ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Číslo jednací

Číslo jednací je jednoznačný identifikátor dokumentu. Konkrétní konstruování čj. bylo historicky a i dnes je napříč ruznými úřady značně odlišné. Současná česká legislativa pro spisovou službu požaduje, aby bylo v čj. uvedeno označení puvodce, po ...

                                               

Digitální spisovna

Digitální spisovna je technický soubor zařízení pro zaručené a duvěryhodné uchování digitálních dokumentu a digitalizovaných analogových dokumentu. Na rozdíl od digitálního repozitáře je svázána poměrně přísnými pravidly. Obecný světový trend je ...

                                               

Lyofilizace

Lyofilizace, též sušení mrazem nebo desikace je metoda sušení vlhkých materiálu. Využívá se při sušení potravin a záchraně archiválií, tedy knih a dokumentu, ale především ve farmaceutickém a biotechnologickém výzkumném a prumyslovém měřítku k vý ...

                                               

Metadata Encoding and Transmission Standard

Metadata Encoding & Transmission Standard je standard pro kódování popisných, administrativních a strukturálních metadat o objektech. Vyjadřuje se pomocí XML, což je schéma jazyka World Wide Web Consortium. Standard byl vytvořen v roce 2001 pod z ...

                                               

Mezinárodní archivní rada

Mezinárodní archivní rada je mezinárodní nevládní organizace snažící se o podporu mezinárodní kooperace archivu a archivářu. Rada byla založena roku 1948 v Paříži Charlesem Samaranem, v roce 1978 měla již 110 členu a v roce 2015 již 1400 členu ze ...

                                               

Modrý štít

Mezinárodní výbor Modrý štít je mezinárodní organizace na ochranu historických a kulturních památek. Současným předsedou výboru je britský historik a archeolog Peter G. Stone.

                                               

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

OAI-PMH je protokol umožňující sklízení metadatových záznamu z digitálních repozitářu, který vytvořila Iniciativa otevřených archivu za účelem zlepšení a usnadnění interoperability mezi jednotlivými digitálními archivy. Protokol využívá běžné sta ...

                                               

Provenienční princip

Provenienční princip je princip, kterým se řídí moderní archivnictví, tedy shromažďování archiválií a jejich následné třídění, s menším užitkem muže být také využito i v jiných institucích. Princip spočívá v respektování puvodu, to znamená, že – ...

                                               

Sborník archivních prací

Sborník archivních prací je český odborný recenzovaný časopis. Již od svého vzniku v roce 1951 vychází dvakrát ročně. Od roku 1953 jej vydává Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Časopis uveřejňuje především rozsáhlé věd ...

                                               

Sborník okresního archivu v Lounech

Sborník Okresního archivu v Lounech byl nerecenzovaný historický časopis, vycházející v letech 1985–2001. Sborník vydával Okresní archiv v Lounech z prostředku Okresního národního výboru v Lounech a od roku 1991 Okresního úřadu v Lounech, což byl ...

                                               

Slovenská archivistika

Slovenská archivistika je od roku 1966 slovenský časopis pro archivnictví, archivistiku a pomocné vědy historické. Je vydáván dvakrát ročně slovenským ministerstvem vnitra – odborem archivu a registratur.

                                               

Spisovna

Spisovna je místo "určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentu pro potřebu puvodce a k provádění skartačního řízení". Je to tedy místo, kam puvodce ukládá svoje spisy poté, co prošly svým životním cyklem a byly vyřízeny. Zejména ve star ...

                                               

Správní archiv

Správní archiv je označení pro typ archivu tvořící mezistupeň mezi spisovnou puvodce a koncovým archivem. Ve správním archivu, podobně jako ve spisovně, nejsou uloženy spisy ještě trvale a do budoucna se u nich předpokládá skartace, nicméně se zd ...

                                               

Štěpení papíru

Štěpení papíru je metoda konzervace křehkých listu papíru. Za pomoci speciálního postupu dojde k oddělení přední a zadní strany listu papíru a mezi takto vzniklé dva listy papíru je vlepen další papír, většinou je to japonský papír, který vyztuží ...

                                               

Zákon o archivnictví a spisové službě

Zákon o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonu, zkráceně archivní zákon je zákon, který v České republice od 1. ledna 2005 upravuje státní politiku a formu archivnictví a spisové služby. Jeho prováděcími předpisy jsou vyhláška č. ...

                                               

Informační bezpečnost

Informační bezpečnost představuje ochranu informací ve všech jejich formách a po celý jejich životní cyklus - tedy během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosu a likvidace.

                                               

Bezpečnost na internetu

Bezpečnost na internetu je relativně široký pojem a zároveň duležitý problém jak pro běžné uživatele, tak administrátory velkých sítí. Mužeme jí rozumět jako souboru opatření, jež mají za cíl znemožnit, nebo maximálně znesnadnit útočníkovi získán ...

                                               

Blacklist

Blacklist nebo též blocklist je v informatice označení pro seznamy obsahující něco zakázaného. K opačnému účelu, tedy k vytvoření seznamu entit, kterým má být něco povoleno, je používán whitelist. Jedním z nejběžnějších použití černé listiny jsou ...

                                               

Business Impact Analysis

Analýza dopadu BIA je základem celého procesu řízení kontinuity činností organizace Business Continuity Management, BCM. Sestává z technik a metod, pomocí kterých se hodnotí jaké dopady by na organizaci a další zainteresované strany mělo narušení ...

                                               

BYOD

BYOD je vzrustajícím trendem, který znamená, že si zaměstnanci nosí svá vlastní "chytrá" zařízení do firemního prostředí. To samozřejmě zvyšuje nároky na informační bezpečnost, kterou BYOD znesnadňuje. Na druhou stranu zavedení BYOD politiky ve s ...

                                               

EIDAS

eIDAS je zkratka pro nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a duvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Toto nařízení ruší směrnici Evropské unie 1999/93/EC. Aktuální a platná verze eIDA ...

                                               

Hákování

Hákování procedur či funkcí je termín popisující úmyslnou úpravu procedury programovacího jazyka. Hákování zpusobí, že je pozměněna funkcionalita této procedury. Takto upravená funkce muže být využita pro potřeby debugování systému, sdělování inf ...

                                               

Informační aktivum

obchodní tajemství společnosti návody na provádění procesu servery uchovávající data osobní údaje klientu databáze CD/DVD se zálohami Identifikace informačních aktiv je duležitá pro analýzu a řízení rizik.

                                               

Integrita dat

V informatice a telekomunikacích má termín integrita dat následující významy: Zachování dat pro jejich zamýšlené použití. Zajištění kompletnosti dat. Například osobní číslo patří nějaké osobě. Pokud by osobní číslo nikomu nepatřilo, jedná se o os ...

                                               

Jak na Internet

Jak na Internet je český televizní seriál, nejvýznamnější osvětový projekt sdružení CZ.NIC. Jeho cílem je zábavnou formou přiblížit Internet se všemi jeho možnostmi i úskalími široké veřejnosti. Diváci se mohou seznámit s tématy jako například in ...

                                               

Krádež identity

Krádež identity je podvodné získání a úmyslné použití identity někoho jiného, zpravidla za účelem získání finanční nebo jiné výhody jménem jiné osoby nebo dokonce k poškození postavení a dobrého jména této osoby. Osoba, za kterou se podvodník vyd ...

                                               

Kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisu

Kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisu je bezpečnostní hardwarové zařízení pro vytváření elektronických podpisu založených na principech asymetrické kryptografie, které musí splňovat požadavky stanovené v Příloze II nařízen ...

                                               

Maskování dat

Technologie maskování dat, v porovnání s šifrováním dat nebo jinými klasickými technikami zabezpečení dat, představuje zcela jiný přístup k problematice ochrany dat. Zamaskovaná data, jsou umělá, avšak reálně vyhlížející data, která mají stejný s ...

                                               

Nebojte se Internetu

Nebojte se Internetu je český vzdělávací televizní pořad. Jedná se o další osvětový projekt sdružení CZ.NIC, správce národní domény.cz. Jeho cílem je přiblížit Internet a jeho technologie převážně zralejším divákum, kteří na rozdíl od mladé gener ...

                                               

Obnova po havárii (informatika)

Obnova po havárii, též Disaster recovery nebo zotavení po katastrofě, zahrnuje soubor zásad, nástroju a postupu, které umožňují obnovení nebo pokračování provozu životně duležité technologické infrastruktury a systému po přírodní nebo lidské kata ...

                                               

Poskytovatel služeb vytvářejících duvěru

Nařízení eIDAS definuje poskytovatele služeb vytvářejících duvěru jako fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje jednu či více služeb vytvářejících duvěru buď jako kvalifikovaný, nebo jako nekvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících d ...

                                               

Povinné vydávání klíču

Povinné vydávání klíču znamená, že lze za určitých zákonných podmínek vynucovat, aby osoba vydala klíče k zašifrovaným datum. To umožňuje získat přístup k těmto datum a tato data zajistit, buď jako dukaz pro soudní proces nebo v zájmu národní bez ...

                                               

RSA Archer

RSA Archer je produkt od společnosti RSA, jež pomáhá správcum cloudu dodržovat bezpečnostní normy jako jsou ISO 27001, PCI, PII, HIPAA, SOX, CSA, VMware Hardening Guide a jiné. Využívá poloautomatizovaný systém, do něhož zkušební pracovník zadá z ...

                                               

Slovníkový útok

Slovníkový útok je technika v oblasti počítačové bezpečnosti a kryptoanalýzy, která spočívá ve snaze uhodnout heslo tak, že útočník zkouší pravděpodobná hesla z připraveného seznamu. Tento seznam je nazýván slovník. Jedná se o potenciálně efektiv ...

                                               

Sociální inženýrství (bezpečnost)

Sociální inženýrství je zpusob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace). Termín je běžně používán ve významu podvodu nebo podvodného jednání za účelem získání utajených informací organizace nebo přístup do in ...

                                               

Systém řízení bezpečnosti informací

Systém řízení bezpečnosti informací je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna definovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti informací a zavedená opatření jsou kontrolována. Pojem primárně zavedla norma ISO/IEC 17799, publiko ...

                                               

Šifrování dat

Šifrování dat je proces, kterým se nezabezpečená elektronická data převádí za pomoci kryptografie na data šifrovaná, čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče. Šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zjištění cizí osobou a up ...

                                               

Traffic Light Protocol

Traffic Light Protocol byl puvodně vytvořen na počátku roku 2000 Národním koordinačním centrem pro bezpečnost národní infrastruktury vlády Spojeného království, aby povzbudilo větší sdílení citlivých informací. Základním konceptem je, aby puvodce ...

                                               

Trusted Computer System Evaluation Criteria

Trusted Computer System Evaluation Criteria neboli kritéria hodnocení spolehlivosti počítačových systému je normou ministerstva obrany vlády Spojených státu amerických, která stanoví základní požadavky pro hodnocení kontroly efektivnosti počítačo ...

                                               

Záchrana dat

Ke ztrátě dat muže dojít několika zpusoby, přičemž zde hrají roli lidský faktor, softwarová nebo hardwarová chyba, prunik zvenčí, výrobní vady, fyzický pád, otřes, únava materiálu, nečistota, přepětí, elektrický proud a přírodní živly, jako jsou ...

                                               

Zálohování dat

Záloha nebo záložní kopie je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči. Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně nebo pravidelně podle rozvrhu.

                                               

Identifikace

Identifikace je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením nebo vyloučením shodnosti. Podle oboru se muže jednat o ruzné typy identifikace: Identifikace přírodní vědy – slouží k určení přírodniny, chemické sloučeniny ne ...

                                               

Adresa (informatika)

Vnější paměť disky a pod. adresujeme dvojím zpusobem: Logical Block Addressing LBA – adresace vnějších pamětí pomocí lineárního logického čísla sektoru. Cylindr-Hlava-Sektor CHS adresace – adresace vnějších diskových, … pamětí pomocí čísel válce ...

                                               

Autentizace

Autentizace je proces ověření proklamované identity subjektu. Po dokončení autentizace obvykle následuje autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným subjektem. Autenticita je pak vlastnost subjekt ...

                                               

Autorství

Oblast autorství se zabývá zjišťováním a verifikací identity autora dokumentu. Uplatnění má v literární teorii, v kriminálním vyšetřování a v legislativě. V ČR se zkoumáním autorství zabývá Laboratoř zpracování přirozeného jazyka na Fakultě infor ...

                                               

Biometrie

Biometrie je obor zabývající se měřením a vyhodnocováním: – kvantitativních znaku živých organizmu ; – biologických charakteristik a charakteristik chování lidí. Tomuto členění odpovídá náplň biometrických laboratoří a institutu. A utomatická met ...

                                               

Bod záchrany

Bod záchrany je místo v horách, lesích či jiných neobydlených oblastech označené tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případě potřeby záchrany turisty, výskytu požáru nebo při jiné mimořádné události. Tabulka dále obsahuje telefon ...

                                               

Elektronická pečeť

Pojem elektronická pečeť je definován v evropském nařízení eIDAS jako "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datum v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich puvod a integritu". Elektronické p ...

                                               

Elektronický podpis

Elektronický podpis je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsa ...

                                               

Identifikátor

Identifikátor je stručná informace, nezřídakdy vyjádřená v člověku těžko zapamatovatelném formátu, jejímž účelem je poskytnout přirozené nebo umělé inteligenci prostředek ke vzájemnému odlišení jednotlivých entit stejné třídy objektu. Identifikát ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →