ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311                                               

Kontrolní číslice

Kontrolní číslice je číslice, která zabezpečuje kontrolu správnosti zadání nějakého číselného identifikátoru, který jednoznačně identifikuje určitý objekt. Umožňuje programovou kontrolu čísla a slouží jako ochrana proti chybnému zadání čísla. Kon ...

                                               

Kontrolní součet

Kontrolní součet je doplňková informace, která se předává spolu s vlastní informací a slouží k ověření, zda je vlastní informace úplná a zda při jejím přenosu nedošlo k chybě. Kontrolní součet je výsledkem nějaké předem určené operace, provedené ...

                                               

Latinský čtverec

Latinský čtverec je čtvercová tabulka o n × n {\displaystyle n\times n} polích, která je vyplněna n {\displaystyle n} ruznými symboly tak, že v každém řádku i v každém sloupci se každý symbol nachází právě jednou. Například tabulka {\displaystyle ...

                                               

Message-Digest algorithm

Message-Digest algorithm je v kryptografii rodina hašovacích funkcí, která z libovolného vstupu dat vytváří výstup fixní délky, který je označován jako hash, otisk, miniatura a podobně. Jeho hlavní vlastností je, že malá změna na vstupu vede k ve ...

                                               

Opakování s návratem

Opakování s návratem je zvláštním druhem zpětné vazby s automatickým opakováním, u které odesílající proces pokračuje v posílání dalších datových rámcu až do počtu daného velikostí okénka, i když nepřijal potvrzení příjmu od přijímající strany. O ...

                                               

Selektivní opakování

Selektivní opakování nebo selektivní potvrzování je zvláštní případ protokolu zpětné vazby s automatickým opakováním používaného pro zajištění spolehlivé komunikace přes nespolehlivé linky.

                                               

Turbokód

Turbokódy jsou v teorii informace třídou vysoce výkonných samoopravných kódu vyvinutých v letech 1990–91 a publikovaných v roce 1993. Jde první praktické kódy, jejichž efektivita se blíží maximální kapacitě kanálu nebo Shannonovu limitu, teoretic ...

                                               

Viterbiho algoritmus

Viterbiho algoritmus je algoritmus dynamického programování pro hledání/nalezení nejpravděpodobnější posloupnosti skrytých stavu – nazývané Viterbiho cesta – jehož výsledkem je posloupnost pozorovaných událostí, především v kontextu Markovových i ...

                                               

Zpětná vazba s automatickým opakováním

Zpětná vazba s automatickým opakováním je souhrnný název pro ruzné metody detekce a korekce chyb používané při přenosu dat, které pro zajištění spolehlivého přenosu dat nespolehlivým kanálem používají kladná potvrzení a časové prodlevy. Příjemce ...

                                               

Křížová entropie

Křížová entropie mezi dvěma rozděleními pravděpodobnosti p {\displaystyle p} a q {\displaystyle q} se stejnou podkladovou množinou událostí míry je v teorii informace pruměrný počet bitu potřebných pro identifikaci události vybrané z množiny, jes ...

                                               

Min-entropie

Min-entropie je pojem z oboru teorie informace. Jedná se o nejkonzervativnější definici entropie z rodiny Rényiho entropie, tedy o nejkonzervativnější odhad neurčitosti možných výsledku. Ruzné Rényiho entropie jsou si rovny pro případ rovnoměrnéh ...

                                               

Perplexita

Perplexita je v teorii informace míra, jak dobře rozdělení pravděpodobnosti nebo pravděpodobnostní model predikuje určitý vzorek dat. Perplexita se používá např. pro porovnávání pravděpodobnostních modelu. Čím nižší perplexita, tím lépe model dat ...

                                               

Informační management

Jako informační management nebo též information management či řízení informací se označuje podobor managementu, která se zabývá sběrem, zpracováním, řízením a distribucí informací k jednomu nebo více uživatelum. V rámci podniku se jedná o využívá ...

                                               

Business Continuity Management

Business Continuity Management je řídící proces podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesu a činno ...

                                               

Business Continuity Management System

Systém řízení kontinuity činností organizace je ta část celkového systému řízení organizace, která ustanovuje, zavádí, provozuje, monitoruje, přezkoumává, udržuje a zlepšuje kontinuitu činností.

                                               

Business Intelligence

Business intelligence jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, i ...

                                               

CRAMM

Hlavním účelem CRAMM bylo do verze 3.2 podpora při provádění analýzy rizik informačního systému. Toto byl také hlavní duvod, proč metodika v roce 1985 ve Velké Británii vznikla. Do verze 4 však byla zakomponována nejvýznamnější evropská norma pro ...

                                               

Document Record Management System

DRMS je systém, zahrnující funkčnost DMS Document Management System, Systém pro správu záznamu a funkčnost RMS. Pojem je používán obecně pro správu jakýchkoliv dokumentu a záznamu - digitálních i analogových, nebo v zúženější podobě Electronic Do ...

                                               

Elektronický systém spisové služby

Elektronický systém spisové služby je informační systém pro odbornou správu dokumentu a pro elektronické vedení spisové služby. Takový program musí zajišťovat evidenci elektronických i listinných dokumentu. Pojem odpovídá anglickému označení "Ele ...

                                               

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti duvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Tyto normy určuje Meziná ...

                                               

Konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství je interdisciplinární obor. Je to jedna z disciplín Business Intelligence. Částečně souvisí s managementem znalostí. Jedná se o systematický a etický proces shromažďování, analyzování a využívání externích informací, kte ...

                                               

Manažer záznamu

Manažer záznamu je osoba, která je odpovědná za vedení záznamu v organizaci. Tato role se v pruběhu času vyvíjela a má mnoho forem, souvisejících s mnoha oblastmi znalostí potřebných pro odbornou zpusobilost. Manažeři záznamu se nachází ve všech ...

                                               

Manažerský informační systém

Manažerský informační systém je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavku uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazu se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách. MIS tvoří lidé, ...

                                               

Řízení vztahu se zákazníky

Řízení vztahu se zákazníky je zákaznicky orientovaný management, podnikatelský přístup, který se vyznačuje aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahu se zákazníky. Tyto vztahy musí být prospěšné pro zákazníka i pro firmu, což vylu ...

                                               

Social CRM

Social Customer Relationship Management nebo také Social CRM, sCRM a CRM 2.0 jsou označení pro strategii CRM, která využívá technologií webu 2.0 a služeb sociálních sítí. Je silně orientovaná na zákazníka na vybudování silných zákaznických vztahu ...

                                               

Spisová služba

Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředku vedoucích ke správě dokumentu. Spisová služba má zajistit správný pruběh životního cyklu dokumentu. Přičemž dokumenty mohou být jak analogové, tak digitální či elektronické, pří ...

                                               

Společnost pro správu informací a záznamu

Společnost řízení záznamu a informací, dříve známá jako Společnost pro správu záznamu, byla založena v roce 1983 jako hlavní profesní organizace pro manažery řízení záznamu ve Velké Británii a v Irsku.

                                               

Systém pro podporu rozhodování

Systémy na podporu rozhodování pomáhají svým uživatelum – manažerum – při realizaci řídících a rozhodovacích činností v podnikání. Uživatel tu muže srovnávat dílčí výsledky řešení se svými představami a podle toho ovlivňovat další pruběh řešení. ...

                                               

Životní cyklus dokumentu

Životní cyklus dokumentu označuje soubor činností souvisejících se vznikem dokumentu a jejich užíváním a ukládáním. Tyto činnosti shrnuje spisová služba. V širším smyslu lze chápat dokument jako jakékoliv zachycení informace, které prochází zákla ...

                                               

Brainstorming

Brainstorming je technika skupinové kreativity zaměřená na generování co nejvíce nápadu na dané téma. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé pracující ve skupině vymyslí na základě podnětu ostatních více dumyslné nápady, než by generovali samost ...

                                               

Datová zpráva

S datovými zprávami operuje například datová schránka České pošty. Dělí se na standardní, poštovní, dotované, odpovědní a systémové. Standardní datové zprávy jsou určeny pro komunikaci s orgány veřejné moci, poštovní pro styk právnický osob, fyzi ...

                                               

Emoce

Emoce z lat. emovere - vzrušovat, dle M. Nakonečného lat. motio - pohyb, emoce latinsky jsou potom emotio) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami, motor ...

                                               

Fragmentace (informatika)

Fragmentace je v informatice stav, kdy jsou data na datovém médiu uložena nesouvisle po částech. Fragmentace muže zpusobovat neefektivnost práce s uloženými daty, případně že část kapacity datového média nelze využít. Zřejmě nejčastější problém j ...

                                               

Gettick

Gettick je český startup, který nabízí pracovní prostředí s nástroji pro zvýšení produktivity. Firemní e-mailová vlákna změní na jemně organizované úkoly, které manažerum umožní zvyšovat týmovou produktivitu. Aplikace integruje e-mailovou komunik ...

                                               

Grammar Nazis

Grammar Nazis je internetová komunitní skupina uživatelu usilující o dodržování pravopisu, gramatiky a další jazykové kodifikace a úzu u psaného slova ve všech nejruznějších jazycích na internetu, čímž se snaží udržet stálou kvalitu internetové k ...

                                               

Interaktivita

Na pojem interaktivita lze narazit v oblasti digitálních technologií, kde znamená aktivitu uživatele se stroji nebo technologickým zařízením. Tato zařízení následně reagují na podněty, které jim uživatel dává. Mezi takové podněty mužeme zařadit n ...

                                               

Klub rozhlasové analytické publicistiky

Klub rozhlasové analytické publicistiky, do března 2014 Klub přátel Šestky, je volným sdružením posluchaču a příznivcu kvalitní rozhlasové analytické publicistiky dříve na bývalé stanici ČRo 6, nyní na stanici ČRo Plus. Naděje Tondlová 2008-2009 ...

                                               

Komunikát

Komunikát je termín označující jazykový projev, promluvu, nebo zprávu. Komunikát je nezbytnou složkou každé jazykové komunikace. Podle modelu, jehož autorem je Roman Jakobson, se každá jazyková komunikace skládá z šesti faktoru. Jedná se o tyto f ...

                                               

Kryptografie

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny – kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji pou ...

                                               

Harold Lasswell

Na základě rozdělení prvku komunikačního procesu, vznikla typologie mediálních výzkumu: Výzkum pusobnosti – zde se využívá poznatku z výzkumu publika a těchto základech se médii snaží o zdokonalování mediálních efektu. Výzkum publika – pomocí ank ...

                                               

Matrix (protokol)

Matrix je otevřený protokol pro komunikaci v reálném čase. Je navržen tak, aby umožňoval uživatelum s účty u jednoho poskytovatele komunikačních služeb komunikovat s uživateli jiného poskytovatele prostřednictvím chatu, VoIP a videotelefonie. Cíl ...

                                               

Medium

Medium či médium muže znamenat: živná puda – médium poskytující výživu organismum a jejich částem stupeň propečení steaku nejlépe hovězího médium spiritismus – osoba sloužící jako prostředník ke spojení se záhrobím medium mluvnice – specifická ml ...

                                               

Meziprocesová komunikace

Meziprocesová komunikace je v informatice sada technik pro výměnu dat mezi dvěma nebo více procesy nebo thready. Komunikace muže probíhat i mezi ruznými počítači propojenými počítačovou sítí. IPC muže být též označována jako mezithreadová komunik ...

                                               

Mluvii

Firma Mluvii byla založena v roce 2005 pod názvem iCord, změna názvu proběhla po vstupu investora Bolt Start Up Development v roce 2017. Produkuje software pro velké firmy na komunikaci se zákazníky ve formě webové aplikace. Hlavní funkce jsou ps ...

                                               

Neuroinformatika

Neuroinformatika je vědní obor, zabývající se zpracováním a analýzou dat z oblasti neurověd za pomoci prostředku informatiky. Aplikací analytických a výpočetních metod jsou z dat získávány nové poznatky o funkci nervového systému, mechanizmech ne ...

                                               

Parasociální interakce

Parasociální interakce vysvětluje vztah, jakým členové publika vnímají jejich jednostranný vztah s postavami vystupujícími v masových médiích. PSI lze popsat jako iluzorní vztah, zpusob jakým publikum interaguje se známými postavami. Divák nabývá ...

                                               

Archivnictví

Archivnictví je věda zabývající se archivy a problematikou s nimi spojenou. Zaměření archivnictví je propojeno s pomocnými vědami historickými a v některých bodech se protíná s knihovnictvím a muzeologií. Mezi známé instituce, kde se archivnictví ...

                                               

Archivistika

Archivistika je mladší disciplína vydělující se z oboru archivnictví a navazující na diplomatiku. Studuje samotné písemnosti a jejich proměnu ve spisové službě v archivní materiál resp. v konečném dusledku jako archivní fond. V dřívější době se a ...

                                               

Archivní budova

Archivní budova je účelová budova určená pro potřeby archivu. Mezi potřeby především patří zajištění podmínek dlouhodobého ukládání archivního materiálu a podmínek pro provoz – a striktní oddělení těchto dvou částí. Ačkoliv se jedná o účelové bud ...

                                               

Archivní časopis

Archivní časopis je český odborný recenzovaný časopis. Časopis vznikl v roce 1951 a od roku 1953 jej vydává Archivní správa Ministerstva vnitra ČR. Vychází čtvrtletně a jeho náplní jsou teoretické a praktické problémy archivnictví, metodika, využ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →