ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

Kilometrovník

Kilometrovník na dopravní cestě je značka, který v určitých rozestupech vyznačuje vzdálenost místa od počátku dopravní cesty, tedy staničení. Kilometrovníky se používají zejména na silnicích vyšší kategorie a dálnicích, na železničních tratích na ...

                                               

Kontrasignace

Kontrasignace neboli spolupodpis znamená další podpis jako předpoklad platnosti nebo závaznosti určitého rozhodnutí. Je známá a používaná stovky let, je aplikací principu rozdělení povinností. V právním smyslu se používá zejména při výkladu Ústav ...

                                               

Magnet link

URI schéma magnet link je de facto standard pro odkazování na data v peer-to-peer sítích. Takový odkaz neidentifikuje požadovaný soubor podle jeho umístění nebo jména, ale podle obsahu, lépe řečeno kryptografického otisku obsahu. Protože odkazuje ...

                                               

OpenID

OpenID je otevřený standard popisující decentralizovaný zpusob autentizace uživatelu, který odstraňuje potřebu na straně provozovatele služby poskytovat a vyvíjet vlastní systémy pro autentizaci a který rovněž samotným uživatelum služby umožňuje ...

                                               

Osobní údaj

Osobní údaje, známé také jako osobní informace nebo údaje umožňující zjištění totožnosti, jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné osoby. Identifikovatelnou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo ztotožnit, zejmé ...

                                               

Ověřovací knihy

Ověřovací knihy jsou knihy, které slouží k ověřovaní pravosti podpisu advokáty. Od 1. ledna 2005 mohou advokáti dle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisu, ověřovat podpisy. Toto ověření má stejnou váhu jako ...

                                               

Označování zvířat

Označování zvířat má za cíl snadno rozpoznat zvířata, evidovat jejich vlastnosti a mít možnost rychle určit dané zvíře ve stádě ostatních zvířat. U hospodářských zvířat se musí označovat na základě zákona číslo 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenit ...

                                               

PLU

PLU je systém identifikačních čísel zboží, který se začal používat začátkem devadesátých let. Duvod zavedení byla přesnější a rychlejší kontrola skladových zásob. Pomocí PLU se daly snadno rozlišit podobné výrobky s rozdílnou cenou. Například urč ...

                                               

Pluggable Authentication Modules

Pluggable Authentication Modules neboli PAM je obecný framework pro autentizaci, který jednotlivým programum nabízí obecné API nezávislé na konkrétním zpusobu autentizace. PAM má modulární architekturu, která poskytuje správci systému vysokou fle ...

                                               

Primary Domain Controller

Primary Domain Controller je "serverový" počítač v Doméně Windows. Doména je skupina počítaču, kde je přístup k ruzným počítačových zdroju řízen PDC. V doméně existují ruzné typy účtu, nejzákladnější je "host" nebo "anonymní přihlášení". PDC má a ...

                                               

Rodné číslo

Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelum Česka. Rodné číslo je upraveno v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Z rodného čísla lze odvodit datum narození a pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné číslo ...

                                               

Služba vytvářející duvěru

Služba vytvářející duvěru spočívá ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti certifikátu pro autentizaci internetových stránek nebo ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti elektronických podpisu, elektronických pečetí nebo el ...

                                               

Social Security number

V USA se používá číslo sociálního zabezpečení, devítimístné číslo vydávané samostatnou federální Správou sociálního zabezpečení pro občany USA, trvalé i přechodné rezidenty Zákona o sociálním zabezpečení, resp. 42 U.S.C. § 405). SSN muže být získ ...

                                               

Staničení

Staničení je takový zpusob délkového měření, kdy je vzdálenost měřena vždy k výchozímu bodu. U pozemních komunikací a železnic je nazýváno také kilometráž. V běžném užití je udáváno v kilometrech s přesností na hektometry, v projektové dokumentac ...

                                               

Uniform Resource Identifier

URI je textový řetězec s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci zdroje informací, hlavně za účelem jejich použití pomocí počítačové sítě, zejména Internetu.

                                               

École de bibliothécaires-documentalistes

École de bibliothécaires-documentalistes je soukromá škola v Paříži, která sídlí v prostorách Katolického institutu a poskytuje vyšší vzdělání v oblasti knihovnictví a správy informací. Škola byla založena v roce 1935. Škola nabízí dvouleté studi ...

                                               

Knihovnický institut Národní knihovny České republiky

Knihovnický institut Národní knihovny ČR je součástí Národní knihovny České republiky. Na základě pověření Ministerstva kultury koordinuje programy a iniciativy na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb, oborově zajišťuje poradensk ...

                                               

Online Computer Library Center

Online Computer Library Center je instituce, která byla založena v roce 1967 a puvodně se nazývala Ohio College Library Center. Jde o neziskovou členskou výzkumnou organizaci určenou pro veřejné účely k přístupu ke světovým informacím na snižován ...

                                               

Svaz knihovníku a informačních pracovníku České republiky

Svaz knihovníku a informačních pracovníku České republiky je dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníku a informačních pracovníku, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnic ...

                                               

Wikipedista rezident

Wikipedista rezident je editor Wikipedie, který je zapojen do činnosti instituce – typicky galerie, knihovny, archivu či muzea nebo jiné vzdělávací instituce – s cílem usnadňovat tvorbu článku na Wikipedii týkajících se této instituce a jejího po ...

                                               

Knihovnictví

Knihovnictví je vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je - jako vědní a studijní obor - součástí informační vědy. Jeho předmětem ve 20. a 21. století už není pouze činnost ...

                                               

Automatizace knihovny

Automatizace knihoven je proces, při kterém je využito možností a prostředku moderních komunikačních technologií, za účelem zkvalitnění, zefektivnění, zrychlení a zjednodušení základních knihovnických procesu, jako je například akvizice, katalogi ...

                                               

DigitalPreservationEurope

DigitalPreservationEurope byl projekt Evropské unie v rámci Šestého rámcového programu, který se zaměřil na zlepšení koordinace, kooperace a konzistence existujících aktivit pro ochranu digitálních dokumentu. Koordinátorem projektu byla skotská U ...

                                               

DjVu

DjVu je otevřený souborový formát vyvinutý pro ukládání naskenovaných dokumentu a to zejména takových, které obsahují text, fotografie i perokresby. Dosahuje vysokého stupně komprese díky tomu, že umí rozdělit obrázky do ruzných vrstev a ty pak k ...

                                               

Enfer

Enfer je označení pro dvě zvláštní oddělení Francouzské národní knihovny, která uchovávají literaturu a další dokumenty s erotickým a pornografickým obsahem. V první polovině 19. století vznikly dvě skupiny těchto dokumentu - v oddělení grafiky a ...

                                               

Evropská knihovna

Evropská knihovna je webovou službou, která nabízí přístup ke zdrojum 47 národních knihoven v Evropě, včetně Vatikánu. Zdroje jsou klasické i digitální a obsahují knihy, časopisy, zvukové dokumenty a další sbírky. Portál Evropské knihovny nabízí ...

                                               

Explicit

Explicit obvykle znamená závěrečná slova textu, ať už v jeho puvodní podobě nebo v daném tisku či rukopisu. Někdy se tím rozumějí i dodatečné záznamy na konci textu. Pokud se takový záznam týká přímo dokončení rukopisu nebo tisku, užívá se pojem ...

                                               

Hospodářská krize v třicátých letech a její dopad na knihovny

Šlo o globální ekonomický propad dlouhého trvání. Začal v USA, projevil se propadem cen akcií a brzy vyvolal masovou nezaměstnanost. V Československu hospodářská krize vedla k poklesu HDP se snížil o 20 %, zahraniční obchod o 70 %, zaměstnanost o ...

                                               

International Music Score Library Project

International Music Score Library Project je projekt, jehož cílem je vytvoření virtuální knihovny veřejně přístupných hudebních partitur, fungující na principu wiki. Od spuštění 16. února 2006 do ní bylo uloženo přes 41 000 partitur okolo 19 000 ...

                                               

ISO 2709

ISO 2709 je mezinárodní norma specifikující strukturu obecného výměnného formátu, který slouží k výměně dat mezi systémy. Stanovuje požadavky na formát pro přenos bibliografických i jiných záznamu, ale nedefinuje délku nebo obsah záznamu, ani výz ...

                                               

Knihovní jednotka

Knihovní jednotka či evidenční jednotka je základní jednotka evidence knihovního fondu. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy knihovní jednotku definuje jako "každý samostatný svazek dokumentu, tj. každý výtisk nebo část ví ...

                                               

Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem

Open source knihovní systém je knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem. Knihovní software je soustava programu, které umožňují zpracovávat bibliografické záznamy o dokumentech, které knihovna vlastní, sdílet je s dalšími knihovnami, vytvářet ...

                                               

Koha

Koha je knihovní systém s přístupným zdrojovým kódem. Je šířen pod licencí GNU General Public License v3 a jeho užití je bezplatné. Pracuje na platformě Linux nebo Ubuntu. Počátek vývoje sahá do roku 1999, kdy konsorcium novozélandských knihoven ...

                                               

MARC

MARC je akronymem pro MA chine- R eadable C ataloging, česky "Strojově čitelnou katalogizaci". Standardy MARC sestávají z MARC formátu, které jsou standardy pro reprezentaci a komunikaci bibliografických a příbuzných informací ve strojově čitelné ...

                                               

OpenURL

OpenURL je standardizovaný formát pro záznam a popis zdroje založený na Uniform Resource Locator, který vznikl za účelem pomoci nalézt uživatelum Internetu kopie informačních zdroju, ke kterým mají povolený přístup. Formát bývá obvykle používán i ...

                                               

Paginace

K ručnímu číslování dokumentu nebo stránek v sešitech a podobně se užívá zvláštní razítko, tzv. paginýrka, které při každém otištění zvyšuje číslo o předvolenou hodnotu, nejčastěji o 1.

                                               

Ústav pro rakouský dějezpyt

Ústav pro rakouský dějezpyt je výzkumný a vzdělávací institut ve Vídni. Jeho úkolem je poskytovat vzdělání v oblasti pomocných věd historických a provádět výzkum historie Rakouska. Je sice začleněn do duchovědné fakulty Univerzity Vídeň, ale podl ...

                                               

Vědecké, technické a ekonomické informace

Vědecké, technické a ekonomické informace, zkráceně VTEI byl princip řízení specializovaných knihovních služeb do roku 1989. Formálně byl zahájen dne 17. července 1959 na základě usnesení vlády ČSR č. 606/1959 o organizaci a řízení technických a ...

                                               

WorldCat

WorldCat je katalog bibliografických záznamu ze sbírek 72 000 knihoven ve více než 170 zemích, které jsou zapojeny do projektu knihoven Online Computer Library Center. WorldCat je tvořena a udržována knihovnami zapojenými do projektu.

                                               

Z39.50

Z39.50 je protokol pro vyhledávání v textových databázích. Jde o stavový protokol mezi klientem a serverem. Teoreticky je dosti komplikovaný, má mnoho volitelných parametru. Muže být provozován i dálkově, puvodně byl navržen pro komunikaci pomocí ...

                                               

ABRA (informační systém)

Informační systémy ABRA produkuje česká společnost ABRA Software a.s. ERP systémy z produktové řady ABRA Gx jsou druhým nejvíce používaným systémem podnikového plánování v ČR. Systémy byly na trh uvedeny v těchto letech: ABRA G3 v roce 2000, ABRA ...

                                               

Adastra

Adastra je mezinárodní puvodem česká poradenská společnost založená v roce 2000. Od založení se zaměřuje na zpracování, analýzu a skladování dat a zaměření se postupně rozšiřuje o Internet of Things, Big Data, umělou inteligenci a vývoj aplikací ...

                                               

Administrativní registr ekonomických subjektu

Administrativní registr ekonomických subjektu je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Je veřejně dostupný na. ARES agreguje a zpřístupňu ...

                                               

Business Navigation

Business Navigation představuje ucelený koncept metodických a softwarových nástroju určený pro plánování a řízení výkonnosti firem. Vychází ze základních principu Business Intelligence, které dále rozšiřuje.

                                               

Database as a service

Database as a service je typ software as a service. Je to služba, nabízená na základě platebního systému pay-per-use, která poskytuje přístup k databázi na požádání s cílem uložit data.

                                               

Exekutivní informační systémy

Při pohledu na pozici EIS z pohledu v informační struktuře firmy, často znázorňované v podobě tzv. informační pyramidy, zjistíme, že exekutivní informační systém je postaven až na vrcholu. Je to tedy systém s relativně agregovanými údaji čerpajíc ...

                                               

Final Software

Final Software a.s. byla softwarová společnost zaměřena na vývoj a implementaci vlastního informačního systému FortIS, programování a implementaci manažerských informačních systému a provádění studií proveditelnosti.

                                               

HELIOS

HELIOS je skupina podnikových informačních systému. Vyvíjí je společnost Asseco Solutions už od roku 1990. Jednotlivé informační systémy jsou rozděleny podle velikosti a zaměření podniku, některé zahrnují také CRM, apod. Asseco Solutions, a.s., j ...

                                               

Hlavní plán výroby

Hlavní plán výroby je navržený a schválený plán výroby, z něhož ve výrobním podniku vychází plánování potřeby materiálu. MPS obsahuje konkrétní vyráběné položky, jejich množství a termíny, ve kterých je podnik plánuje vyrábět. Musí respektovat př ...

                                               

Human Capital Management

Human Capital Management se pojí se změnou postoje od člověka jako od zdroje, k člověku jako ke kapitálu. Nedílnou podmínkou, abychom měli ze člověka kapitál, tak je nezbytně nutné měřit jeho výkony v rámci stanovených cílu. Celá oblast Human Cap ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →