ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 315                                               

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE byl britský matematik, logik, kryptoanalytik a zakladatel moderní informatiky. Veřejně známý je pro své zásluhy o dešifrování nacistických tajných kódu během 2. světové války – Enigmy. V 50. letech byl odsouzen za homose ...

                                               

Brian Vickery

Brian Campbell Vickery byl britský informační vědec australského puvodu, emeritní profesor knihovní vědy na University College London. V roce 1941 vystudoval chemii na Oxfordské univerzitě. Poté několik let pusobil jako chemik a později jako knih ...

                                               

Martha E. Williamsová

Martha E. Williamsová, nepřechýleně Williams, byla americká informační vědkyně. V pruběhu svého produktivního věku se podílela na rychlém rozvoji databázového prumyslu.

                                               

Apache Lucene

Apache Lucene je svobodný vyhledávač napsaný v Javě a dostupný jako knihovna zahrnutelná do jiných projektu. Je sám napsán v jazyce Java a uvolněn pod licencí Apache. Patří mezi projekty vyvíjené pod záštitou nadace Apache Software Foundation. Pu ...

                                               

Berrypicking

Teorie Berrypicking je model vyhledávání informací, který roku 1989 představila americká vědkyně v oblasti informačních věd Marcia J. Bates ve své publikaci "The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface".

                                               

Deskriptor

Deskriptor je slovní výraz, který slouží k popisu obsahu dokumentu a jejich následnému vyhledávání. Spolu s nedeskriptorem, tvoří slovníkovou jednotku tezauru.

                                               

Extrakce informací

Extrakce informací je typ vyhledávání informací, jehož cílem je automaticky vypsat strukturované nebo polostrukturované informace z nestrukturovaných strojově čitelných dokumentu. Typickým příkladem IE je skenování sérii dokumentu napsaných v při ...

                                               

FRSAD

FRSAD je konceptuální entitně-relační model, který vypracovala Pracovní skupina pro Funkční požadavky na předmětové autoritní záznamy). Jde o model, který navazuje na konceptuální model FRBR a podrobněji rozpracovává model třetí skupiny entit FRB ...

                                               

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání je technika hledání textu dle zadání uživatele v elektronických dokumentech a databázích. Název označuje prohledávání celých obsahu dokumentu, na rozdíl od jiných zpusobu vyhledávání, kdy je prohledávání omezeno například ...

                                               

Hluboký web

Hluboký web se definuje jako textové stránky, soubory nebo další informace přístupné prostřednictvím WWW, které webové vyhledávače nezahrnují do svého indexu.

                                               

Internetový katalog

Internetový katalog je internetový portál představující katalogy firem a katalogy odkazu na webové stránky, které jsou setříděny do stromu kategorií a podkategorií a zpravidla umožňují i fulltextové vyhledávání. Rozšířenější jsou katalogy firem, ...

                                               

Invertovaný soubor

Invertovaný soubor je datová struktura používaná pro fulltextové vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dokumentu. Účelem invertovaného souboru je umožnit rychlé vyhledávání za cenu dodatečných operací v okamžiku přidání dokumentu do databáze. Obvykl ...

                                               

Katalog

Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem ruzných entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog muže mít fakticky ruznou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka, muže se jednat o publikaci, tedy ...

                                               

OPAC 2.0

OPAC 2.0 je on-line veřejně přístupný knihovní katalog založený na principech webu 2.0. Katalog se snaží přiblížit uživatelum zvyklým používat webové vyhledávače, především Google. Principy webu 2.0 využívané v katalogu jsou například jeden řádek ...

                                               

OpenSearch

OpenSearch je XML formát, který je používán na tvorbu vyhledávacích modulu do webových prohlížeču. Autor webu, který obsahuje možnost vyhledávání, muže vytvořit modul ve formátu OpenSearch, vystavit jej na svém webu a dát tak uživatelum možnost, ...

                                               

Poddotaz

Poddotaz je takový dotaz na databázi, který je umístěn uvnitř jiného "vnějšího" dotazu a výsledky z něj se používají v nějaké podmínce v tom vnějším dotazu. Poddotazy podporuje většina etablovaných databázových systému, MSSQL, MySQL, Oracle, Syba ...

                                               

Rejstřík (organizace informací)

Rejstříky jsou jedním ze základních nástroju užívaných k organizaci a vyhledávání informací. Jde o typ sekundárního dokumentu, jenž obsluhuje odkazy na umístění daného pojmu v dokumentu. Typickou vlastností rejstříku je uvedení lokačních údaju u ...

                                               

Relevance

Relevance znamená významnost či duležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení. V opačném příp ...

                                               

Stematizace

Stematizace je nalezení kmene slova. Algoritmus se nazývá stemmer. V praxi se stematizace používá například ve vyhledávačích, kde dovoluje vyhledávat bez ohledu na konkrétní tvar. Podobnou operaci lematizace provádí lemmatizátor – tato operace vr ...

                                               

Stopslovo

Jako stopslova se při počítačovém zpracování přirozeného jazyka označují slova, které se v daném jazyce vyskytují často, ale nenesou žádnou významovou informaci, mají zpravidla pouze syntaktický význam. Typicky se jedná o spojky, předložky atp. S ...

                                               

Tf-idf

Tf-idf je metodika hodnocení relevance při vyhledávání textu. Název je spojením zkratek dvou termínu: Term Frequency – četnost slova v dokumentu Inverse document frequency – převrácená četnost slova ve všech dokumentech

                                               

Webový vyhledávač

Webový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě sv ...

                                               

Získávání informací

Získávání informací je činnost, během které člověk získává ze sbírky informačních zdroju relevantní informace. Vyhledávání mohou být založena na fulltextových nebo na dalších obsahových parametrech. Získávání informací je vědecká disciplína zaobí ...

                                               

UN Peacemaker

UN Peacemaker je informační nástroj a nástroj pro znalostní management OSN na podporu profesionálu v mezinárodním peacemaking. Poskytuje zdroje pro mezinárodní zprostředkovatele, například informace o mírových dohodách a mandátech pro peacemaking ...

                                               

Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. Jde o proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti. Paměť se dělí jednak podle délky doby uchování zapamatovaného na senzorickou, kr ...

                                               

Amnézie

Amnézie je ztráta paměti zasahující explicitní paměť. Většinou jí předchází zranění, amnézii však muže zpusobit i intoxikace některými látkami, některé vývojové procesy či muže být amnézie zcela psychogenní při některých neurotických obtížích. Ro ...

                                               

Baddeleyho model pracovní paměti

Psychologové Alan Baddeley a Graham Hitch roku 1974 představili svuj model pracovní paměti. Jejich model vycházel z toho, že v pracovní paměti se skladuje mnoho ruzných typu informací, které je zapotřebí ke komplexnějším úlohám, a rozdílné oblast ...

                                               

Brainwriting

Brainwriting je podobně jako brainstorming kreativní skupinovou technikou zaměřenou na vytvoření co největšího množství nápadu na základě úvodního zadání. Obě tyto metody se využívají při hledání optimálních postupu v managementu, podnikání nebo ...

                                               

Déjà vu

Déjà vu označuje v psychologii jev, kdy má člověk z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. V běžné řeči nebo např. v divadelní kritice muže ale znamenat také prostě něco, co "jsme už viděli", co není origi ...

                                               

Dlouhodobá potenciace

V neurovědách je dlouhodobá potenciace trvalé posilování synapsí na základě nedávných vzorcu aktivity. Jedná se o vzory synaptické aktivity, které zpusobují dlouhodobý nárust přenosu signálu mezi dvěma neurony. Opakem LTP je dlouhodobá deprese, k ...

                                               

Explicitní paměť

Explicitní paměť je typem dlouhodobé paměti, při které dochází k vědomému ukládání a následnému vybavování vzpomínek. Dělí se na dvě části: sémantickou a epizodickou. Sémantická paměť je zaměřena na uchovávání pojmu, fakt, dat a termínu. Oproti e ...

                                               

Fotografická paměť

Fotografická paměť nebo eidetická paměť je akt vnímání, při kterém po krátké expozici předmětu nebo jevu jsou lidé schopni si je nadále zapamatovat a vybavit ve všech podrobnostech, detailech a konturách. Lidé s eidetickou pamětí si zkrátka pamat ...

                                               

Háfiz (titul)

Háfiz anebo háfis je čestný titul osoby která se naučila a ovládá zpaměti celý korán. Muslimové si háfize velmi váží, protože říkají, že taková osoba si osvojila slovo Boží. Ten byl také vysoce ceněn jako recitátor, když dokázal slova přednést a ...

                                               

Hyperthymesie

Hyperthymésie je syndrom, který u člověka zpusobuje vynikající autobiografickou paměť. Trpící touto chorobou si tedy jsou schopni vybavit naprostou většinu událostí ze svých životu. Termín hypethymésie je odvozen z řeckého thymesis a hyper. Poprv ...

                                               

Implicitní paměť

Implicitní paměť, také známá pod názvy nedeklarativní paměť či procedurální paměť, obsahuje všechno, co si nevybavujeme vědomě. Patří sem například emoční a jazyková paměť. Pod implicitní paměť také spadá senzomotorické učení. Reflexy a návyky js ...

                                               

Infantilní amnézie

Infantilní amnézie je neschopnost dítěte vědomě si vybavit cokoliv, co se událo před 3. rokem věku. Příčinou je fyziologická nezralost některých částí mozku, především hipokampu a prefrontální kury. Souvisí s tím také jiné zpusoby zpracovávání a ...

                                               

Jamais vu

Jamais vu je psychologický termín převzatý z francouzštiny. Popisuje jakoukoli a priori známou situaci, kterou pozorovatel není schopen rozpoznat.

                                               

Křivka zapomínání

Křivka zapomínání vyjadřuje, jakým zpusobem dochází v lidské paměti ke ztrátě informací v čase. Prukopníkem v této oblasti byl německý filozof a psycholog Hermann Ebbinghaus. Na základě svých výzkumu vytvořil křivku zapomínání, ze které vyplývá, ...

                                               

Millerovo magické číslo

Millerovo číslo je termín odkazující na práci z oboru kognitivní psychologie, kterou napsal v roce 1956 George Armitage Miller z Harvardovy univerzity. Ta vycházela z experimentálních výzkumu německého filozofa a psychologa H. Ebbinghause z roku ...

                                               

Mnémosyné

Mnémosyné je v řecké mytologii personifikace paměti. Podle Pelasgického mýtu o stvoření světa je dcerou Eurynomé a hada Ofióna. Podle Homérského mýtu je dcerou Gaie a Úrana. Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potom ...

                                               

Moneta

Moneta je v římské mytologii jednak bohyně paměti a vzpomínek, jednak přízvisko bohyně Juno, jak se uctívala na římském Kapitolu. V tomto chrámu se ve starší době razily mince a od jména Moneta se odvozuje název pro peníze v řadě evropských jazyku.

                                               

Neuroanatomie paměti

Neuroanatomie paměti je vědecká disciplina, která se snaží přiřadit určitým oblastem mozku nějaké paměťové funkce. V posledních letech se prudce rozvíjí a vytváří ruzné hypotézy. Podle starších představ o paměti měla každá vzpomínka jedno své urč ...

                                               

Nootropikum

Nootropika jsou drogy, léčiva, potravní doplňky nebo funkční potraviny zlepšující schopnosti lidského myšlení. Slovo nootropic bylo poprvé použito v roce 1964 Rumunem Corneliem E. Giurgeou, vychází ze starořeckých slov noos a tropein znamenající ...

                                               

Paměťový palác

Tato metoda je známá také pod názvem "metoda tras" nebo "metoda loci" v latině sg. locus, pl. loci = místo/místa. Metoda byla používána již řečníky ve starém Řecku. Básník Simonides z Keosu, jenž jediný přežil zřícení paláce, v němž se konala vel ...

                                               

Paměťový proces

Paměťový proces se odehrává v mozku. Mozek v rámci metabolismu informací shromažďuje, zpracovává a uchovává informace – podněty zvnějšku i zevnitř. K těmto podnětum patří všechny vjemy, které nás obklopují. Ty jsou v mozku kódované jako elektroch ...

                                               

Presque vu

Presque vu je psychologický termín převzatý z francouzštiny. Popisuje stav neschopnosti vybavit si nějaké slovo, kombinovaný s pocitem blízkosti hledaného slova. Lidé prožívající presque vu si obvykle dokáží vzpomenout na několik vlastnostní obje ...

                                               

Priming (psychologie)

Priming označuje kognitivní proces, při kterém podnět z dřívějška ovlivňuje pozdější chování a myšlení jedince, například to, jak později vnímá podobný podnět. Jedná se o příklad automatického uvažování a v mysli člověka k němu dochází neúmyslně ...

                                               

Prospektivní paměť

Prospektivní paměť je typ paměti, jehož úlohou je připomenutí si informace v určitém budoucím čase či po jistém ději. Jeho protikladem je paměť retrospektivní, která se zabývá minulostí. Existují dva druhy prospektivní paměti: jeden vázán na udál ...

                                               

Sedm hříchu paměti

Sedm hříchu paměti: Jak si pamatujeme a zapomínáme je kniha Daniela L. Schactera. Předkládá v ní sedm problematických faktoru paměti: zapomínání, roztržitost, paměťový blok, záměnu, sugestibilitu, zkreslování a přetrvávání.

                                               

Senzorická paměť

Senzorická paměť je nejkratší druh paměti. V senzorické paměti se uchovávají senzorické vlastnosti podnětu na dobu nejvíce několika sekund. Pomocí ní si dokážeme spojit nehybné vjemy oka tak, abychom vnímali pohyb, abychom se dokázali rychle rozh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →