ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Informační systém veřejné správy

Informační systémy veřejné správy jsou v České republice systémy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Pro účely tohoto zákona se ISVS rozumí: "funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou ...

                                               

Kentico CMS

Kentico CMS je systém pro správu obsahu pro vytváření a správu webových stránek, on-line obchodu, intranetu a komunitních stránek využívajících technologií Web 2.0. Je využíváno více než 7000 webovými portály v 84 zemích světa. Systém využívá pla ...

                                               

Laura (software)

Účetní systém Laura byl jeden z prvních českých ekonomických a účetních programu pro vedení ekonomické agendy podniku na počítači, který vznikl již na konci listopadu 1989, rozšířen byl pak v roce 1990. Patří mezi podnikové uživatelské informační ...

                                               

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics je řada obchodního softwaru od společnosti Microsoft. Dříve byla známá pod kódovým jménem Project Green. Nahrazuje předchozí rodiny produktu Microsoft Business Solutions. Microsoft Dynamics zahrnuje následující software: Micros ...

                                               

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas je obecné označení pro chytrou komunikaci samospráv s občany, realizovanou především prostřednictvím mobilních telefonu. Tato komunikace využívá především SMS zprávy, hlasové hovory, ale také push notifikace v aplikacích nebo emaily.

                                               

Model driven architecture

MDA, Model Driven Architecture je specifikace konsorcia OMG založená na pevně stanovených standardech této skupiny. Tento koncept přináší "nový" přístup v oblasti vývoje a především údržby informačních systému, který je založen na klasickém OOP. ...

                                               

Money (software)

Money je obchodní značka účetních programu, ekonomických systému a podnikových informačních systému, které vyvíjí a distribuuje česká společnost Solitea Česká republika. Umožňují vést daňovou evidenci i podvojné účetnictví, mzdové účetnictví, skl ...

                                               

MRP II

                                               

Multidimensional Management and Development of Information Systems

MMDIS, neboli Multidimensional Management and Development of Information Systems je metodika přístupu k vývoji informačních systému. Tato metodika je od roku 1990 vyvíjena na Fakultě informatiky a statistiky, Vysoké školy ekonomické v Praze. Zákl ...

                                               

Nagios

Nagios je open source systém pro automatizované sledování stavu počítačových sítí a jimi poskytovaných služeb. Je vyvíjen primárně pro Linux, ale je možné ho provozovat i na jiných unixových systémech. Je vydáván pod GPL licencí. Je vyvíjen a udr ...

                                               

Sales and operation planning

Obchodně-provozní plánování je proces, který sdružuje a využívá všechny plány ve výrobním podniku k tomu, aby poskytl managementu nástroje ke strategickému řízení byznysu. Tento proces plánování probíhá nejméně jednou za měsíc a ve své agregované ...

                                               

On demand

On demand odkazuje na služby nebo vlastnost, která se zaměřuje na potřeby uživatele pro okamžité uspokojení a bezprostřednost použití. Ve většině případu je hodnota návrhu na on-demand služby shrnuta v tom, že uživatel nebo spotřebitel služby se ...

                                               

Otevřený repozitář

Otevřené repozitáře jsou speciální informační systémy, ve kterých jsou umístěny a dlouhodobě uchovávány dokumenty v režimu Open Access. Jejich využívání je součástí tzv. zelené cesty otevřeného přístupu. K umístění dokumentu do repozitáře tedy do ...

                                               

Plánování podnikových zdroju

Plánování podnikových zdroju nebo někdy též podnikový informační systém je označení systému, jímž podnik za pomoci počítače řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance ...

                                               

MRP II

Plánování potřeby materiálu je označení systému určeného pro výrobní podniky a umožňujícího detailně plánovat a řídit jejich celou výrobu a nakupování všeho, co pro ni budou potřebovat. Takové plánování musí vycházet z velikého množství vstupních ...

                                               

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém, ve zkratce PIS, je typ informačního systému, který se užívá v podniku k podpoře a zlepšování funkcí jeho podnikových procesu. Umožňuje vyšší kvalitu služeb, práci s velkými objemy dat a je uzpusobený pro velké podniky ...

                                               

Podnikový proces

Pro podnikový proces existuje celá řada ruzných definic, některé jsou uvedeny dále. Pojem vznikl překladem anglického názvu Business Process a jelikož slovo business má mnohem víc významu než jen podnik, přívlastek "podnikový" je zde třeba chápat ...

                                               

Pokladní systém

Pokladní systém je software čili programové vybavení nebo také program používaný v počítači, který provádí činnosti v obchodě spojené s transakcí, ukládáním a předáváním peněžních prostředku za zboží či služby. Pokladní systém sjednocuje všechny ...

                                               

Pokročilé plánování

Pokročilé plánování je proces používaný ve výrobním podniku k optimalizovanému přidělování výchozích materiálu a výrobních kapacit nutných k zajištění poptávky. Podle jiné definice: APS jsou techniky zabývající se analýzou a krátkodobým, středněd ...

                                               

Poptávkový systém

Poptávkový systém je označení pro internetové projekty a počítačovou aplikaci používanou na B2B a B2C komerci v prostředí internetu.

                                               

Projektování informačního systému

Informační systém je soubor lidí, technologických prostředku a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelu. Příkladem informačního systému muže být kartotéka, telefo ...

                                               

Reaxys

Reaxys je chemická faktografická databáze, která poskytuje informace z organické, organokovové, anorganické a fyzikální chemie, včetně plánování syntéz. Slouží jako nástroj pro podporu výzkumu v oblasti chemie. Její informace se nacházejí v jedno ...

                                               

Rezervační systém

Rezervační systém je druh informačního systému, jehož primárním účelem je přesně evidovat rezervace a dostupnost libovolných komodit v reálném čase. Komoditou muže být výrobek nebo služba Rezervační systém poskytuje informace o vytížení komodity ...

                                               

Řízení životního cyklu výrobku

Řízení životního cyklu výrobku je proces řízení celého životního cyklu výrobku od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. PLM sdružuje lidi, data, podnikové procesy a systémy a pro vlastní výrobní podnik i ...

                                               

Sales and operation planning

                                               

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém je bezpečnostní databázový systém, který provozují členské státy Schengenské smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic. Je základním prvkem, bez kterého by nemohly být odstraněny vnitřní hranice Schengenského pros ...

                                               

Smarteon

Smarteon Systems s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na inteligentní elektroinstalace v luxusních rodinných domech. Sídlí v jihomoravských Sokolnicích, kromě střední Evropy však pusobí také ve Spojených arabských emirátech, kde má s ...

                                               

Software as a service

Software jako služba, Software as a Service, případně SaaS je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkum přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na v ...

                                               

Správa produktových informací

Správa produktových informací je označení pro software správy všech duležitých informací o určitém produktu. PIM zahrnuje procesy a technologie, které pomáhají sbírat, centralizovat informace o produktech a řídit jejich distribuci do ruzných mark ...

                                               

Systém pro správu obsahu

Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentu, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i ...

                                               

Systém řízení báze dat

Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty. Občas se pojem zaměňuje s pojmem databázový systém. Termín Databázový systém jako celek je považován ...

                                               

Uzlový lokalizační systém

Uzlový lokalizační systém je informační systém silniční a dálniční sítě v ČR. Jeho základním principem je matematický pohled na silniční a dálniční síť jako na grafové znázornění. Vrcholy grafu jsou rozuměny uzly a hranami grafu jsou myšleny úsek ...

                                               

Uživatel informačního systému

Uživatel informačního systému je osoba nebo proces, který přistupuje k automatizovanému informačnímu systému pomocí přímého nebo nepřímého spojení. "Nepřímé připojení" se vztahuje na osoby, které připravují vstupní data nebo přijímají výstupní da ...

                                               

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

Veřejný rejstřík právnických a/nebo fyzických osob, jak je v českém právu definovaný zákonem č. 304/2013 Sb., je informačním systémem veřejné správy. Veřejný rejstřík obsahuje údaje o právnických osobách, příp. také o podnikajících fyzických osob ...

                                               

Vizuální informační systém

Vizuální informační systémy jsou soubory piktogramu a dalších znaku, které napomáhají lidem v orientaci, upozorňují na nebezpečí nebo jinak informují. Jejich hlavní výhodou je perfektní srozumitelnost bez ohledu na věk, vzdělání nebo jazykové zna ...

                                               

Výrobní informační systém

Výrobní informační systémy jsou takové systémy, které tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy a systémy pro automatizaci výroby. Během celé historie vývoje těchto systému bylo definováno několik hlavních aktivit, které tyto systémy zabe ...

                                               

Vyvolávací systém

Vyvolávací systém je označení pro zpusob odbavování klientu na úřadech, v bankách, zdravotnických zařízeních, prodejnách nebo v jiných službách, při němž klienti nemusí stát v řadě, ale jsou vyvoláváni. Vyvolávání je možné na základě předchozího ...

                                               

Zemědělská účetní datová síť

Zemědělská účetní datová síť, anglicky Farm Accountancy Data Network, představuje unikátní systém, který je hlavním zdrojem mikroekonomických informací o hospodářské situaci zemědělských podniku v Evropské unii. Prakticky se jedná o výběrové šetř ...

                                               

Henriette Avramová

Henriette Davidson Avram, rozená Davidson byla americká programátorka a systémová analytička, jenž vyvinula formát MARC, mezinárodní datový standard pro bibliografii a informace knihoven. Avramové vynález formátu MARC koncem 60. a začátkem 70. le ...

                                               

David Bawden

David Bawden je jedním z významných představitelu v oboru informační vědy. Aktuálně pusobí jako profesor informační vědy na University of City v Londýně, kde pusobí na katedře knihovnictví a informační vědy. Jeho přínos pro informační vědu spočív ...

                                               

Nicholas J. Belkin

Nicholas J. Belkin je americký informační vědec, profesor na Rutgers University, kde vyučuje na School of Communication, Information and Library Studies. Ve svém výzkumu se zabývá především digitálními knihovnami, interakcí mezi člověkem a systém ...

                                               

James R. Beniger

James R. Beniger byl profesor komunikace a sociologie na USC Annenberg School for Communication and Journalism a Princetonské univerzitě. Je autorem vysoce oceňované studie o ekonomickém a technologickém puvodu informační společnosti s názvem The ...

                                               

Henry Evelyn Bliss

Henry Evelyn Bliss byl americký knihovník. Proslavil se zejména svým systémem bibliografického třídění. Vydal několik knih o teorii a praxi bibliografického třídění a také sbírku básní. Byl to velmi všestranný a pracovitý člověk, který významně p ...

                                               

Michael Buckland

Michael Keeble Buckland je emeritní profesor na Berkleyho univerzitě v Kalifornii. Zabývá se informačními vědami a knihovnictvím.

                                               

Jiří Cejpek

V letech 1947–1950 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy knihovnictví a vzdělávání dospělých puvodně nastoupil na Státní knihovnickou školu, výuka byla v pruběhu přesunuta na PdF UK. V období 1950–1951 vedl knihovnu Studijního lidový ...

                                               

Belver C. Griffith

Belver Callis Griffith byl americký informační vědec. Zabýval se infometrií, bibliometrií a scientometrií.

                                               

Robert Hauptman

Robert Hauptman, PhD. je americký informační vědec, knihovník a někdejší vysokoškolský pedagog s pusobností na St. Cloud State University. Nejvíce je oceňován pro založení a následném podílení se na tvorbě odborného časopisu Journal of Informatio ...

                                               

Norbert Henrichs

Norbert Henrichs je německý dokumentarista, vědec a profesor. Přestože některé jeho práce, jako například "Text-Word Method" či kritika tradičních informačníě-vyhledávacích systému, mají celosvětový charakter, většinu svého času věnoval rozvoji i ...

                                               

Peter Ingwersen

Peter Ingwersen je informační vědec a emeritní profesor Royal School of Library and Information Science v Kodani. Po studiu na tehdejší Royal School of Librarianship tam pusobil od roku 1973 jako docent a od roku 1984 jako profesor. Mimo jiné pře ...

                                               

Allen Kent

Rodiče byli polští přistěhovalci židovského puvodu. Po pracovní schuzce s presidentem společnosti American Agricultural Chemicals z New Yorku si na jeho popud a po dohodě s rodiči změnil příjmení. Jak se vyjádřil v rozhovoru pro NCJW National Cou ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →