ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

ARIS

Architektura integrovaných informačních systému je metodika modelování podnikových procesu a s tím souvisejících dalších podnikových součástí jako je organizační nebo datová struktura. Byla vyvinuta profesorem August-Wilhelmem Scheerem na Institu ...

                                               

Codds 12 rules

Codds twelve rules, česky 12 pravidel podle Codda, je soubor třinácti pravidel, která pro databázové systémy navrhl Edgar Frank Codd, prukopník relačního modelu pro relační databáze.

                                               

EAV (model)

Entity-Attribute-Value model, je datový model určený k uložených takových datových struktur, kde existuje množství atributu k popisu prvku hodnotami.

                                               

Entita (informatika)

Entita je libovolný objekt reálného světa, který je zachycen v datovém modelu. Entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich. V programování je entita nejčastěji reprezentována třídou. Po vytvoření instance entity ...

                                               

Informační model budovy

Informační model budovy je digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu, tj. od prvotního konc ...

                                               

Materializovaný pohled

Materializovaný pohled je "hybrid" mezi tabulkou a klasickým pohledem. Povahou se podobá vyrovnávací paměti. Jde o fyzickou tabulku definovanou příkazem SELECT, což zvyšuje výkon databázového systému. Tento pohled přináší zrychlení dotazu, avšak ...

                                               

Položka (informatika)

Položka, prvek nebo člen je v informatice označení pro jednotlivé části jednoho záznamu. V relační databázi jsou jednotlivé záznamy v tabulce organizovány do řádku. Každý řádek obsahuje stejné sloupce. Každý sloupec položka má dán datový typ spol ...

                                               

Princip tří architektur

                                               

Řádek (databáze)

Řádek je v relační databázi označení pro jednotlivé záznamy uložené v tabulce, rozdělené do sloupcu s definovanými datovými typy. Není proto možné, aby dva ruzné řádky ve stejné tabulce měly rozdílný počet položek nebo obsahovaly ve svých položká ...

                                               

Tabulka (databáze)

Tabulka je jedním ze základních databázových objektu, který slouží k přímému uložení dat do paměťového prostoru relační databáze. Databázovou tabulku si lze představit jako běžnou dvourozměrnou tabulku, která má pevně daný počet a význam jednotli ...

                                               

Datový typ

Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná. Datový typ je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s hodnotami tohoto typu provádět. Nemuže být určen pouze oborem hodnot, protože ...

                                               

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ je v informatice výraz pro typy dat, které jsou nezávislé na vlastní implementaci. Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který provádí operace s daným datovým typem. ADT umožňuje vytvářet i složitější datové ty ...

                                               

Automatická proměnná

Automatická proměnná je v počítačovém programování proměnná, která je alokována nebo uvolňována automaticky až v okamžiku, kdy se vstoupí nebo vystoupí z jejího kontextu. Kontextem je myšlen především lexikální rozsah platnosti proměnných, kde pl ...

                                               

Bfloat16

V oboru informatiky je bfloat16 označení konkrétního zpusobu reprezentace čísel v počítači pomocí pohyblivé řádové řárky. Jedná se o formát založený na dvojkové soustavě, kde nejvyšší bit vyjadřuje znaménko, dalších 8 bitu vyjadřuje exponent a po ...

                                               

BigInt

V SQL typ bigint reprezentuje celé číslo uložené v 64 bitech, tedy v rozsahu od −9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807 od −2 63 do 2 63 − 1

                                               

BLOB

Binary Large OBject, označovaný jako BLOB, je označení pro datový typ blíže nespecifikovaných binárních dat v databázi. Obvykle se jedná o obrázky, zvukové záznamy nebo jakákoli jiná data, která jinak bývají uložena v samostatných souborech. BLOB ...

                                               

Boolean

Boolean je v informatice logický datový typ reprezentovaný jednou ze dvou hodnot – true nebo false. Pro hodnoty typu boolean jsou definovány všechny relační operace,!=, stejně jako logické operátory &&, || a! vracejí hodnoty typu int, kon ...

                                               

Dynamická alokace paměti

Dynamická alokace paměti je v informatice označení pro rezervaci části operační paměti za běhu počítačového programu. Operační paměť spravuje v počítači část jádra nazývaná správce paměti. Většina operačních systému umožňuje paměť za běhu program ...

                                               

First-class objekt

First-Class Objekt je perzistentní objekt, který má vlastní identitu, tedy lze se na něj odkazovat. Díky tomu lze takové objekty předávat jako parametry, používat jako návratové hodnoty funkcí nebo přiřazovat do proměnných. Typicky jsou to všechn ...

                                               

IEEE 754

IEEE 754 neboli Standard IEEE pro dvojkovou aritmetiku v pohyblivé řádové čárce je nejrozšířenější standard pro výpočty v pohyblivé řádové čárce, který používá mnoho mikroprocesoru a jednotek FPU. Standard definuje formáty pro reprezentaci čísel ...

                                               

Instance třídy

Instance třídy je konkrétní datový objekt v paměti odvozený z nějakého vzoru používaný v objektově orientovaných programovacích jazycích. Objekt představuje základní stavební prvek objektově orientovaného programování. Každý takový objekt má své ...

                                               

Integer

Integer je v programování označení celočíselného datového typu, který představuje konečnou podmnožinu z celých čísel. Celočíselné datové typy mají v ruzných programovacích jazycích ruznou definici. Podle velikosti uložené informace umožňují uchov ...

                                               

Konstanta (programování)

Konstanta je v programování označení pro identifikátor, který je spojený s určitou hodnotou, kterou není možné během provádění programu měnit. Mnoho programovacích jazyku umožňuje explicitně syntakticky rozlišit proměnné a konstanty. Přestože je ...

                                               

Literál

Literál je přímý zápis určité hodnoty v programovacím jazyce. Zápisy 0, 3, 15.7, 6.67e-11 jsou číselné literály ve většině programovacích jazyku; v mnoha jazycích jsou jako literály označovány i přímé zápisy znakových nebo řetězcových konstant, p ...

                                               

NULL

Ve vnitřní reprezentaci ASCII řetězce je bajt s hodnotou nula označován jako null znak, null terminator nebo zkráceně NUL. V jazyce C a odvozených aplikacích slouží tento znak jako ukončovací znak řetězce. Escape sekvence pro znak NUL je \0. V UT ...

                                               

Nulový ukazatel

Nulový ukazatel nebo nulová reference je označení pro zvláštní hodnotu ukazatele nebo reference značící speciální prázdnou hodnotu, tedy "nic". V programech je tato speciální hodnota běžně využívána například jako návratová hodnota značící, že po ...

                                               

Objekt (informatika)

Objekt je v informatice označení pro samostatnou datovou entitu. V programování se za objekty považují proměnné, případně konstanty, datové struktury, obvykle též podprogramy a metody, ve speciálních případech též datové typy. Objekt zpravidla za ...

                                               

Phantom reference

Phantom reference je označení odkazu v jazyce Java, která je vytvořena pomocí třídy java.lang.ref.PhantomReference a dovoluje zabalit objekt, na který ukazuje. Na rozdíl od normálmí silné reference dovoluje, aby objekt, na který ukazuje referent ...

                                               

Pohyblivá řádová čárka

Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí zpusob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká pro vyjádření v pevné řádové čárce. Čísla jsou obecně uložena jako určité množství platných číslic ...

                                               

Proměnná (programování)

Proměnná je v programování označení pro identifikátor, které uchovává určitou informaci při běhu programu. Proměnná muže nabývat známých nebo neznámých informací, které se nazývají hodnota. Jméno proměnné je obvyklá cesta k získání reference k ul ...

                                               

Reference (programování)

Reference je v informatice pojem používaný v programování, který označuje odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je abstraktnější variantou ukazatele, která navenek neobsahuje žádnou informaci o uložení objektu v operační paměti. Ref ...

                                               

Smart pointer

Smart pointer je abstraktní datový typ, který poskytuje funkčnost ukazatele, kterou ovšem rozšiřuje o další schopnosti, typicky řízení doby života, zajištění synchronizace při vícevláknovém programování apod. Klasické ukazatele mají mnoho nepohod ...

                                               

Textový řetězec

Textový řetězec je v programování název datového typu sloužícího k uložení konečné posloupnosti znaku. V teorii formálních jazyku používané v matematické informatice, matematické logice a matematické lingvistice je řetězec konečná posloupnost sym ...

                                               

Typová inference

Staticky typované jazyky vyžadují, aby typ hodnoty byl předem definován. V některých programovacích jazycích je třeba datový typ výslovně deklarovat, což je pro vývojáře nepohodlné. V mnoha případech je možné typ automaticky odvodit. Například v ...

                                               

Typová kontrola

Typová kontrola je v informatice proces ověřování datových typu ve zdrojovém kódu počítačového programu. Muže být prováděna buď překladačem při překladu programu nebo až běhovým prostředím za běhu programu. Programovací jazyky, které vyžadují pří ...

                                               

Typový systém

Typový systém lze v informatice definovat jako "tvárný syntaktický rámec pro klasifikování výrazu podle toho, jaký druh hodnoty vypočítávají". Typový systém porovnává datové typy a výpočty ve výrazech a tím umožňuje zajistit, že nedojde k typovým ...

                                               

Ukazatel (programování)

Ukazatel je v informatice označení pro datový typ, který slouží k uložení adresy v paměti počítače. Ukazatel slouží pro zpřístupnění dat, která jsou na příslušné adrese v operační paměti uložena.

                                               

Void (datový typ)

Void je v informatice speciální datový typ, který v několika programovacích jazycích odvozených od jazyka C a ALGOL68 označuje typ pro výsledek funkce, která při návratu neposkytuje do volajícího výrazu žádnou výslednou hodnotu.

                                               

Záznam (informatika)

Záznam nebo struktura je v matematické informatice jedna z nejrozšířenějších a nejjednodušších složených datových struktur. Záznam se skládá z jiných hodnot, které mají zpravidla pevný počet a pořadí, a které se obvykle rozlišují jménem. Jednotli ...

                                               

Zřetězení

V češtině by se měl používat spíše název "sřetězení" jedná se o spojení řetězcu, nikoli o změnu něčeho na řetězec. Slovník spisovného jazyka českého však připouští obě možnosti, "sřetězení" uvádí jako odkaz na "zřetězení". V praxi převažuje "zřet ...

                                               

Velká data

Velká data jsou podle jedné z možných definic soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. Často bývá v textech na dané téma používáno i v češ ...

                                               

Kapitalismus dohledu

Kapitalismus dohledu je termín, který od roku 2014 používá psycholožka Shoshana Zuboffová. Definuje jej jako formu kapitalistického systému, který využívá sbírání osobních dat uživatelu za účelem získání informací o jejich chování a následné anal ...

                                               

Systém sociálního kreditu

Systém sociálního kreditu je připravovaný státní systém hodnocení obyvatel Čínské lidové republiky na základě ruzných aspektu jejich ekonomického a společenského chování, na jehož základě se bude jednotlivým občanum poskytovat ruzná úroveň přístu ...

                                               

XGBoost

XGBoost je algoritmus, který je založený na gradientních rozhodovacích stromech určených pro rychlost a výkon. XGBoost znamená eXtreme Gradient Boosting. "Název XGBoost však ve skutečnosti odkazuje na inženýrský cíl posunout hranici výpočetních z ...

                                               

Automatizované systémy řízení

Automatizované systémy řízení byl široký technicko-administrativní koncept počítačové evidence, účetnictví, plánování atd., který zpravidla probíhal v režimu dávkového zpracování hromadných dat. Zároveň to byl i název skupiny oboru vysokoškolskéh ...

                                               

Kódování (sociologie)

Kódování je v sociologii termín, kterým se nejčastěji rozumí postup přiřazování kódu kvalitativním údajum získaným při empirickém výzkumu. Kódy mohou mít podobu čísel, písmen nebo určitých značek, v kvalitativní analýze pak podobu zejména slov či ...

                                               

Pseudonymita

Pseudonymita je stav, kdy je nahrazena identita pseudonymem jakožto jinou identitou. Anonymita je naproti tomu stav, kdy anonym nemá žádnou identitu. Proces, kterým se identita skrývá se nazývá pseudonymizace. Ta se provádí například k zabezpečen ...

                                               

ServerPark

ServerPark je datacentrum postavené společností VSHosting v roce 2015 v pražské Hostivaři. Lokalita byla vybrána z duvodu bezpečnosti a nízkých rizikových faktoru.

                                               

Svazek (výpočetní technika)

V oboru výpočetní techniky je svazek nebo logická jednotka je přístupný úložný prostor s jedním systémem souboru, který je obvykle reprezentován jedním oddílem na pevném disku. Ačkoliv se muže svazek lišit od skutečného fyzického disku, operační ...

                                               

Dokonalé hašování

Dokonalá hašovací funkce množiny S je taková hašovací funkce, která mapuje vzdálené elementy v množině S na množinu celých čísel tak, aby nedošlo ke kolizím klíču. Dokonalá hašovací funkce podporuje mnoho aplikací stejných jako jiné hašovací funk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →