zákonem, jedná se o odposlech legální. Odposlech dále dělíme na pasivní a aktivní. Pasivní odposlech pouze ...

                                               

Odposlouchávací zařízení

Odposlouchávací zařízení je technologie, díky které lze poslechnout v reálném čase, nebo zaznamenat zvuk ze vzdáleného místa. Odposlouchávat lze buď tajně, nebo s vědomím odposlouchávaných. První odposlouchávací zařízení s názvem Buran vyrobil úd ...

                                               

OFDM

OFDM je širokopásmová modulace využívající frekvenční dělení kanálu. Pracuje s tzv. rozprostřeným spektrem, kdy je signál vysílán na více vzájemně ortogonálních frekvencích, které jsou označovány jako subnosné. Modulační metoda OFDM spočívá v pou ...

                                               

On-line a off-line

Termíny on-line a off-line mají specifický význam ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunikacím. Obecně vzato, "on-line" indikuje stav připojení a naopak "off-line" jeho absenci. V běžné řeči "on-line" též znamená internet resp. World Wi ...

                                               

Opakovač

Opakovač je elektronický aktivní síťový prvek, který přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále. Tak je možné snadno zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Opako ...

                                               

Open Handset Alliance

Open Handset Alliance je uskupení výrobcu mobilních telefonu, telekomunikačních operátoru a technologických firem, které stojí za vývojem operačního systému Android pro chytré mobilní telefony.

                                               

Optical time-domain reflectometer

Optical Time Domain Reflectometry je metoda pro měření a analýzu optických tras. Je založena na Rayleighově rozptylu, při kterém se část vyslaného světelného impulzu při pruchodu optickým vláknem odráží zpět k vysílači. Zde je tento odražený papr ...

                                               

Optické vlákno

Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Optické vlákno je výsledkem aplikace vědeckých poznatku v inženýrství. Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kd ...

                                               

Pager

Pager je malé osobní telekomunikační zařízení. Umožňuje pouze přijímat krátké textové nebo číselné zprávy. V České republice fungovaly do roku 2010 dvě pagingové sítě: analogová RDS a digitální ERMES. Zprávy na pager bylo možné posílat jak jednot ...

                                               

Paralelní komunikace

Paralelní komunikace nebo paralelní přenos je v telekomunikacích a informatice proces přenosu dat, kdy je několik bitu posíláno najednou pomocí komunikačního kanálu nebo sběrnice. Je v přímém protikladu se sériovou komunikací, kde jsou jednotlivé ...

                                               

Pasivní síťový prvek

Pasivní síťový prvek je pojmem v oboru informačních technologií. Jedná se o síťový prvek, který data v síti pouze přenáší bez jakékoliv další modifikace či jiného zásahu. Většinu pasivních síťových prvku tvoří kabely, dále jejich spojky, rozvaděč ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →